Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0201(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0242/2013

Внесени текстове :

A7-0242/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0358

Приети текстове
PDF 435kWORD 45k
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0413),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0202/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0242/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 11, 15.1.2013 г., стp. 86


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка
P7_TC1-COD(2012)0201

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(-1) Въз основа на информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки, Комисията следва да изготви доклад относно резултатите от изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки и ако е необходимо, да предложи спешно подходящи мерки за постигане с висока степен на вероятност на възстановяване на запасите от европейска змиорка. [Изм. 1]

(1)  С Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета(3) на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент.

(2)  В резултат на влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1100/2007, трябва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. [Изм. 2]

(3)  С цел да се прилагат някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1100/2007, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирано на Комисията по отношение на предприемането на мерки за преодоляване на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели. От особено значение е при подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, основаващи се на последните научни становища и научни препоръки, особено на експертно равнище, за да гарантира, че информацията, с която разполага, е безпристрастна, точна, пълна и актуална. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 3]

(4)  От особено значение е при подготвителната си работа по приемането на делегирани актове Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. [deletion arising from the adoption of am. 3]

(5)  При подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да осигурява едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 4]

(6)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1100/2007 относно одобряване на плановете за управление на запасите от змиорки от Комисията въз основа на най-добрата и най-съвременната налична техническа и научна информация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4). [Изм. 5]

(6a)  Международният съвет за изследване на морето (ICES) следва да предостави ново и по-широкообхватно становище относно състоянието на запасите от змиорки през 2013 г. При подготовката на това становище ICES следва да разгледа всички причини за намаляването на запасите от змиорка, включително свързаните със зоните за размножаване. В случай че ICES потвърди, че състоянието на запасите от змиорка остава критично, Комисията следва да внесе във възможно най-кратък срок предложение за нов регламент относно възстановяването на запасите от европейска змиорка. Този регламент следва също така да обхваща дългосрочни решения, като например начини да се отблокират миграционните пътища. [Изм. 6]

(7)  Комисията няма да е в състояние да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за възстановяването на запасите, включително промените на пазарните цени до 1 юли 2011 г., поради закъснение в предаването на съответната информация от страна на някои държави-членки. Следователно крайният срок за този доклад следва да се отложи за 31 декември 2012 г.

(7a)  Важно е Комисията да санкционира държавите-членки, които не са предавали или анализирали всички налични у тях данни, за да се даде възможност за изготвянето на изчерпателен и научнообоснован преглед на положението на европейската змиорка. [Изм. 7]

(8)  Разпоредбата на Регламент (ЕO) № 1100/2007 относно правомощията да приема алтернативни мерки за постигането на целите по отношение на мигрирането предоставя правомощието за изменение на този несъществен елемент от този регламент на Съвета. Тъй като по силата на ДФЕС такава процедура за вземане на решение вече не е възможна, въпросната разпоредба следва да бъде заличена.

(9)  С Решение 2008/292/ЕО на Комисията(5) е установено, че Черно море и свързаните с него речни системи не представляват естествено местообитание за вида европейска змиорка за целите на Регламент (ЕO) № 1100/2007. Следователно член 1, параграф 2 от този регламентаса станали неактуални и следва да бъдат заличени.

(10)  С Решение 2009/310/ЕО на Комисията(6) са одобрени исканията на Кипър, Малта, Австрия, Румъния и Словакия за освобождаване от задължението да подготвят план за управление на запасите от змиорки. Не съществуват заявления в процес на разглеждане за освобождаване от това задължение. Следователно член 3 от Регламент (ЕO) № 1100/2007 е станал неактуален и следва да бъде заличен.

(11)  Поради това Регламент (ЕО) № 1100/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1100/2007 се изменя, както следва:

(1)  В член 1 параграф 2 се заличава.

(1a)  В член 2 параграф 1 се заменя със следното:"

1. Държавите-членки установяват и дефинират в рамките на националните си територии отделните речни басейни, които представляват естествени местообитания на европейската змиорка („речни басейни, обитавани от змиорки“), които могат да включват морски води.

"

[Изм. 9]

(1б)  В член 2 параграф 10 се заменя със следното:"

10. В плана за управление на запасите от змиорки всяка държава-членка въвежда възможно най-бързо подходящи мерки за намаляване на смъртността при змиорките, причинена от фактори извън риболова, включително водноелектрически турбини и помпи. При необходимост се предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на смъртността, причинена от други фактори, за да се постигнат целите на плана.“

"

[Изм. 10]

(2)  Член 3 се заличава.

(3)  В член 5 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Плановете за управление на запасите от змиорки се одобряват от Комисията посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата за проверка, посочена в член 12б, параграф 2“

"

(3a)  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:"

4. Държава-членка, предала за одобрение от Комисията плана си управление на запасите от змиорки най-късно до 31 декември 2008 г., който не може да бъде одобрен от Комисията съгласно параграф 1 или който не спазва условията за докладване и оценка, определени в член 9, или намалява най-малко с 50 % риболовното си усилие спрямо средното усилие за периода от 2004 г. до 2006 г., или намалява риболовното си усилие, за да гарантира намаляване на улова на змиорки най-малко с 50 % спрямо средния улов за периода от 2004 г. до 2006 г., като съкращава риболовния сезон за змиорките или по друг начин. Това намаление се въвежда в рамките на три месеца от решението планът да не бъде одобрен или в рамките на три месеца от невъзможността да се спази срокът за докладване.“

"

[Изм. 11]

(3б)  В член 5 се добавя следният параграф:"

„7. От 1 януари 2014 г. всички планове за управление на запасите от змиорки се преразглеждат и актуализират на всеки две години, като се вземат предвид най-новите научни становища.“

"

[Изм. 12]

(4)  В член 7 параграфи 6 и 7 се заменят със следното:"

„6. В случай на значителен спад на средните пазарни цени на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, в сравнение с тези на змиорките, използвани за други цели, съответната държава-членка информира Комисията. Комисията, посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12а, и с цел да се справи със ситуацията, може временно да намали процента на змиорките, използвани за възстановяването на запасите, както е посочено в параграф 2, когато планът за управление на запасите от змиорки е в съответствие с член 2, параграф 4.

7.  Не по-късно от 31 декември 2012 2013 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета и прави оценка на мерките за възстановяването на запасите, като взема предвид най-новите научни становища относно условията, при които зарибяването за възстановяване на запасите е вероятно да допринесе за увеличаване на хвърлящата хайвер биомаса. В този доклад Комисията прави преглед на включително промените в пазарните цени.“

"

[Изм. 13]

(4a)  В член 7 параграф 8 се заменя със следното:"

8. Зарибяването за възстановяване на запасите се смята за мярка за съхранение по смисъла на член 38, параграф 2 Регламент (ЕС) № ...[ЕФМДР], при условие че:

   е част от изготвения съгласно член 2 план за управление на запасите от змиорки,
   засяга змиорки, уловени и третирани при използване на методи и оборудване, които гарантират възможно най-ниска смъртност по време на улов, съхранение, транспортиране и размножаване,
   се провежда в зони, предоставящи висока вероятност за оцеляване и миграция,
   допринася за постигането на целевото ниво на мигриране от 40 %, посочено в член 2, параграф 4, и
   змиорките са поставени под карантина с цел да се предотврати разпространяването на всякакъв вид болести или паразити.“

"

[Изм. 14]

(5)  В Член 9 параграф 3 се заличава се заменя със следното:"

„Член 9

Отчитане и оценка

1.  Държавите-членки събират научноизследователски данни с цел количествено определяне на въздействието на предприетите мерки върху запасите от змиорка, намират смекчаващи мерки и препоръчват цели за управлението. Държавите-членки се отчитат пред Комисията, първоначално веднъж на всеки три години, като първият доклад следва да се представи до 30 юни 2012 г., и предоставят информацията на посочените научни органи. Впоследствие честотата на отчитане се увеличава до веднъж на всеки две години след предаването на първия доклад за тригодишен период. В докладите се отразява наблюдението, изпълнението, ефективността и резултатите, и по-конкретно се включват възможно най-добрите налични прогнози за:

   a) по отношение на всяка държава-членка, съотношението на биомасата сребърни змиорки, които мигрират в морето да хвърлят хайвера си, или съотношението на биомасата сребърни змиорки, които напускат територията на тази държава-членка при миграцията си към морето, за да хвърлят хайвера си, спрямо целеното ниво на миграция, посочено в член 2, параграф 4;
   б) ежегодното ниво на риболовното усилие за улов на змиорки и постигнатото намаление съгласно член 4, параграф 2, и член 5, параграф 4;
   в) нивото на факторите, причиняващи смъртност извън рибарството, и постигнатото намаление съгласно член 2, параграф 10;
   г) количеството уловени змиорки с дължина до 12 сm и процента от тях, използван за различни цели;
   д) процента на оцеляване на змиорките при зарибяване по време на улавянето, транспорта, зарибяването за възстановяване на запасите или мигрирането до Саргасово море за хвърляне на хайвер;
   е) идентифицирането, на доброволна основа, на зоните за размножаване на уловените змиорки.

2.  Не по-късно от 31 октомври 2013 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета със статистическа и научна оценка на резултатите от изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки, придружен от становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство. Въз основа на резултатите от този доклад Комисията може да направи предложения с цел разширяване на приложното поле на регламента, за да се включат фактори за смъртност на змиорката, различни от риболова.

3.  Не по-късно от 31 декември 2013 г. Комисията представя оценка на търговията с европейски змиорки в рамките на Съюза и в международен мащаб, като се съсредоточава по-конкретно върху спазването на задълженията на Съюза по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и дава преценка на незаконната търговия с европейски змиорки в държавите-членки. Докладът идентифицира несъответствията в различните налични комплекти данни и предлага мерки за подобряване на мониторинга на търговията, включително промяна на съществуващите митнически кодове, за да се дава възможност за по-ефективен мониторинг.“

"

[Изм. 15]

(5a)  Създава се следният член:"

„Член 9а

Последващи мерки

Като се вземат предвид констатациите от докладите по член 7, параграф 7 и член 9, параграфи 2 и 3, както и евентуални нови и по-обхватни препоръки от ICES относно състоянието на запасите от европейска змиорка през 2013 г., Комисията представя не по-късно от 31 март 2014 г. ново законодателно предложение пред Парламента и Съвета, което цели да постигне с висока степен на вероятност възстановяване на запасите от европейска змиорка. Когато извършва това, Комисията може да разгледа начини за разширяване на обхвата на настоящия регламент за включване на смъртността, причинена от фактори, различни от риболова.“

"

[Изм. 16]

(6)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 12a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия,Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок от времетри години, считано от ...(7). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

[Изм. 17]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посоченото в това решение правомощие. То поражда действие в деня след деня на публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 6, влиза в сила само ако няма изразено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в срок от 2 месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12б

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

______________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).“

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент: За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 11, 15.1.2013 г, стp. 86.
(2) Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г.
(3)Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 година относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 17.
(4)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.)
(5)Решение 2008/292/ЕО на Комисията от 4 април 2008 година за определяне на значимостта на Черно море и свързаните с него речни системи като естествено местообитание за вида европейска змиорка за целите на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета (ОВ L 98, 10.4.2008 г., стр. 14.)
(6)Решение 2009/310/ЕО на Комисията от 2 април 2009 година за одобряване на исканията на Кипър, Малта, Австрия, Румъния и Словакия за освобождаване от задължението да подготвят план за управлението на запасите от змиорки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета (ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 23.)
(7) Датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност