Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0201(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0242/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0242/2013

Debates :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Balsojumi :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0358

Pieņemtie teksti
PDF 419kWORD 33k
Trešdiena, 2013. gada 11. septembris - Strasbūra
Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0413),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0202/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0242/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 11, 15.1.2013., 86. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai
P7_TC1-COD(2012)0201

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(-1) Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtu informāciju, Komisijai būtu jāsagatavo pārskats par zušu krājumu pārvaldības plānu īstenošanas rezultātiem un vajadzības gadījumā būtu steidzami jāierosina attiecīgi pasākumi, lai ar lielu iespējamību panāktu Eiropas zušu krājumu atjaunošanu. [Gr. 1]

(1)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007(3) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, lai īstenotu dažus minētās regulas noteikumus.

(2)  Pēc Lisabonas līguma stāšanās līgums ir stājies spēkā, un pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ir jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu. [Gr. 2]

(3)  Lai piemērotu dažus Regulas (EK) Nr. 1100/2007 noteikumus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz pasākumiem, kuri veicami tad, kad to zušu vidējā tirgus cena, ko izmanto krājumu atjaunošanai, būtiski samazinās salīdzinājumā ar to zušu cenu, ko izmanto citiem nolūkiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, kuri pamatojas uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem un zinātniskajiem ieteikumiem, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, lai nodrošinātu, ka tai pieejamā informācija ir objektīva, precīza, pilnīga un atjaunota. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga un savlaicīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 3]

(4)  Ir īpaši svarīgi, lai Komisija deleģēto aktu pieņemšanas priekšdarbu laikā sarīkotu pienācīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī.

(5)  Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 4]

(6)  Lai nodrošinātu vienādus apstākļus to Regulas (EK) Nr. 1100/2007 noteikumu īstenošanā, kas attiecas uz zušu krājumu pārvaldības plānu apstiprināšanu, kuru Komisija veic, pamatojoties uz tehniskiem un zinātniskiem datiem, labāko un jaunāko pieejamo tehnisko un zinātnisko informāciju, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(4). [Gr. 5]

(6a)  ICES vajadzētu sniegt jaunu un vispusīgāku atzinumu par zušu krājumu stāvokli 2013. gadā. Sagatavot šādu atzinumu, ICES būtu jāizanalizē visi zušu krājumu samazināšanās cēloņi, tostarp saistībā ar nārsta vietām. Ja ICES apstiprina, ka zušu krājuma stāvoklis joprojām ir kritisks, Komisijai būtu iespējami drīz jāiesniedz priekšlikums jaunai regulai par Eiropas zušu krājumu atjaunošanu. Minētajā regulā būtu arī jāparedz ilgtermiņa risinājumi, piemēram, ar migrācijas ceļu atbrīvošanu saistīti pasākumi. [Gr. 6]

(7)  Komisija nevar līdz 2011. gada 1. jūlijam ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei par pasākumiem, kas saistīti ar krājumu atjaunošanu, tostarp tirgus cenu attīstību, jo dažas dalībvalstis attiecīgo informāciju ir iesniegušas novēloti. Tāpēc ziņošanas termiņš būtu jāpārceļ uz 2012. gada 31. decembri.

(7a)  Ir svarīgi, lai Komisija piemērotu sodus dalībvalstīm, kuras nav iesniegušas vai analizējušas visus tām pieejamos datus, tāpēc ka bez tiem attiecībā uz Eiropas zušiem nav iespējams iegūt visaptverošu un zinātniski pamatotu situācijas izvērtējumu. [Gr. 7]

(8)  Ar Regulas (EK) Nr. 1100/2007 noteikumu par pilnvarām pieņemt alternatīvus pasākumus, kas paredzēti, lai sasniegtu zušu nokļūšanas jūrā mērķus, pilnvaras grozīt šo nebūtisko minētās regulas elementu ir piešķirtas Padomei. Tā kā šāda lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar LESD vairs nav iespējama, attiecīgais noteikums būtu jāsvītro.

(9)  Ar Komisijas Lēmumu 2008/292/EK(5) noteikts, ka Regulas (EK) Nr. 1100/2007 piemērošanas nolūkos Melnā jūra un ar to saistītās upju sistēmas nav dabīgi Eiropas zušu biotopi. Tāpēc minētās regulas 1. panta 2. punkts ir kļuvis lieks un būtu jāsvītro.

(10)  Ar Komisijas Lēmumu 2009/310/EK(6) apstiprināts Kipras, Maltas, Austrijas, Rumānijas un Slovākijas pieprasījums atbrīvot tās no pienākuma sagatavot zušu krājumu pārvaldības plānu. Patlaban nav izskatīšanai iesniegtu pieprasījumu atbrīvot no minētā pienākuma. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1100/2007 3. pants ir kļuvis lieks un būtu jāsvītro.

(11)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1100/2007,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1100/2007 groza šādi:

1)  regulas 1. panta 2. punktu svītro;

1a)  regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Dalībvalstis noskaidro un nosaka konkrētos to teritorijā esošos upju baseinus, kuri ir dabiskas Eiropas zušu dzīvotnes („zušu upju baseini”) un kuros varētu būt ietverti jūras ūdeņi.”

"

[Gr. 9]

1b)  regulas 2. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:"

“10. Zušu krājumu pārvaldības plānā katra dalībvalsts pēc iespējas ātrāk īsteno piemērotus pasākumus, lai samazinātu zušu mirstību, ko izraisa ar zveju nesaistīti faktori, tostarp hidroelektroenerģijas ražošanas turbīnas un sūkņi. Ja nepieciešams, veic turpmākus pasākumus, ar kuriem samazina citu faktoru izraisītu zivju mirstību, lai sasniegtu plānā paredzētos mērķus.”

"

[Gr. 10]

2)  regulas 3. pantu svītro;

3)  regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Zušu krājumu pārvaldības plānus Komisija apstiprina ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 12.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

3a)  regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

“4. Dalībvalsts, kas vēlākais 2008. gada 31. decembrī Komisijai iesniegusi apstiprināšanai zušu krājumu pārvaldības plānu, kuru Komisija saskaņā ar 1. punktu nevar apstiprināt vai kurš neatbilst 9. pantā paredzētajiem ziņošanas un novērtēšanas nosacījumiem, vismaz par 50 % samazina zvejas piepūli salīdzinājumā ar vidējo zvejas piepūli, ko izmantoja no 2004. līdz 2006. gadam, vai samazina zvejas piepūli, lai nodrošinātu zušu nozvejas samazināšanu vismaz par 50% salīdzinājumā ar vidējo nozveju no 2004. līdz 2006. gadam, vai nu saīsinot zušu zvejas sezonu, vai arī citādi. Šo samazinājumu īsteno trijos mēnešos no dienas, kad pieņemts lēmums neapstiprināt plānu, vai trijos mēnešos no dienas, kad nokavēts ziņojuma iesniegšanas termiņš.”

"

[Gr. 11]

3b)  regulas 5. pantam pievieno šādu punktu:"

7. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, visus zušu krājumu pārvaldības plānus pārskata un atjaunina reizi divos gados, ņemot vērā jaunākos zinātniskos atzinumus.”

"

[Gr. 12]

(4)  regulas 7. panta 6. un 7. punktu aizstāj ar šādiem:"

“6. Ja to zušu vidējā tirgus cena, ko izmanto krājumu atjaunošanai, būtiski samazinās salīdzinājumā ar to zušu cenu, ko izmanto citiem nolūkiem, attiecīgā dalībvalsts par to informē Komisiju. Lai risinātu šo jautājumu, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 12.a pantu, uz laiku var samazināt 2. punktā minētos zušu krājumu procentuālos daudzumus, kurus izmanto atjaunošanai, ja zušu krājumu pārvaldības plāns atbilst 2. panta 4. punktam.

7.  Komisija vēlākais 2012. gada 2013. gada 31. decembrī ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei un izvērtē krājumu atjaunošanas pasākumus, tostarp ņemot vērā jaunākos zinātniskos atzinumus par apstākļiem, kādos krājumu atjaunošana, iespējams, veicinās nārstojošo krājumu biomasas palielināšanos. Šajā ziņojumā Komisija apskata tirgus cenu attīstību. ”

"

[Gr. 13]

4a)  regulas 7. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:"

“8. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ... [EJZF] 38. panta 2. punktu krājumu atjaunošanu uzskata par saglabāšanas pasākumu, ja:

   tā saskaņā ar 2. pantu ir zušu krājumu pārvaldības plāna daļa,
   tā attiecas uz zušiem, kurus nozvejo un ar kuriem rīkojas, izmantojot metodes un aprīkojumu, kas garantē iespējami zemāko mirstību zvejas, uzglabāšanas, transportēšanas un vairošanās laikā,
   tā notiek apgabalos, kuros ir liela izdzīvotības un migrācijas varbūtība,
   tā palīdz sasniegt 2. panta 4. punktā minēto nokļūšanas jūrā mērķa līmeni — 40 % un
   zuši atrodas karantīnā, lai novērstu slimību vai parazītu izplatīšanos. ”

"

[Gr. 14]

(5)  regulas 9. panta 3. punktu svītro; 9. pantu aizstāj ar šādu:"

“9. pants

Ziņojumu sniegšana un izvērtējums

1.  Dalībvalstis apkopo pētījumu datus, lai kvantitatīvi aprēķinātu īstenoto pasākumu ietekmi uz zušu krājumiem, izstrādātu ietekmes mazināšanas pasākumus un ieteiktu pārvaldības mērķus. Dalībvalstis sākotnēji reizi trijos gados iesniedz Komisijai ziņojumu; pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam, un dalībvalstis dara šo informāciju pieejamu norīkotajām zinātniskajām struktūrām. Pēc tam, kad pirmais triju gadu pārskata ziņojums ir iesniegts, ziņošanas biežumu palielina līdz vienai reizei divos gados. Ziņojumos izklāsta pārraudzību, īstenošanu, efektivitāti un rezultātus, un jo īpaši iespējami lielākās pieejamās aplēses par:

   a) katrā dalībvalstī — sudrabzušu biomasas daļu, kas nokļūst jūrā, lai nārstotu, vai sudrabzušu biomasas daļu, kas no tās dalībvalsts teritorijas migrē jūras virzienā, dodoties uz nārstu, salīdzinājumā ar 2. panta 4. punktā noteikto nokļūšanas jūrā mērķa līmeni;
   b) zvejas piepūles līmeni, ar kuru zvejo zušus katru gadu, kā arī par samazinājumu, kas veikts atbilstīgi 4. panta 2. punktam un 5. panta 4. punktam;
   c) līmeni mirstības faktoriem, kas nav saistīti ar zveju, kā arī samazinājumu, kas panākts atbilstīgi 2. panta 10. punktam;
   d) nozvejoto zušu, kas ir īsāki par 12 cm, daudzumu un daļu no tā, ko izmanto dažādiem nolūkiem;
   e) izdzīvotības rādītāju krājumu atjaunošanai izmantotajiem zušiem vai nu zvejas, transportēšanas un krājumu atjaunošanas laikā, vai tiem dodoties uz Sargasu jūru nārstot;
   f) nozvejoto zušu nārsta vietu brīvprātīgu norādi.

2.  Līdz 2013. gada 31. oktobrim Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu ar zušu krājumu pārvaldības plānu ieviešanas rezultātu izvērtējumu no statistikas un zinātnes viedokļa, un kam pievienots ZZTEK atzinums. Pamatojoties uz šā ziņojuma konstatējumiem, Komisija var iesniegt priekšlikumus, ar kuriem paplašina šīs regulas darbības jomu attiecībā uz citu ar zveju nesaistītu zušu mirstības faktoru iekļaušanu.

3.  Vēlākais 2013. gada 31. decembrī Komisija iesniedz novērtējumu par Savienības un starptautisko tirdzniecību ar Eiropas zušiem, īpaši pievēršot uzmanību tam, kā Savienība izpilda saskaņā ar CITES noteiktos pienākumus, kā arī iesniedz aplēses par Eiropas zušu nelegālu tirdzniecību dalībvalstīs. Šādā ziņojumā norāda dažādu pieejamo datu kopumu neatbilstību un ierosina tirdzniecības pārraudzības uzlabošanas pasākumus, tostarp spēkā esošo muitas kodeksu grozīšanu, lai dotu iespēju pārraudzību veikt efektīvāk. ”

"

[Gr. 15]

5a)  regulā iekļauj šādu pantu:"

“9.a pants

Turpmākie pasākumi

Ņemot vērā 7. panta 7. punktā un 9. panta 2. un 3. punktā minēto ziņojumu konstatējumus, kā arī jebkādu jaunu un vispusīgāku ICES sniegtu atzinumu par zušu krājumu stāvokli 2013. gadā, Komisija ne vēlāk kā 2014. gada 31. martā iesniedz Parlamentam un Padomei jaunu tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir ar lielu iespējamību panākt Eiropas zušu krājumu atjaunošanu. Tā sagatavošanas gaitā Komisija var apsvērt veidus, kā paplašināt šīs regulas darbības jomu attiecībā uz citu ar zveju nesaistītu zušu mirstības faktoru iekļaušanu. ”

"

[Gr. 16]

(6)  iekļauj šādus pantus:"

“12.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Šīs Pilnvaras pieņemt 7. panta 6. punktā minētās pilnvaras deleģē minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku. triju gadu laikposmu no …(7). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms triju gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

[Gr. 17]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 7. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

12.b pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Zvejniecības un akvakultūras komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011* nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”

______________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.). ”

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 11, 15.01.2013., 86. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. septembra nostāja.
(3)Padomes 2007. gada 18. septembra Regula (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (OV L 248, 22.9.2007., 17. lpp.).
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(5)Komisijas 2008. gada 4. aprīļa Lēmums 2008/292/EK, ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1100/2007 piemērošanas nolūkos nosaka, ka Melnā jūra un ar to saistītās upju sistēmas nav dabīgi Eiropas zušu biotopi (OV L 98, 10.4.2008., 14. lpp.).
(6)Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Lēmums 2009/310/EK, ar ko apstiprina Kipras, Maltas, Austrijas, Rumānijas un Slovākijas pieprasījumu atbrīvot tās no pienākuma sagatavot zušu krājumu pārvaldības plānu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007 (OV L 91, 3.4.2009., 23. lpp.).
(7)* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika