Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0279/2013

Ingivna texter :

A7-0279/2013

Debatter :

PV 09/09/2013 - 22
CRE 09/09/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.8
CRE 11/09/2013 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0357

Antagna texter
PDF 476kWORD 70k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (indirekta ändringar av markanvändningen) ***I
P7_TA(2013)0357A7-0279/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0595),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0337/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 april 2013(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0279/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 198, 10.7.2013, s. 56.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
P7_TC1-COD(2012)0288

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, jämförd med artikel 114 jämförd med artikel 1.2–1.9 och artikel 2.5–2.7 i detta direktiv,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG(3) ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet. Andra tillgängliga metoder för att nå målet är att minska energiförbrukningen, vilket är absolut nödvändigt eftersom ett bindande procentmål för energi från förnybara energikällor sannolikt kommer att bli svårare att uppnå på ett hållbart sätt om den totala efterfrågan på energi inom transportsektorn fortsätter att öka, liksom användningen av el från förnybara källor. [Ändr. 123]

(2)  Mot bakgrund av unionens mål att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser och drivmedlens stora andel av dessa utsläpp föreskrivs i artikel 7a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG(4) att medlemsstaterna ska ålägga leverantörerna att så gradvis som möjligt minska växthusgasutsläppen per energienhet (växthusgasintensiteten) från bränslen och energi under hela livscykeln med minst 6 % fram till den 31 december 2020 för drivmedel som används i unionen av fordon, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, traktorer för jordbruk och skogsbruk och fritidsbåtar som inte används till havs. Blandning av biodrivmedel med nollutsläpp eller låga utsläpp av växthusgaser och andra drivmedel som utvinns ur oundvikliga avgaser genom koldioxidavskiljning i fossila bränslen samt användning för transporter är en några av de metoder som leverantörer har tillgång till för att minska växthusgasintensiteten för de fossila bränslen som de tillhandahåller. [Ändr. 2]

(3)  I artikel 17 i direktiv 2009/28/EG fastställs hållbarhetskriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen måste följa för att räknas in i målen i direktivet och för att kunna tas med i systemen för offentligt stöd. Dessa kriterier inbegriper krav på minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp som biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppnå jämfört med fossila bränslen. Identiska hållbarhetskriterier för biodrivmedel fastställs i artikel 7b i direktiv 98/70/EG.

(3a)  Även om begreppen ”biodrivmedel och flytande biobränslen” används i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG är bestämmelserna, inbegripet relevanta hållbarhetskriterier, tillämpliga för alla förnybara bränslen, enligt definitionerna i dessa direktiv. [Ändr. 4]

(4)  Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekta förändringar av markanvändningen och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför innehålla bestämmelser för att hantera indirekta ändringar av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark. [Ändr. 124]

(4a)  Enligt artikel 19.7 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.6 i direktiv 98/70/EG ska lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa konsekvenserna av indirekta ändringar av markanvändning på växthusgasutsläppen, och samtidigt beaktas att investeringar som redan gjorts måste skyddas. [Ändr. 126]

(5)  Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahålls av medlemsstaterna och de beräknade utsläppen på grund av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är det troligt att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning är betydande, och skulle kunna kommer att innebära att de vinster i form av minskade koldioxidutsläpp för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att biodrivmedel som odlas på mark har fått stora offentliga bidrag (10 miljarder EUR per år), och därför förväntas nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. Biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor leder dessutom till instabila livsmedelspriser och kan få mycket negativa sociala konsekvenser för möjligheterna till försörjning och förverkligande av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till mat och tillgången till mark för fattiga lokalsamhällen i länder utanför EU. För att minska sådana utsläpp och mildra negativa sociala konsekvenser för livsmedelstryggheten är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, spannmål, socker och andra grödor som innehåller stärkelse i enlighet med detta främst lägga tonvikten på att minska den planerade användningen av biodrivmedel som odlas på jordbruksmark samt att ta hänsyn till utsläpp från indirekt ändrad markanvändning vid beräkning av de minskningar av växthusgasutsläppen som krävs enligt hållbarhetskriterierna i direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG. För att hitta lösningar på medellång och lång sikt måste man dessutom uppmuntra forskning om och utveckling av nya sektorer inom avancerade biodrivmedel som inte konkurrerar med livsmedelsgrödor, och fortsätta att undersöka hur olika grupper av grödor påverkar både direkt och indirekt ändrad markanvändning. [Ändr. 8]

(6)  Transportsektorn kommer troligtvis att kräva flytande förnybara bränslen för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om det offentliga stödet från etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Ytterligare incitament bör tillhandahållas genom att andelen avancerade biodrivmedel i förhållande till konventionella biodrivmedel ökas till det mål på 10 % för transport som fastställs i direktiv 2009/28/EG . I detta sammanhang bör endast avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp få stöd inom strategiramen för energi från förnybara energikällor för perioden efter 2020.

(6a)  Effektiva incitamentsåtgärder, särskilt för främjande av avancerade biodrivmedel, förutsätter att medlemsstaternas stödåtgärder och stödmekanismer omfattar identifiering, verifiering och kvalitetskontroller av biodrivmedelsvolymerna för att förhindra bedrägliga eller vilseledande uppgifter om drivmedlens ursprung och motverka upprepad registrering av biodrivmedelsvolymer inom två eller fler nationella system eller internationella ackrediteringssystem. [Ändr. 11]

(6b)  Trots att biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs av avfall och restprodukter har potential att minska växthusgasutsläppen betydligt, samtidigt som de har låg miljömässig, social och ekonomisk negativ inverkan, bör bland annat deras tillgänglighet, fördelar och risker ytterligare utvärderas, bland annat för att skapa underlag för politiken efter 2020. Samtidigt behövs mer information om energitrygghetsfördelarna för både konventionella och avancerade biodrivmedel, i synnerhet då fossila bränslen direkt eller indirekt används vid framställningen av dessa. Kommissionen bör ges i uppdrag att överlämna en rapport och, om så är lämpligt, lägga fram förslag på detta område för Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör behandla de miljömässiga, sociala och ekonomiska alternativkostnaderna för att använda råvaror för andra ändamål än biodrivmedel och flytande biobränslen och omfatta övergripande för- och nackdelar. [Ändr. 12]

(6c)  Konventionella och avancerade biodrivmedel av konsekvent hög kvalitet måste finnas tillgängliga på alla medlemsstaters marknader. För att uppnå denna målsättning bör kommissionen inom en snar framtid ge Europeiska standardiseringskommittén (CEN) ett tydligt uppdrag att utarbeta standarder för teknisk prestanda för avancerade biodrivmedel och slutliga drivmedelsblandningar, och, om så är nödvändigt, att se över standarder för konventionella drivmedel för att se till att kvaliteten på det slutgiltiga drivmedlet inte leder till ökade koldioxidutsläpp eller sämre funktion hos fordonen. [Ändr. 13]

(7)  För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och i linje med 2012 års meddelande ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har något högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel eller som inte orsakar miljöpåverkan som kan störa de lokala ekosystemen genom att ta mark och vatten från livsmedelsodlingar. [Ändr. 129]

(7a)  Överensstämmelsen mellan direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/28/EG och unionens lagstiftning på andra politikområden bör förbättras för att utnyttja synergieffekter och tydliggöra rättsläget. Definitionerna av avfall och restprodukter i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör harmoniseras med de definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(5). Avfallsflödena och flödena av restprodukter som anges i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör fastställas bättre med hjälp av avfallskoderna i Europeiska avfallskatalogen som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG(6) för att underlätta tillämpningen av dessa direktiv för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Främjandet av biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör överensstämma med målen för och syftet med direktiv 2008/98/EG. För att uppnå unionens mål att bli ett återvinningssamhälle bör avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG genomföras fullt ut. För att underlätta detta bör användningen av avfall och restprodukter för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen ingå i de avfallshanteringsplaner och program för förebyggande av avfall som har upprättats av medlemsstaterna i enlighet med kapitel V i direktiv 2008/98/EG. Tillämpningen av direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG får inte äventyra ett fullständigt genomförande av direktiv 2008/98/EG. [Ändr. 16]

(8)  Minimitröskeln för växthusgasminskningar för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i nya anläggningar bör därför höjas med verkan från och med den 1 juli 2014 för att förbättra dessas samlade växthusgasbalans samt avskräcka från ytterligare investeringar i anläggningar med låg prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp. Genom denna ökning skyddas investeringar i produktionskapacitet för framställning av biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med artikel 19.6 andra stycket i direktiv 2009/28/EG.

(8a)  Vid arbetet med att utveckla marknaderna för förnybara energikällor och bränslen bör man förutom klimatkonsekvenserna också beakta konsekvenser i fråga om utvecklings- och sysselsättningsmöjligheter på det regionala och lokala planet. Produktionen av biodrivmedel av andra generationen och avancerade biodrivmedel har potential att skapa sysselsättning och tillväxt, i synnerhet i landsbygdsområden. Självförsörjning med energi och deras försörjningstrygghet i unionens regioner är också viktiga mål vid främjandet av marknader för förnybara energikällor och bränslen. [Ändr. 17]

(9)  För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från livsmedelsgrödor i del A i bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG och del A i bilaga V till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG. Utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel, bör andelen biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som anges i direktiv 2009/28/EG begränsas till den andel av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas under 2011.

(10)  Den gräns på 5 % 6 % som fastställs i artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG påverkar inte medlemsstaternas frihet att själva planera hur de vill fördela de konventionella biodrivmedlen inom det övergripande målet på 10 %. Följaktligen är tillträdet till marknaden för de biodrivmedel som produceras av anläggningar i drift före utgången av 2013 fortfarande helt öppet. Detta ändringsdirektiv påverkar därför inte de berättigade förväntningarna hos aktörer som driver sådana anläggningar. [Ändr. 183]

(10a)  Incitament bör tillhandahållas för att inom transportsektorn stimulera användningen av el från förnybara källor. Dessutom bör energieffektivitets- och energisparåtgärder inom transportsektorn uppmuntras. [Ändr. 133]

(11)  De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör ingå i rapporteringen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(11a)  Medlemsstaterna bör också få omfördela de anslag som de i dag, helt eller delvis, använder för att uppnå sin andel av energi från biodrivmedel, så att tyngdpunkten förflyttas från stöd till biodrivmedel baserade på spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljegrödor samt övriga odlade energigrödor och i stället läggs vid en ökad andel av förnybar energi, framför allt vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi, vilka påvisats vara förnybara och hållbara. [Ändr. 22]

(11b)  Frivilliga system som erkänns av kommissionen är de viktigaste instrumenten som används av ekonomiska aktörer för att visa att hållbarhetskriterierna i artikel 7b i direktiv 98/70/EG och artikel 17 i direktiv 2009/28/EG uppfylls. Det saknas dock kriterier som de systemen måste uppfylla för att godkännas. Det bör därför fastställas tydligare regler. Endast system med effektiva mekanismer som garanterar oberoende och tillförlitliga granskningar samt lokalsamhällens och inhemska befolkningsgruppers delaktighet bör anses vara förenliga med detta direktiv. Systemen bör dessutom inbegripa tydliga och stränga regler om uteslutande av leveranser av biodrivmedel och flytande biobränslen från systemet om bestämmelserna i direktivet inte följs. För att kunna övervaka och se till att systemen fungerar korrekt bör kommissionen få åtkomst till och kunna offentliggöra alla relevanta handlingar där man misstänker oegentligheter. [Ändr. 23]

(11c)  Direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG innehåller inga bestämmelser om godkännandeprocessen för frivilliga system och säkerställer därför inte på ett effektivt sätt att systemen uppfyller hållbarhetskriterierna och är transparenta. Det är därför lämpligt att kommissionen fastställer minimikrav för dessa system, som ska ses som en förutsättning för hållbarhetskriteriernas uppfyllande. [Ändr. 24]

(11d)  Att mark används för odling av råvaror för biodrivmedel får inte leda till att lokala samhällen och inhemska befolkningsgrupper tvingas flytta. Alltså bör deras mark stå under särskilt skydd. [Ändr. 25]

(11e)  I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG föreskrivs olika behandling av råvaror beroende på om de klassificerats som avfall, restprodukter eller delprodukter. Men eftersom det i dag saknas definitioner av dessa kategorier uppstår det osäkerhet som skulle kunna förhindra en effektiv tillämpning och efterlevnad. En vägledande förteckning över vilka råvaror som hör till respektive kategori bör därför fastställas. [Ändr. 27]

(12)  Kommissionen bör se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning i bilagorna VIII och V till direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden.

(13)  Artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG innehåller bestämmelser för att främja odling av biodrivmedel i allvarligt skadad eller kraftigt förorenad mark som en tillfällig åtgärd för att mildra effekterna av indirekta förändringar av markanvändningen. Dessa bestämmelser är dock inte längre lämpliga i sin nuvarande form och måste integreras med den metod som anges i detta direktiv för att garantera att de övergripande åtgärderna för att minimera utsläppen till följd av indirekt förändrad markanvändning fortsätter att vara konsekventa.

(14)  Det är lämpligt att anpassa reglerna för användningen av normalvärden för att säkerställa likabehandling för producenter oavsett var produktionen äger rum. Medan tredje länder har tillåtelse att använda normalvärden måste EU:s producenter använda sig av faktiska värden om dessa är högre än normalvärdena eller om en rapport inte har lämnats in av medlemsstaten, vilket ökar deras administrativa börda. De nuvarande reglerna bör därför förenklas så att användningen av normalvärden inte begränsas till områden inom unionen som ingår i de förteckningar som avses i artikel 19.2 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7d.2 i direktiv 98/70/EG.

(14a)  För att uppnå målet för förnybara energikällor inom transportsektorn och minimera de negativa effekterna av ändrad markanvändning bör förnybar energi, trafikomställningar, ökat kollektivåkande och energieffektivitet uppmuntras. I linje med vitboken om transporter bör medlemsstaterna alltså arbeta för ökad energieffektivitet och minskad sammanlagd energianvändning för transporter och samtidigt verka för att elfordon ska få större marknadsgenomslag samt främja el från förnybara energikällor i transportsystemen. [Ändr. 29 och 139]

(15)  Eftersom mMålen för detta direktiv, dvs. bör vara att säkerställa en inre marknad för bränsle för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas för vägtransporter transportsektorn och säkerställa efterlevnad av att minimigränserna för miljöskydd respekteras och negativa konsekvenser för livsmedelstryggheten och rätten till markanvändning undviks vid produktion och användning av sådant bränsle,. Eftersom dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. [Ändr. 30]

(16)  Till följd av ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste de befogenheter som i enlighet med direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG tilldelas kommissionen anpassas till artikel 290 i det fördraget.

(17)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(7).

(18)  I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 98/70/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på mekanismen för att övervaka och minska utsläppen av växthusgaser, de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma huruvida hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det gäller biodrivmedel, de kriterier och den geografisk räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp under hela livscykeln, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning, den tillåtna nivån i samband med metalltillsatser i bränsle, tillåtna analysmetoder när det gäller specifikationerna för bränsle och undantaget för ångtryck som tillåts för bensin som innehåller bioetanol.

(19)  I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel som räknas flera gånger med avseende på uppnåendet av det mål som fastställs i artikel 3.4, energiinnehållet för transportdrivmedel, de kriterier och den geografisk räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsområden med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

(20)  Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa, vilken skulle kunna omfatta införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(21)  Det är särskilt viktigt att kommissionen vid tillämpningen av detta direktiv genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(22)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(23)  Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 98/70/EG

Direktiv 98/70/EG ska ändras på följande sätt:

-1. I artikel 2 ska följande led läggas till:"

"9a. cellulosa från icke-livsmedel: energigrödor från icke-livsmedel som odlas för att producera bioenergi, såsom miskantus, andra slag av energigräs, vissa sorter av durra och industrihampa, med undantag för arter med högt lignininnehåll, såsom träd. [Ändr. 34]

9b.  cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin: ligninhaltiga energigrödor som odlas på marker såsom skottskog eller skogsbruk med kort omloppstid. [Ändr. 35]

9c.  direkt ändrad markanvändning: ändring av markanvändningen, så att marken övergår från en av de sex markkategorier som används av IPCC (skogsmark, jordbruksmark, betesmark, våtmark, bebyggd mark eller annan mark) till en annan av dem, med tillägg av en sjunde kategori, nämligen fleråriga grödor som framför allt omfattar fleråriga grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm. [Ändr. 36]

9d.  förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, vilkas energiinnehåll hämtas från andra förnybara energikällor än biomassa och som används inom transport."

"

[Ändr. 37]

-1a. I artikel 3 ska punkt 3 ersättas med följande:"

"3. Medlemsstaterna ska kräva att leverantörerna ser till att det på marknaden släpps ut bensin med en högsta syrehalt på 2,7 % och en högsta etanolhalt på 5 % fram till slutet av 2018, och får kräva att sådan bensin släpps ut på marknaden under längre tid om de anser detta nödvändigt. De ska se till att konsumenterna får lämplig information direkt vid bränslepumpen om andelen biodrivmedel i bensinen och framför allt om lämplig användning av olika bensinblandningar. I detta avseende ska märkningsrekommendationerna för EN228: 2012 följas på alla bränslestationer i EU."

"

[Ändr. 38]

-1b. I artikel 4.1 ska tredje stycket ersättas med följande:"

"När den procentuella andelen FAME som blandas i diesel överstiger 7 volymprocent ska medlemsstaterna se till att konsumenterna får lämplig information om andelen FAME direkt vid bränslepumpen."

"

[Ändr. 39]

1.  Artikel 7a ska ändras på följande sätt:

—a)  Följande stycke ska läggas till i punkt 1:"

"Medlemsstaterna ska ge leverantörer av biodrivmedel för luftfarten möjlighet att välja om de vill bidra till den minskningsskyldighet som fastställs i punkt 2 genom att leverera biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b."

"

[Ändr. 40]

(-aa)  Följande stycke ska läggas till i punkt 2:"

”Medlemsstaterna ska se till att det största bidraget från biodrivmedel som produceras från spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor eller särskilda energigrödor för uppfyllandet av det mål som avses i första stycket inte är större än det största bidraget enligt artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG.”

"

[Ändr. 184/rev]

a)  I punkt 5 ska första meningen ersättas med följande:"

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på följande:”

"

b)  Följande punkt ska införas:"

”6. Drivmedelsleverantörerna ska senast den 31 maj varje år rapportera till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, aktuella volymer och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln, inbegripet beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning enligt bilaga V. Medlemsstaterna ska rapportera vidare uppgifterna till kommissionen.”

"

2.  Artikel 7b ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 50 % fram till den 1 januari 2018.

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1.”

"

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att fastställa vilka gräsområden som ska omfattas av första stycket led c.”

"

ba)  Följande punkt ska införas:"

”4a. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, vilket innefattar frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

"

[Ändr. 49]

bb)  I punkt 7 ska den första meningen i andra stycket ersättas med följande: "

”Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilken inverkan den ökade efterfrågan på biodrivmedel har haft på den sociala hållbarheten i unionen och i tredjeländer, om hur produktionen av biodrivmedel bidrar till att minska bristen på vegetabiliska proteiner inom unionen och om konsekvenserna av unionens biodrivmedelspolitik för tillgången till livsmedel till överkomliga priser särskilt för människor i utvecklingsländer, samt om bredare utvecklingsfrågor.”

"

[Ändr. 50]

2a.  Artikel 7c ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3 upprätta en förteckning över den lämpliga och relevanta information som avses i de första två styckena. Den ska försöka se till att de materiella skyldigheterna i denna punkt uppfylls fullt ut och samtidigt minimera en orimligt tung administrativ börda för aktörerna, särskilt för små aktörer.”

"

[Ändr. 53]

b)  I punkt 3 ska femte stycket ersättas med följande:"

”Medlemsstaterna ska i aggregerad form för kommissionen lägga fram den information som avses i första stycket i denna punkt, inbegripet de rapporter som utarbetas av oberoende granskare. Kommissionen ska offentliggöra denna information på den öppenhetsplattform som avses i artikel 24 i direktiv 2009/28/EG.”

"

[Ändr. 54]

c)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande: "

”1. Unionen ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer, vilka ska innehålla bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägerier i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. Unionen ska också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer, där det ska ingå åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 7b.7. När unionen har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i frågor som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 7b.2–7b.5, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som framställas av råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 7b.7 andra stycket.”

"

[Ändr. 55]

d)  Följande punkter ska läggas till:"

”9a. Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn av de avtal eller frivilliga system för vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits och med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå ifrån bästa tillgängliga information, inbegripet samråd med berörda parter, och ska baseras på praktiska erfarenheter av tillämpningen av avtalen eller systemen. Rapporten ska beakta utvecklingen av relevanta internationellt godkända normer och riktlinjer, däribland de normer och riktlinjer som har utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen och den internationella alliansen för social och miljömässig ackreditering och märkning (Iseal). Rapporten ska för varje system innehålla en analys av bland annat följande:

—  Granskningarnas oberoende, metod och frekvens.

—  Tillgänglighet samt erfarenhet av tillämpningen av metoder för fastställande och hantering av bristande efterlevnad.

—  Öppenhet, särskilt avseende tillgänglighet när det gäller systemet, översättningar på de officiella språken i de länder och regioner som råvarorna härrör från, förteckningar över godkända aktörer och motsvarande intyg samt granskningsrapporter.

—  Berörda parters delaktighet, särskilt samråd med inhemska befolkningsgrupper och lokala samhällen vid utarbetande och översyn av systemet samt vid granskningar.

—  Systemets allmänna tillförlitlighet, särskilt mot bakgrund av bestämmelserna om ackrediteringen av granskare och relevanta systemorgan, samt deras lämplighet och oberoende.

—  Marknadsuppdatering av systemet.

Om det är lämpligt mot bakgrund av rapporten ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av de bestämmelser i direktivet som handlar om frivilliga system för att främja bästa praxis.

[Ändr. 58]

9b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på fastställandet av närmare bestämmelser för oberoende granskning och certifiering avseende efterlevnad av den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98/EG*. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.

__________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”

"

[Ändr. 59]

3.  Artikel 7d ska ändras på följande sätt:

—a)  I punkt 1 ska följande stycke läggas till:"

”I enlighet med artikel 7a, ska från och med 2020 växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln beräknas genom att respektive värde i bilaga V läggs till det resultat som uppnåtts i enlighet med första stycket.”

"

[Ändr. 60]

—aa)  Följande punkt ska införas:"

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på att i bilaga IV införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung för att pröva deras förenlighet med artikel 7b. De delegerade akterna ska antas senast den 31 december 2015.”

"

[Ändr. 61]

a)  Punkterna 3–6 ska ersättas med följande:"

”3. De typiska värden för växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror som anges i de rapporter som avses i artikel 7d.2 får när det gäller medlemsstaterna användas för rapporteringen till kommissionen medan uppgifter i motsvarande rapporter får användas när det gäller territorier utanför unionen.

4.  Kommissionen får, genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3, besluta att de rapporter som avses i punkt 3 innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för mätning av växthusgasutsläppen, med avseende på artikel 7b.2, i samband med odling av de råvaror för biodrivmedel som är typiska i de aktuella områdena.

5.  Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år rapportera utarbeta och offentliggöra en rapport om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i delarna B och E i bilaga IV, med särskilt beaktande av utsläpp från transporter och bearbetning. [Ändr. 62]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på korrigering av de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i delarna B och E i bilaga IV.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp, införande av. I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna värdena för indirekt ändrad markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, tilldelning av delprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändrad markanvändning på nya detaljnivåer, eventuellt införande av nya värden för den händelse att ett nytt biodrivmedel introduceras på marknaden, översyn av de kategorier inom vilka biodrivmedel anses ge upphov till nollutsläpp i samband med indirekt ändrad markanvändning och utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.”

"

[Ändr. 189]

b)  I punkt 7 ska första stycket ersättas med följande:"

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga IV till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bland annat genom tillägg av värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror och genom ändring av den metod som fastställs i del C.”

"

c)  Punkt 8 ska utgå.

ca)  Följande punkt ska läggas till:"

”8a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på fastställande av de detaljerade definitioner, inklusive tekniska specifikationer, som behövs för de kategorier som fastställs i del C punkt 9 i bilaga IV.”

"

[Ändr. 65]

4.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)  punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska kontrollera efterlevnaden av kraven i artiklarna 3 och 4 när det gäller bensin- och dieselbränslen, med de analysmetoder som avses i de gällande versionerna av europeisk standard EN 228 respektive EN 590.”

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni varje år lämna in en rapport med nationella uppgifter om bränslekvalitet för det föregående kalenderåret. Kommissionen ska anta ett gemensamt format för rapporteringen av nationella uppgifter om bränslekvalitet genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.3. Den första rapporten ska lämnas in senast den 30 juni 2002. Från och med den 1 januari 2004 ska rapporteringsformatet överensstämma med vad som anges i relevant europeisk standard. Medlemsstaterna ska dessutom rapportera vilka totala volymer bensin- och dieselbränslen som saluförts på deras territorier och vilka volymer blyfria bensin- och dieselbränslen som saluförts med en högsta svavelhalt på 10 mg/kg. Medlemsstaterna ska dessutom rapportera årligen om huruvida den geografiska fördelningen varit balanserad när det gäller bensin- och dieselbränslen med en högsta svavelhalt på 10 mg/kg som saluförts på deras territorier.”

"

5.  Artikel 8a.3 ska ersättas med följande:"

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på översyn av gränsvärdet för MMT-halten i bränsle enligt punkt 2. Översynen ska göras på grundval av resultaten från den bedömning som görs med den testmetod som avses i punkt 1. Gränsvärdet får sänkas till noll om detta är motiverat enligt riskbedömningen. Gränsvärdet får inte höjas om detta inte är motiverat enligt riskbedömningen.”

"

5a.  I artikel 9 ska följande punkt läggas till:"

”2a. Kommissionen bör ständigt granska biodrivmedlens prestanda under alla årstidsbetingade förhållanden inom hela unionen för att kvaliteten hos de biodrivmedel som används i fordon inte ska resultera i ökade förorenande utsläpp, ökade koldioxidutsläpp eller allmänt försämrad fordonsprestanda.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a, om det är nödvändigt, för att anpassa bilaga I eller II till detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, i syfte att införa särskilda parametrar, testgränsvärden och testmetoder.”

"

[Ändr. 66]

6.  I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassning av de godkända analysmetoder som avses i bilagorna I, II och III till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.”

"

7.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 10a

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3 och 10.1 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

3.  De befogenheter som avses i artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3 och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet och rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7a.5, 7b.3 andra stycket, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 7d.8a, 8a.3 och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

[Ändr. 149]

8.  Artikel 11.4 ska utgå.

9.  Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Ändring av direktiv 2009/28/EG

Direktiv 2009/28/EG ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 2 ska följande led läggas till:"

”p) avfall: i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG*. Ämnen som avsiktligt manipulerats eller kontaminerats för att uppfylla kraven i definitionen omfattas inte av denna kategori.

q)  cellulosa från icke-livsmedel: energigrödor från icke-livsmedel som odlas för att producera bioenergi, såsom miskantus, andra slag av energigräs, vissa sorter av durra och industrihampa, med undantag för arter med högt lignininnehåll, såsom träd. [Ändr. 69]

r)  cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin: ligninhaltiga energigrödor som odlas på marker såsom skottskog eller skogsbruk med kort omloppstid. [Ändr. 70]

s)  delprodukter: råvaror med marknadsvärde eller alternativa användningsområden och material som med hänsyn till sitt ekonomiska värde utgör en viktig del av en process, eller om den huvudsakliga processen avsiktligt modifierats för att producera en större mängd eller en annan kvalitet av materialet, till förfång för huvudprodukten. [Ändr. 71]

t)  förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, som härrör från förnybara energikällor och används inom transportsektorn. [Ändr. 72]

u)  direkt ändrad markanvändning: ändring av markanvändningen, så att marken övergår från en av de sex markkategorier som används av IPCC (skogsmark, jordbruksmark, betesmark, våtmark, bebyggd mark eller annan mark) till en annan av dem, med tillägg av en sjunde kategori, nämligen fleråriga grödor som framför allt omfattar fleråriga grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm. [Ändr. 74]

v)  avskiljning och användning av koldioxid för transportändamål: en process för att binda avfall och avgaser med ett högt kolinnehåll (kolmonoxid/koldioxid) från ej förnybara energikällor och omvandla dem till drivmedel för användning inom transportsektorn. [Ändr. 75]

w)  restprodukt från bearbetning: ett ämne som inte är den eller de slutprodukter som är det direkta syftet med produktionsprocessen. Den är inte ett huvudsyfte med produktionsprocessen och processen har inte avsiktligt ändrats för att producera den.

_________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3) [Ändr. 76]

"

2.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Titeln ska ersättas med följande:"

”Bindande nationella mål och åtgärder för användningen av energi från förnybara energikällor”.

"

b)  I punkt 1 ska följande stycke införas:"

”För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt artikel 3.4 d.”

"

c)  Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

—i)  I första stycket ska följande mening läggas till:"

”Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara källor i bensin under 2020 är minst 7,5 % av den slutliga energianvändningen i bensin i medlemsstaten.”

"

—ii)  Följande stycken ska införas efter första stycket:"

”2016 ska minst 0,5 % av den slutliga energianvändningen i transporter utgöras av energi från avancerade biodrivmedel.

2020 ska minst 2,5 % av den slutliga energianvändningen i transporter utgöras av energi från avancerade biodrivmedel."

"

[Ändr. 152/rev]

i)  I led b andra stycket ska följande mening läggas till:"

”Detta led påverkar inte tillämpningen av artikel 17.1 a och led d i denna punkt.”

"

ii)  I andra stycket ska följande led läggas till:"

”d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker, eller oljegrödor eller andra energigrödor som odlas på mark högst vara 5 % 6 % (beräknad andel i slutet av 2011) av den totala energianvändningen i transporter 2020.

Andelen energi från de avancerade biodrivmedel som anges i del A och del C i bilaga IX ska vara minst 2,5 % av den totala energianvändningen i transporter 2020.

[Ändr. 181]

(e)  Följande ska gälla för bidragen från olika råvaror:

i)  Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del A ska anses vara fyra gånger lika så stort som deras energiinnehåll.

ii)  Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del B ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

iii)  Bidraget från förnybara flytande och gasformiga biobränslen av icke-biologiskt ursprung Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX del C ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll.

Medlemsstaterna ska säkra att inga råvaror avsiktligt manipuleras för att omfattas av kategorierna i–iii.

För att minska risken för att det görs fler än ett anspråk på enskilda leveranser i unionen ska medlemsstaterna och kommissionen sträva efter att stärka samverkan mellan såväl nationella system som mellan nationella system och frivilliga system som inrättas i enlighet med artikel 18, vid behov även utbyte av uppgifter. För att förhindra att råvaror avsiktligt manipuleras för att kunna omfattas av bilaga IX ska medlemsstaterna uppmuntra utvecklingen och användningen av system som spårar råvaror och de biodrivmedel som härrör från dem genom hela värdekedjan. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder vidtas om bedrägeri upptäcks.

Förteckningen över råvaror i bilaga IX får anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för att säkra en korrekt tillämpning av de redovisningsregler som fastställs i detta direkt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på den förteckning över råvaror som fastställs i bilaga IX.”

"

[Ändr. 185]

ca)  Följande punkt ska läggas till:"

4a. Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram rekommendationer om ytterligare åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att främja och stimulera energieffektivitet och energisparande i transporter. Rekommendationerna ska inbegripa uppskattningar av hur stora energibesparingar som genomförandet av var och en åtgärd kan medföra. Den energimängd som motsvarar de åtgärder som genomförts av en medlemsstat ska beaktas vid den beräkning som avses i led b.”

"

[Ändr. 153]

2a.  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:"

3a. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka ytterligare åtgärder medlemsstaten tänker vidta enligt artikel 3.4a.”

"

[Ändr. 154]

3.  I artikel 5.5 ska sista meningen ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b med avseende på anpassning av energiinnehållet i de transportdrivmedel som anges i bilaga III till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.”

"

4.  I artikel 6.1 ska andra stycket utgå.

4a.  I artikel 15.2 ska fjärde stycket ersättas med följande:"

”Ursprungsgarantin ska inte påverka avgörandet av huruvida en medlemsstat uppfyller bestämmelserna i artikel 3.1 eller inte. Överföring av ursprungsgarantier, separat eller tillsammans med den fysiska överföringen av energi, ska inte påverka medlemsstatens beslut att använda statistiska överföringar, gemensamma projekt eller gemensamma stödsystem för måluppfyllelsen eller beräkningen av den slutliga energianvändningen (brutto) från förnybara energikällor i enlighet med artikel 5.”

"

[Ändr. 88]

5.  Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

—a)  I punkt 1 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:"

”1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande biobränslen beaktas för de syften som anges i punkt 1a, b och c endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–7 och inte överstiger de bidrag som anges i artikel 3.4 d:”

"

[Ändr. 89]

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2014. En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.

För de anläggningar som var i drift före den 1 juli 2014 ska den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 vara på minst 35 % fram till den 31 december 2017 och på minst 50 % fram till den 1 januari 2018.

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med artikel 19.1.”

"

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b med avseende på de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att fastställa vilka gräsområden som ska omfattas av första stycket led c.”

"

ba)  Följande punkt ska införas:"

”4a. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, i vilket ingår frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

"

[Ändr. 96]

bb)  Följande punkt ska införas:"

”5a. De råvaror som används för biodrivmedel och flytande biobränslen för de syften som anges i punkt 1 ska framställas med metoder för hållbar markanvändning.”

"

[Ändr. 97]

6.  Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

(a)  Följande punkter ska införas:"

”2a. Eurostat ska samla in och offentliggöra ingående handelsrelaterad information om biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor, t.ex. sådana som är baserade på spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Tillgänglig information ska vara separata handelsuppgifter för både etanol och biodiesel eftersom uppgifterna för närvarande offentliggörs i ett sammanfört format med import och export av etanol och biodiesel blandat i en enda uppgiftssamling under benämningen biodrivmedel. Uppgifterna om import och export ska innehålla uppgifter om vilka typer och mängder av biodrivmedel som importeras och används av medlemsstaterna. Dessutom ska ursprungslandet eller vilket land som exporterar produkterna till unionen anges. Uppgifterna om import och export av bioråvaror eller halvfabrikat ska förbättras med hjälp av Eurostats insamlade och offentliggjorda uppgifter om import och export av råvaror, typ och ursprungsland, däribland uppgifter om råvaror som köps och säljs eller delvis köps och säljs på den inre marknaden. [Ändr. 98]

2b.  Eurostat ska samla in och offentliggöra detaljerade uppgifter om hur många arbetstillfällen som skapats, direkt eller indirekt, eller vilkas uppkomst stimulerats, tillsammans med uppgifter om varaktighet och lönenivåer, i unionens biodrivmedelsindustri. Kommissionen bör ta fram en överenskommen metod för att mäta arbetstillfällen som systematiskt bör undersöka och övervaka sysselsättningsgraden i medlemsstaterna och unionen. Uppgifterna om sysselsättning bör delas in i etanol- och biodieselsektorer och klargöra var i biodrivmedelskedjan arbetstillfället finns. De befintliga uppgifterna om sysselsättning inom biodrivmedelssektorn finns inte med i officiell statistik då de uppskattningar som är tillgängliga för beslutsfattarna varierar beroende på vilka olika definitioner eller metoder som en särskild studie har använt, vilken metod som har använts för att räkna arbetstillfällen och i vilken utsträckning studierna kopplar jordbruksverksamheten till biodrivmedelsindustrin. En formell process som kräver att uppgifterna om sysselsättning stöds av bakomliggande fakta och öppna antaganden skulle förbättra tillgången till information.”

"

[Ändr. 99]

(b)  I punkt 4 ska första och andra stycket ersättas med följande:"

”4. Unionen ska sträva efter att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer, vilka ska innehålla bindande åtaganden om bestämmelser om hållbarhetskriterier som motsvarar de kriterier som fastställs i detta direktiv. Dessa avtal bör också innehålla regler i syfte att garantera att tredjeländers tullförfaranden inte leder till bedrägeri i samband med import och export av biodrivmedel och flytande biobränslen, liksom bestämmelser om förenklade handelsprocedurer. Unionen ska också sträva efter att ingå avtal med tredjeländer, där det ska ingå åtaganden om ratificering och genomförande av de ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal som avses i artikel 17.7. När unionen har ingått avtal vilka innehåller bindande åtaganden om bestämmelser i frågor som omfattas av de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17.2–17.7, får kommissionen besluta att dessa avtal visar att biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras från råvaror som odlats i dessa länder uppfyller hållbarhetskriterierna i fråga. Vid ingåendet av dessa avtal ska särskild uppmärksamhet ägnas de åtgärder som vidtagits för att bevara områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, indirekta ändringar i markanvändning, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket. [Ändr. 100]

Kommissionen får ska besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 17.2 eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller flytande biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3–17.5 artikel 17.3–17.5a och att inga material avsiktligt har manipulerats för att omfattas av artikel 3.4 e i–iii. Kommissionen får besluta att dessa system innehåller tillförlitliga uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att skydda områden som erbjuder grundläggande ekosystemtjänster i kritiska lägen (bl.a. skydd av avrinningsområden och erosionsskydd), skydd av mark, vatten och luft, återställande av skadad mark, undvikande av överdriven vattenförbrukning i områden med knapp vattentillgång samt om de aspekter som avses i artikel 17.7 andra stycket.

Kommissionen får också med avseende på tillämpningen av artikel 17.3 b ii erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänts erkänns som sådana genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen. [Ändr. 101]

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa ett ömsesidigt erkännande av de kontrollsystem som ser till att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen uppfylls, om de berörda systemen har upprättats i enlighet med detta direktiv.”

"

[Ändr. 102]

c)  Följande punkt ska läggas till:"

”9a. Senast [tre år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översyn av frivilliga system för vilka ett beslut enligt punkt 4 har antagits och med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå ifrån bästa tillgängliga information, inbegripet samråd med berörda parter, och ska baseras på praktiska erfarenheter av tillämpningen av systemen. Rapporten ska beakta utvecklingen av relevanta internationellt godkända normer och riktlinjer, däribland de normer och riktlinjer som har utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen och den internationella alliansen för social och miljömässig ackreditering och märkning (Iseal). Rapporten ska för varje system innehålla en analys av bland annat följande:

–  Granskningarnas oberoende, metod och frekvens.

–  Tillgänglighet samt erfarenhet av tillämpningen av metoder för fastställande och hantering av bristande efterlevnad.

–  Öppenhet, särskilt avseende tillgänglighet när det gäller systemet, översättningar på de officiella språken i de länder och regioner som råvarorna härrör från, förteckningar över godkända aktörer och relaterade intyg samt granskningsrapporter.

–  Berörda parters delaktighet, särskilt avseende samråd med inhemska befolkningsgrupper och lokala samhällen vid utarbetande och översyn av systemet samt vid granskningar.

–  Systemets allmänna tillförlitlighet, särskilt mot bakgrund av bestämmelserna om ackrediteringen av granskare och relevanta systemorgan, samt deras lämplighet och oberoende.

–  Marknadsuppdatering av systemet.

Om det är lämpligt mot bakgrund av rapporten ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av de kriterier som anges i artikel 18.5.”

"

[Ändr. 103]

7.  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

—a)  Följande punkt ska införas:"

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på att i bilaga V införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung för att pröva deras förenlighet med artikel 17. De delegerade akterna ska antas senast den 31 december 2015.”

"

[Ändr. 106]

a)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:"

”3. De typiska värden för växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror som anges i de rapporter som avses i artikel 19.2 får lämnas in till kommissionen i de fall då det är fråga om medlemsstater och när det gäller territorier utanför unionen får uppgifter i motsvarande rapporter användas.

4.  Kommissionen får, genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.3, besluta att de rapporter som avses i punkt 3 innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för mätningen av växthusgasutsläppen i samband med odling av de råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen som är typiska i de aktuella områdena, vid tillämpning av artikel 17.2.”

"

b)  I punkt 5 ska den sista meningen ersättas med följande:"

”Kommissionen ska för detta ändamål ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b.”

"

c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b med avseende på anpassningen av bilaga VIII, inbegripet översyn av de föreslagna värdena för indirekt ändrad markanvändning per grödgrupp. I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna dessa värden för indirekt ändrad markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, tilldelning av delprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändrad markanvändning på nya detaljnivåer (dvs. på råvarunivå), inbegripande av växthusgasutsläpp som uppstår vid transport av råvaror, införande av nya värden om nya råvaror för framställning av biodrivmedel skulle komma ut på marknaden samt utarbetande av faktorer för bedömning av råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25 b med avseende på att i bilaga VIII införa värden för utsläppen till följd av indirekt ändrad markanvändning för råvaror i form av cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin och ta med dessa värden i sin beräkning av hur biodrivmedel och flytande biobränslen påverkar växthusgaserna, enligt föreskrifterna i denna artikel. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016. [Am. 107 och 190]”

"

d)  I punkt 7 ska första stycket ersättas med följande:"

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25b med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bland annat genom tillägg av värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror och genom ändring av den metod som fastställs i del C.”

"

e)  Punkt 8 ska utgå.

8.  Artikel 21 ska utgå.

9.  I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:"

”2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V och till de värdena ska medlemsstaterna lägga de beräknade värdena för utsläpp till följd av indirekt ändrad markanvändning som ska anges i bilaga VIII.”

"

9a.  I artikel 23 ska följande punkt läggas till:"

”8a. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 lägga fram en rapport om positiva och negativa effekter på miljön och ekonomin av biodrivmedel som framställts från avfall, restprodukter, delprodukter eller råvaror som inte innebär markanvändning. Miljöeffekter ska bedömas med hänsyn till växthusgasutsläppen, den biologiska mångfalden, vattnet och markens bördighet. Hänsyn bör tas till den potentiella nyttan med dessa råvaror för andra användningsändamål, framför allt tillverkningen av produkter, eller till hur denna nytta försvinner. Ekonomiska effekter ska bedömas med hänsyn till produktionskostnaderna, alternativkostnaderna om råvarorna används för andra ändamål, samt avkastningen på energiinvesteringarna under hela livscykeln om dessa råvaror används för produktion av avancerade biodrivmedel och flytande biobränslen.”

"

[Ändr. 109]

10.  Artikel 25.4 ska utgå.

11.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 25 b

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  De befogenheter som avses i artiklarna 3.4 d, 5.5, 17.3 c tredje stycket, 19.1, 19.5, 19.6 och 19.7 ska delegeras till kommissionen på obestämd tid från och med [dagen för detta direktivs ikraftträdande].

3.  Delegeringen av de befogenheter som avses i artiklarna 3.4 d, 5.5, 17.3 c tredje stycket, 19.5, 19.6 och 19.7 till kommissionen får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4 d, 5.5, 17.3 c tredje stycket, 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

"

12.  Bilagorna ska ändras i enlighet med bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

Översyn

Kommissionen ska före den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med ändrad indirekt markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Om lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändrad markanvändning i de hållbarhetskriterier som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021., samt

I rapporten ska också ingå en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 3.4 d i direktiv 2009/28/EG har varit. Den ska också innehålla en uppskattning av tillgången på sådana biodrivmedel samt deras miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter. Den ska bland annat bedöma hur produktionen av biodrivmedel påverkar tillgången på träråvara och de sektorer som använder biomassa.

Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om införande av lämpliga hållbarhetskriterier för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor.

Investerare ska beakta att tekniken för biodrivmedelsproduktion fortfarande är under utveckling och att ytterligare åtgärder för att minska negativ påverkan kan komma att genomföras i ett senare skede. [Ändr. 111]

Artikel 4

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast den [tolv månader efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Bilagorna till direktiv 98/70/EG ska ändras på följande sätt:

1)  Bilaga IV del C ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

där

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först, och

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel per ytenhet per år).”

b)  Punkterna 8 och 9 ska utgå.

2)  Följande bilaga ska läggas till:

”Bilaga V

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel

Grödgrupp

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning (gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

Socker

13

Oljegrödor

55

Del B. Biodrivmedel för vilka utsläppen på grund av indirekt ändrad markanvändning beräknas till noll

Biodrivmedel och flytande biobränslen som beräknas ge upphov till nollutsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning:

a)  De grödor som inte anges i del A i denna bilaga.

b)  Råvaror vars produktion har lett till direkt ändrad markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse och annan mark till åkermark och jordbruksmark för fleråriga grödor(8). I sådana fall ska ett värde för utsläpp till följd av direkt ändrad markanvändning (el) beräknas i enlighet med bilaga IV del C led 7.”

BILAGA II

Bilagorna till direktiv 2009/28/EG ska ändras på följande sätt:

1)  Bilaga V del C ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

där

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter tjugo år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först, och

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel eller flytande biobränsle per ytenhet per år).”

b)  Punkterna 8 och 9 ska utgå.

2)  Följande bilaga ska införas:

”Bilaga VIII

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom de grödor som används för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen

Grödgrupp

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning (gCO2eq/MJ)

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

Socker

13

Oljegrödor

55

Del B. Biodrivmedel och flytande biobränslen för vilka utsläppen på grund av indirekt ändrad markanvändning beräknas till noll

Biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av följande råvarukategorier kommer att anses ge upphov till nollutsläpp på grund av indirekt ändrad markanvändning:

(a)  De råvaror som inte anges i del A i denna bilaga.

(b)  Råvaror vars produktion har lett till direkt ändrad markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, dvs. skogsmark, gräsmark, våtmark, bebyggelse och annan mark till åkermark och jordbruksmark för fleråriga grödor(9). I sådana fall ska ett värde för utsläpp till följd av direkt ändrad markanvändning (el) beräknas i enlighet med bilaga V del C punkt 7.”

[Ändr. 164]

3)  Följande bilaga ska läggas till:

”Bilaga IX

Del A. Råvaror från avfall och restprodukter vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra gånger lika stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2,5 % som avses i artikel 3.4 andra stycket d. [Ändr. 186]

(a)  Alger.

b)  Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen eller separat insamling enligt artikel 11.2 a artikel 11.1 och 11.2 a i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna får bevilja undantag för separat biologiskt avfall när processerna möjliggör produktion av såväl kompost som biodrivmedel.

c)  Biomassafraktioner Den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall samt avfall från detalj- och partihandeln, men inte avfall som är föremål för separat insamling enligt artikel 11.1 i direktiv 2008/98/EG, och under förutsättning att avfallshierarkin och principen om kaskadanvändning respekteras.

d)  Halm.

e)  Stallgödsel och avloppsslam.

(f)  Pressrester från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar.

g)  Tallbeck.

h)  Råglycerin.

i)  Bagass.

j)  Press- och jäsningsrester från vinframställning.

k)  Nötskal.

l)  Skal.

m)  Kolvar.

n)  Bark, grenar, blad, spån och flis.

na)   Material som innehåller lignin, utom stockar och fanér

Del B. Råvaror från avfall och restprodukter vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

a)  Använd matolja.

b)  Animaliska fetter som klassificeras enligt kategori I och II i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002*.

(c)  Cellulosa från icke-livsmedel.

(d)  Material som innehåller lignin, utom stockar och fanér.”

Del C. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2,5 % som anges i artikel 3 d i.

a)  Alger (autotrofa).

b)  Förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung

c)  Avskiljning av koldioxid och användning för transportsyften.

d)  Bakterier.

––––––––––––––––––––––––––––––

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EUT L 273, 10.10.2002, s. 1).”

[Ändr. 186]

(1)EUT C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 september 2013.
(3)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
(4)Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(6) Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, p. 13).
(8)Fleråriga grödor definieras som grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm enligt definitionen i Meddelande från kommissionen om frivilliga system och normalvärden i EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen (EUT C 160, 2010, s. 2).
(9)Fleråriga grödor definieras som grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm enligt definitionen i Meddelande från kommissionen om frivilliga system och normalvärden i EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen (EUT C 160, 2010, s. 2).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy