Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0201(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0242/2013

Předložené texty :

A7-0242/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0358

Přijaté texty
PDF 412kWORD 43k
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
Opatření pro obnovu populace úhoře říčního ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (COM(2012)0413 – C7–0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0413),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0202/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0242/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 11, 15.1.2013, s. 86.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2013 k přijetí nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
P7_TC1-COD(2012)0201

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(-1) Na základě informací, které mají poskytnout členské státy, by Komise měla vypracovat zprávu o výsledku provádění plánů řízení stavu úhoře a v případě potřeby navrhnout okamžitá vhodná opatření, jejichž prostřednictvím by se s velkou pravděpodobností dosáhlo obnovení populace úhoře říčního. [pozm. návrh 1]

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007(3) svěřuje Komisi pravomoce k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení.

(2)  Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba pravomoce svěřené Komisi nařízením (ES) č. 1100/2007 uvést do souladu s články 290 a článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. [pozm. návrh 2]

(3)  Za účelem uplatnění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání opatření pro řešení podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace vycházející z nejnovějších vědeckých doporučení, zejména na odborné úrovni, s cílem zajistit, že informace, které má k dispozici, jsou nestranné, přesné, úplné a aktuální. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně a včas Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 3]

(4)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti pro účely přijímání aktů v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(5)  Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 4]

(6)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění ustanovení nařízení (ES) č. 1100/2007, pokud jde o schvalování plánů řízení stavu úhořů Komisí na základě nejlepších a nejnovějších dostupných technických a vědeckých údajů informací, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoce. Tyto pravomoce by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4). [pozm. návrh 5]

(6a)  Rada ICES by měla v roce 2013 poskytnout nové a komplexnější doporučení týkající se stavu populace úhoře. Při přípravě těchto doporučení by se ICES měla zabývat všemi důvody pro snížení populace úhoře, včetně těch, které souvisí s místy pro jeho tření. V případě, že ICES potvrdí, že stav populace úhoře zůstává kritický, měla by Komise co nejdříve předložit návrh nového nařízení na obnovu populace úhoře říčního. Uvedené nařízení by mělo rovněž zahrnovat dlouhodobá řešení, jako např. způsoby, jak uvolnit migrační cesty. [pozm. návrh 6]

(7)  Vzhledem k tomu, že Komise obdržela relevantní informace od některých členských států pozdě, nebude moci podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních týkajících se doplnění stavu včetně vývoje tržních cen do 1. července 2011. Lhůta pro předložení této zprávy by tudíž měla být prodloužena do 31. prosince 2012.

(7a)  Je důležité, aby Komise postihovala členské státy, které nepředaly nebo neanalyzovaly veškeré údaje, které mají k dispozici, aby bylo možné vypracovat vyčerpávající a vědecky podložený přehled o situaci úhoře říčního. [pozm. návrh 7]

(8)  Stávající znění nařízení (ES) č. 1100/2007 týkající se pravomoci k přijímání alternativních opatření k dosažení cílů úlovků svěřuje tuto pravomoc ke změně jiných než podstatných prvků uvedeného nařízení Radě. Jelikož tento rozhodovací postup již není podle Smlouvy o fungování EU možný, mělo by toto ustanovení být zrušeno.

(9)  Rozhodnutím Komise 2008/292/ES(5) bylo stanoveno, že Černé moře a říční systémy, které jsou s ním spojeny, netvoří přírodní stanoviště úhoře říčního pro účely nařízení (ES) č. 1100/2007. Ustanovení čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení zastaralo a mělo by být zrušeno.

(10)  Rozhodnutím Komise 2009/310/ES(6) byly schváleny žádosti Kypru, Malty, Rakouska, Rumunska a Slovenska o udělení výjimky z povinnosti vypracovat plán řízení stavu úhořů. Žádné další žádosti o udělení výjimky z této povinnosti na vyřízení nečekají. Ustanovení článku 3 uvedeného nařízení (ES) č. 1100/2007 zastaralo a mělo by být zrušeno.

(11)  Nařízení (ES) č. 1100/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1100/2007 se mění takto:

1)  V článku 1 se zrušuje odstavec 2.

1a)  V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

1. Členské státy určí a vymezí jednotlivá povodí na svém vnitrostátním území, která tvoří přírodní stanoviště úhoře říčního („povodí úhoře“), jež mohou zahrnovat mořské vody.“

"

[pozm. návrh 9]

1b)  V článku 2 se odstavec 10 nahrazuje tímto:"

„10. V rámci plánu řízení stavu úhořů provede každý členský stát co nejdříve opatření pro snížení úmrtnosti úhoře způsobené jinými faktory než rybolovem, včetně turbín vodních elektráren a čerpadel. Další opatření budou přijata, bude-li to nezbytné pro snížení úmrtnosti způsobené jinými faktory v zájmu splnění cílů plánu.“

"

[pozm. návrh 10]

2)  Článek 3 se zrušuje.

3)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Plány řízení stavu úhořů schvaluje Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem podle čl. 12b odst. 2.“

"

3a)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

„4. Členský stát, který do 31. prosince 2008 předložil Komisi ke schválení plán řízení stavu úhořů, jenž však Komise nemůže v souladu s odstavcem 1 schválit nebo který nesplňuje podmínky týkající se podávání zpráv a hodnocení uvedené v článku 9, sníží intenzitu rybolovu o nejméně 50 % vůči průměrné intenzitě rybolovu uplatňované v období let 2004 až 2006, anebo sníží intenzitu rybolovu tak, aby bylo zajištěno snížení odlovů úhoře o nejméně 50 % vůči průměrnému odlovu v období let 2004 až 2006, a to buď zkrácením lovné sezóny pro úhoře, nebo jinými prostředky. Toto snížení se provede do tří měsíců od rozhodnutí o neschválení plánu nebo do tří měsíců od nesplnění povinnosti podat zprávu.“

"

[pozm. návrh 11]

3b)  V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„7. Od 1. ledna 2014 se všechny plány řízení stavu úhořů každé dva roky revidují a aktualizují, přičemž jsou zohledňována nejnovější vědecká doporučení.“

"

[pozm. návrh 12]

4)  V článku 7 se odstavce 6 a 7 nahrazují tímto:"

„6. V případě podstatného snížení průměrných tržních cen úhořů používaných pro doplnění stavu ve srovnání s cenami úhořů používaných pro jiné účely informují dotyčné členské státy Komisi. Za účelem řešení situace může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a přechodně snížit procentní množství úhořů používaných pro doplnění stavu podle odstavce 2, pokud je plán řízení stavu úhořů v souladu s čl. 2 odst. 4.

7.  Komise předá nejpozději do 31. prosince 2012 prosince 2013 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí opatření směřující k doplnění stavu, s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým doporučením týkajícím se podmínek, za nichž může doplnění stavu přispět ke zvýšení biomasy reprodukující se populace. Komise v této zprávě podrobí přezkumu vývoj včetně vývoje tržních cen.“

"

[pozm. návrh 13]

4a)  V článku 7 se odstavec 8 nahrazuje tímto:"

8. Doplnění stavu se považuje za ochranná opatření pro účely čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. ...[EMFF], pokud:

   je součástí plánu řízení stavu úhořů vypracovaného v souladu s článkem 2,
   se týká úhořů ulovených a řízených za pomoci metod a zařízení, jež zaručují nejnižší možnou úmrtnost během lovu, uchování, přepravy a rozmnožování,
   k němu dochází v oblastech s vysokou pravděpodobností přežití a migrace,
   přispívá k dosažení 40% cílové úrovně úniku podle čl. 2 odst. 4,
   jsou tito úhoři umístěni do karantény s cílem zabránit rozšíření chorob či parazitů.“

"

[pozm. návrh 14]

5)  V článkuČlánek 9 se zrušuje odstavec 3.nahrazuje tímto:"

„Článek 9

Podávání zpráv a hodnocení

1.  Členské státy shromažďují výzkumné údaje, aby mohly vyčíslit dopady přijatých opatření na stav úhořů, stanovit zmírňující opatření a doporučit cíle v oblasti řízení. Členské státy podávají zprávy Komisi zpočátku každý třetí rok, přičemž první zpráva se předloží do 30. června 2012, a dané informace zpřístupňují určeným vědeckým orgánům. Četnost podávání zpráv se po předložení první zprávy za tříleté období zvýší na jednou za dva roky. Ve zprávách se uvedou informace týkající se sledování, provádění, účinnosti a výsledků, a zejména nejlepších dostupných odhadů:

   a) pro každý členský stát, podíl biomasy úhoře stříbrného, který uniká do moře za účelem tření, nebo podíl biomasy úhoře stříbrného, který opouští území daného členského státu v rámci migrace do moře za účelem tření, v poměru k cílové úrovni úniku uvedené v čl. 2 odst. 4;
   b) úrovně intenzity rybolovu při celoročním lovu úhoře a snížení provedené v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 4;
   c) úrovně úmrtnosti způsobené jinými faktory než rybolovem a snížení provedené v souladu s čl. 2 odst. 10;
   d) množství ulovených úhořů o délce menší než 12 cm a poměry, v jakých je používán k různým účelům;
   e) míry přežití úhořů, jimiž byly doplněny stavy, ať už v průběhu rybolovu, přepravy, doplňování stavu nebo úniku do Sargasového moře za účelem tření;
   f) na dobrovolném základě identifikace míst tření ulovených úhořů.

2.  Komise předloží do 31. října 2013 Evropskému parlamentu a Radě zprávu sestávající ze statistického a vědeckého zhodnocení výsledků provádění plánu řízení stavu úhořů spolu se stanoviskem výboru VTHVR. Na základě zjištění této zprávy může Komise předložit návrhy na rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení, aby zahrnovala i jiné faktory úmrtnosti úhořů, než je rybolov.

3.  Komise předloží nejpozději do 31. prosince 2013 hodnocení unijního a mezinárodního obchodu s úhořem říčním, které se zaměří především na dodržování povinností Unie vyplývajících z Úmluvy CITES, a odhad nezákonného obchodu s úhořem říčním v členských státech. Tato zpráva označí nesrovnalosti v různých dostupných souborech údajů a navrhne opatření ke zlepšení sledování obchodu, včetně úpravy stávajících celních kódů s cílem umožnit efektivnější sledování.“

"

[pozm. návrh 15]

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 9a

Následná opatření

Komise po zvážení zjištění zpráv uvedených v čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 2 a 3 a veškerých nových a komplexnějších doporučení ICES ohledně stavu populace úhoře říčního v roce 2013 předloží Parlamentu a Radě do 31. března 2014 nový legislativní návrh, jehož cílem bude dosáhnout s vysokou mírou pravděpodobnosti obnovy populace úhoře říčního. Komise může zároveň zvážit způsoby, jak rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení, aby zahrnovala i jiné faktory úmrtnosti úhořů, než je rybolov.“

"

[pozm. návrh 16]

6)  Vkládají se nové články, které znějí:"

„Článek 12a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Přenesení pravomocí pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 6 je svěřeno Komisi na dobu tří let od ...(7). neurčitou Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesené pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

[pozm. návrh 17]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 7 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený článkem 30 nařízení (ES) č. 2371/2002. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 11, 15.1.2013, s. 86.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013.
(3)Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(5)Rozhodnutí Komise 2008/292/ES ze dne 4. dubna 2008, kterým se stanoví, že Černé moře a říční systémy, které jsou s ním spojeny, netvoří přírodní stanoviště úhoře říčního pro účely nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 14).
(6)Rozhodnutí Komise 2009/310/ES ze dne 2. dubna 2009, kterým se schvalují žádosti Kypru, Malty, Rakouska, Rumunska a Slovenska o výjimku z povinnosti vypracovat plán řízení stavu úhořů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1100/2007 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 23).
(7)* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí