Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0201(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0242/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0242/2013

Rasprave :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0358

Usvojeni tekstovi
PDF 395kWORD 35k
Srijeda, 11. rujna 2013. - Strasbourg
Mjere za obnavljanje stoka europske jegulje ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11.rujna 2013. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 o mjerama za obnavljanje stoka europske jegulje (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0413),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0202/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. studenog 2012.(1),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A7-0242/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 11, 15.1.2013., str. 86.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na prvom čitanju od 11. rujna 2013. u svrhu usvajanja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 o mjerama za obnavljanje stoka europske jegulje(1)
P7_TC1-COD(2012)0201

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon dostavljanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(-1) Na temelju informacija koje trebaju osigurati države članice Komisija bi trebala sastaviti izvješće o rezultatu provedbe planova gospodarenja stokom jegulje i, po potrebi, hitno predložiti odgovarajuće mjere kako bi se s velikom vjerojatnošću postiglo obnavljanje stoka europske jegulje. [Am. 1]

(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007(4) daje ovlasti Komisiji u cilju provođenja nekih odredbi te Uredbe.

(2)  Uslijed stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, ovlasti dane Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 1100/2007 trebaju se uskladiti s člankom 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. [Am. 2]

(3)  Kako bi se primijenile određene odredbe Uredbe (EZ) 1100/2007, trebalo bi na Komisiju prenijeti ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu poduzimanja mjera u vezi sa značajnim padom prosječnih tržišnih cijena jegulja koje se upotrebljavaju za poribljavanje u usporedbi s jeguljama koje se upotrebljavaju u druge svrhe. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja utemeljena na najnovijem znanstvenom mišljenju i znanstvenim preporukama, posebno na stručnoj razini kako bi se osiguralo da su informacije koje su joj dostupne nepristrane, točne, potpune i ažurirane. Pri izradi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremeno i pravodobno prosljeđivanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 3]

▌[Am. 4]

(6)  Za osiguranje jednakih uvjeta za provedbu odredbi Uredbe (EZ) br. 1100/2007 u vezi s planovima gospodarenja stokom jegulje, koje odobrava Komisija na temelju najboljih i najnovijih raspoloživih tehničkih i znanstvenih informacija, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(5). ▌. [Am. 5]

(6a)  Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) trebalo bi pružiti novo i sveobuhvatno mišljenje o stanju stoka jegulje u 2013. Pri pripremi takvog mišljenja ICES bi trebao razmotriti sve uzroke smanjenja stokova jegulje, uključujući one koji su povezani s područjima mriještenja. U slučaju da ICES potvrdi kako je stok jegulje i dalje kritičan, Komisija bi trebala čim prije podnijeti prijedlog nove uredbe o obnavljanju stoka europske jegulje. Tom Uredbom trebala bi se obuhvatiti i dugoročna rješenja kao što su načini za uklanjanje prepreka na migracijskim putovima. [Am. 6]

(7)  Komisija neće moći do 1. srpnja 2011. podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama za poribljavanje, uključujući kretanje tržišnih cijena, zbog kašnjenja nekih država članica u dostavljanju relevantnih informacija. Rok za podnošenje tog izvješća trebao bi se stoga pomaknuti na 31. prosinca 2012.

(7a)  Važno je da Komisija kazni države članice koje nisu proslijedile ili analizirale podatke koji su im dostupni kako bi se omogućilo sastavljanje iscrpnog i znanstveno utemeljenog popisa stanja povezanih s europskom jeguljom. [Am. 7]

(8)  Odredbom Uredbe (EZ) br. 1100/2007 u vezi s ovlašću za donošenje alternativnih mjera za postizanje ciljne razine jegulja koje dospijevaju u more, ovlast za izmjenu tog dijela Uredbe koji nije ključan dodjeljuje se Vijeću. Budući da UFEU više ne dopušta takav postupak odlučivanja, navedena odredba trebala bi se izbrisati.

(9)  Odlukom Komisije 2008/292/EC(6) utvrđeno je da Crno more i riječni sustavi povezani s njim nisu prirodno stanište europske jegulje u smislu Uredbe (EZ) br. 1100/2007. Članak 1. stavak 2. te Uredbe time je postao suvišan i trebalo bi ga izbrisati.

(10)  Odlukom Komisije 2009/310/EZ(7) odobreni su zahtjevi Cipra, Malte, Austrije, Rumunjske i Slovačke da se oslobode obveze izrade plana gospodarenja stokom jegulje. Neriješenih zahtjeva za oslobođenje od te obveze više nema. Članak 3. Uredbe (EZ) br. 1100/2007 time je postao suvišan i trebalo bi ga izbrisati.

(11)  Uredbu (EZ) br. 1100/2007 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1100/2007 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 1. briše se stavak 2.

(1a)  U članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

“1. Države članice određuju i definiraju pojedine riječne slivove na svom državnom teritoriju koji su prirodna staništa europske jegulje (riječni slivovi koje naseljavaju jegulje), a koji mogu uključivati i morske vode.”

"

[Am. 9]

(1b)  U članku 2. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:"

“10. U planu gospodarenja stokom jegulje svaka država članica što je prije moguće provodi odgovarajuće mjere radi smanjenja smrtnosti jegulje prouzročene faktorima različitim od ribolova, uključujući turbine hidroelektrana i crpke. Po potrebi poduzimaju se daljnje mjere za smanjenje smrtnosti prouzročene drugim faktorima kako bi se postigli ciljevi plana.”

"

[Am. 10]

(2)  Članak 3. briše se.

(3)  U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

1. Plan za gospodarenje stokom jegulje odobrava Komisija provedbenim aktima usvojenim u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12.b stavka 2.”

"

(3a)  U članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:"

“4. Država članica koja je najkasnije do 31. prosinca 2008. Komisiji podnijela zahtjev za odobrenje plana gospodarenja stokom jegulje, koji Komisija ne može odobriti u skladu sa stavkom 1. ili koji ne ispunjava uvjete u pogledu izvještavanja i ocjenjivanja iz članka 9., skraćivanjem ribolovne sezone za jegulje ili drugim sredstvima smanjuje ribolovni napor za jegulje za najmanje 50 % u odnosu na prosječni napor od 2004. do 2006. ili smanjuje ribolovni napor kako bi osigurala smanjenje ulova jegulje za najmanje 50 % u odnosu na prosječni ulov od 2004. do 2006. Ovo smanjenje provodi se u roku od tri mjeseca od donošenja odluke o neizdavanju odobrenja za plan ili u roku od tri mjeseca od neispunjavanja roka za izvještavanje.”

"

[Am. 11]

(3b)  U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:"

“7. Od 1. siječnja 2014. planovi gospodarenja stokom jegulje revidiraju se i ažuriraju svake dvije godine, pri čemu se uzima u obzir najnovije znanstveno mišljenje.”

"

[Am. 12]

(4)  U članku 7., stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:"

6. U slučaju značajnog pada prosječne tržišne cijene jegulja koje se upotrebljavaju za poribljavanje, u usporedbi s jeguljama koje se upotrebljavaju u druge svrhe, država članica na koju se to odnosi obavještava Komisiju. Za rješavanje problema Komisija može delegiranim aktima, donesenim u skladu s člankom 12.a, privremeno smanjiti postotak jegulja koje se upotrebljavaju za poribljavanje kako je utvrđeno stavkom 2. ako je plan gospodarenja stokom jegulje u skladu s člankom 2. stavkom 4.

7.  Najkasnije do 31. prosinca 2013. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te ocjenjuje mjere za poribljavanje, pri čemu uzima u obzir najnovije znanstveno mišljenje o uvjetima u kojima poribljavanje može doprinijeti povećanju biomase stoka za mrijest. U takvom izvješću Komisija revidira kretanje tržišnih cijena.”

"

[Am. 13]

(4a)  U članku 7. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:"

“8. Poribljavanje se smatra mjerom očuvanja u smislu članka 38. stavka 2. Uredbe (EU) br. … [EFPR], pod uvjetom:

   da je dio plana gospodarenja stokom jegulje u skladu s člankom 2.,
   da se odnosi na jegulje koje su ulovljene i kojima se postupa uz korištenje načina i opreme koja jamči najnižu moguću smrtnost tijekom lova, skladištenja, prijevoza i uzgoja,
   da se provodi u područjima u kojima postoji velika mogućnost preživljavanja i migracije,
   da doprinosi postizanju ciljane razine od 40 % jegulja koje dospijevaju u more kako je navedeno u članku 2. stavku 4., i
   da su jegulje u karanteni kako bi se spriječilo širenje bolesti ili nametnika. ”

"

[Am. 14]

(5)  Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:"

“Članak 9.

Izvještavanje i ocjenjivanje

1.  Države članice prikupljaju podatke istraživanja kako bi izmjerile učinak poduzetih mjera na stok jegulje, pronašle mjere ublažavanja i preporučile ciljeve gospodarenja. Države članice podnose Komisiji prvo izvješće do 30. lipnja 2012., a nakon toga izvješće podnose svake treće godine te stavljaju na raspolaganje informacije imenovanim znanstvenim tijelima. Nakon što je podneseno prvo trogodišnje izvješće, izvješća se podnose svake dvije godine. U izvješćima se naglašava praćenje, provedba, učinkovitost i rezultat, a posebno daju najbolje raspoložive ocjene:

   (a) za svaku državu članicu, postotak biomase srebrnih jegulja koje migriraju u more radi mriješćenja, ili postotak biomase srebrnih jegulja koje napuštaju teritorij te države članice tijekom migracije prema moru radi mriješćenja, u odnosu na ciljanu razine jegulja koje dospijevaju u more iz članka 2. stavka 4.;
   (b) razine svakogodišnjeg ribolovnog napora za jegulje te učinjenog smanjenja u skladu s člankom 4. stavkom 2. i člankom 5. stavkom 4.;
   (c) razine faktora smrtnosti osim ribolova te njihovog smanjenja učinjenog u skladu s člankom 2. stavkom 10.;
   (d) količine ulovljenih jegulja kraćih od 12 cm i postotka tih jegulja koje se upotrebljavaju u različite svrhe;
   (e) stope preživljavanja poribljenih jegulja, tijekom ribolova, prijevoza, poribljavanja ili selidbe u Sargaško more radi mriješćenja;
   (f) dobrovoljne identifikacije područja mriješćenja ulovljenih jegulja.

2.  Do 31. listopada 2013. Komisija podnosi Parlamentu i Vijeću izvješće koje se sastoji od statističke i znanstvene ocjene rezultata provedbe planova gospodarenja stokom jegulje, zajedno s mišljenjem Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF). Na temelju rezultata tog izvješća Komisija može podnijeti prijedlog za širenje područja primjene Uredbe kako bi se obuhvatili faktori smrtnosti jegulja koji su različiti od ribolova.

3.  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2013. predstavlja ocjenu trgovine europskom jeguljom u Uniji i na međunarodnoj razini pri čemu se posebno usredotočuje na sukladnost s obvezama Unije u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), te ocjenu nezakonite trgovine europskom jeguljom u državama članicama. U tom izvješću identificiraju se nedosljednosti u različitim raspoloživim zbirkama podataka i predlažu mjere za poboljšanje praćenja trgovine, uključujući izmjenu postojećih carinskih oznaka kako bi se omogućilo učinkovitije praćenje. ”

"

[Am. 15]

(5a)  Umeće se sljedeći članak:"

“Članak 9.a

Mjere praćenja

Uzimajući u obzir rezultate izvješća iz članka 7. stavka 7. te članka 9. stavaka 2. i 3. kao i svako novo i cjelovito mišljenje Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) o stanju stoka europske jegulje u 2013. Komisija najkasnije do 31. ožujka 2014. Parlamentu i Vijeću predstavlja novi zakonodavni prijedlog čiji je cilj da s velikom vjerojatnošću dostigne obnavljanje stoka europske jegulje. Tako Komisija može razmotriti načine širenja područja primjene ove Uredbe kako bi se obuhvatila smrtnost prouzročena faktorima koji su različiti od ribolova.”

"

[Am. 16]

(6)  Umeću se sljedeći članci:"

Članak 12.a

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima navedenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavku 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od tri godine počevši od(8). Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje na razdoblje jednakog trajanja ako se Europski parlament i Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog od tih razdoblja.

[Am. 17]

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegirane ovlasti iz članka 7. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od 2 mjeseca od dostavljanja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.b

Postupak u odboru

1.  Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu, ustanovljen člankom 30. Uredbe (EZ) br. 2371/2002. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća*.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

________________

* Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije.(SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”

"

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)* Izmjene: novi ili izmijenjeni tekst se označuje podebljanim kosim slovima; brisanja se označuju oznakom ▌. Brisani tekst nije naveden jer tekst prijedloga Komisije ne postoji na hrvatskom jeziku.
(2) SL C 11, 15.1.2013., str. 86.
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2013.
(4) Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o mjerama za obnovu stoka europske jegulje (SL L 248, 22.9.2007., str. 17.).
(5) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije.(SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(6) Odluka Komisije 2008/292/EZ od 4. travnja 2008. kojom se utvrđuje da Crno more i riječni sustavi povezani s njim nisu prirodno stanište europske jegulje u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 (SL L 98, 10.4.2008, str. 14).
(7) Odluka Komisije 2009/310/EZ od 2. travnja 2009. kojom se odobravaju zahtjevi Cipra, Malte, Austrije, Rumunjske i Slovačke da se oslobode obveze izrade plana za gospodarenje stokom jegulje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1100/2007 (SL L 91, 3.4.2009, str. 23).
(8)*Datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti