Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0201(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0242/2013

Pateikti tekstai :

A7-0242/2013

Debatai :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Balsavimas :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0358

Priimti tekstai
PDF 422kWORD 32k
Trečiadienis, 2013 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0413),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0202/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0242/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 11, 2013 1 15, p. 86.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti
P7_TC1-COD(2012)0201

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(-1) Komisija, remdamasi informacija, kurią turi pateikti valstybės narės, turėtų parengti ungurių išteklių valdymo planų įgyvendinimo rezultatų ataskaitą ir prireikus skubos tvarka pasiūlyti atitinkamas priemones europinių ungurių ištekliams patikimai atkurti; [1 pakeit.]

(1)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1100/2007(3) Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kai kurias to reglamento nuostatas;

(2)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Reglamentu (EB) Nr. 1100/2007 Komisijai suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais straipsniu; [2 pakeit.]

(3)  siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad būtų galima imtis priemonių, kai labai sumažėja ištekliams atkurti skirtų ungurių vidutinės rinkos kainos, palyginti su kitais tikslais naudojamų ungurių išteklių kainomis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija remtųsi naujausiais moksliniais patarimais ir rekomendacijomis ir tinkamai konsultuotųsi, visų pirma su ekspertais, siekdama, kad jos turima informacija būtų nešališka, tiksli, išsami ir naujausia. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [3 pakeit.]

(4)  itin svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamuosius deleguotųjų aktų priėmimo darbus, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais; [tekstas išbraukiamas dėl 3 pakeitimo priėmimo]

(5)  rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai; [4 pakeit.]

(6)  siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su ungurių išteklių valdymo planais, kuriuos Komisija, atsižvelgusi į techninius ir mokslinius duomenis geriausią ir naujausią turimą techninę bei mokslinę informaciją, patvirtino, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011(4); [5 pakeit.]

(6a)  ICES turėtų pateikti naują ir išsamesnę rekomendaciją dėl ungurių išteklių padėties 2013 m. Rengdama šią rekomendaciją, ICES turėtų atsižvelgti į visas ungurių išteklių sumažėjimo priežastis, įskaitant susijusias su nerštavietėmis. Jei ICES patvirtintų, kad ungurių išteklių padėtis išlieka kritiška, Komisija turėtų kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl europinių ungurių išteklių atkūrimo. Tame reglamente turėtų būti taip pat numatyti ilgalaikiai sprendimai, pvz., būdai, kaip atlaisvinti migracijos kelius; [6 pakeit.]

(7)  dėl to, kad kai kurios valstybės narės pavėluotai pateikė atitinkamą informaciją, Komisija negalės iki 2011 m. liepos 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti apie išteklių atkūrimo priemones, įskaitant rinkos kainų kitimą. Todėl ataskaitos pateikimo terminas nukeltas iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

(7a)   norint parengti išsamų ir moksliškai patikimą europinių ungurių padėties aprašymą svarbu, kad Komisija taikytų sankcijas valstybėms narėms, kurios nepateikė arba neišanalizavo visų jų turimų duomenų; [7 pakeit.]

(8)  pagal Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 nuostatą, susijusią su įgaliojimais priimti alternatyvias priemones pageidaujamam neršto migracijos lygiui užtikrinti, įgaliojimai iš dalies pakeisti šį neesminį to reglamento elementą suteikiami Tarybai. Pagal SESV tokia sprendimų priėmimo procedūra nebeįmanoma, todėl ši nuostata turėtų būti išbraukta;

(9)  Komisijos sprendimu 2008/292/EB(5) nustatyta, kad taikant Reglamentą (EB) Nr. 1100/2007, Juodoji jūra ir su ja susijusios upių sistemos nėra natūrali europinių ungurių buveinė. Todėl to reglamento 1 straipsnio 2 dalis tapo nebeaktuali ir turėtų būti išbraukta;

(10)  Komisijos sprendimu 2009/310/EB(6) patvirtinti Kipro, Maltos, Austrijos, Rumunijos ir Slovakijos prašymai netaikyti prievolės parengti ungurių išteklių valdymo planą. Šiuo metu nėra neišnagrinėtų prašymų netaikyti šios prievolės. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 3 straipsnis tapo nebeaktualus ir turėtų būti išbrauktas;

(11)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1100/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1100/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

1a)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės nustato ir apibrėžia jų nacionalinėje teritorijoje esančius atskirus upių baseinus, kurie yra europinių ungurių natūralios buveinės (toliau – ungurių upės baseinai), tarp kurių gali būti jūrų vandenys.“

"

[9 pakeit.]

1b)  2 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:"

„10. Ungurių išteklių valdymo plane kiekviena valstybė narė numato kuo greičiau įgyvendinti atitinkamas priemones, skirtas ungurių mirtingumui, kurį sukelia kiti nei žvejyba veiksniai, įskaitant hidroelektrinių turbinas ir siurblius, sumažinti. Prireikus būtina imtis papildomų priemonių, siekiant sumažinti kitų veiksnių sukeliamą mirtingumą, kad būtų pasiekta plane numatytų tikslų.“

"

[10 pakeit.]

2)  3 straipsnis išbraukiamas.

3)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Ungurių išteklių valdymo planus įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 12b straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, patvirtina Komisija.“

"

3a)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Valstybės narės, ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 31 d. pateikusios ungurių išteklių valdymo planus Komisijai tvirtinti, kurių Komisija negali patvirtinti pagal 1 dalį arba kurie neatitinka 9 straipsnyje nurodytų ataskaitų rengimo ir įvertinimo sąlygų, sumažina žvejybos pastangas mažiausiai 50 %, palyginti su vidutinėmis žvejybos pastangomis 2004–2006 m., arba sumažina žvejybos pastangas siekdamos užtikrinti, kad sugaunamų ungurių kiekis sumažės mažiausiai 50 %, palyginti su vidutiniu sugaunamu kiekiu 2004–2006 m., sutrumpindamos ungurių žvejybos sezoną, arba pasitelkdamos kitas priemones. Tiek sumažinama per tris mėnesius nuo sprendimo nepatvirtinti plano priėmimo dienos arba per tris mėnesius nuo praleisto ataskaitos pateikimo termino dienos.“

"

[11 pakeit.]

3b)  5 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„7. Nuo 2014 m. sausio 1 d. visi ungurių išteklių valdymo planai persvarstomi ir atnaujinami kas dvejus metus atsižvelgiant į naujausias mokslines rekomendacijas.“

"

[12 pakeit.]

4)  7 straipsnio 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:"

„6. Jeigu ištekliams atkurti naudojamų ungurių vidutinės rinkos kainos, palyginti su kitais tikslais naudojamų ungurių išteklių kainomis, labai sumažėja, atitinkama valstybė narė apie tai praneša Komisijai. Siekdama imtis veiksmų susidariusiomis aplinkybėmis, Komisija deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 12a straipsnį, ištekliams atkurti skirtų ungurių procentinę dalį, nurodytą 2 dalyje, gali laikinai sumažinti, jei ungurių išteklių valdymo planas atitinka 2 straipsnio 4 dalį.

7.  Komisija ne vėliau kaip 2012 m. 2013 m.  gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamos išteklių atkūrimo priemonės, įskaitant atsižvelgiant į naujausias mokslines rekomendacijas dėl sąlygų, kuriomis išteklių atkūrimas gali padėti padidinti neršiančių žuvų biomasę. Tokioje ataskaitoje Komisija apžvelgia rinkos kainų kitimą.“

"

[13 pakeit.]

4a)  7 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Išteklių atkūrimas laikomas apsaugos priemone taikant Reglamento (ES) Nr. .../.... [EJRŽF] 38 straipsnio 2 dalį, jeigu:

   tai yra ungurių išteklių valdymo plano, nustatyto pagal 2 straipsnį, dalis,
   tai taikoma unguriams, pagautiems ir valdomiems naudojantis metodais ir įranga, kuria užtikrinamas mažiausias galimas mirtingumas gaudant, laikant, pervežant ir veisiant,
   tai vykdoma srityse, kuriose egzistuoja didelė išgyvenimo ir migracijos tikimybė,
   tai padeda pasiekti 40 % siekiamo neršto migracijos lygio, kaip nurodyta 2 straipsnio 4 dalyje ir
   unguriai patalpinami į karantiną, siekiant išvengti ligų arba parazitų išplitimo. “

"

[14 pakeit.]

5)  9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.9 straipsnis pakeičiamas taip:"

„9 straipsnis

Ataskaitų rengimas ir įvertinimas

1.  Valstybės narės renka mokslinių tyrimų duomenis, kad būtų galima kiekybiškai įvertinti ungurių ištekliams taikytų priemonių poveikį, nustatyti rizikos mažinimo priemones ir rekomenduoti valdymo tikslus. Valstybės narės teikia Komisijai ataskaitas iš pradžių kas trejus metus pirmąją ataskaitą pateikiant iki 2012 m. birželio 30 d., ir sudaro galimybę su šia informacija susipažinti paskirtoms mokslo įstaigoms. Pateikus pirmąją trejų metų ataskaitą, vėliau ataskaitos teikiamos kas dvejus metus. Ataskaitose apibūdinama vykdyta stebėsena, įgyvendinimas, veiksmingumas ir rezultatai, visų pirma pateikiami geriausi turimi duomenys apie:

   a) kiekvienoje valstybėje narėje – sidabrinių ungurių biomasės dalį, kuri pasiekia jūros nerštavietes, arba sidabrinių ungurių biomasės dalį, kuri migruodama jūros link neršti palieka tos valstybės narės teritoriją, palyginti su 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu siekiamu neršto migracijos lygiu;
   b) ungurių žvejybos pastangų kiekvienais metais dydį ir pagal 4 straipsnio 2 dalį bei 5 straipsnio 4 dalį įvykdytą sumažinimą;
   c) kitų nei žvejyba mirtingumo veiksnių lygį ir pagal 2 straipsnio 10 dalį įvykdytą sumažinimą;
   d) sugautų trumpesnių nei 12 cm ilgio ungurių kiekį ir jo dalių, kurios naudojamos skirtingais tikslais, santykį;
   e) ungurių, kurių ištekliai atkuriami, išgyvenimo rodiklį vykdant žvejybą, juos pervežant, atkuriant jų išteklius arba jiems migruojant neršti į Sargaso jūrą;
   f) savanorišku pagrindu nurodomas sugautų ungurių veisimosi teritorijas.

2.  Komisija ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas statistinis ir mokslinis ungurių išteklių valdymo planų įgyvendinimo rezultatų įvertinimas ir prie kurios pridedama Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto nuomonė. Remdamasi tokios ataskaitos išvadomis, Komisija gali pateikti pasiūlymus, kuriais būtų siekiama išplėsti reglamento taikymo apimtį, įtraukiant kitus nei žuvininkystė ungurių mirtingumo veiksnius.

3.  Komisija ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. pateikia Sąjungos ir tarptautinės prekybos europiniais unguriais įvertinimą, ypatingą dėmesį skirdama Sąjungos įsipareigojimų vykdymui pagal CITES ir apytikriam neteisėtos prekybos europiniais unguriais valstybėse narėse įvertinimui. Tokioje ataskaitoje nustatomi įvairių turimų duomenų rinkinių nesuderinamumo atvejai ir siūlomos priemonės, kaip pagerinti prekybos stebėseną, įskaitant esamų muitinių kodų modifikavimą, kad galėtų būti vykdoma veiksmingesnė stebėsena.“

"

[15 pakeit.]

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„9a straipsnis

Tolesnės priemonės

Komisija, atsižvelgdama į 7 straipsnio 7 dalyje ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų ataskaitų išvadas, taip pat į bet kokią naują ir išsamesnę ICES pateiktą rekomendaciją dėl europinių ungurių išteklių padėties 2013 m., ne vėliau kaip 2014 m. kovo 31 d. Parlamentui ir Tarybai pateikia naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama patikimai atkurti europinių ungurių išteklius. Imdamasi šių veiksmų, Komisija gali apsvarstyti galimybes išplėsti reglamento taikymo apimtį, įtraukiant kitus nei žuvininkystė ungurių mirtingumo veiksnius.“

"

[16 pakeit.]

6)  Įterpiami šie straipsniai:"

„12a straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai perduodami suteikiami neribotam laikui trejų metų laikotarpiui nuo...(7). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

[17 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 7 straipsnio 6 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems teisės aktams.

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 7 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

12b straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsniu įsteigtas Žuvininkystės ir akvakultūros komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2.  Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

______________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13). ”

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 11, 2013 1 15, p. 86.
(2)1 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti (OL L 248, 2007 9 22, p. 17).
(4)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(5)2008 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas 2008/292/EB, kuriuo, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1100/2007, nustatoma, kad Juodoji jūra ir su ja susijusios upių sistemos nėra natūrali europinių upinių ungurių buveinė (OL L 98, 2008 4 10, p. 14).
(6)2009 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas 2009/310/EB, kuriuo tvirtinami Kipro, Maltos, Austrijos, Rumunijos ir Slovakijos prašymai netaikyti prievolės parengti ungurių išteklių valdymo planą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1100/2007 (OL L 91, 2009 4 3, p. 23).
(7)* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika