Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0288(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0279/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0279/2013

Keskustelut :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 22

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0357

Hyväksytyt tekstit
PDF 475kWORD 84k
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***I
P7_TA(2013)0357A7-0279/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0595),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0337/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. huhtikuuta 2013(1) antaman lausunnon,

–  kuultuaan alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0279/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 198, 10.7.2013, s. 56.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta
P7_TC1-COD(2012)0288

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 114 artiklan kanssa tämän direktiivin 1 artiklan 2–9 kohdan ja 2 artiklan 5–7 kohdan osalta,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY(3) 3 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta. Biopolttoaineiden sekoittaminen polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden käytettävissä olevista keinoista, jonka avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. Muita käytettävissä olevia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat energiankulutuksen vähentäminen, mikä on välttämätöntä, koska uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian pakollista prosentuaalista tavoitetta on todennäköisesti yhä vaikeampi saavuttaa kestävällä tavalla, jos energian kokonaiskysyntä liikenteessä jatkaa kasvuaan, ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttö. [tark. 123]

(2)  Kun otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat unionin tavoitteet ja tieliikenteen polttoaineiden merkittävä vaikutus näihin päästöihin, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY(4) 7 a artiklan 2 kohdassa edellytetään, että polttoaineiden toimittajat vähentävät unionissa maantieajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maatalous- ja metsätraktoreissa sekä huvialuksissa, kun ne eivät ole merellä, käytettyjen polttoaineiden energiayksikköä kohti laskettuja elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä (”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) vähintään kuusi prosenttia 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä. Biopolttoaineiden, joista ei aiheudu ollenkaan kasvihuonekaasupäästöjä tai joista aiheutuu vähän tällaisia päästöjä, sekoittaminen väistämättömästä jätekaasusta liikenteen hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia käyttämällä saataviin muihin polttoaineisiin on yksi kuuluu fossiilisten polttoaineiden toimittajien käytettävissä olevista keinoista, jonka oleviin keinoihin, joiden avulla toimitettujen polttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan vähentää. [tark. 2]

(3)  Direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa vahvistetaan kestävyyskriteerit, jotka biopolttoaineiden ja bionesteiden on täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta ne voidaan sisällyttää julkisiin tukijärjestelmiin. Näihin kriteereihin lukeutuu kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäisvähennys, joka biopolttoaineilla ja bionesteillä on saavutettava fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vastaavat kestävyyskriteerit vahvistetaan biopolttoaineille direktiivin 98/70/EY 7 b artiklassa.

(3 a) Vaikka direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY käytetään ilmaisuja "biopolttoaineet" ja "bionesteet", niiden säännöksiä, myös asiaankuuluvia kestävyyskriteerejä, sovelletaan kaikkiin mainituissa direktiiveissä määriteltyihin uusiutuviin polttoaineisiin. [tark. 4]

(4)  Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytettyjä laidunmaita tai maatalousmaita muunnetaan biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen tyydytettävä joko tehostamalla olemassa olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, ja jos siihen sisältyy sellaisen maan käyttötavan muuttaminen, johon on sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan huomioon, että nykyiset biopolttoaineet tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla maatalousmaalla kasvatetuista viljelykasveista. [tark. 124]

(4 a) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 7 kohdassa ja direktiivin 98/70/EY 7 d artiklan 6 kohdassa edellytetään sellaisten asianmukaisten toimien toteuttamista, joilla vastataan epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuviin, kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuviin vaikutuksiin, siten, että samalla otetaan huomioon jo tehtyjen investointien suojaamisen tarve. [tark. 126]

(5)  Jäsenvaltioiden toimittamiin biopolttoaineiden kysyntäennusteisiin ja niihin arvioihin perustuen, jotka koskevat epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä eri biopolttoaineiden raaka-aineilla, on todennäköistä, että epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja voivat kumota kumoavat yksittäisillä biopolttoaineilla saavutetut kasvihuonekaasusäästöt joko osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2020 maassa viljelyyn perustuville biopolttoaineille on myönnetty suuri määrä julkista tukea (10 miljardia euroa vuodessa), ja sen vuoksi vuonna 2020 lähes koko biopolttoainetuotannon odotetaan olevan peräisin sellaisella maalla kasvatetuista viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän tyydyttämiseen. Lisäksi ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettujen biopolttoaineiden tuotanto aiheuttaa elintarvikkeiden hintojen epävakautta ja sillä saattaa olla merkittäviä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia toimeentuloon ja ihmisoikeuksien, kuten köyhien paikallisyhteisöjen ravinnon saantia tai maan saatavuutta koskevien oikeuksien, toteutumiseen unionin ulkopuolisissa maissa. Tällaisten päästöjen ja kielteisten sosiaalisten vaikutusten vähentämiseksi ja kyseisten elintarviketurvaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi on asianmukaista erottaa toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut tärkkelystä sisältävät viljelykasvit keskittyä erityisesti vähentämään maassa kasvatettujen biopolttoaineiden suunniteltua käyttöä sekä ottaa huomioon epäsuoran maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt, kun lasketaan direktiivissä 2009/28/EY ja direktiivissä 98/70/EY säädettyjen kestävyyskriteerien nojalla edellytettyjä kasvihuonekaasupäästöjen säästöjä. Riskin torjumiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on myös syytä kannustaa tutkimusta ja kehitystä sellaisten uusien kehittyneiden biopolttoaineiden aloilla, jotka eivät kilpaile elintarvikemarkkinoiden käyttämästä maatalousmaasta, ja tutkia edelleen eri viljelykasviryhmien vaikutuksia sekä suoriin että epäsuoriin maankäytön muutoksiin. [tark. 8]

(6)  Liikennesektorilla tullaan todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä uusiutuvia polttoaineita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin liittyy vähäinen epäsuorien maankäytön muutosten riski eivätkä ne kilpaile suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on asianmukaista edistää tällaisten kehittyneiden biopolttoaineiden entistä suurempaa tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, mikä johtuu osittain julkisista tuista käytävästä kilpailusta sellaisten vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden kanssa, jotka perustuvat ravintona käytettäviin viljelykasveihin. Kehittyneille biopolttoaineille olisi tarjottava lisäkannustimia kasvattamalla niiden painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 2009/28/EY liikenteelle asetetun 10 prosentin tavoitteen saavuttamista. Tässä yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa toimintakehyksessä olisi tuettava ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat vähäiset ja joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat merkittävät.

(6 a) Kannustintoimenpiteiden, erityisesti kehittyneiden biopolttoaineiden edistämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioiden laatimissa tukitoimissa ja -järjestelmissä biopolttoaineiden määrät voidaan tunnistaa, varmentaa ja niiden laatua voidaan valvoa, siten että estetään vilpilliset tai harhaanjohtavat väitteet biopolttoainetuotteen alkuperästä ja se, että biopolttoainemääristä tehdään useita ilmoituksia kahdessa tai useammassa kansallisessa järjestelmässä tai kansainvälisessä akkreditointijärjestelmässä. [tark. 11]

(6 b) Vaikka jätteistä ja jäämistä tuotetuilla biopolttoaineilla ja bionesteillä saadaan mahdollisesti aikaan suuria kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä samalla kun niiden kielteiset ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä, on asianmukaista arvioida tarkemmin niiden saatavuutta, etuja ja riskejä muun muassa vuoden 2020 jälkeen laadittavan politiikan pohjaksi. Samalla tarvitaan lisätietoja sekä tavanomaisten että kehittyneiden biopolttoaineiden hyödyistä energiavarmuuden kannalta, erityisesti siltä osin kuin niiden tuotannossa käytetään suoraan tai välillisesti fossiilisia polttoaineita. Komissiolle olisi annettava valtuudet laatia kertomus ja tarvittaessa tehdä Euroopan parlamentille ja neuvostolle näitä seikkoja koskevia ehdotuksia. Kertomuksessa olisi otettava huomioon ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja taloudelliset vaihtoehtoiskustannukset sille, että raaka-aineita käytetään muuhun kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon, jotta varmistetaan, että kertomuksessa esitetään kaikki myönteiset ja kielteiset vaikutukset. [tark. 12]

(6 c) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi oltava markkinoilla saatavilla tasa- ja korkealaatuisia tavanomaisia ja kehittyneitä biopolttoaineita. Tämän tavoitteen saavuttamisen tueksi komission olisi kiireellisesti annettava Euroopan standardointikomitealle (CEN) selkeät valtuudet laatia teknistä suorituskykyä koskevat standardit kehittyneille biopolttoaineille ja lopullisille polttoaineseoksille ja tarvittaessa tarkistaa tavanomaisia biopolttoaineita koskevia standardeja sen varmistamiseksi, että lopullisen polttoainetuotteen laatu ei alenna hiilidioksidipäästöjä koskevaa suorituskykyä eikä ajoneuvojen yleistä toiminnallista suorituskykyä. [tark. 13]

(7)  Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä aikavälillä, ja kun otetaan huomioon vuonna 2012 annettu tiedonanto "Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle" ja tiedonanto "Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa", joissa tuetaan yhdennettyjen ja monipuolisten biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi säädettävä tehokkaammista kannustimista, joissa asetetaan etusijalle sellaisten biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole suurta kaupallista arvoa muuhun käyttöön kuin biopolttoaineina tai jotka eivät aiheuta paikallisia ekosysteemejä heikentävää ympäristövaikutusta ravintona käytettävien viljelykasvien viljelyyn käytettävän maan ja veden määrän vähentymisen seurauksena. [tark. 129]

(7 a) Direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/28/EY ja unionin politiikan muiden alojen lainsäädännön välistä johdonmukaisuutta olisi parannettava synergioiden hyödyntämiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi. Direktiivin 98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY jätettä ja jäämiä koskevat määritelmät olisi yhdenmukaistettav annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/98/EY(5) vahvistettujen määritelmien kanssa. Direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY luetellut jäte- ja jäämävirrat olisi määritettävä paremmin komission päätöksellä 2000/532/EY(6) vahvistetun Euroopan jäteluettelon jätekoodien avulla, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa kyseisten direktiivien soveltamista voidaan helpottaa. Biopolttoaineiden ja bionesteiden edistämisen direktiivin 98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY mukaisesti olisi oltava yhdenmukaista direktiivin 2008/98/EY tavoitteiden ja tarkoituksen kanssa. Jotta voidaan saavuttaa unionin päämäärä kierrätysyhteiskuntaan siirtymisestä, direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa säädetty jätehierarkia olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön. Tämän edistämiseksi jätteiden ja jäämien käytön biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannossa olisi oltava osa jäsenvaltioiden direktiivin 2008/98/EY V luvun mukaisesti laatimia jätteenhallintasuunnitelmia ja jätteenehkäisyohjelmia. Direktiivin 98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY soveltaminen ei saisi vaarantaa direktiivin 2008/98/EY täysimääräistä täytäntöönpanoa. [tark. 16]

(8)  Uusissa laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta voidaan parantaa niiden yleistä kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä lisäinvestointeja laitoksiin, joiden kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä suorituskyky on alhainen. Korotuksen yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt investoinnit direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(8 a) Edistettäessä uusiutuvien energialähteiden ja polttoaineiden markkinoiden kehitystä olisi kiinnitettävä huomiota niiden vaikutukseen sekä ilmastoon että alueellisiin ja paikallisiin kehitysmahdollisuuksiin ja työllisyyteen. Toisen sukupolven biopolttoaineiden ja kehittyneiden polttoaineiden tuotannolla voidaan luoda työpaikkoja ja saada aikaan kasvua erityisesti maaseutualueilla. Unionin alueiden energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus ovat myös tavoitteita edistettäessä uusiutuvien energialähteiden ja polttoaineiden markkinoita. [tark. 17]

(9)  Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja minimoida epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on asianmukaista rajoittaa direktiivin 2009/28/EY liitteessä VIII olevassa A osassa ja direktiivin 98/70/EY liitteessä V olevassa A osassa sitä ravintona käytettävistä viljelykasveista saatavien biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, joka voidaan ottaa huomioon direktiivin 2009/28/EY mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Se viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden osuus, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa direktiivin 2009/28/EY tavoitteiden saavuttamista, olisi rajoitettava tällaisten biopolttoaineiden ja bionesteiden osuuteen vuonna 2011 kulutetuista polttoaineista, asettamatta kuitenkaan rajaa tällaisten biopolttoaineiden kokonaiskäytölle.

(10)  Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d alakohdassa asetettu 5 prosentin kuuden prosentin raja ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen määrittää oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne pyrkivät täyttämään tämän perinteisten biopolttoaineiden osuutta koskevan vaatimuksen yleisen 10 prosentin tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena markkinoille voidaan edelleen tuoda vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi ei näin ollen vaikuta tällaisten laitosten toiminnanharjoittajien oikeutettuihin odotuksiin. [tark. 183]

(10 a) Olisi tarjottava kannustimia, joilla pyritään edistämään uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä liikenteessä. Lisäksi olisi kannustettava liikennealaa energiatehokkuuteen ja energiansäästötoimenpiteisiin. [tark. 133]

(11)  Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt olisi sisällytettävä direktiivien 98/70/EY ja 2009/28/EY mukaisesti annettaviin kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä. Sellaisista raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan kysyntää, kuten jäteraaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava kanavoida taloudelliset varansa, jotka on tällä hetkellä kokonaan tai osittain osoitettu energian tuottamiseen viljasta ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerista, öljykasveista ja muista viljeltävistä energiakasveista tuotettavista biopolttoaineista, lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja erityisesti tuulienergiaa, aurinkoenergiaa, vuorovesienergiaa ja geotermistä energiaa, jotka kaikki ovat osoittaneet olevansa uusiutuvia ja kestäviä. [tark. 22]

(11 b) Komission hyväksymät vapaaehtoiset järjestelmät ovat pääasiallisia välineitä, joilla talouden toimijat voivat osoittaa noudattavansa direktiivin 98/70/EY 7 b artiklassa ja direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa asetettuja kestävyyskriteerejä. Ei kuitenkaan ole olemassa kriteerejä, jotka näiden järjestelmien on täytettävä saadakseen hyväksynnän. Sen vuoksi olisi säädettävä selkeämmät säännöt. Tämän direktiivin vaatimusten mukaisina olisi pidettävä vain sellaisia järjestelmiä, joissa on tehokkaat mekanismit, joilla taataan tarkastusten riippumattomuus ja luotettavuus sekä paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen osallistuminen. Järjestelmissä olisi lisäksi oltava selkeät ja tiukat säännöt, joiden mukaisesti säännösten vastaiset biopolttoaine- ja bioneste-erät poistetaan järjestelmästä. Jotta järjestelmien tehokasta toimintaa voitaisiin seurata ja toteuttaa, komission olisi saatava käyttöönsä kaikki asian kannalta merkitykselliset asiakirjat, jotka antavat aihetta epäillä väärinkäytöksiä. [tark. 23]

(11 c) Direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY ei ole mitään vapaaehtoisten järjestelmien hyväksymismenettelyä koskevia säännöksiä, ja siksi niiden avulla ei voida varmistaa tehokkaasti kestävyyskriteerien noudattamista ja avoimuutta. Näin ollen on asianmukaista, että komissio asettaa pakolliset vähimmäisvaatimukset sellaisille järjestelmille, joiden katsotaan noudattavan kestävyyskriteerejä. [tark. 24]

(11 d) Maan ottaminen biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei saisi johtaa paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois asuinsijoiltaan. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä alkuperäisyhteisöjen maa-alueiden suojelemiseksi. [tark. 25]

(11 e) Direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY säädetään raaka-aineiden erilaisesta kohtelusta sen mukaan, lasketaanko ne jätteiksi, tähteiksi vai sivutuotteiksi. Näiden kategorioiden määritelmien puuttuminen tällä hetkellä aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta, joka voi muodostua täytäntöönpanon ja noudattamisen esteeksi. Näin ollen olisi laadittava näihin eri kategorioihin kuuluvien raaka-aineiden ohjeellinen luettelo. [tark. 27]

(12)  Komission olisi tarkasteltava uudelleen direktiivin 2009/28/EY liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY liitteeseen V sisältyvien maankäytön muutoksen päästötekijöiden arviointiin käytettävää menetelmää sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella aiheellista, komission olisi harkittava mahdollisuutta tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos uusia biopolttoaineiden raaka-aineita tulee markkinoille.

(13)  Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-aineiden kasvatusta vakavasti huonontuneella maalla ja erittäin pilaantuneella maalla väliaikaisena toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä säännökset eivät ole enää nykyisessä muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä osaksi tässä direktiivissä vahvistettua lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet pysyvät kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

(14)  On asianmukaista yhdenmukaistaa oletusarvojen käyttämistä koskevat säännöt, jotta voidaan varmistaa tuottajien tasapuolinen kohtelu riippumatta siitä, missä tuotanto tapahtuu. Kolmannet maat voivat käyttää oletusarvoja, kun taas EU:n tuottajien on käytettävä todellisia arvoja, jos ne ovat korkeampia kuin oletusarvot, tai jos jäsenvaltio ei ole antanut kertomusta, mikä lisää EU:n tuottajien hallinnollista taakkaa. Siksi nykyisiä sääntöjä olisi yksinkertaistettava siten, että oletusarvojen käyttö ei rajoitu niihin unionin alueisiin, jotka sisältyvät direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 98/70/EY 7 d artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin.

(14 a) Jotta voidaan täyttää liikenteen alan uusiutuvan energian tavoitteet samalla kun minimoidaan maankäytön muutosten kielteiset vaikutukset, on edistettävä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä, liikennemuodosta toiseen siirtymistä, julkisen liikenteen suurempaa hyödyntämistä ja energiatehokkuutta. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen pyrittävä lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään energian kokonaiskulutusta liikenteessä sekä edistämään sähköautojen jalansijaa markkinoilla ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä liikennejärjestelmissä liikennettä koskevan valkoisen kirjan mukaisesti. [tark. 29 ja 139]

(15)  Tämän direktiivin tavoitteena olisi oltava liikennealan polttoaineiden yhteismarkkinoiden luominen ja sen varmistaminen, että näiden polttoaineiden tuotannossa ja käytössä turvataan ympäristönsuojelun vähimmäistaso ja vältetään haitalliset vaikutukset elintarviketurvaan ja maankäyttöoikeuksiin. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin näitä tavoitteita, joita ovat tieliikenteen ja liikkuvien työkoneiden polttoaineiden yhteismarkkinoiden luominen ja ympäristön suojeleminen vähimmäistasolla näiden polttoaineiden käytöltä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. [tark. 30]

(16)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tultua voimaan komissiolle direktiiveillä 2009/28/EY ja 98/70/EY siirretty toimivalta on mukautettava mainitun sopimuksen 290 artiklaan.

(17)  Jotta varmistetaan tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(7) mukaisesti.

(18)  Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettua mekanismia, menetelmiä koskevia periaatteita ja oletusarvoja, joita tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet kestävyyskriteerit, kriteereitä ja maantieteellisiä alueita biologisesti erittäin monimuotoisten ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen laskentamenetelmää, metallisten lisäaineiden sallittua määrää polttoaineissa, polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyviä sallituja analyyttisiä menetelmiä ja sallittua höyrynpainetta koskevaa poikkeusta bioetanolia sisältävälle bensiinille.

(19)  Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden luetteloa, jotka otetaan huomioon moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamisessa, liikenteen polttoaineiden energiasisältöä, kriteerejä ja maantieteellisiä alueita biologisesti erittäin monimuotoisten ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen laskentamenetelmää sekä menetelmiä koskevia periaatteita ja oletusarvoja, joita tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet kestävyyskriteerit.

(20)  Komission olisi arvioitava parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella, kuinka hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja harkittava keinoja tämän vaikutuksen pienentämiseksi edelleen; tähän voi sisältyä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

(21)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(22)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(23)  Direktiivit 98/70/EY ja 2009/28/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 98/70/EY

Muutetaan direktiivi 98/70/EY seuraavasti:

-1. Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:"

"9 a. 'muiden kuin ruokakasvien selluloosalla' bioenergian tuotantotarkoituksiin maassa kasvatettuja muita kuin ravintona käytettäviä energiakasveja, mukaan luettuna Miscanthus, muut energiaheinät, tietyt durralajikkeet sekä teolliseen käyttöön tarkoitettu hamppu, mutta pois luettuna kasvit, joiden ligniinipitoisuus on korkea, kuten puut. [tark. 34]

9 b. 'muiden kuin ruokakasvien lignoselluloosalla' maassa kasvatettuja energiapuukasveja kuten lyhytkiertoiset energiapuut ja lyhytkiertoiset metsätaloudesta saatavat kasvit. [tark. 35]

9 c. 'suorilla maankäytön muutoksilla' maa-alueen käytön muutosta yhdestä IPCC:n kuudesta maankäyttöluokasta (metsämaa, viljelymaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet, muut maa-alueet) toiseen tai seitsemänteen monivuotisten viljelykasvien luokkaan, joka sisältää erityisesti monivuotisia kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu. [tark. 36]

9 d. 'muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla polttoaineilla' muita kuin biopolttoaineita olevia kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, joiden energiapitoisuus on peräisin uusiutuvista energialähteistä, biomassa poisluettuna, ja joita käytetään liikenteessä."

"

[tark. 37]

-1 a. Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimittajat varmistavat sellaisen bensiinin markkinoille saattamisen, jonka happipitoisuus on enintään 2,7 prosenttia ja etanolipitoisuus enintään 5 prosenttia, vuoden 2018 loppuun asti, ja ne voivat vaatia tällaisen bensiinin saattamista markkinoille pidempään, jos ne pitävät sitä tarpeellisena. Niiden on varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaisia tietoja välittömästi polttoainepumpussa biopolttoaineen pitoisuudesta bensiinissä ja erityisesti eri bensiinisekoitusten asianmukaisesta käytöstä. Tämän osalta kaikilla polttoaineasemilla koko unionissa on noudatettava standardin EN228:2012 merkintäsuosituksia."

"

[tark. 38]

-1 b. Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

"Kun FAMEn pitoisuus dieselissä ylittää 7 tilavuusprosenttia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaisia tietoja FAMEn pitoisuudesta välittömästi polttoainepumpussa."

"

[tark. 39]

1.  Muutetaan 7 a artikla seuraavasti:

—a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Lentoliikenteen biopolttoaineiden toimittajien osalta jäsenvaltioiden on annettava näille toimittajille mahdollisuus osallistua 2 kohdan mukaiseen vähennysvelvoitteeseen siinä määrin kuin toimitetut biopolttoaineet täyttävät 7 b artiklassa asetetut kestävyysvaatimukset.";

"

[tark. 40]

-a a) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tai erityisistä energiakasveista tuotettujen biopolttoaineiden suurin osuus ei ylitä direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettua suurinta osuutta.";

"

[tark. 184/REV]

a)  korvataan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantovirke seuraavasti:"

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisesti seuraavista:”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä kohti lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien liitteen V mukaiset epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

"

2.  Muutetaan 7 b artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavan biopolttoaineiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden fyysistä tuotantoa.

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet toiminnassa 1 päivänä heinäkuuta 2014 tai ennen kyseistä päivää, 1 kohtaa sovellettaessa biopolttoaineiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 35 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen.

Biopolttoaineiden käytöstä saatava vähennys kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

“Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti kriteereistä ja maantieteellisistä alueista ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”;

"

b a) lisätään kohta seuraavasti:"

"4 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa maasta hankitusta raaka-aineesta, ellei kolmansien osapuolten omaisuuden käyttö- ja omistusoikeuksia ole noudatettu muun muassa hankkimalla näiltä ennakkoon vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus, jonka antamiseen näitä edustavat elimet suostuvat.";

"

[tark. 49]

b b) korvataan 7 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti: "

"Komissio laatii joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen biopolttoaineiden kasvavan kysynnän vaikutuksesta sosiaaliseen kestävyyteen unionissa ja kolmansissa maissa, siitä, miten biopolttoaineiden tuotannolla edistetään kasviproteiinien vajauksen vähentymistä unionissa, unionin biopolttoainepolitiikan vaikutuksesta kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuuteen, erityisesti kehitysmaissa, sekä laajemmista kehitysnäkökohdista."

"

[tark. 50]

2 a. Muutetaan 7 c artikla seuraavasti:

a)  korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

"Komissio laatii 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen luettelon kahdessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asianmukaisista ja asiaankuuluvista tiedoista. Komissio pyrkii varmistamaan, että tämän kohdan aineelliset velvoitteet täyttyvät mahdollisimman hyvin, mutta samalla se pyrkii minimoimaan toimijoille ja erityisesti pienille toimijoille aiheutuvan kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen.";

"

[tark. 53]

b)  korvataan 3 kohdan viides alakohta seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan lukien riippumattomien tarkastajien laatimat kertomukset, koottuina komissiolle. Komissio julkistaa ne direktiivin 2009/28/EY 24 artiklassa tarkoitetulla avoimuusfoorumilla.";

"

[tark. 54]

c)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "

"1. Unioni pyrkii tekemään kolmansien maiden kanssa kahden- tai monenvälisiä sopimuksia, joissa on kestävyyskriteerejä koskevia määräyksiä koskevia pakollisia sitoumuksia, jotka vastaavat tämän direktiivin kestävyyskriteerejä koskevia säännöksiä. Tällaisissa sopimuksissa olisi myös vahvistettava sääntöjä sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden tullimenettelyt eivät johda biopolttoaineiden ja bionesteiden tuontiin ja vientiin liittyviin petoksiin, sekä kaupan helpottamista koskevia määräyksiä. Unionin olisi myös pyrittävä tekemään kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joissa on 17 b artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten ratifiointia ja täytäntöönpanoa koskevia sitoumuksia. Jos unioni on tehnyt sopimuksia, joissa on pakollisia sitoumuksia, jotka koskevat määräyksiä 7 b artiklan 2–5 kohdassa säädettyjen kestävyyskriteerien soveltamisalaan kuuluvista asioista, komissio voi pitää näitä sopimuksia osoituksena siitä, että kyseisissä maissa viljellyistä raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät kyseiset kestävyyskriteerit. Tällaisia sopimuksia tehtäessä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota toimenpiteisiin sellaisten alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat kriittisissä tilanteissa tärkeitä ekosysteemipalveluita (kuten valuma-alueiden suojelu ja eroosion hallinta), maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin, epäsuoriin maankäytön muutoksiin, huonontuneiden maiden kunnostukseen, liiallisen vedenkulutuksen välttämiseen alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, sekä 7 b artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin tekijöihin.";

"

[tark. 55]

d)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"9 a. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulon jälkeen] kertomuksen, jossa arvioidaan sellaisten sopimusten tai vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa, joiden osalta on tehty 4 kohdan mukainen päätös, ja yksilöidään parhaita käytäntöjä. Kertomuksen on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, joihin sisältyy eri osapuolten kuuleminen, sekä sopimusten ja järjestelmien toiminnasta saatuihin käytännön kokemuksiin. Kertomuksessa on otettava huomioon asian kannlata merkitykselliset kansainvälisesti tunnustetut standardit ja ohjeet, mukaan lukien Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ja ISEAL Alliancen laatimat standardit ja ohjeet. Kertomuksessa analysoidaan kunkin sopimuksen ja järjestelmän osalta muun muassa seuraavia:

–  tarkastusten riippumattomuus, menettely ja tiheys

–  vaatimustenvastaisuuden tunnistamiseen tai käsittelemiseen käytettyjen menetelmien saatavuus ja kokemukset niiden käytöstä

–  avoimuus erityisesti järjestelmän käytettävyydessä, raaka-aineiden alkuperämaiden ja –alueiden virallisille kielille tehtyjen käännösten saatavuus, sertifioidut toimijat ja vastaavat sertifikaatit sisältävän luettelon sekä tarkastuskertomusten saatavuus

–  eri osapuolten osallistuminen, etenkin alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kuuleminen järjestelmän laadinnan ja arvioinnin sekä tarkastusten yhteydessä

–  järjestelmän yleinen luotettavuus erityisesti tarkastajien ja asianomaisten järjestelmäelinten akkreditointia, hyväksyntää ja riippumattomuutta koskevien sääntöjen osalta

–  järjestelmän markkinakartoitus.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän direktiivin vapaaehtoisia järjestelmiä koskevien säännösten muuttamisesta tarkoituksenaan parhaiden käytäntöjen edistäminen, jos se on kertomuksen valossa tarpeellista.

[tark. 58]

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

9 b. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa vahvistetun jätehierarkian riippumatonta todentamista ja noudattamisen sertifiointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämisestä. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016."

"

[tark. 59]

3.  Muutetaan 7 d artikla seuraavasti:

—a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Edellä olevan 7 a artiklan soveltamiseksi on vuodesta 2020 alkaen biopolttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa lisättävä liitteen V mukainen arvo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatuun tulokseen.";

"

[tark. 60]

-a a) Lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteeseen IV lisättävästä menettelystä, jolla lasketaan muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista polttoaineista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sen tarkastamiseksi, ovatko ne 7 b artiklan mukaisia. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.";

"

[tark. 61]

a)  korvataan 3–6 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle maatalouden raaka-aineiden viljelystä peräisin olevat tyypilliset kasvihuonekaasupäästöt 7 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa; unionin ulkopuoliset alueet voivat ilmoittaa nämä päästöt vastaavissa kertomuksissa.

4.  Komissio voi päättää 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen annettavalla täytäntöönpanosäädöksellä, että 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten on sisällettävä 7 b artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mitata kyseisillä alueilla tyypillisesti tuotettujen biopolttoaineiden raaka-aineiden viljelyyn liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

5.  Komissio laatii ja julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tämän jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen liitteessä IV olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä arvoista ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten ja jalostuksen päästöihin. [tark. 62]

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteessä IV olevan B ja E osan arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen korjaamisesta.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteen V mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen, myös tarkistamalla ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön . Kyseisten epäsuoran maankäytön muutosten arvojen arvioimiseen tarkoitettujen taloudellisten mallien arvioimiseksi komissio sisällyttää tarkasteluunsa mallintamisen tuloksiin vaikuttavia tärkeimpiä olettamuksia koskevat uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan lukien maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät. Komissio varmistaa, että sidosryhmät osallistuvat arviointiin. Ensimmäinen tällainen uudelleenarviointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.

Komissio ehdottaa tarvittaessa uusia epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja muilla jaottelutasoilla, uusien arvojen lisäämistä tarvittaessa, jos markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden raaka-aineita, niiden luokkien uudelleentarkastelua, joihin kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla, ja tekijöiden kehittämistä muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.”;

"

[tark. 189]

b)  korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen, myös lisäämällä muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot ja muuttamalla C osassa säädettyjä menetelmiä.”;

"

c)  kumotaan 8 kohta;

c a) lisätään kohta seuraavasti:"

"8 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti sellaisten yksityiskohtaisten määritelmien vahvistamisesta, mukaan lukien tekniset määritelmät, joita edellytetään liitteessä IV olevan C osan 9 kohdassa esitettyjen luokkien osalta."

"

[tark. 65]

4.  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltioiden on seurattava 3 ja 4 artiklassa säädettyjen bensiiniä ja dieselpolttoaineita koskevien vaatimusten noudattamista soveltaen bensiinin osalta eurooppalaisen standardin EN 228 voimassa olevassa versiossa ja dieselpolttoaineiden osalta eurooppalaisen standardin EN 590 voimassa olevassa versiossa tarkoitettuja analyysimenetelmiä.”;

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomus kansallisista polttoaineen laatutiedoista edellisen kalenterivuoden osalta. Komissio vahvistaa 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen annettavalla täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen esitystavan kansallisia polttoaineen laatutietoja koskevan tiivistelmän toimittamista varten. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2002. Kertomuksen rakenteen ja muodon on vastattava asianomaisessa eurooppalaisessa standardissa olevaa kuvausta 1 päivästä tammikuuta 2004. Lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava alueellaan kaupan pidetyn bensiinin ja dieselpolttoaineen kokonaismäärät sekä kaupan pidetyn, enintään 10 mg/kg rikkiä sisältävän lyijyttömän bensiinin ja dieselpolttoaineen määrät. Niin ikään jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain, onko niiden alueella kaupan pidettäviä, enintään 10 mg/kg rikkiä sisältäviä bensiinejä ja dieselpolttoaineita maantieteellisesti riittävän tasapainoisesti saatavilla.”

"

5.  Korvataan 8 a artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti 2 kohdassa tarkoitetun polttoaineen MMT-pitoisuutta koskevan rajan tarkistamiseksi. Tarkistaminen tehdään 1 kohdassa tarkoitetulla testimenetelmällä tehdyn arvioinnin tulosten perusteella. Pitoisuusraja voidaan laskea nollaan, jos se on riskienarvioinnin nojalla perusteltua. Pitoisuusrajaa ei voida nostaa, ellei se ole riskienarvioinnin nojalla perusteltua.”

"

5 a. Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:"

"2 a. Komissio seuraa biopolttoaineiden suorituskykyä koko unionissa koettujen kausittaisten olosuhteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvoissa käytettävien biopolttoaineiden laatu ei johda saastuttavien päästöjen, hiilidioksidin ja ajoneuvon yleisen suorituskyvyn huononemiseen.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti mukautumisesta tämän direktiiviin liitteissä I tai II tarkoitettuun tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen erityisparametrien, testirajojen ja testausmenetelmien ottamiseksi käyttöön."

"

[tark. 66]

6.  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteissä I, II ja III tarkoitettujen sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

"

7.  Lisätään artikla seuraavasti:"

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle tämän direktiivin voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 7 a artiklan 5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 7 d artiklan 5, 7 d artiklan 6 kohdassa, 7 ja 8 a kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 7 d artiklan 5, 7 d artiklan 6 kohdassa7 ja 8 a kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 7 d artiklan 5, 7 d artiklan 6 kohdan7 ja 8 a kohdan, 8 a artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

"

[tark. 149]

8.  Kumotaan 11 artiklan 4 kohta.

9.  Muutetaan liitteet tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/28/EY

Muutetaan direktiivi 2009/28/EY seuraavasti:

1.  Lisätään 2 artiklaan alakohdat seuraavasti:"

”p) ’jätteellä’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY* 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä jätettä. Tähän ryhmään eivät kuulu aineet, joita on muutettu tai jotka on pilattu tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat tuon määritelmän mukaisia;

q)  'muiden kuin ruokakasvien selluloosalla' bioenergian tuotantotarkoituksiin maassa kasvatettuja muita kuin ravintona käytettäviä energiakasveja, mukaan luettuna Miscanthus, muut energiaheinät, tietyt durralajikkeet sekä teolliseen käyttöön tarkoitettu hamppu, mutta pois luettuna kasvit, joiden ligniinipitoisuus on korkea, kuten puut; [tark. 69]

r)  'muiden kuin ruokakasvien lignoselluloosalla' maassa kasvatettuja energiapuukasveja kuten lyhytkiertoiset energiapuut ja lyhytkiertoiset metsätaloudesta saatavat kasvit; [tark. 70]

s)  'sivutuotteilla' raaka-aineita, joilla on kaupallista arvoa tai vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia, sekä raaka-aineita, jotka ovat taloudellisen arvon kannalta olennainen osa jotakin prosessia, tai jos pääasiallista prosessia on tarkoituksellisesti muutettu raaka-aineen tuottamiseksi suurempina määrinä tai erilaatuisena pääasiallisen tuotteen haitaksi; [tark. 71]

t)  'muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla polttoaineilla' muita kuin biopolttoaineita olevia kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, jotka on saatu uusiutuvista energialähteistä ja joita käytetään liikenteessä; [tark. 72]

u)  'suorilla maankäytön muutoksilla' maa-alueen käytön muutosta yhdestä IPCC:n kuudesta maankäyttöluokasta (metsämaa, viljelymaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet, muut maa-alueet) toiseen tai seitsemänteen monivuotisten viljelykasvien luokkaan, joka sisältää erityisesti monivuotisia kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu; [tark. 74]

v)  'hiilidioksidin talteenotolla ja hyödyntämisellä (CCU) liikenteessä' prosessia, jossa otetaan talteen hiiltä (CO/CO2) runsaasti sisältävien jätteiden ja jäämien kaasuvirtoja uusiutumattomista energialähteistä ja muunnetaan ne liikennealalla käytettäviksi polttoaineiksi; [tark. 75]

w)  'käsittelyjätteillä' ainetta, joka ei ole lopputuote, joka tuotantoprosessissa pyritään suoraan tuottamaan. Se ei ole tuotannon ensisijainen tavoite, eikä prosessia ole tarkoituksella muutettu sen tuottamiseksi. [tark. 76]

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3). "

"

2.  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä koskevat pakolliset kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet”;

"

b)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa määriteltyä suurinta osuutta vastaava energiamäärä.”;

"

c)  muutetaan 4 kohta seuraavasti:

—i)  lisätään ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:"

"Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus bensiinissä on vuonna 2020 vähintään 7,5 prosenttia energian loppukulutuksesta bensiinin osalta kyseisessä jäsenvaltiossa.";

"

—ii)  lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:"

"Vuonna 2016 vähintään 0,5 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta on katettava kehittyneistä biopolttoaineista peräisin olevalla energialla.

Vuonna 2020 vähintään 2,5 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta on katettava kehittyneistä biopolttoaineista peräisin olevalla energialla.";

"

[tark. 152/REV]

i)  lisätään toisen alakohdan b alakohdan loppuun virke seuraavasti:"

”Tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja tämän kohdan d alakohdan soveltamista;”;

"

ii)  lisätään toiseen alakohtaan alakohdat seuraavasti:"

”d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta osoittajassa viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja , öljykasveista ja muista maalla kasvatetuista energiakasveista tuotetuista biopolttoaineista peräisin oleva energia saa muodostaa enintään 5 prosenttia kuusi prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua osuutta.

Liitteessä IX olevissa A ja C osassa luetelluista kehittyneistä biopolttoaineista peräisin olevan energian osuuden liikenteen energian loppukulutuksesta vuonna 2020 on oltava vähintään 2,5 prosenttia;

[tark. 181]

e)  osuuksiin sovelletaan seuraavia kertoimia:

i)  liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon nelinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna niiden energiasisältöä vastaavalta osuudelta;

ii)  liitteessä IX olevassa B osassa luetelluista raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon kaksinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna;

iii)  muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet liitteessä IX olevassa C osassa luetelluista raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon nelinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei mitään raaka-aineita muuteta tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat i–iii alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin.

Yksittäisten erien kaksin- tai moninkertaisen kirjaamisen riskin minimoimiseksi jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä tehostamaan yhteistyötä ja tarvittaessa myös tietojen vaihtoa kansallisten järjestelmien sekä kansallisten ja 18 artiklan mukaisesti perustettujen vapaaehtoisten järjestelmien välillä. Sen estämiseksi, että raaka-aineita muutetaan tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat liitteen IX soveltamisalaan, jäsenvaltioiden on kannustettava toimijoita kehittämään ja käyttämään järjestelmiä, joilla voidaan seurata ja jäljittää raaka-aineita ja niistä tuotettuja biopolttoaineita kaikissa arvoketjun vaiheissa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun havaitaan petoksia, toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä.

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen laskentasääntöjen moitteeton täytäntöönpano. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”;

"

[tark. 185]

c a) lisätään kohta seuraavasti:"

"4 a. Komission on [viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] annettava suosituksia lisätoimenpiteistä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämiseksi ja tukemiseksi liikenteen alalla. Suosituksiin on sisällytettävä arviot kunkin toimenpiteen avulla säästettävissä olevasta energiamäärästä. Jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä vastaava energiamäärä otetaan huomioon b alakohdassa tarkoitetuissa laskelmissa."

"

[tark. 153]

2 a. Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:"

"3 a. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja toimitettava komissiolle [viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ennusteasiakirja, jossa esitetään lisätoimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

"

[tark. 154]

3.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan viimeinen virke seuraavasti:"

”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteessä III lueteltujen liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

"

4.  Kumotaan 6 artiklan 1 kohdan viimeinen virke.

4 a. Korvataan 15 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

"Alkuperätakuu ei millään tavalla osoita, noudattaako jäsenvaltio 3 artiklan 1 kohtaa. Alkuperätakuiden siirtäminen, joko irrallaan energian fyysisestä siirrosta tai yhdessä sen kanssa, ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden päätökseen käyttää tilastollisia siirtoja, yhteishankkeita tai yhteisiä tukijärjestelmiä tavoitteiden täyttämiseksi tai uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisloppukulutuksen laskemiseen 5 artiklan mukaisesti."

"

[tark. 88]

5.  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

—a)  korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

"1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu yhteisön alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista ja bionesteistä peräisin oleva energia otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 2–7 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit eivätkä ylitä 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa säädettyjä osuuksia:";

"

[tark. 89]

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavan biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden tai bionesteiden fyysistä tuotantoa.

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet toiminnassa 1 päivänä heinäkuuta 2014 tai sitä ennen, 1 kohtaa sovellettaessa biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 35 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatava vähennys kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

"

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti kriteereistä ja maantieteellisistä alueista ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”;

"

b a) lisätään kohta seuraavasti:"

"4 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa maasta hankitusta raaka-aineesta, ellei kolmansien osapuolten omaisuuden käyttö- ja omistusoikeuksia ole noudatettu muun muassa hankkimalla näiltä ennakkoon vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus, jonka antamiseen näitä edustavat elimet suostuvat.";

"

[tark. 96]

b b) lisätään kohta seuraavasti:"

"5 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden tuotannossa on noudatettava kestäviä maanhoitokäytänteitä."

"

[tark. 97]

6.  Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"2 a. Eurostat kerää ja julkaisee kauppaan liittyviä yksityiskohtaisia tietoja ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuista biopolttoaineista, kuten viljakasveihin ja muihin paljon tärkkelystä sisältäviin viljelykasveihin, sokerikasveihin ja öljykasveihin perustuvista biopolttoaineista. Saataville asetettavat kauppatiedot on eriteltävä etanolin ja biodieselin osalta, koska tällä hetkellä julkaistavissa tiedoissa etanolin ja biodieselin tuonti ja vienti esitetään kootusti ja yhdistetysti biopolttoaineita koskevissa tiedoissa. Tuontia ja vientiä koskevissa tiedoissa on yksilöitävä jäsenvaltioihin tuotavien ja niiden kuluttamien biopolttoaineiden tyyppi ja määrät. Tiedoissa on ilmoitettava myös alkuperämaa tai maa, josta kyseiset tuotteet viedään unioniin. Bioraaka-aineiden tai puolijalostettujen tuotteiden tuontia ja vientiä koskevia tietoja on parannettava Eurostatin keräämillä ja julkaisemilla tiedoilla, jotka koskevat raaka-aineiden tuontia ja vientiä, niiden tyyppiä ja alkuperämaata, myös sisäisesti kaupattuja tai osittain kaupattuja raaka-aineita. [tark. 98]

2 b. Eurostat kerää ja julkaisee työpaikkoihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, jotka liittyvät unionin biopolttoainealan luomien välittömien, välillisten ja seurannaistyöpaikkojen määrään, kestoon ja palkkoihin. Komissio kehittää työpaikkojen määrittämiseksi yhteisen menettelytavan, jolla arvioidaan ja seurataan järjestelmällisesti työllisyyslukuja jäsenvaltioissa ja unionissa. Työllisyysluvut olisi eriteltävä etanolin ja biodieselin alojen osalta ja olisi tehtävä selvitys, jolla määritetään työpaikan sijoittuminen biopolttoaineen toimitusketjussa. Biopolttoaineen työllistämistiedot eivät nykyään sisälly virallisiin tilastotietoihin ja päättäjien saatavilla olevat työllistämisarviot vaihtelevat riippuen tietyssä tutkimuksessa sovelletusta määritelmästä tai menetelmästä, käytetystä työpaikkojen laskentatavasta ja siitä, missä määrin tutkimukset yhdistävät maataloustoiminnan ja biopolttoainealan. Muodollinen prosessi, jota työllisyyslukujen saamiseksi tuetaan tiedoilla ja avoimilla perusteilla, parantaisi tietojen saatavuutta. ";

"

[tark. 99]

b.  korvataan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:"

"4. Unioni pyrkii tekemään kolmansien maiden kanssa kahden- tai monenvälisiä sopimuksia, joissa on kestävyyskriteerejä koskevia määräyksiä koskevia pakollisia sitoumuksia, jotka vastaavat tämän direktiivin kestävyyskriteerejä koskevia säännöksiä. Tällaisissa sopimuksissa olisi myös vahvistettava sääntöjä sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden tullimenettelyt eivät johda biopolttoaineiden ja bionesteiden tuontiin ja vientiin liittyviin petoksiin, sekä kaupan helpottamista koskevia määräyksiä. Unionin on myös pyrittävä tekemään kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joissa on 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten ratifiointia ja täytäntöönpanoa koskevia sitoumuksia. Jos unioni on tehnyt sopimuksia, joissa on pakollisia sitoumuksia, jotka koskevat määräyksiä 17 artiklan 2–7 kohdassa säädettyjen kestävyyskriteerien soveltamisalaan kuuluvista asioista, komissio voi pitää näitä sopimuksia osoituksena siitä, että kyseisissä maissa viljellyistä raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät kyseiset kestävyyskriteerit. Tällaisia sopimuksia tehtäessä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota toimenpiteisiin sellaisten alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat kriittisissä tilanteissa tärkeitä ekosysteemipalveluita (kuten valuma-alueiden suojelu ja eroosion hallinta), maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin, epäsuoriin maankäytön muutoksiin, huonontuneiden maiden kunnostukseen, liiallisen vedenkulutuksen välttämiseen alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, sekä 17 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin tekijöihin. [tark. 100]

Komissio voi katsoa tekee päätöksen siitä, sisältävätkö vapaaehtoiset kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, joissa asetetaan vaatimukset biomassatuotteiden tuotannolle, 17 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa tai osoittavatko ne, että biopolttoaine- tai bioneste-erät täyttävät 17 artiklan 3–5 kohdassa 3–5 a kohdassa asetetut kestävyyskriteerit, ja onko raaka-aineita muutettu tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 3 artiklan 4 kohdan e alakohdan i–iii alakohdan soveltamisalaan. Komissio voi päättää, että nämä järjestelmät sisältävät tarkat tiedot, joita tarvitaan tiedotettaessa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sellaisten alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat kriittisissä tilanteissa tärkeitä ekosysteemipalveluita (kuten valuma-alueiden suojelu ja eroosion hallinta), sekä tiedotettaessa maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi toteutetuista toimenpiteistä, huonontuneiden maiden kunnostamisesta, liiallisen vedenkulutuksen välttämisestä alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, ja 17 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista tekijöistä.

Komissio voi myös tunnustaa sellaiset harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai lajien suojelualueet, jotka tunnustetaan kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton laatimiin luetteloihin, 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi. [Am. 101]

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat sellaisten todentamisjärjestelmien vastavuoroisen tunnustamisen, joilla taataan, että biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät kestävyyskriteerit, kun tällaiset järjestelmät on perustettu tämän direktiivin mukaisesti.";

"

[tark. 102]

6 d. Lisätään kohta seuraavasti:"

"9 a. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen] kertomuksen, jossa arvioidaan sellaisten vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa, joiden osalta on tehty 4 kohdan mukainen päätös, ja yksilöidään parhaita käytäntöjä. Kertomuksen on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, joihin sisältyy eri osapuolten kuuleminen, sekä järjestelmien toiminnasta saatuihin käytännön kokemuksiin. Kertomuksessa on otettava huomioon asian kannalta merkityksellisten, kansainvälisesti tunnustettujen standardien ja ohjeiden kehittyminen, mukaan lukien Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ja ISEAL Alliancen laatimat standardit ja ohjeet. Kertomuksessa analysoidaan kunkin järjestelmän osalta muun muassa seuraavia:

–  tarkastusten riippumattomuus, menettely ja tiheys

–  vaatimustenvastaisuuden tunnistamiseen tai käsittelemiseen käytettyjen menetelmien saatavuus ja kokemukset niiden käytöstä

–  avoimuus erityisesti järjestelmän käytettävyydessä, raaka-aineiden alkuperämaiden ja -alueiden virallisille kielille tehtyjen käännösten saatavuus, sertifioidut toimijat ja vastaavat sertifikaatit sisältävän luettelon sekä tarkastuskertomusten saatavuus

–  eri osapuolten osallistuminen, etenkin alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kuuleminen järjestelmän laadinnan ja arvioinnin sekä tarkastusten yhteydessä

–  järjestelmän yleinen luotettavuus erityisesti tarkastajien ja asianomaisten järjestelmäelinten akkreditointia, hyväksyntää ja riippumattomuutta koskevien sääntöjen osalta

–  järjestelmän markkinakartoitus.

Komissio toimittaa kertomuksen perusteella tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 5 kohdassa lueteltujen kriteerien muuttamisesta."

"

[tark. 103]

7.  Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

—a)  lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteeseen V lisättävästä menettelystä, jolla lasketaan muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista polttoaineista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sen tarkastamiseksi, ovatko ne 17 artiklan mukaisia. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015."

"

[tark. 106]

a)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle maatalouden raaka-aineiden viljelystä peräisin olevat tyypilliset kasvihuonekaasupäästöt 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa; unionin ulkopuoliset alueet voivat ilmoittaa nämä päästöt vastaavissa kertomuksissa.

4.  Komissio voi päättää 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen annettavalla täytäntöönpanosäädöksellä, että 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten on sisällettävä 17 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa, jonka pohjalta voidaan mitata kyseisillä alueilla tyypillisesti tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineiden viljelyyn liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.”

"

b)  korvataan 5 kohdan viimeinen virke seuraavasti:"

“Tätä varten komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti.”

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

”6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen muun muassa tarkistamalla ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön . ällaisten epäsuoran maankäytön muutosten arvojen arvioimiseen tarkoitettujen taloudellisten mallien arvioimiseksi komissio sisällyttää tarkasteluunsa mallintamisen tuloksiin vaikuttavia tärkeimpiä olettamuksia koskevat uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan luettuna maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät. Komissio varmistaa, että sidosryhmät osallistuvat arviointiin. Ensimmäinen uudelleenarviointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.

Komissio ehdottaa tarvittaessa uusia epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja muilla jaottelutasoilla, uusien arvojen lisäämistä tarvittaessa, jos markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden raaka-aineita, ja tekijöiden kehittämistä muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja lignoselluloosasta tuotettuihin raaka-aineisiin liittyvistä epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä vastaavien arvojen vahvistamisesta liitteessä VIII. Komissio sisällyttää kyseiset arvot tässä artiklassa vahvistettuun menetelmään, jolla lasketaan vaikutukset, joita biopolttoaineilla ja bionesteillä on kasvihuonekaasuihin. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.”;

"

[tark. 107 ja 190]

d)  korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteen V mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen muun muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot ja muuttamalla C osassa säädettyjä menetelmiä.”;

"

e)  kumotaan 8 kohta.

8.  Kumotaan 21 artikla.

9.  Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Arvioidessaan biopolttoaineiden käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa käyttää liitteessä V olevassa A ja B osassa annettuja tyypillisiä arvoja ja lisätä niihin liitteessä VIII esitetyt epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt.”

"

9 a. Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:"

"8 a. Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 kertomuksen jätteistä, tähteistä, sivutuotteista tai maata käyttämättömistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden myönteisistä ja kielteisistä ympäristövaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista. Tarkasteltaviin ympäristövaikutuksiin sisällytetään kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuus, vesi ja maaperän tuottavuus. Näiden raaka-aineiden mahdolliset tai menetetyt edut otetaan huomioon muiden käyttötarkoitusten, erityisesti tuotteiden valmistuksen, näkökulmasta. Tarkasteltaviin taloudellisiin vaikutuksiin sisällytetään tuotantokustannukset, näiden raaka-aineiden muihin tarkoituksiin liittyvien käyttömahdollisuuksien kustannukset sekä energiainvestoinnin tuotto, joka on saatu näiden raaka-aineiden käyttämisestä kehittyneiden biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottamiseen koko elinkaaren aikana."

"

[tark. 109]

10.  Kumotaan 25 artiklan 4 kohta.

11.  Lisätään artikla seuraavasti:"

”25 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan kolmannessa alakohdassa ja 19 artiklan 1, 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan d alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan kolmannen alakohdan, 19 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

"

12.  Muutetaan liitteet tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa ennen 31 päivää joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella, kuinka hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden sisällyttämistä asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, että niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, sekä .

Kertomukseen sisältyy myös arviointi maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa asetettujen kannustimien toimivuudesta. Kertomukseen sisällytetään kyseisten biopolttoaineiden saatavuutta ja niiden ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia koskeva arviointi. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa biopolttoaineiden tuotannon vaikutuksia puun saatavuuteen ja biomassaa hyödyntäviin aloihin.

Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettuja biopolttoaineita koskevien asianmukaisten kestävyyskriteereiden vahvistamiseksi.

Sijoittajien on otettava huomioon, että biopolttoaineiden tuotantotekniikat ovat vielä kehitysvaiheessa ja lisätoimenpiteitä kielteisten vaikutusten lieventämiseksi voidaan hyväksyä myöhemmin. [tark. 111]

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulsota]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Muutetaan direktiivin 98/70/EY liitteet seuraavasti:

1)  Muutetaan liitteessä IV oleva C osa seuraavasti:

a)  korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

jossa

el = maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi; ja

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa).”;

b)  poistetaan 8 ja 9 kohta.

2)  Lisätään liite seuraavasti:

”Liite V

Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-aineryhmä

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

Sokerikasvit

13

Öljykasvit

55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen katsotaan olevan nolla

Seuraavista raaka-aineryhmistä tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen katsotaan olevan nolla:

a)  raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän liitteen osaan A;

b)  raaka-aineet, joiden tuotanto on johtanut suoraan maankäytön muutokseen, eli muutokseen IPCC:n maankäyttöluokista metsämaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet tai muut maa-alueet luokkiin viljelymaa tai monivuotisten kasvien viljelymaa(8). Tällaisessa tapauksessa suorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi laskettava liitteessä IV olevan C osan 7 alakohdan mukaisesti.”

LIITE II

Muutetaan direktiivin 2009/28/EY liitteet seuraavasti:

1)  Muutetaan liitteessä V oleva C osa seuraavasti:

a)  korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

jossa

el = maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi; ja

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen tai bionesteen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa).”;

b)  poistetaan 8 ja 9 kohta.

2)  Lisätään liite VIII seuraavasti:

”Liite VIII

Osa A. Biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-aineryhmä

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

Sokerikasvit

13

Öljykasvit

55

Osa B. Biopolttoaineet ja bionesteet, joiden epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen katsotaan olevan nolla

Seuraavista raaka-aineryhmistä tuotettuihin biopolttoaineisiin ja bionesteisiin liittyvien epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen katsotaan olevan nolla:

a)  raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän liitteen osaan A;

b)  raaka-aineet, joiden tuotanto on johtanut suoraan maankäytön muutokseen, eli muutokseen IPCC:n maankäyttöluokista metsämaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet tai muut maa-alueet luokkiin viljelymaa tai monivuotisten kasvien viljelymaa(9). Tällaisessa tapauksessa suorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi laskettava liitteessä V olevan C osan 7 kohdan mukaisesti.”

[tark. 164]

3)  Lisätään liite seuraavasti:

”Liite IX

Osa A. Jätteestä ja jäämistä peräisin olevat raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena yksinkertaisina niiden energiasisältöön verrattuna ja joilla edistetään 3 artiklan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetun 2,5 prosentin tavoitteen saavuttamista

a)  Levät

b)  Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, mutta ei lajiteltu kotitalousjäte, johon sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetettuja kierrätystavoitteita kierrätystä tai erillistä keräystä koskevia tavoitteita; jäsenvaltiot voivat sallia lajiteltua biojätettä koskevia poikkeuksia, mikäli sovelletut prosessit mahdollistavat sekä kompostimullan että biopolttoaineiden tuotannon.

c)  Teollisuusjätteen biomassaosuus Teollisuuden, vähittäis- ja tukkukaupan jätteiden biohajoava osuus, mutta ei erillisesti kerätty jäte, johon sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 1 kohtaa, edellyttäen, että jätehierarkiaa ja kaskadikäytön periaatetta noudatetaan.

d)  Olki

e)  Eläinten lanta ja jätevesiliete

f)  Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät palmuhedelmätertut

g)  Mäntypiki

h)  Raaka glyseroli

i)  Sokeriruokojäte

j)  Rypäleiden puristejäännökset ja viinisakka

k)  Pähkinänkuoret

l)  Kuoret

m)  Tähkät

n)  Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja kutterilastut

n a) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta sahatukkeja ja vaneritukkeja

Osa B. Jätteestä ja jäämistä peräisin olevat raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna

a)  Käytetty ruokaöljy

b)  Eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 1 ja 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002* mukaisesti

c)  Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

d)  Lignoselluloosa, lukuun ottamatta sahatukkeja ja vaneritukkeja

Osa C. Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna ja joilla edistetään 3 artiklan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetun 2,5 prosentin tavoitteen saavuttamista

a)  Levät (omavaraiset)

b)  Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet

c)  Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen liikennekäyttöä varten

d)  Bakteerit

––––––––––––––––––––––––––––––

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1).”

[tark. 186]

(1)EUVL C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2013.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
(6) Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(8)Asiakirjassa (2010/C 160/02) annetun määritelmän mukaan monivuotiset viljelykasvit ovat kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu.
(9)Asiakirjassa (2010/C 160/02) annetun määritelmän mukaan monivuotiset viljelykasvit ovat kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö