Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0279/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0279/2013

Rasprave :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 22

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0357

Usvojeni tekstovi
PDF 637kWORD 75k
Srijeda, 11. rujna 2013. - Strasbourg
Direktiva o kakvoći goriva te energija iz obnovljivih izvora ***I
P7_TA(2013)0357A7-0279/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2013. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojim se izmjenjuje Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva i Direktiva 2009/28/EZ o poticanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0595),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 192. stavak 1. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0337/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. travnja 2013.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za razvoj, Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A7‑0279/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 198, 10.7.2013., str. 56.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2013. u cilju donošenja Direktive 2013/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojim se izmjenjuje Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i Direktiva 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora(1)
P7_TC1-COD(2012)0288

(tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s njegovim člankom 114. u odnosu na članak 1. stavke 2. do 9. i članak 2. stavke 5. do 7. ove Direktive,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) zahtijeva se da države članice osiguraju da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. bude barem 10 % njihove ukupne potrošnje energije. Miješanje biogoriva jedna je od metoda dostupnih državama članicama da ostvare taj cilj i očekuje se da ona najviše pridonese tom cilju. Druge metode dostupne za ostvarenje tog cilja su smanjenje potrošnje energije, koje je nužno jer će obvezni ciljni postotak za energiju iz obnovljivih izvora vjerojatno biti sve teže trajno postići ako ukupna potražnja za energijom u prometu bude i dalje rasla, te korištenje električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. [Am. 123]

(2)  S obzirom na ciljeve Unije da dodatno smanji emisije stakleničkih plinova i značajni doprinos goriva koja se koriste u cestovnom prometu tim emisijama, člankom 7.a stavkom 2. Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) od dobavljača goriva traži se da do 31. prosinca 2020. smanje za najmanje 6 % emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva po jedinici energije („koncentracija stakleničkih plinova”) koja u Uniji koriste cestovna vozila, necestovni pokretni strojevi, poljoprivredni ili šumski traktori i rekreacijska plovila kad nisu na moru. Miješanje biogoriva nultih ili niskih emisijskih vrijednosti te ostalih goriva dobivenih iz neizbježnih otpadnih plinova korištenjem metode hvatanja ugljika i njegove upotrebe u prometne svrhe metode su dostupne dobavljačima fosilnih goriva za smanjenje koncentracije stakleničkih plinova isporučenih fosilnih goriva. [Am. 2]

(3)  Člankom 17. Direktive 2009/28/EZ određuju se kriteriji održivosti koje moraju ispunjavati biogoriva i tekuća biogoriva kako bi se uzeli u obzir pri postizanju ciljeva Direktive te zadovoljili uvjete za uključivanje u programe javne potpore. Ti kriteriji uključuju zahtjeve o minimalnim uštedama emisija stakleničkih plinova koje moraju ostvariti biogoriva i tekuća biogoriva u usporedbi s fosilnim gorivima. Člankom 7.b Direktive 98/70/EZ određeni su isti kriteriji održivosti za biogoriva.

(3a)  Iako se Direktiva 98/70/EZ i Direktiva 2009/28/EZ odnose na „biogoriva i tekuća biogoriva”, njihove se odredbe, uključujući relevantne kriterije održivosti, odnose na sva u njima definirana obnovljiva goriva. [Am. 4]

(4)  Kada se pašnjaci ili poljoprivredno zemljište koji su prethodno služili za tržište hrane, stočne hrane i vlakana prenamijene za proizvodnju biogoriva, potražnju koja nije vezana za gorivo i dalje će se trebati zadovoljavati intenziviranjem postojeće proizvodnje ili pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih zemljišta u zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj drugi slučaj predstavlja posrednu prenamjenu zemljišta i, kada uključuje pretvaranje zemljišta bogatog ugljikom, može dovesti do znatne emisije stakleničkih plinova.▌[Am. 124]

(4a)  Člankom 19. stavkom 7. Direktive 2009/28/EZ i člankom 7.d stavkom 6. Direktive 98/70/EZ zahtijeva se poduzimanje odgovarajućih koraka za rješavanje utjecaja posredne prenamjene zemljišta na emisije stakleničkih plinova istovremeno uzimajući u obzir nužnost zaštite postojećih ulaganja. [Am. 126]

(5)  Prema predviđanjima o potražnji biogoriva koja su dostavile države članice te procjenama o emisijama plinova u vezi s posrednom prenamjenom zemljišta za proizvodnju biogoriva iz različitih sirovina, ispuštanje stakleničkih plinova povezano s posrednom prenamjenom zemljišta ostvareno je u znatnoj mjeri, što će djelomično ili u cijelosti dovesti do poništenja uštede emisije stakleničkih plinova ostvarene upotrebom pojedinih biogoriva. Razlog tomu je činjenica da je za proizvodnju biogoriva na zemljištima dodijeljena velika količina javnih subvencija (10 milijardi eura (10 000 000 000 EUR) na godinu) te se stoga očekuje da gotovo sva proizvodnja biogoriva u 2020. dolazi od usjeva uzgojenih na tlu koje bi se moglo koristiti u prehrambene svrhe ili svrhe proizvodnje stočne hrane. Nadalje, povećana upotreba biogoriva proizvedenih iz prehrambenih kultura doprinosi nestalnosti cijena prehrambenih proizvoda i može imati znatna negativan socijalni utjecaj na život i mogućnost provedbe ljudskih prava uključujući pravo na hranu ili pristup zemljištu lokalnog stanovništva koje živi u siromaštvu u zemljama izvan Unije. Kako bi se smanjile takve emisije i negativan socijalni utjecaj te ublažili negativni učinci na sigurnost hrane, treba se prije svega usredotočiti na smanjenje predviđene upotrebe biogoriva uzgojenih na tlu, kao i uzeti u obzir emisije plinova povezane s posrednom prenamjenom zemljišta pri obaveznom računanju ušteda emisija stakleničkih plinova u skladu s kriterijima održivosti utvrđenima u Direktivama 2009/28/EZ i 98/70/EZ. Nadalje, kako bi se našla srednjoročna i dugoročna rješenja, potrebno je ohrabrivati istraživanja i razvoj novih, naprednih sektora za biogoriva koja se ne natječu s prehrambenim usjevima te nadalje proučiti utjecaj različitih skupina usjeva na neposrednu i posrednu prenamjenu zemljišta. [Am. 8]

(6)  U prometnom će sektoru vjerojatno biti potrebno osigurati obnovljiva tekuća goriva kako bi se smanjilo ispuštanje stakleničkih plinova. Upotrebom naprednih biogoriva poput onih dobivenih iz otpada i algi ostvaruju se znatne uštede emisija stakleničkih plinova, a rizik od posredne prenamjene zemljišta je malen, te ona ne predstavljaju izravnu prijetnju kulturama koje se koriste u prehrambene svrhe i za proizvodnju stočne hrane. Stoga je prikladno potaknuti pojačanu proizvodnju tih naprednih biogoriva jer ona trenutno na tržištu nisu dostupna u velikim količinama, djelomično zbog toga što se za javne subvencije natječu s biogorivima dobivenim provjerenom tehnologijom koja za njihovu proizvodnju koristi prehrambene kulture. Treba osigurati dodatne poticaje povećanjem ponderiranja naprednih biogoriva prema cilju od 10 % u prometnom sektoru u odnosu na konvencionalna biogoriva, kako je to određeno Direktivom 2009/28/EZ. U tom bi smislu samo napredna biogoriva s procijenjenim slabim utjecajem na posrednu prenamjenu zemljišta i kojima se ostvaruju znatne uštede emisija stakleničkih plinova trebala dobiti potporu u okviru politike kojom se zagovaraju obnovljivi izvori energije poslije 2020.

(6a)  Kako bi se osigurala učinkovitost poticajnih mjera, poglavito onih kojima se promiču napredna biogoriva, nužno je da politike potpore i mehanizmi država članica osiguraju identifikaciju, provjeru autentičnosti i kontrolu kakvoće obujmova biogoriva kako bi se spriječile lažne ili zavaravajuće tvrdnje o porijeklu biogoriva te odvratilo od podnošenja višestrukih izjava o obujmovima biogoriva na temelju dva ili više nacionalnih sustava ili međunarodnih akreditacijskih programa. [Am. 11]

(6b)  Iako biogoriva i tekuća biogoriva dobivena iz otpada i ostataka mogu ostvariti velike uštede emisija stakleničkih plinova istovremeno uzrokujući nisku stopu negativnih utjecaja na okoliš, društvo i gospodarstvo, bila bi dobra daljnja procjena, između ostaloga, njihove dostupnosti, pogodnosti i rizika u svrhu nadopunjavanja politike nakon 2020. Istovremeno su potrebne daljnje informacije o pogodnostima energetske sigurnosti kako konvencionalnih, tako i naprednih biogoriva, poglavito stoga što se za njihovu proizvodnju izravno ili neizravno koriste fosilna goriva. Komisiji bi trebalo dati zadatak da u vezi s tim pitanjima podnese izvješće te, ako je potrebno, prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješćem bi se u obzir trebao uzeti okolišni, socijalni i ekonomski situacijski trošak korištenja sirovina u druge svrhe, a ne samo u svrhe proizvodnje biogoriva i tekućih biogoriva, kako bi se u izvješću osigurao cjelokupan pregled pozitivnih i negativnih utjecaja. [Am. 12]

(6c)  U svim bi državama članicama trebala biti dostupna konvencionalna i napredna biogoriva stalne visoke kakvoće. Kako bi se taj cilj ostvario, Komisija bi Europskom odboru za normizaciju hitno trebala povjeriti jasan zadatak pripreme standarda tehničke učinkovitosti za napredna biogoriva i konačne mješavine goriva te, ako je potrebno, revizije standarda za konvencionalna biogoriva kako bi se osiguralo da kakvoća konačnog goriva ne smanji uspješnost u vezi s emisijom CO2 ili cjelokupnu radnu učinkovitost vozila. [Am. 13]

(7)  Kako bi se zajamčila dugoročna konkurentnost bioindustrija u skladu s Komunikacijom iz 2012. „Inovacijama do održivog rasta: biogospodarstvo za Europu” te „Planom za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima”, kojima se u cijeloj Europi promiče otvaranje integriranih i raznolikih biorafinerija, u skladu s Direktivom 2009/28/EZ treba donijeti pojačane mjere kojima bi se prednost dala korištenju biomase kao sirovine bez znatne gospodarske vrijednosti izvan njezine upotrebe u proizvodnji goriva ili koja ne utječe na okoliš tako da ugrožava lokalne ekosustave oduzimanjem zemljišta i vode prehrambenim kulturama. [Am. 129]

(7a)  Dosljednost između Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/28/EZ i zakonodavstva na drugim područjima politike Unije potrebno je poboljšati kako bi se iskoristile sinergije i poboljšala pravna sigurnost. Definicije otpada i ostataka iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ trebale bi se uskladiti s onima utvrđenim u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu(6). Tokovi otpada i ostataka navedeni u Direktivi 98/70/EZ i Direktivi 2009/28/EZ trebali bi biti bolje označeni pomoću kodova otpada u Europskom katalogu otpada utvrđenom Odlukom Komisije 2000/532/EZ(7) kako bi se nadležnim vlastima država članica olakšala primjena tih direktiva. Promicanje biogoriva i tekućih biogoriva u skladu s Direktivom 98/70/EZ i Direktivom 2009/28/EZ trebalo bi biti usklađeno s ciljevima i svrhom Direktive 2008/98/EZ. Kako bi se ostvario cilj Unije o društvu koje reciklira, hijerarhija otpada utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ trebala bi se u potpunosti provesti. Kako bi se to omogućilo, upotreba otpada i ostataka za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva trebala bi postati dio planova za upravljanje otpadom i programa za sprječavanje otpada država članica u skladu s poglavljem V. Direktive 2008/98/EZ. Primjena Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ ne bi trebala ugroziti potpunu provedbu Direktive 2008/98/EZ. [Am. 16]

(8)  Najniži prag uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u novim postrojenjima trebao bi se povisiti od 1. srpnja 2014. kako bi se popravila ukupna ravnoteža njihovih emisija stakleničkih plinova te kako bi se obeshrabrilo ulaganje u pogone s niskim uštedama emisije stakleničkih plinova. To povećanje omogućava zaštitu ulaganja u proizvodne kapacitete biogoriva i tekućih biogoriva u skladu s člankom 19. stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 2009/28/EZ.

(8a)  Pri promicanju razvoja tržišta obnovljivih izvora energije i goriva u obzir je potrebno uzeti ne samo njihov utjecaj na klimu, već i na regionalne i lokalne mogućnosti za razvoj i zapošljavanje. Proizvodnja naprednih biogoriva druge generacije može otvoriti nova radna mjesta i potaknuti rast, posebice u ruralnim predjelima. Energetska samoodrživost te sigurnost opskrbe regija Unije također su ciljevi promicanja tržišta obnovljivih izvora energije i goriva. [Am. 17]

(9)  Za pripremu prijelaza prema naprednim biogorivima i smanjivanje ukupnog utjecaja posredne prenamjene zemljišta u razdoblju do 2020., prikladno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva dobivenih iz prehrambenih kultura, kako je navedeno u dijelu A Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ i dijelu A Priloga V. Direktivi 98/70/EZ koji se mogu ubrojiti u ciljeve iz Direktive 2009/28/EZ. Neograničavajući ukupnu upotrebu takvih biogoriva, udio biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica, drugih biljaka bogatih škrobom, šećernih te uljanih usjeva koji se mogu ubrojiti u ciljeve Direktive 2009/28/EZ treba ograničiti na udio takvih biogoriva i tekućih biogoriva potrošenih u 2011.

(10)  Granica od 6 % postavljena u članku 3. stavku 4. točki (d) Direktive 2009/28/EZ ne utječe na slobodu država članica da odrede svoj način pridržavanja propisanog udjela konvencionalnih biogoriva unutar ukupnog cilja od 10 %. Posljedično, pristup tržištu biogoriva proizvedenih u pogonima koji su u funkciji prije kraja 2013. ostaje potpuno otvoren. Stoga ova Direktiva o izmjeni ne utječe na opravdana očekivanja operatora dotičnih postrojenja. [Am. 183]

(10a)  Treba osigurati poticaje da bi se potaklo korištenje električne energije iz obnovljivih izvora u sektoru prijevoza. Nadalje treba poticati mjere za energetsku učinkovitost i uštedu energije u sektoru prijevoza. [Am. 133]

(11)  Procijenjene emisije povezane s posrednom prenamjenom zemljišta trebaju se uključiti u izvješće o emisijama stakleničkih plinova iz biogoriva u skladu s direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ. Biogorivima na bazi sirovina za čije dobivanje nije potrebno dodatno zemljište, poput onih dobivenih iz otpada, trebalo bi dodijeliti emisijski faktor nula.

(11a)  Državama članicama također treba dopustiti da financijska sredstva koja su trenutno namijenjena postizanju, djelomično ili u cijelosti, njihovog udjela energije iz biogoriva dobivenih od žitarica te drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura, uljarica i drugih kultura za proizvodnju energije koje se uzgajaju na tlu, preusmjere u obnovljive energije, posebice vjetar, sunčevu energiju, energiju morskih valova te geotermalnu energiju, koje su dokazale svoju obnovljivost i održivost. [Am. 22]

(11b)  Dobrovoljni programi koje priznaje Komisija glavni su instrumenti koje gospodarski subjekti koriste kako bi dokazali usklađenost s kriterijima održivosti utvrđenima u članku 7.b Direktive 98/70/EZ i članku 17. Direktive 2009/28/EZ. Međutim, nedovoljno je kriterija s kojima ti programi trebaju biti usklađeni kako bi bili priznati. Stoga se trebaju odrediti jasnija pravila. Samo programi kojima se osiguravaju učinkoviti mehanizmi za jamčenje neovisnosti i pouzdanosti revizija te uključenost lokalnih i autohtonih zajednica smatrat će se usklađenima s ovom Direktivom. Te bi programi nadalje trebali uključivati jasna i stroga pravila o isključenju pošiljaka biogoriva i tekućih biogoriva iz programa u slučaju neusklađenosti s njegovim odredbama. Kako bi nadgledala i ostvarila učinkovit rad programa, Komisija bi trebala imati pristup svim relevantnim dokumentima koji ukazuju na nedopuštene radnje, kao i pravo da ih objavi. [Am. 23]

(11c)  Direktiva 98/70/EZ i Direktiva 2009/28/EZ ne sadrže odredbe u vezi s postupkom priznavanja tih dobrovoljnih programa te stoga nisu učinkovite u osiguravanju usklađenosti s kriterijima održivosti niti transparentne. Stoga je prikladno da Komisija utvrdi minimalne obvezne uvjete kako bi se smatralo da za te programe postoji pretpostavka sukladnosti s kriterijima održivosti. [Am. 24]

(11d)  Upotreba zemljišta za uzgoj sirovina za biogorivo ne bi trebala dovesti do raseljavanja lokalnih i autohtonih zajednica. Stoga treba uvesti posebne mjere za zaštitu zemljišta autohtonih zajednica. [Am. 25]

(11e)  Direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ predviđa se različita obrada sirovina ovisno o tome jesu li klasificirane kao otpad, ostaci ili nusproizvodi. Međutim, trenutno nepostojanje definicija tih kategorija stvara nesigurnost koja može ometati učinkovitu primjenu i usklađenost. Stoga bi trebalo sastaviti okvirni popis sirovina za svaku kategoriju. [Am. 27]

(12)  Komisija bi trebala preispitati metodologiju procjene faktora emisije kod prenamjene zemljišta iz Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ i Priloga V. Direktivi 98/70/EZ u ozračju prilagodbe tehničkim i znanstvenim postignućima. S tim ciljem te uz jamstvo najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, Komisija bi trebala razmotriti mogućnost revizije predloženih faktora posredne prenamjene zemljišta po skupinama kultura i uvođenje faktora na daljnjim razinama raščlambe te uključivanje dodatnih vrijednosti ako sirovine za uzgoj novih biogoriva dospiju na tržište.

(13)  U članku 19. stavku 8. Direktive 2009/28/EZ i članku 7.d stavku 8. Direktive 98/70/EZ sadržane se odredbe za poticanje uzgoja biogoriva na jako degradiranom i teško kontaminiranom zemljištu kao privremene mjere za ublažavanje posredne prenamjene zemljišta. Te odredbe više nisu prikladne u sadašnjem obliku i treba ih uključiti u pristup utvrđen u ovoj Direktivi kako bi se osiguralo da sve radnje za smanjivanje emisija zbog posrednih prenamjena zemljišta ostaju usklađene.

(14)  Potrebno je uskladiti pravila za upotrebu zadanih vrijednosti kako bi se osigurao jednak odnos prema proizvođačima neovisno o mjestu proizvodnje. Treće zemlje smiju upotrebljavati zadane vrijednosti, no proizvođači iz EU-a moraju upotrebljavati stvarne vrijednosti ako su više od zadanih vrijednosti ili ako država članica nije podnijela izvješće, povećavajući njihovo administrativno opterećenje. Stoga bi trebalo pojednostaviti trenutna pravila kako upotreba zadanih vrijednosti ne bi bila ograničena na područja unutar Unije koja su navedena na popisu iz članka 19. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.d stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

(14a)  Kako bi se ostvario cilj postavljen za obnovljive izvore energije u prometnom sektoru uz istovremeno smanjenje negativnih utjecaja povezanih s prenamjenom zemljišta, potrebno je potaknuti korištenje obnovljive električne energije, izmjenu modaliteta prometa, veće korištenje javnog prijevoza te energetsku učinkovitost. Države članice stoga bi, u skladu s Bijelom knjigom o prometu, trebale nastojati povećati energetsku učinkovitost i smanjiti ukupnu potrošnju energije na području prometa podržavajući istovremeno ulazak električnih vozila na tržište te primjenu obnovljive električne energije u prometnim sustavima. [Am. 29 i 139]

(15)  Ciljevima ove Direktive treba se osigurati jedinstveno tržište za goriva koja se koriste u prometnom sektoru i poštovanje minimalnih razina zaštite okoliša od upotrebe tih goriva te izbjegavanje negativnih učinaka na prehrambenu sigurnost i na prava korištenja zemlje povezanih s proizvodnjom i korištenjem takvog goriva. Budući da te ciljeve države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri te da se oni mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva. [Am. 30]

(16)  Zbog stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije ovlasti dodijeljene Komisiji Direktivama 2009/28/EZ i 98/70/EZ potrebno je uskladiti s člankom 290. tog Ugovora.

(17)  Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(18)  Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 98/70/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s mehanizmima za nadzor i smanjenje emisija stakleničkih plinova, metodološkim načelima i vrijednostima potrebnim za utvrđivanje jesu li kriteriji održivosti u vezi s biogorivima ispunjeni, kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka velike raznolikosti, metodologijom za izračun i izvještavanje o emisijama stakleničkih plinova tijekom životnog vijeka, metodologijom za izračun emisija povezanih s posrednom prenamjenom zemljišta, dopuštenom razinom za sadržaj metalnih aditiva u gorivima, dopuštenim analitičkim metodama za specifikacije goriva i dopuštenom odstupanju u tlaku pare za benzin koji sadrži bioetanol.

(19)  Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 2009/28/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s popisom sirovina za biogorivo koje se mogu više puta pribrojati cilju utvrđenom člankom 3. stavkom 4., energetskim sadržajem biogoriva za prijevoz, kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka velike biološke raznolikosti, metodologijom za izračun emisija povezanih s prenamjenom zemljišta te metodološkim načelima i vrijednostima potrebnim za utvrđivanje jesu li kriteriji održivosti u vezi s biogorivima i tekućim biogorivima ispunjeni.

(20)  Komisija bi na temelju najboljih i najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza trebala ispitati učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom u ograničavanju emisija stakleničkih plinova povezanih s posrednom prenamjenom zemljišta te razmatranju načina na koje bi se ti utjecaji mogli još više smanjiti, što bi moglo uključiti uvođenje procijenjenih čimbenika emisija zbog posredne prenamjene zemljišta u sustav održivosti od 1. siječnja 2021.

(21)  Posebno je važno da Komisija tijekom primjene ove Direktive provede odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti istovremeno, pravovremeno i na prikladan način dostave Europskom parlamentu i Vijeću.

(22)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije o dokumentima s objašnjenjima od 28. rujna 2011. države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje zakonodavstva EU-a priložiti jedan ili više dokumenata u kojima će objasniti odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje zakonodavstva EU-a. Uzimajući u obzir ovu Direktivu zakonodavac drži da je prijenos takvih dokumenata opravdan.

(23)  Direktive 98/70/EZ i 2009/28/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 98/70/EZ

Direktiva 98/70/EZ mijenja se kako slijedi:

-1. U članku 2. dodaju se sljedeće točke:"

„9a. „neprehrambeni celulozni materijal” znači neprehrambene kulture za proizvodnju energije kultivirane na tlu zbog proizvodnje bioenergije poput energetske trave Miscanthus, drugih vrsta trava za proizvodnju energije, određenih vrsta sorga i industrijske konoplje, osim vrsta s povišenim udjelom lignina, poput stabala.” [Am. 34]

9b.  „neprehrambeni lignocelulozni materijali” znači kulture za proizvodnju energije od drva koje se uzgaja na tlu, poput brzorastuće šikare ili brzorastućih šuma.” [Am. 35]

9c.  „neposredna prenamjena zemljišta” znači prenamjena zemljišta razvrstana u šest kategorija tla koje koristi Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) (šumsko tlo, obradivo tlo, pašnjaci, močvarna područja, naselja ili druga tla) kao i sedmu kategoriju trajnih kultura koja prvenstveno obuhvaća višegodišnje kulture čije se stabljike uobičajeno ne ubire svake godine, poput brzorastuće šikare i palminog ulja.” [Am. 36]

9d.  „obnovljive vrste tekućih ili plinskih goriva nebiološkog porijekla” znači plinska ili tekuća goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koji se koriste u prijevozu.”

"

[Am. 37]

-1a. U članku 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Države članice od dobavljača zahtijevaju stavljanje na tržište benzina s najvišim udjelom kisika od 2,7 % te najvišim udjelom etanola od 5 % do kraja 2018. te mogu zahtijevati stavljanje takvog benzina na tržište tijekom duljeg razdoblja ako to smatraju potrebnim. One osiguravaju dostupnost odgovarajućih informacija za potrošače o sastavu benzina te posebice o odgovarajućoj upotrebi raznih mješavina benzina izravno na benzinskim postajama. U skladu s tim preporučena oznaka EN228: 2012 upotrebljava se na svim benzinskim postajama u Uniji.”

"

[Am. 38]

-1b. U članku 4. stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Kada postotak FAME-a (metilni ester masne kiseline) dodan dizelskom gorivu prelazi 7 % po volumenu, države članice osiguravaju odgovarajuće informacije za potrošače o sastavu FAME-a izravno na benzinskim postajama.”

"

[Am. 39]

1.  Članak 7.a mijenja se kako slijedi:

(-a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„U slučaju dobavljača biogoriva za upotrebu u zračnom prijevozu, države članice tim dobavljačima dozvoljavaju da doprinesu obvezi o smanjenju utvrđenoj u stavku 2. do te mjere da dostavljena biogoriva zadovoljavaju kriterije održivosti utvrđene člankom 7.b.”

"

[Am. 40]

(-aa)  u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Države članice vode računa o tome da maksimalni doprinosi biogoriva proizvedenih od žitarica i ostalih kultura bogatih škrobom, šećera te uljanih kultura ili kultura namijenjenih proizvodnji energije u svrhu usklađivanja s ciljem navedenim u prvom podstavku ne prelaze maksimalni doprinos utvrđen člankom 3. stavkom 4. točkom (d) Direktive 2009/28/EZ.”

"

[Am. 184/REV]

(a)  u stavku 5. uvodna se rečenica zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a posebice o:”

"

(b)  dodaje se sljedeći stavak:"

„6. Dobavljači goriva do 31. ožujka svake godine izvještavaju nadležno tijelo koje odredi država članica o postupku i obujmu proizvodnje biogoriva te o emisiji stakleničkih plinova u životnom vijeku po jedinici energije, uključujući i procjene emisija povezane s posrednom prenamjenom zemljišta utvrđene u Prilogu V. Države članice izvještavaju Komisiju o tim podacima.”

"

2.  Članak 7.b mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva uzeta u obzir u svrhu navedenu u stavku 1. iznosit će barem 60 % za biogoriva proizvedena u postrojenjima u pogonu nakon 1. srpnja 2014. Postrojenje je „u pogonu” ako je započela proizvodnja biogoriva.

U slučaju postrojenja koja su bila u pogonu prije 1. srpnja 2014. ili na taj dan, u svrhu navedenu u stavku 1., biogoriva ostvaruju uštedu emisija stakleničkih plinova od barem 35 % do 31. prosinca 2017. i barem 50 % od 1. siječnja 2018.

Ušteda emisije stakleničkih plinova od korištenja biogoriva izračunava se u skladu s člankom 7.d stavkom 1.”

"

(b)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni točkom (c) prvog podstavka.”

"

(ba)  umeće se sljedeći stavak:"

„4a. Biogoriva i tekuća biogoriva koja se uzimaju u obzir u sklopu cilja navedenog u stavku 1. ne proizvode se od sirovina dobivenih iz tla, osim ako su zakonska prava trećih osoba na korištenje i pravo vlasništva ispoštovani, uključujući između ostalog njihov prethodni, informirani i dobrovoljni pristanak uz sudjelovanje tijela koja ih predstavljaju.”

"

[Am. 49]

(bb)  u stavku 7. prva rečenica drugog podstavka zamjenjuje se sljedećim: "

„Komisija svake dvije godine izvještava Europski parlament i Vijeće o utjecaju povećane potražnje za biogorivom na socijalnu održivost u Uniji i trećim zemljama, o doprinosu proizvodnje biogoriva na smanjenje nedostatka biljnih bjelančevina u Uniji i utjecaju politike Unije o biogorivu na dostupnost hrane po pristupačnim cijenama, posebno za ljude u zemljama u razvoju, i šira razvojna pitanja.”

"

[Am. 50]

2a.  Članak 7.c mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 11. stavka 3. utvrđuje popis odgovarajućih i relevantnih informacija iz prvih dvaju podstavaka. Želi osigurati najveću moguću usklađenost s temeljnim obvezama iz ovog stavka, a istovremeno smanjiti na najmanju mjeru prekomjernu administrativnu opterećenost subjekata, posebno onih manjih.”

"

[Am. 53]

(b)  u stavku 3. peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Države članice podnose Komisiji u zbirnom obliku informacije iz prvog podstavka ovog stavka, uključujući izvješća neovisnih revizora. Komisija objavljuje te informacije na platformi za preglednost spomenutoj u članku 24. Direktive 2009/28/EZ.ˮ

"

[Am. 54]

(c)  u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: "

„1. Unija s trećim zemljama nastoji sklopiti bilateralne ili multilateralne sporazume koji sadržavaju obvezujuće odredbe o kriterijima održivosti koje odgovaraju odredbama ove Direktive. Tim sporazumima također se trebaju odrediti pravila kojima će se osigurati da carinski postupci u trećim zemljama ne rezultiraju prijevarom u pogledu uvoza i izvoza biogoriva i tekućih biogoriva, kao i odredbe o pospješivanju trgovine. Unija također nastoji s trećim zemljama sklopiti sporazume koji sadržavaju obvezu ratifikacije i primjene konvencija Međunarodne organizacije rada i višestranih sporazuma o okolišu kako je navedeno u članku 7.b stavku 7. Ako je Unija sklopila sporazume koji sadrže obvezne odredbe o pitanjima obuhvaćenima kriterijima održivosti iz članka 7.b stavaka 2. do 5., Komisija može odlučiti da se tim sporazumima pokazuje da biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena od sirovina kultiviranih u tim državama ispunjavaju kriterije održivosti o kojima je riječ. Pri sklapanju tih sporazuma odgovarajuća se pozornost mora posvetiti mjerama poduzetim za očuvanje područja koja u izvanrednim situacijama pružaju osnovne usluge ekosustava (npr. zaštitu slivnog područja i kontrolu erozije), za zaštitu tla, vode i zraka, za posrednu prenamjenu zemljišta, sanaciju degradiranoga zemljišta i izbjegavanje prekomjerne potrošnje vode na područjima koja oskudijevaju vodom te pitanjima iz drugog podstavka članka 7.b stavka 7.”

"

[Am. 55]

(d)  dodaju se sljedeći stavci:"

„9a. U roku od [jedne godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o pregledu provedbe sporazuma ili dobrovoljnih programa za koje je u skladu sa stavkom 4. donesena odluka i u kojem se utvrđuju primjeri najbolje prakse. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući savjetovanja sa zainteresiranim stranama, i na praktičnom iskustvu u primjeni sporazuma ili programa. U izvješću se uzimaju u obzir odgovarajući međunarodno priznati standardi i smjernice, uključujući one Međunarodne organizacije za standardizaciju i Međunarodnog saveza za društvenu i okolišnu akreditaciju i označivanje (ISEAL). U izvješću se za svaki sporazum i program između ostalog analizira sljedeće:

–  neovisnost, način i učestalost revizija;

–  dostupnost i iskustvo u primjeni metoda za prepoznavanje i rješavanje odstupanja;

–  transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih operatora i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

–  sudjelovanje zainteresiranih strana, osobito u pogledu konzultiranja autohtonih i lokalnih zajednica tijekom izrade i pregleda programa te tijekom revizija;

–  ukupna stabilnost programa, osobito u pogledu pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih tijela programa;

–  ažuriranje programa u odnosu na tržište.

Ako je to u kontekstu izvješća prikladno, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću u svrhu promicanja najboljih praksi podnosi prijedlog za izmjenu odredbi ove Direktive u vezi s dobrovoljnim programima.”

[Am. 58]

9b.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s detaljnim pravilima o neovisnoj provjeri i potvrdi poštovanja hijerarhije otpada utvrđenim u članku 4. Direktive 2008/98/EZ . Ti delegirani akti donose se prije 30. lipnja 2016.” [Am. 59]

______________________

* Direktiva 2008/98/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008, str. 3)'

"

[Am. 59]

3.  Članak 7.d mijenja se kako slijedi:

(-a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„U smislu članka 7.a od 2020. nadalje emisije stakleničkih plinova nastale izgaranjem biogoriva tijekom njihova životnog ciklusa izračunavaju se zbrajanjem dotične vrijednosti iz Priloga V. i rezultata dobivenih u skladu s prvim podstavkom.”

"

[Am. 60]

(-aa)  umeće se sljedeći stavak:"

„1a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte primjenom članka 10.a u pogledu uključivanja u Prilog IV. postupka izračuna emisija stakleničkih plinova od obnovljivih tekućih ili plinskih goriva nebiološkog podrijetla, čiji je cilj provjeriti njihovu sukladnost s člankom 7.b. Ti delegirani akti donose se prije 31. prosinca 2015.”

"

[Am. 61]

(a)  stavci 3. do 6. zamjenjuju se sljedećim:"

„3. Komisiji se mogu podnijeti tipične emisije stakleničkih plinova koje su rezultat uzgoja poljoprivrednih sirovina u izvješćima iz članka 7.d stavka 2. u slučaju država članica te u jednakovrijednim izvješćima u slučaju područja izvan Unije.

4.  Komisija može provedbenim aktom donesenim u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 11. stavka 3. odlučiti da izvješća iz stavka 3. sadrže točne podatke za potrebe mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju biogoriva koja se tipično proizvode na tim područjima za potrebe članka 7.b stavka 2.

5.  Najkasnije do 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine Komisija sastavlja i objavljuje izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u dijelovima B i E Priloga IV. pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisiji stakleničkih plinova koje prouzrokuju promet i prerada. [Am. 62]

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s ispravkom procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti u dijelovima B i E Priloga IV.

6.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.b u vezi s prilagodbom Priloga V. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući ponovno razmatranje predloženih vrijednosti po skupinama kultura, a povezano s posrednom prenamjenom zemljišta. Radi ocjenjivanja gospodarskih modela koji se upotrebljavaju za procjenu vrijednosti takve posredne prenamjene zemljišta, Komisija u svoju reviziju uključuje najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate upotrebe modela, uključujući mjerenje trendova u poljoprivrednom prinosu i produktivnosti, dodjeljivanju nusproizvoda te primijećenom globalnom prenamjenom zemljišta i razini krčenja šuma. Komisija osigurava da su zainteresirane strane uključene u taj postupak revizije. Prva takva revizija provodi se najkasnije do 30. lipnja 2016.

Komisija po potrebi predlaže nove vrijednosti posredne prenamjene zemljišta na daljnjim razinama raščlambe; po potrebi uvrštavanje dodatnih vrijednosti ako se na tržištu pojave nove sirovine biogoriva, reviziju kategorija u kojima su biogorivima dodijeljene nulte vrijednosti emisija povezanih s posrednom prenamjenom zemljišta; i definiranje faktora primjenjivih na sirovine od neprehrambenih celuloznih i lignoceluloznih materijala.”

"

[Am. 189]

(b)  u stavku 7. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„7. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagodbom Priloga IV. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući dodavanjem vrijednosti za dodatne načine proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine te mijenjanjem metodologije iz dijela C.”

"

(c)  stavak 8. se briše.

(ca)  dodaje se sljedeći stavak:"

„8a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s utvrđivanjem detaljnih definicija, uključujući tehničke specifikacije, nužnih za kategorije određene točkom 9. dijela C Priloga IV.”

"

[Am. 65].

4.  Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Države članice nadziru usklađenost sa zahtjevima članaka 3. i 4. u vezi s benzinskim i dizelskim gorivima na temelju analitičkih metoda iz verzije europskih normi EN 228 odnosno EN 590 koja je na snazi.”

"

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Države članice svake godine do 30. lipnja podnose izvješće s podacima o kakvoći nacionalnih goriva za prethodnu kalendarsku godinu. Komisija uspostavlja zajednički format za podnošenje pregleda kakvoće nacionalnih goriva provedbenim aktom donesenim u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 11. stavka 3. Prvo izvješće podnosi se do 30. lipnja 2002. Nakon 1. siječnja 2004. format tog izvješća sukladan je onom opisanom u relevantnoj europskoj normi. Države članice također izvještavaju o ukupnim količinama benzinskih i dizelskih goriva stavljenih na tržište na njihovom teritoriju te o količinama bezolovnih benzinskih i dizelskih goriva stavljenih na tržište s maksimalnim sadržajem sumpora od 10 mg/kg. Nadalje, države članice svake godine izvještavaju o dostupnosti na odgovarajuće uravnoteženoj geografskoj osnovi benzinskih i dizelskih goriva s maksimalnim sadržajem sumpora od 10 mg/kg koji su stavljeni na tržište unutar njihovog teritorija.”

"

5.  U članku 8.a stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s revizijom granice za udio MMT-a u gorivu iz stavka 2. Ta se revizija provodi na temelju rezultata procjene izvedene upotrebljavajući ispitnu metodologiju iz stavka 1. Može se smanjiti na nulu ako je to opravdano procjenom rizika. Može se povećati samo ako je to opravdano procjenom rizika.”

"

5a.  U članku 9. dodaje se sljedeći stavak:"

„2a. Komisija bi trebala nadzirati učinkovitost biogoriva u svim sezonskim uvjetima koji se pojavljuju diljem Unije kako bi osigurala da kakvoća biogoriva koja se upotrebljava u vozilima ne dovede do pogoršanja onečišćujućih emisija, CO2 ili cjelokupne radne učinkovitosti vozila.

Komisija je ovlaštena po potrebi donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagođavanjem Priloga I. ili II. ovoj Direktivi tehničkom i znanstvenom napretku radi uvođenja posebnih parametara, ispitnih granica i ispitnih postupaka.”

"

[Am. 66]

6.  U članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagodbom dopuštenih analitičkih metoda iz Priloga I., II. i III. tehničkom i znanstvenom napretku.”

"

7.  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima navedenima u ovom članku.

2.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 7.a stavku 5., drugom podstavku članka 7.b stavka 3., članku 7.d stavcima 5., 7. i 8.a, članku 8.a stavku 3. te članku 10. stavku 1. dodjeljuje se na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.

3.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 7.a stavku 5., drugom podstavku članka 7.b stavka 3., u članku 7.d stavcima 5., 7. i 8.a, članku 8.a stavku 3. te članku 10. stavku 1. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu poništiti. Odlukom o poništenju povlači se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7.a stavka 5., drugog podstavka članka 7.b stavka 3., članka 7.d stavaka 5., 7. i 8.a, članka 8.a stavka 3. te članka 10. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

"

[Am. 149]

8.  Članak 11. stavak 4. se briše.

9.  Prilozi se mijenjaju kako se navedeno u Prilogu I. ovoj Direktivi.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/28/EZ

Direktiva 2009/28/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  U članku 2. dodaju se sljedeće točke:"

„(p) „otpad“ je definiran kao u članku 3. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva. Tvari koje su namjerno modificirane ili kontaminirane radi prilagodbe toj definiciji nisu obuhvaćene tom kategorijom.

(q)  „neprehrambeni celulozni materijal” znači neprehrambene kulture za proizvodnju energije kultivirane na tlu zbog proizvodnje bioenergije poput energetske trave Miscanthus, drugih vrsta trava za proizvodnju energije, određenih vrsta sorga i industrijske konoplje, osim vrsta s povišenim udjelom lignina, poput stabala; [Am. 69]

(r)  „neprehrambeni lignocelulozni materijali” znači kulture za proizvodnju energije od drva koje se uzgaja na tlu, poput brzorastuće šikare ili brzorastućih šuma; [Am. 70]

(s)  „nusproizvodi” znači sirovine koje imaju vrijednost robe ili koje se može alternativno koristiti i materijali koji su važan dio postupka u smislu gospodarske vrijednosti, odnosno kad se osnovni postupak namjerno mijenja radi proizvodnje veće količine ili različite kakvoće materijala, a na štetu osnovnog proizvoda; [Am. 71]

(t)  „obnovljive vrste tekućih ili plinskih goriva nebiološke osnove” znači plinska ili tekuća goriva koja nisu biogoriva, potječu iz obnovljivih izvora energije i koriste se u prometu; [Am. 72]

(u)  „neposredna prenamjena zemljišta” znači prenamjena zemljišta razvrstana u šest kategorija tla koje koristi Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) (šumsko tlo, obradivo tlo, pašnjaci, močvarna područja, naselja ili druga tla) kao i sedmu kategoriju trajnih kultura koja prvenstveno obuhvaća višegodišnje kulture čije se stabljike uobičajeno ne ubire svake godine, poput brzorastuće šikare i palminog ulja; [Am. 74]

(v)  „skupljanje i uporaba ugljika za uporabu u prometu“ znači postupak kojim se skupljaju otpadni i preostali tokovi plina bogati ugljikom (CO/CO2) iz neobnovljivih izvora energije i pretvaraju u goriva koja se upotrebljavaju u sektoru prometa; [Am. 75]

(w)  „ostaci prerade“ su tvar koja nije jedan od konačnih proizvoda koji su neposredni cilj proizvodnog postupka. Nisu primarni cilj proizvodnog postupka i postupak nije bio namjerno izmijenjen radi njihove proizvodnje. [Am. 76]

_______________________

* Direktiva 2008/98/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008 o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008, str. 3) ”

"

2.  Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:"

„Obvezni nacionalni ciljevi i mjere za upotrebu energije iz obnovljivih izvora”.

"

(b)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Radi sukladnosti s ciljem iz prvog podstavka najveći zajednički doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica te drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica ne prelazi količinu energije koja odgovara maksimalnom doprinosu iz članka 3. stavka 4. točke d.”

"

(c)  stavak 4. mijenja se kako slijedi:

(-i.) u prvom podstavku dodaje se sljedeća rečenica:"

„Svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u benzinu 2020. bude najmanje 7,5 % konačne potrošnje energije u benzinu u toj državi članici.”

"

(-ii.) sljedeći podstavci umeću se iza prvog podstavka:"

„U 2016. najmanje 0,5 % konačne potrošnje energije u prometu odnosi se na energiju iz naprednih biogoriva.

U 2020. najmanje 2,5 % konačne potrošnje energije u prometu odnosi se na energiju iz naprednih biogoriva.

"

[Am. 152/REV]

(i.) u točki (b) drugog podstavka dodaje se sljedeća rečenica:"

„Ova točka ne dovodi u pitanje članak 17. stavka 1. točke (a) i (d) ovog stavka;”

"

(ii.) u drugom podstavku dodaju se sljedeće točke:"

„(d) za izračun biogoriva u brojniku, udio energije iz biogoriva proizvedenih iz žitarica te drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura, uljarica i drugih energetskih usjeva uzgojenih na tlu ne prelazi 6 % konačne potrošnje energije u prometu u 2020.

Udio energije iz naprednih biogoriva iz dijelova A i C Priloga IX. ne smije biti manji od 2,5 % konačne potrošnje energije u prometu u 2020.

[Am. 181]

(e)  doprinos:

(i.) biogoriva proizvedena od sirovina iz dijela A Priloga IX. smatraju se jednakima njihovom energetskom sadržaju;

(ii.) biogoriva proizvedena od sirovina iz dijela B Priloga IX. smatraju se dva puta vrednijima od njihovog energetskog sadržaja;

(iii.) biogoriva proizvedena od sirovina iz dijela C Priloga IX. smatraju se četiri puta vrednijima od njihove energetske vrijednosti.

Države članice osiguravaju da kategorije (i.) do (iii.) ne obuhvaćaju sirovine koje su namjerno izmijenjene.

Kako bi smanjile rizik da se jedinstvene pošiljke u Uniji deklariraju više od jednog puta, države članice i Komisija nastoje ojačati suradnju između nacionalnih sustava te između nacionalnih sustava i dobrovoljnih programa uspostavljenih u skladu s člankom 18., pri čemu, po potrebi, uključuju i razmjenu podataka. Kako bi spriječili namjerno mijenjanje sirovina radi ispunjavanja uvjeta iz Priloga IX., države članice potiču razvoj i uporabu sustava za praćenje sirovina i biogoriva koja se iz njih dobivaju duž cijelog vrijednosnog lanca. Države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera ako se otkrije prevara.

Popis sirovina iz Priloga IX. može se prilagoditi znanstvenom i tehničkom napretku kako bi se osigurala ispravna provedba računovodstvenih pravila iz ove Direktive. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b u vezi s obzirom popisom sirovina iz Priloga IX.”

"

[Am. 185]

(ca)  dodaje se sljedeći stavak:"

„4a. Do [godina dana nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija daje preporuke za dodatne mjere koje države članice mogu poduzeti kako bi promovirale i poticale energetsku učinkovitost i uštedu energije u prometu. Te preporuke uključuju procjenu količine energije koju je moguće uštedjeti provedbom svake od tih mjera. Količina energije koja odgovara mjerama koje provode države članice uzima se u obzir za potrebe izračuna iz točke (b).”

"

[Am. 153]

2a.  U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:"

„3a. Svaka država članica izdaje i predaje Komisiji najkasnije [godinu dana nakon stupanja na snagu ove Direktive] preliminarni dokument u kojem navodi dodatne mjere koje namjerava poduzeti u skladu s člankom 3. stavkom 4.a.”

"

[Am. 154]

3.  U članku 5. stavku 5. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b u vezi s prilagodbom energetskog sadržaja pogonskih goriva iz Priloga III. znanstvenom i tehničkom napretku.”

"

4.  U članku 6. stavku 1. briše se drugi podstavak.

4a.  U članku 15. stavku 2. četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Jamstvo podrijetla nije povezano s usklađenošću države članice s člankom 3. stavkom 1. Prijenosi jamstava podrijetla, zasebno ili zajedno s fizičkim prijenosom energije, ne utječu na odluku država članica da upotrebljavaju statističke prijenose, zajedničke projekte ili zajedničke programe potpore za ciljanu sukladnost niti na izračun konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora u skladu s člankom 5.”

"

[Am. 88]

5.  Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(-a)  u stavku 1. uvodni dio prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na teritoriju Zajednice ili izvan njega, energija iz biogoriva i tekućih biogoriva uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima 2. do 7. i ne prelaze doprinose iz članka 3. stavka 4. točke (d):”

"

[Am. 89]

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva i tekućih biogoriva uzeta u obzir u svrhu navedenu u stavku 1. iznosi barem 60 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima u pogonu nakon 1. srpnja 2014. Postrojenje je „u pogonu” ako je započela proizvodnja biogoriva i tekućih biogoriva.

U slučaju postrojenja koja su bila u pogonu prije 1. srpnja 2014. ili na taj dan, u svrhu navedenu u stavku 1., biogoriva i tekuća biogoriva ostvaruju uštedu emisija stakleničkih plinova od barem 35 % do 31. prosinca 2017. i barem 50 % od 1. siječnja 2018.

Ušteda emisije stakleničkih plinova zbog uporabe biogoriva i tekućih biogoriva izračunava se u skladu s člankom 19. stavkom 1.”

"

(b)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b radi utvrđivanja kriterija i geografskih područja za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni točkom (c) prvog podstavka.”

"

(ba)  umeće se sljedeći stavak:"

„4a. Biogoriva i tekuća biogoriva koja se uzimaju u obzir u sklopu cilja navedenog u stavku 1. točkama (a), (b) i (c) ne proizvode se od sirovina dobivenih iz tla, osim ako su zakonska prava trećih osoba na korištenje i pravo vlasništva ispoštovani, uključujući između ostalog njihov prethodni, informirani i dobrovoljni pristanak uz sudjelovanje tijela koja ih predstavljaju.”

"

[Am. 96]

(bb)  umeće se sljedeći stavak:"

„5a. Sirovine koje se upotrebljavaju za biogoriva i tekuća biogoriva u svrhu stavka 1. proizvode se održivim praksama upravljanja zemljištem.”

"

[Am. 97]

6.  Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)  umeću se sljedeći stavci:"

„2a. Eurostat prikuplja i objavljuje detaljne informacije, povezane s trgovinom, o biogorivima proizvedenim iz prehrambenih usjeva, poput onih na bazi žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica. Raspoložive su informacije raščlanjeni trgovinski podaci za etanol i za biodizel s obzirom na to da se postojeći podaci objavljuju u zbirnom obliku, s podacima o uvozu i izvozu etanola i biodizela koji su okupljeni u jednu bazu podataka pod nazivom „biogoriva”. Podaci o uvozu i izvozu navode vrstu i količinu biogoriva koje države članice uvoze i troše. Podaci također obuhvaćaju zemlju podrijetla ili zemlju koja izvozi te proizvode u EU. Podaci o uvozu i izvozu biosirovina ili poluobrađenih proizvoda poboljšavaju se tako što Eurostat prikuplja i objavljuje informacije o uvozu ili izvozu sirovina, vrsti i zemlji podrijetla, uključujući sirovine kojima se trguje na unutarnjem tržištu ili poluobrađene sirovine. [Am. 98]

2b.  Eurostat prikuplja i objavljuje detaljne informacije o zaposlenju u vezi s brojem, trajanjem i plaćama povezanim s izravnim, neizravnim i induciranim radnim mjestima koje stvara industrija biogoriva u Uniji. Komisija bi trebala osmisliti usuglašenu metodologiju za ocjenu radnih mjesta, kojom bi se trebale sustavno procjenjivati i pratiti razine zaposlenja u državama članicama na razini Unije. Brojke o zaposlenju trebale bi se raščlaniti po sektorima etanola i biodizela i trebaju jasno označavati položaj radnog mjesta u lancu nabave biogoriva. Trenutno podaci o zaposlenju u sektoru biogoriva nisu obuhvaćeni službenim statistikama, a procjene o zaposlenju dostupne su kreatorima politika ovisno o temeljnoj definiciji ili metodologiji koju je usvojila određena studija, primijenjenom pristupu brojanja radnih mjesta i stupnja do kojeg studije povezuju poljoprivrednu aktivnost s industrijom biogoriva. Službeni postupak kojim se zahtijeva da se brojke o zaposlenju temelje na osnovnim podacima i transparentnim pretpostavkama poboljšao bi dostupnost informacija.”

"

[Am. 99]

(b). u stavku 4. prvi i drugi podstavci zamjenjuju se sljedećim:"

„4. Unija s trećim zemljama nastoji sklopiti bilateralne ili multilateralne sporazume koji sadržavaju obvezujuće odredbe o kriterijima održivosti koje odgovaraju odredbama ove Direktive. Tim sporazumima također se trebaju odrediti pravila kojima će se osigurati da carinski postupci u trećim zemljama ne rezultiraju prijevarom u pogledu uvoza i izvoza biogoriva i tekućih biogoriva, kao i odredbe o pospješivanju trgovine. Unija također nastoji s trećim zemljama sklopiti sporazume koji sadržavaju obvezu ratifikacije i primjene konvencija Međunarodne organizacije rada i višestranih sporazuma o okolišu kako je navedeno u članku 17. stavku 7. Ako je Unija sklopila sporazume koji sadrže obvezne odredbe o pitanjima obuhvaćenima kriterijima održivosti iz članka 17. stavaka 2. do 7., Komisija može odlučiti da se tim sporazumima pokazuje da biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena od sirovina kultiviranih u tim državama ispunjavaju kriterije održivosti o kojima je riječ. Pri sklapanju tih sporazuma odgovarajuća se pozornost mora posvetiti mjerama poduzetim za očuvanje područja koja u izvanrednim situacijama pružaju osnovne usluge ekosustava (npr. zaštitu slivnog područja i kontrolu erozije), za zaštitu tla, vode i zraka, za posrednu prenamjenu zemljišta, sanaciju degradiranoga zemljišta i izbjegavanje prekomjerne potrošnje vode na područjima koja oskudijevaju vodom te pitanjima iz drugog podstavka članka 17. stavka 7. [Am. 100]

Komisija odlučuje sadrže li dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 17. stavcima od 3. do 5.a te jesu li sirovine namjerno izmijenjene kako bi bile obuhvaćene podtočkama (i.) do (iii.) članka 3. stavka 4. točke (e). Komisija može odrediti da ti programi sadrže točne podatke za potrebe informiranja o mjerama za očuvanje područja koja u izvanrednim situacijama osiguravaju osnovne usluge ekosustava (npr. zaštitu slivnog područja i kontrolu erozije), za zaštitu tla, vode i zraka, sanaciju degradiranog zemljišta, izbjegavanje prekomjernog korištenja vode na područjima na kojima nedostaje vode te o pitanjima iz drugog podstavka članka 17. stavka 7.

Komisija također može za potrebe članka 17. stavka 3. točke (b) podtočke (ii.) priznati i područja za zaštitu rijetkih, ranjivih i ugroženih ekosustava ili vrsta priznatih međunarodnim sporazumima ili uvrštenih na popise koje su sastavile međunarodne organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode. [Am. 101]

„Komisija i države članice osiguravaju uzajamno priznavanje sustava provjere kojima se osigurava ispunjavanje kriterija održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva, kada su takvi sustavi utvrđeni u skladu s ovom Direktivom.”

"

[Am. 102]

(d)  dodaje se sljedeći stavak:"

„9a. U roku od [tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o pregledu provedbe dobrovoljnih programa za koje je u skladu sa stavkom 4. donesena odluka i u kojem se utvrđuju primjeri najbolje prakse. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući savjetovanja sa zainteresiranim stranama, i na praktičnom iskustvu u primjeni tih programa. U izvješću se uzima u obzir razvoj odgovarajućih međunarodno priznatih standarda i smjernica, uključujući smjernice Međunarodne organizacije za standardizaciju i Međunarodnog saveza za društvenu i okolišnu akreditaciju i označivanje (ISEAL). U izvješću se za svaki program između ostalog analizira sljedeće:

–  neovisnost, način i učestalost revizija;

–  dostupnost i iskustvo u primjeni metoda za prepoznavanje i rješavanje odstupanja;

–  transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih operatora i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

–  sudjelovanje zainteresiranih strana, osobito u pogledu konzultiranja autohtonih i lokalnih zajednica tijekom izrade i pregleda programa i revizija;

–  ukupna stabilnost programa, osobito u pogledu pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih tijela programa;

–  ažuriranje programa u odnosu na tržište.

Ako je to u kontekstu izvješća prikladno, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za izmjenu kriterija navedenih u članku 18. stavku 5.”

"

[Am. 103]

7.  Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(-a)  umeće se sljedeći stavak:"

„1a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b u pogledu uključivanja u Prilog V. postupka izračuna emisija stakleničkih plinova od obnovljivih tekućih ili plinskih goriva nebiološkog podrijetla radi provjere njihove usklađenosti s člankom 17. Ti delegirani akti donose se prije 31. prosinca 2015.”

"

[Am. 106]

(a)  stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:"

„3. Komisiji se mogu podnijeti tipične emisije stakleničkih plinova koje su rezultat uzgoja poljoprivrednih sirovina u izvješćima iz članka 19. stavka 2. u slučaju država članica te u jednakovrijednim izvješćima u slučaju područja izvan Unije.

4.  Komisija može provedbenim aktom donesenim u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 25. stavka 3. odlučiti da izvješća iz stavka 3. sadrže točne podatke za potrebe mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva koja se tipično proizvode na tim područjima za potrebe članka 71. stavka 2. ”

"

(b)  u stavku 5. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:"

„Komisija je radi toga ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b.”

"

(c)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:"

„6. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b u pogledu prilagodbe Priloga VIII. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući i ponovno razmatranje predloženih vrijednosti posrednih prenamjena zemljišta za skupine kultura. Radi ocjenjivanja gospodarskih modela koji se upotrebljavaju za procjenu vrijednosti takve posredne prenamjene zemljišta, Komisija u svoju reviziju uključuje najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate upotrebe modela, uključujući mjerenje trendova u poljoprivrednom prinosu i produktivnosti, dodjeljivanju nusproizvoda te primijećenom globalnom prenamjenom zemljišta i razini krčenja šuma. Komisija osigurava da su zainteresirane strane uključene u taj postupak revizije. Prva takva revizija provodi se najkasnije do 30. lipnja 2016.

Komisija po potrebi predlaže nove vrijednosti posredne prenamjene zemljišta na daljnjim razinama raščlambe, uzimanje u obzir izračuna emisija stakleničkih plinova od prijevoza sirovina, uključivanje dodatnih vrijednosti ako se na tržištu pojave nove sirovine za biogoriva i definiranje faktora primjenjivih na sirovine od neprehrambenih celuloznih i lignoceluloznih materijala.”

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b da bi u Prilog VIII. odredila vrijednosti emisija zbog posredne prenamjene zemljišta za sirovine od neprehrambenih celuloznih i lignoceluloznih materijala i te vrijednosti uključuje u izračun utjecaja biogoriva i tekućih biogoriva na stakleničke plinove, kako je predviđeno ovim člankom. Ti delegirani akti donose se prije 30. lipnja 2016.

"

[Am. 107 i 190]

(d)  u stavku 7. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„7. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.b u vezi s prilagodbom Priloga V. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući dodavanjem vrijednosti za dodatne načine proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine te mijenjanjem metodologije iz dijela C.”

"

(e)  stavak 8. se briše.

8.  Članak 21. se briše.

9.  U članku 22. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Pri procjenjivanju neto uštede emisija stakleničkih plinova zbog upotrebe biogoriva, država članica može za potrebe izvješća iz stavka 1. upotrijebiti tipične vrijednosti navedene u dijelu A i dijelu B Priloga V. te dodaje procjenu za emisije zbog neizravne prenamjene zemljišta iz Priloga VIII.”

"

9a.  U članak 23. umeće se sljedeći stavak:"

„8a. Komisija će do 31. prosinca 2015. podnijeti izvješće o pozitivnim i negativnim utjecajima na okoliš i gospodarstvo biogoriva proizvedenih iz otpada, ostataka, nusproizvoda ili sirovina za koje se ne upotrebljava zemljište. Analizirani utjecaji na okoliš uključuju emisije stakleničkih plinova, biološku raznolikost, vodu i plodnost tla. Uzima se u obzir potencijalna odnosno poništena korist tih sirovina za druge vrste uporabe, prvenstveno u izradi proizvoda. Analizirani gospodarski utjecaji uključuju troškove proizvodnje, situacijske troškove upotrebe tih sirovina u druge svrhe kao i povrat energetskog ulaganja dobivenog njihovim korištenjem u proizvodnji naprednih biogoriva i tekućih biogoriva tijekom cijelog životnog ciklusa.”

"

[Am. 109]

10.  Članak 25. stavak 4. se briše.

11.  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 25.b

Izvršavanje delegiranja

1.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene su Komisiji pod uvjetima utvrđenim u ovom članku.

2.  Delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4. točke (d), članka 5. stavka 5., trećeg podstavka članka 17. stavka 3. točke (c) te članka 19. stavaka 5., 6. i 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Direktive].

3.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 3. stavku 4. točki (d), članku 5. stavku 5., trećem podstavku članka 17. stavka 3. točke (c), članku 19. stavcima 5., 6. i 7. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu poništiti. Odlukom o poništenju povlači se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5 .  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (d), člankom 5. stavkom 5., trećim podstavkom članka 17. stavka 3. točke (c), člankom 19. stavcima 5., 6. i 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

"

12.  Prilozi se mijenjaju kako se navedeno u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Članak 3.

Pregled

Komisija do 31. prosinca 2017. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće kojim se na temelju najboljih i najnovijih raspoloživih znanstvenih dokaza provodi pregled učinkovitosti mjera uvedenih ovom Direktivom u ograničavanju emisija od posredne prenamjene zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. Izvješću je, ako je potrebno, priložen zakonodavni prijedlog koji se temelji na najboljim dostupnim znanstvenim dokazima za uvođenje procijenjenih čimbenika emisija od posredne prenamjene zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2021.

Izvješće također sadrži pregled učinkovitosti poticaja za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (d) Direktive 2009/28/EZ. Uključuje također procjenu dostupnosti takvih biogoriva i njihov utjecaj na okoliš, gospodarstvo i društvo. Između ostalog njime se procjenjuje utjecaj proizvodnje biogoriva na dostupnost drva kao resursa i na sektore u kojima se koristi biomasa.

Izvješću je, ako je to potrebno, priložen zakonodavni prijedlog za postavljanje odgovarajućih kriterija održivosti za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura.

Ulagači uzimaju u obzir činjenicu da su tehnologije za proizvodnju biogoriva još u razvoju i da se dodatne mjere za ublažavanje negativnih utjecaja mogu donijeti u kasnijoj fazi. [Am. 111]

Članak 4.

Prijenos

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za ispunjavanje odredaba ove Direktive najkasnije do [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive]. Države članice Komisiji priopćuju tekst tih odredaba.

Države članice u propisima koje donose upućuju na ovu Direktivu ili upućivanje na nju navode pri njihovoj objavi. Način upućivanja utvrđuju države članice.

2.  Države članice Komisiji priopćuju tekst glavnih propisa nacionalnog zakonodavstva koje donese u području koje obuhvaća ova Direktiva.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenome listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

Prilozi Direktivi 98/70/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)  u Prilogu IV. dio C mijenja se kako slijedi:

(a)  točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Godišnje emisije koje nastaju zbog promjene zaliha ugljika na temelju prenamjene zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernom razdiobom ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

pri čemu je:

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koji nastaju zbog promjena zaliha ugljika na temelju prenamjene zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima));

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom upotrebom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući zemlju i vegetaciju). Referentna upotreba zemljišta je upotreba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovine, ovisno o tome što je bilo kasnije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom upotrebom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući zemlju i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika nakuplja više od godine dana, vrijednost CSA iznosi onoliko koliko je procijenjena zaliha ugljika po jedinici površine nakon 20 godina ili kad kultura dozori, ovisno o tome što je bilo ranije; i

P = produktivnost prinosa (mjerena kao energija iz biogoriva ili tekućeg biogoriva po jedinici površine godišnje).”

(b)  točke 8. i 9. se brišu.

(2)  Dodaje se sljedeći Prilog:

„Prilog V.

Dio A. Procijenjene emisije od biogoriva zbog posrednih prenamjena zemljišta

Skupina sirovina

Procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta (gCO2eq/MJ)

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

Šećerne kulture

13

Uljarice

55

Dio B. Biogoriva za koja se smatra da su procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta jednake nuli

Za biogoriva proizvedena iz sljedećih kategorija sirovina smatrat će se da su procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta jednake nuli:

(a)  sirovine koje nisu uključene u dio A ovog Priloga;

(b)  sirovine čija je proizvodnja dovela do neposredne prenamjene zemljišta, tj. prenamjene iz jedne od sljedećih kategorija tla Međuvladinog panela o klimatskim promjenama; šumsko tlo, travnjaci, močvarna područja, naselja ili druga tla, kultivirano tlo ili tlo namijenjeno trajnim kulturama(9). U tom slučaju „vrijednost emisije zbog izravne prenamjene zemljišta (el)" treba se izračunavati u skladu s dijelom C točkom 7. Priloga IV.”

PRILOG II.

Prilozi Direktivi 2009/28/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)  u Prilogu V. dio C mijenja se kako slijedi:

(a)  točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Godišnje emisije koje nastaju zbog promjene zaliha ugljika na temelju prenamjene zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernom razdiobom ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

pri čemu je:

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koji nastaju zbog promjena zaliha ugljika na temelju prenamjene zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima));

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom upotrebom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući zemlju i vegetaciju). Referentna upotreba zemljišta je upotreba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovine, ovisno o tome što je bilo kasnije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom upotrebom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući zemlju i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika nakuplja više od godine dana, vrijednost CSA iznosi onoliko koliko je procijenjena zaliha ugljika po jedinici površine nakon 20 godina ili kad kultura dozori, ovisno o tome što je bilo ranije; i

P = produktivnost prinosa (mjerena kao energija iz biogoriva ili tekućeg biogoriva po jedinici površine godišnje).”

(b)  točke 8. i 9. se brišu.

(2)  Dodaje se sljedeći Prilog VIII:

„Prilog VIII

Dio A. Procijenjene emisije iz sirovina za biogoriva i biotekućina zbog posrednih prenamjena zemljišta

Skupina sirovina

Procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta (gCO2eq/MJ)

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

Šećerne kulture

13

Uljarice

55

Dio B. Biogoriva za koja se smatra da su procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta jednake nuli

Za biotekućine proizvedene iz sljedećih kategorija sirovina smatra se da su procijenjene emisije zbog posrednih prenamjena zemljišta jednake nuli:

(a)  sirovine koje nisu uključene u Dio A ovog Priloga;

(b)  sirovine čija je proizvodnja dovela do neposredne prenamjene zemljišta, tj. prenamjene iz jedne od sljedećih kategorija tla Međuvladinog panela o klimatskim promjenama; šumsko tlo, prerije, vlažno tlo, naselja ili druga tla, kultivirano tlo, tlo namijenjeno trajnim kulturama(10). U takvim slučajevima „vrijednost emisije zbog neposredne prenamjene zemljišta (el) trebala se izračunati u skladu s dijelom C stavkom 7. Priloga V.ˮ

[Am. 164]

(3)  Dodaje se sljedeći Prilog IX.:

„Prilog IX.

Dio A. Sirovine iz otpada i ostataka čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. smatra jednakim njihovoj energetskoj vrijednosti i koje doprinose cilju od 2,5 % iz točke (d) drugog podstavka članka 3. stavka 4. [Am. 186]

(a)  Alge

(b)  Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava prema predviđenim ciljevima recikliranja ili odvojenog prikupljanja iz članka 11. stavka 1. i stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva; države članice mogu dozvoliti odstupanje za odvojeni biootpad kada se postupcima omogućava proizvodnja komposta i biogoriva.

(c)  Biorazgradivi dio industrijskog otpada i otpada iz maloprodaje i veleprodaje, ali ne otpad koji podliježe odvojenom prikupljanju iz članka 11. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ te pod uvjetom da se poštuju hijerarhija otpada i načelo kaskadnog korištenja.

(d)  Slama.

(e)  Gnojivo i mulj od rafiniranja.

(f)  Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

(g)  Borov katran.

(h)  Sirovi glicerin.

(i)  Ostaci šećerne trske.

(j)  Otpad od grožđa i vinski talog.

(k)  Orahove ljuske.

(l)  Pljeva.

(m)  Klipovi.

(n)  Kora, grane, lišće, piljevina i trijeske od sječe.

(na)  Lignocelulozni materijali osim pilanskih i furnirskih trupaca.

Dio B. Sirovine iz otpada i ostataka čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. smatra dvaput većim od njihove energetske vrijednosti

(a)  Upotrijebljeno ulje za kuhanje.

(b)  Životinjske masti iz kategorija I. i II. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća*.

(c)  Neprehrambeni celulozni materijal.

(d)  Lignocelulozni materijali osim planinskih i furnirskih trupaca te celuloznog drva.ˮ

Dio C. Sirovine čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. smatra četiri puta većim od njihove energetske vrijednosti i koje doprinose cilju od 2,5 % iz točke (d) drugog podstavka članka 3. stavka 4.

(a)  Alge (autotrofne).

(b)  Obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla.

(c)  Prikupljanje i upotreba ugljika za prijevoz.

(d)  Bakterije.

––––––––––––––––––––––––––––––

* Uredba (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih pravila u vezi s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani (SL L 273, 10.10.2002., str. 1.).”

[Am. 186]

(1)* Izmjene: novi ili izmijenjeni tekst se označuje podebljanim kosim slovima; brisanja se označuju oznakom ▌. Brisani tekst nije naveden jer tekst prijedloga Komisije ne postoji na hrvatskom jeziku.
(2)SL C 198, 10.7.2013., str. 56.
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2013.
(4)Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).
(5)Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.).
(6) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu (SL L, 312, 22.11.2008., str. 3.).
(7) Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. kojom se zamjenjuje Odluka 94/3/EZ kojom je utvrđen popis otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluka Vijeća 94/904/EZ kojom je utvrđen popis opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).
(8) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(9)Trajni usjevi su definirani kao višegodišnji usjevi čija se stabljika obično ne bere kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma kako je definirano u (2010/C 160/02).
(10)Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čije se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma kako je definirano u (2010/C 160/02)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti