Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2084(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0285/2013

Ingivna texter :

A7-0285/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0354

Antagna texter
PDF 204kWORD 22k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) -Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol
P7_TA(2013)0354A7-0285/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol (11696/2013 – C7-0247/2013 – 2013/2084(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3) ,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2013 som kommissionen lade fram den 29 april 2013 (COM(2013)0254),

–  med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 av den 15 juli 2013 (11696/2013 – C7-0247/2013),

–  med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för kultur och utbildning,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7–0285/2013), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 syftar till att ändra tjänsteförteckningarna när det gäller Europeiska byrån för GNSS, genom att lägga till 20 tjänster till följd av de nya uppgifter som byrån tilldelats, när det gäller genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), genom att lägga till 2 tjänster för tillfälligt anställda och 13 för kontraktsanställda till följd av utvidgningen av organets mandat, och när det gäller Europeiska unionens domstol, genom att lägga till 7 tjänster som behövs för ytterligare generaladvokater.

B.  De föreslagna ökningarna presenteras som budgetneutrala eftersom de enligt planerna helt uppvägs av motsvarande minskningar i kommissionens avsnitt i budgeten, och för Europeiska unionens domstols del genom befintliga anslag i domstolens eget avsnitt.

C.  Rekryteringen för de berörda 20 tjänsterna vid Europeiska byrån för GNSS måste ske brådskande för att byrån ska kunna förbereda sig för sina nya uppgifter från januari 2014.

D.  Detta förslag till ändringsbudget omfattar endast den del av Europeiska unionens domstols ursprungliga begäran som bygger på förklaring nr 38, som är bifogad slutdokumentet från regeringskonferensen om Lissabonfördraget, utan hänsyn till de nio tjänster för domstolstjänstemän som Europeiska unionens domstol begärt.

E.  Ytterligare domstolstjänstemän skulle kunna minska den extra börda som Europeiska unionens domstol fått grund av att rådet ännu inte lyckats komma överens om något system för att tillföra tribunalen domare (trots att behovet av en sådan reform inte ifrågasätts) och sådana tjänster har faktiskt införts i det förslag till budget som kommissionen lagt fram för 2014.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 4/2013, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet konstaterar när det gäller ökningen av antalet anställda vid Europeiska byrån för GNSS att uppvägningen genom minskningar av kommissionens anställda inte kommer att ske omedelbart 2013, utan kommer att fullbordas först under loppet av nästa fleråriga budgetram.

3.  Europaparlamentet är oroat över den vilseledande presentationen av inbesparingar avseende personal i kommissionens tjänsteförteckning. Parlamentet konstaterar att 13 kontraktsanställda och 2 tjänster frigörs inom kommissionens direkta tjänster, men läggs till i Eaceas tjänsteförteckning. Eftersom alla genomförandeorgan ingår i kommissionens administration kan enligt denna presentation inga överföringar från kommissionens budget upptäckas. Parlamentet är medvetet om att personalen vid genomförandeorganen till fullo betalas genom medel ur driftsfonder.

4.  Europaparlamentet har för avsikt att inom ramen för det årliga budgetförfarandet för 2014 stödja de ytterligare tjänster vid Europeiska unionens domstol som kommissionen inte tagit hänsyn till i detta förslag.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2013.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 4/2013 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 66, 8.3.2013.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy