Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2086(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0286/2013

Ingivna texter :

A7-0286/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0356

Antagna texter
PDF 200kWORD 23k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike
P7_TA(2013)0356A7-0286/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11697/2013 – C7-0248/2013 – 2013/2086(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, slutgiltigt antagen den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 26,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 juli 2013 om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2013 för budgetåret 2013 som kommissionen antog den 2 maj 2013 (COM(2013)0258),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2013 som rådet antog den 15 juli 2013 (11697/2013 – C7-0248/2013),

–  med beaktande av artikel 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7–0286/2013), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 5/2013 avser utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp av 14 607 942 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden avseende de häftiga regn och översvämningar som drabbade Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 5/2013 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2013.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 5/2013, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet betonar att man snabbt måste frigöra ekonomiskt stöd genom EUSF till de länder som drabbats av denna naturkatastrof. Parlamentet beklagar att rådet på nytt har beslutat att inte, med anledning av brådska i enlighet med vad som uttryckligen föreskrivs i artikel 4 i protokoll 1 i fördraget, korta ned tidsfristen på åtta veckor för information till de nationella parlamenten, innan rådet antar sin ståndpunkt om denna ändringsbudget.

3.  Europaparlamentet välkomnar rådets ståndpunkt, som bekräftar kommissionens förslag utan ändringar och därmed garanterar att ändringsbudget nr 5/2013 täcks av nya anslag. Parlamentet påminner om att bristen på betalningsbemyndiganden för 2013, som låg till grund för framläggandet av förslaget till ändringsbudget nr 2/2013, på förhand uteslöt att resurserna till ändringsbudget nr 5/2013 kunde tillhandahållas genom omfördelning.

4.  Europaparlamentet godkänner därför rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2013.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 5/2013 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 66, 8.3.2013.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 209, 3.8.2013, s. 14.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy