Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0201(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0242/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0242/2013

Keskustelut :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Äänestykset :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0358

Hyväksytyt tekstit
PDF 312kWORD 39k
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttamisesta (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0413),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0202/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0242/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 11, 15.1.2013, s. 86.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2012)0201

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(-1) Komission olisi laadittava jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomus ankeriaanhoitosuunnitelmien täytäntöönpanon tuloksista ja tarvittaessa ehdotettava kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä, joilla Euroopan ankeriaskannan elvyttäminen onnistuu mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. [tark. 1]

(1)  Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1100/2007(3) siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin mainitun asetuksen säännöksiä.

(2)  Komissiolle asetuksen (EY) N:o 1100/2007 nojalla siirretty valta on Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi saatettava yhdenmukaiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan 291 artiklan kanssa. [tark. 2]

(3)  Tiettyjen asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten soveltamiseksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä sellaisten toimenpiteiden suorittamista varten, joilla puututaan kantojen elpymiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräisten markkinahintojen huomattavaan laskuun verrattuna muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden markkinahintoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa tuoreimpiin tieteellisiin lausuntoihin ja suosituksiin perustuen valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, erityisesti asiantuntijatasolla, jotta varmistetaan, että komission käytettävissä olevat tiedot ovat objektiivisia, tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti ja hyvissä ajoin. [tark. 3]

(4)  On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa delegoitujen säädösten antamista edeltävän valmistelutyönsä aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

(5)  Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 4]

(6)  Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännösten, joiden nojalla komissio hyväksyy ankeriaanhoitosuunnitelmat parhaiden ja uusimpien saatavilla olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella, täytäntöönpanoa koskevat ehdot ovat yhdenmukaiset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) mukaisesti. [tark. 5]

(6 a)  ICESin olisi annettava uusi ja kattavampi lausunto ankeriaskantojen tilasta vuonna 2013. Lausuntoa valmistellessaan ICESin olisi tarkasteltava kaikkia ankeriaskantojen pienenemisen syitä ja myös ankeriaiden kutualueisiin liittyviä seikkoja. Jos ICES katsoo, että ankeriaskannan tila on edelleen kriittinen, komission olisi laadittava mahdollisimman pian uusi asetusehdotus Euroopan ankeriaskannan elvyttämisestä. Asetukseen olisi sisällytettävä myös pitkän aikavälin ratkaisuja, muun muassa keinoja vaellusreittien avaamiseksi. [tark. 6]

(7)  Komissio ei voi toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomusta kantojen elvyttämiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien markkinahintojen kehitys 1 päivään heinäkuuta 2011 saakka, sillä jotkin jäsenvaltiot ovat toimittaneet asianomaisia tietoja myöhässä. Kertomuksen toimittamista koskeva määräaika olisi siis siirrettävä 31 päivään joulukuuta 2012.

(7 a)  On tärkeää, että komissio määrää seuraamuksia jäsenvaltioille, jotka eivät ole välittäneet tai analysoineet kaikkia niiden saatavilla olevia tietoja, jotta Euroopan ankeriaskannan tilasta voidaan laatia kattava ja tieteellisesti pätevä selvitys. [tark. 7]

(8)  Asetuksen (EY) N:o 1100/2007 säännöksessä, joka koskee valtaa hyväksyä kutuvaellukselle pääsyn tavoitetason saavuttamiseksi suoritettavia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, siirretään neuvostolle valta muuttaa mainitun asetuksen muita kuin keskeisiä osia. Koska SEUT-sopimuksen mukaisesti tällainen päätöksentekomenettely ei ole enää mahdollinen, kyseinen säännös olisi poistettava.

(9)  Komission päätöksellä 2008/292/EY(5) vahvistettiin, että Mustameri ja siihen liittyvät vesistöalueet eivät ole eurooppalaisen ankeriaan luontaisia elinympäristöjä asetuksen (EY) N:o 1100/2007 soveltamiseksi. Näin ollen mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohta on vanhentunut ja se olisi kumottava.

(10)  Komission päätöksellä 2009/310/EY(6) hyväksyttiin Kyproksen, Maltan, Itävallan, Romanian ja Slovakian hakemukset vapauttamiseksi ankeriaanhoitosuunnitelman laatimisvelvoitteesta. Yhtään kyseistä velvoitetta koskevaa hakemusta ei ole käsiteltävänä. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1100/2007 3 artiklan 2 kohta on vanhentunut ja se olisi kumottava.

(11)  Asetus (EY) N:o 1100/2007 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1100/2007 seuraavasti:

1)  Kumotaan 1 artiklan 2 kohta.

1 a)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ja määriteltävä niiden kansallisella alueella sijaitsevat yksittäiset vesistöalueet, jotka ovat eurooppalaisen ankeriaan luonnollisia elinympäristöjä (jäljempänä "ankeriasvesistöalueita"), joihin voi kuulua merialueita."

"

[tark. 9]

1 b)  Korvataan 2 artiklan 10 kohta seuraavasti:"

"10. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava ankeriaanhoitosuunnitelmansa puitteissa mahdollisimman pian asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vähennetään kalastuksen ulkopuolisten tekijöiden kuten vesivoimaturbiinien ja pumppujen aiheuttamaa ankeriaan kuolleisuutta. Tarvittaessa on toteutettava lisätoimenpiteitä muiden tekijöiden aiheuttaman ankeriaan kuolevuuden vähentämiseksi, jotta hoitosuunnitelman tavoitteet saavutetaan."

"

[tark. 10]

2)  Kumotaan 3 artikla.

3)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Komissio hyväksyy ankeriaanhoitosuunnitelmat täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 12 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.”

"

3 a)  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jäsenvaltion, joka on toimittanut komissiolle hyväksyttäväksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ankeriaanhoitosuunnitelman, jota komissio ei voi hyväksyä 1 kohdan mukaisesti tai joka ei täytä 9 artiklassa vahvistettuja raportointia ja arviointia koskevia ehtoja, on joko vähennettävä pyyntiponnistusta vähintään 50 prosentilla vuosien 2004–2006 keskimääräiseen pyyntiponnistukseen verrattuna tai vähennettävä pyyntiponnistusta ankeriassaaliiden pienentämiseksi vähintään 50 prosentilla vuosien 2004–2006 keskimääräiseen saaliiseen verrattuna joko lyhentämällä ankeriaan kalastuskautta tai muilla keinoin. Kyseinen vähennys on pantava täytäntöön kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä jättää suunnitelma hyväksymättä tai kolmen kuukauden kuluessa raportointia koskevan määräajan noudattamatta jättämisestä."

"

[tark. 11]

3 b)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:"

"7. Ankeriaanhoitosuunnitelmat on tarkistettava ja päivitettävä 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen kahden vuoden välein siten, että otetaan huomioon tuorein tieteellinen lausunto."

"

[tark. 12]

4)  Korvataan 7 artiklan 6 ja 7 kohta seuraavasti:"

"6. Jos kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden keskimääräinen markkinahinta muihin tarkoituksiin käytettävien ankeriaiden keskimääräiseen markkinahintaan verrattuna laskee merkittävästi, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio voi 12 a artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä ja tilanteen korjaamiseksi väliaikaisesti pienentää 2 kohdassa tarkoitettua kannan elvyttämiseen käytettävien ankeriaiden prosenttiosuutta, mikäli ankeriaanhoitosuunnitelma on 2 artiklan 4 kohdan mukainen.

7.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 31 päivänä joulukuuta 2013 kertomuksen, jossa se arvioi kannan elvyttämistä koskevat toimenpiteet , joihin lukeutuu ja ottaa huomioon tuoreimman tieteellisen lausunnon edellytyksistä, joilla istutuksilla todennäköisesti lisätään kutevan kannan biomassaa. Komissio tarkastelee kertomuksessaan markkinahintojen kehitys kehitystä.”

"

[tark. 13]

4 a)  Korvataan 7 artiklan 8 kohta seuraavasti:"

"8. Kannan elvyttäminen on katsottava asetuksen (EU) N:o ... [EMKR] 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi säilyttämistoimenpiteeksi, edellyttäen, että se

   on osa 2 artiklan mukaisesti vahvistettua ankeriaanhoitosuunnitelmaa,
   koskee ankeriaita, joiden pyynnissä ja hoidossa käytetään menetelmiä ja välineitä, joilla varmistetaan mahdollisimman vähäinen kuolevuus pyynnin, varastoinnin, kuljetuksen ja kasvatuksen yhteydessä,
   toteutetaan alueilla, joissa eloonjäännin ja vaelluksen todennäköisyys on suuri,
   edistää 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kutuvaellukselle asetetun tavoitetason saavuttamista ja
   toteutetaan siten, että ankeriaat pysyvät eristettyinä tautien ja loisien leviämisen ehkäisemiseksi."

"

[tark. 14]

5)  Poistetaan 9 artiklan 3 kohta. Korvataan 9 artikla seuraavasti:"

"9 artikla

Raportointi ja arviointi

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tutkimustietoa, jotta voidaan määrittää toteutettujen toimien vaikutukset ankeriaskantaan, löytää lieventämiskeinoja ja suosittaa hoitotavoitteita. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle raportti aluksi joka kolmas vuosi siten, että ensimmäinen raportti annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012, ja saatettava tiedot nimettyjen tieteellisten elinten saataville. Ensimmäisen joka kolmas vuosi toimitettavan raportin jälkeen raportti esitetään joka vuosi. Raporteista on käytävä ilmi suunnitelman seuranta, täytäntöönpano, tehokkuus ja tulokset, ja niissä on erityisesti esitettävä seuraavat parhaat saatavilla olevat arviot:

   a) kunkin jäsenvaltion osalta se osuus hopea-ankeriaiden biomassasta, joka pääsee kutemaan mereen, tai kyseisen jäsenvaltion alueelta osana merelle päin suuntautuvaa kutuvaellusta poistuvien hopea-ankeriaiden biomassa verrattuna kutuvaellukselle pääsyä koskevaan tavoitetasoon, josta säädetään 2 artiklan 4 kohdassa;
   b) ankeriasta pyytävien jäsenvaltioiden pyyntiponnistuksen taso sekä 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutettu pyyntiponnistuksen vähennys;
   c) kalastuksen ulkopuolisten kuolevuustekijöiden taso ja 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti toteutettu vähennys;
   d) alle 12 senttimetriä pitkien pyydettyjen ankeriaiden määrä ja sen eri tarkoituksiin käytetyt osuudet;
   e) istutettujen ankeriaiden eloonjäämisaste kalastuksen, kuljettamisen, istutuksen tai Sargassomerelle suuntautuvan kutuvaelluksen aikana;
   f) haluttaessa myös tiedot pyydettyjen ankeriaiden kutualueista.

2.  Komissio esittää 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää tilastollisen ja tieteellisen arvion ankeriaanhoitosuunnitelmien täytäntöönpanon tuloksista ja johon liittyy tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausunto. Komissio voi esittää kertomuksen tulosten perusteella ehdotuksia asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi siten, että se koskee myös kalastuksen ulkopuolisia ankeriaiden kuolevuustekijöitä.

3.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ankeriaiden kauppaa unionissa ja maailmassa koskevan kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti siihen, miten unionissa noudatetaan CITES-yleissopimuksen velvoitteita, ja arvioidaan ankeriaiden laitonta kauppaa jäsenvaltioissa. Kertomuksessa yksilöidään saatavissa olevien eri tietokantojen epäjohdonmukaisuuksia ja ehdotetaan toimenpiteitä, joilla tehostetaan kaupan seurantaa esimerkiksi muuttamalla nykyistä tullikoodeksia."

"

[tark. 15]

5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"9 a artikla

Jatkotoimenpiteet

Komissio ottaa huomioon 7 artiklan 7 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tulokset sekä ICESin uusimman ja kattavimman lausunnon Euroopan ankeriaskannan tilasta vuonna 2013 ja esittää viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014 parlamentille ja neuvostolle uuden lainsäädäntöehdotuksen, jolla Euroopan ankeriaskannan elvyttäminen onnistuu mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Komissio voi tarkastella keinoja laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään kalastuksen ulkopuolisia kuolevuustekijöitä."

"

[tark. 16]

6)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …(7) kolmen vuoden ajaksi 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään määräämättömäksi ajaksi. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

[tark. 17]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto lopetetaan peruuttamispäätöksellä. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 7 artiklan 6 kohdan nojalla hyväksytty delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2.  Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 11, 15.1.2013, s. 86.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2013.
(3)Neuvoston asetus (EY) N:o 1100/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 17).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s.13).
(5)Komission päätös 2008/292/EY, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2008, sen vahvistamisesta, että Mustameri ja siihen yhdistyvät vesistöalueet eivät ole eurooppalaisen ankeriaan luonnollisia elinympäristöjä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 soveltamiseksi (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 14).
(6)Komission päätös 2009/310/EY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2009, Kyproksen, Maltan, Itävallan, Romanian ja Slovakian esittämien, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 mukaisen ankeriaanhoitosuunnitelman laatimisvelvoitetta koskevien vapautushakemusten hyväksymisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 23).
(7)*Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö