Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0201(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0242/2013

Texte depuse :

A7-0242/2013

Dezbateri :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0358

Texte adoptate
PDF 414kWORD 36k
Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0413),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0202/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0242/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 11, 15.1.2013, p. 86.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană
P7_TC1-COD(2012)0201

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(-1) Pe baza informațiilor care urmează să fie furnizate de statele membre, Comisia ar trebui să elaboreze un raport referitor la rezultatul punerii în aplicare a planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă și, dacă este necesar, să propună fără întârziere măsuri adecvate pentru a asigura, cu un grad ridicat de probabilitate, refacerea stocurilor de anghilă europeană. [AM 1]

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului(3) conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a unor dispoziții din respectivul regulament.

(2)  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar ca competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 să fie aliniate la articolelor 290 și articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. [AM 2]

(3)  În vederea aplicării anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește luarea de măsuri în vederea soluționării unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, pe baza celor mai recente avize și recomandări științifice, în special la nivel de experți, pentru a se asigura faptul că informațiile care îi stau la dispoziție sunt obiective, corecte, complete și de actualitate. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 3]

(4)  Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate în etapa pregătitoare a adoptării actelor delegate, inclusiv la nivel de experți.

(5)  În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 4]

(6)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 în ceea ce privește aprobarea planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă de către Comisie pe baza datelor celor mai bune și mai recente informații științifice și tehnice disponibile, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(4). [AM 5]

(6a)  ICES ar trebui să furnizeze noi recomandări mai cuprinzătoare privind starea stocurilor de anghilă în 2013. Atunci când pregătește aceste recomandări, ICES ar trebui să analizeze toate cauzele reducerii stocurilor de anghile, inclusiv cu privire la zonele de reproducere a anghilei. În cazul în care ICES confirmă faptul că starea rezervelor de anghilă rămâne critică, Comisia ar trebui să prezinte, cât mai curând posibil, o propunere pentru un nou regulament privind refacerea stocurilor de anghilă europeană. Respectivul regulament ar trebui să cuprindă și soluții pe termen lung, cum ar fi modalitățile de deblocare a căilor de migrare. [AM 6]

(7)  Comisia nu va fi în măsură să raporteze Parlamentului European și Consiliului cu privire la măsurile referitoare la repopulare, inclusiv la evoluția prețurilor de piață până la 1 iulie 2011, din cauza transmiterii cu întârziere de către unele state membre a informațiilor relevante. Termenul limită pentru raportul în cauză ar trebui, prin urmare, amânat până la 31 decembrie 2012.

(7a)  Este important ca Comisia să aplice sancțiuni statelor membre care nu au transmis sau nu au analizat toate datele care le stau la dispoziție pentru a permite o evaluare completă și solidă din punct de vedere științific a stării anghilei europene. [AM 7]

(8)  Dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 privind competența de a adopta măsuri alternative pentru atingerea obiectivelor de evadare conferă Consiliului competența de a modifica acest element neesențiale al regulamentului respectiv. Dat fiind că o astfel de procedură de luare a deciziilor nu mai este posibilă în temeiul TFUE, dispoziția respectivă ar trebui eliminată.

(9)  Prin Decizia 2008/292/CE a Comisiei(5) s-a stabilit că Marea Neagră și sistemele hidrografice legate de aceasta nu constituie habitat natural pentru anghila europeană în sensul Regulamentului (CE) nr. 1100/2007. Prin urmare, articolul 1 alineatul (2) din regulamentul respectiv a devenit caduc și ar trebui eliminat.

(10)  Decizia 2009/310/CE a Comisiei(6) a aprobat cererile depuse de Cipru, Malta, Austria, România și Slovacia pentru a fi scutite de obligația de a întocmi un plan de gestionare a rezervelor de anghilă. Nu există nicio cerere în curs de examinare cu privire la scutirea de această obligație. Prin urmare, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 a devenit caduc și ar trebui eliminat.

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 ar trebui, prin urmare, modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se elimină.

1a.  La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Statele membre își identifică și își definesc bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor național care constituie habitate naturale pentru anghila europeană („bazine hidrografice de anghilă”), care pot include și apele maritime. ”

"

[AM 9]

1b.  La articolul 2, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:"

„(10) În planul de gestionare a rezervelor de anghilă, fiecare stat membru pune în aplicare cât mai curând posibil măsurile adecvate pentru reducerea mortalității anghilei cauzate de factori care nu au legătură cu exploatația piscicolă, inclusiv de turbine hidroelectrice și pompe. În cazul în care este necesar, se iau și alte măsuri pentru reducerea mortalității cauzate de alți factori, astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite în plan. ”

"

[AM 10]

2.  Articolul 3 se elimină.

3.  La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

(1) Planurile de gestionare a rezervelor de anghilă sunt aprobate de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12b alineatul (2). ”

"

3a.  La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Un stat membru care a depus spre aprobarea Comisiei un plan de gestionare a rezervelor de anghilă nu mai târziu de 31 decembrie 2008 , care nu poate fi aprobat de Comisie în conformitate cu alineatul (1) sau care nu îndeplinește condițiile de raportare și de evaluare menționate la articolul 9, fie își reduce efortul de pescuit cu cel puțin 50% față de media efortului din perioada cuprinsă între 2004 și 2006, fie își reduce efortul de pescuit în vederea reducerii capturilor de anghilă cu cel puțin 50% față de media capturilor din perioada cuprinsă între 2004 și 2006, fie prin reducerea sezonului de pescuit anghilă, fie prin alte mijloace. Această reducere este pusă în aplicare în termen de trei luni după ce a fost luată decizia de a nu se aproba planul sau în termen de trei luni după nerespectarea unui termen de raportare. ”

"

[AM 11]

3b.  La articolul 5 se adaugă următorul alineat:"

„(7) De la 1 ianuarie 2014, toate planurile de gestionare a rezervelor de anghilă sunt evaluate și actualizate din doi în doi ani, ținându-se seama de cele mai recente recomandări științifice.”

"

[AM 12]

4.  La articolul 7, alineatele (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(6) În cazul unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri, statele membre vizate informează Comisia cu privire la acest lucru. Comisia, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 12a și pentru a soluționa situația, poate reduce temporar procentele de anghilă folosită pentru repopulare menționate la alineatul (2), în cazul în care planul de gestionare a rezervelor de anghilă este conform cu dispozițiile de la articolul 2 alineatul (4).

(7)  Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 31 decembrie 2012 2013 și evaluează măsurile referitoare la repopulare, ținând seama de cele mai recente recomandări științifice privind condițiile necesare pentru ca repopularea să contribuie la o creștere a biomasei stocului de reproducere. Într-un astfel de raport, Comisia revizuiește inclusiv evoluția prețurilor de piață.”

"

[AM 13]

4a.  La articolul 7, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:"

„(8) Repopularea este considerată o măsură de conservare în sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. … [FEPAM], cu condiția:

   să facă parte dintr-un plan de gestionare a rezervelor de anghilă stabilit în conformitate cu articolul 2;
   să privească anghilele capturate și gestionate folosind metode și echipamente care garantează cea mai mică mortalitate posibilă în timpul capturării, depozitării, transportării și creșterii;
   să aibă loc în zone care oferă o probabilitate ridicată de supraviețuire și migrare;
   să contribuie la îndeplinirea nivelului-țintă de evadare de 40% prevăzut la articolul 2 alineatul (4) și
   anghilele să fie puse în carantină pentru a preveni răspândirea bolilor sau a paraziților. ”

"

[AM 14]

5.  La Articolul 9, alineatul (3) se elimină se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 9

Raportarea și evaluarea

(1)  Statele membre colectează datele pentru cercetare pentru a evalua impactul măsurilor luate cu privire la stocurile de anghilă, a găsi măsuri de atenuare a impactului și a recomanda obiective de gestionare. Fiecare stat membru transmite rapoarte Comisiei, inițial din trei în trei ani, primul raport fiind prezentat până la 30 iunie 2012 și pun informațiile la dispoziția organismelor științifice desemnate. Ulterior, frecvența raportării crește, ajungând la o dată la doi ani, după ce a fost depus primul raport trienal. Rapoartele descriu monitorizarea, punerea în aplicare, eficacitatea și rezultatul și furnizează, în special, cele mai bune estimări disponibile:

   (a) pentru fiecare stat membru, privind proporția biomasei de anghilă argintie care evadează în mare pentru reproducere sau privind proporția biomasei de anghilă argintie care părăsește teritoriul statului membru în cadrul unei migrații către mare pentru reproducere, comparativ cu nivelul-țintă de evadare prevăzut la articolul 2 alineatul (4);
   (b) privind nivelul efortului de pescuit prin care se capturează anghilă în fiecare an și reducerea efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 5 alineatul (4);
   (c) privind nivelul factorilor de mortalitate din afara exploatației piscicole și reducerea efectuată în conformitate cu articolul 2 alineatul (10);
   (d) privind cantitatea capturată de anghilă cu o lungime mai mică de 12 cm și proporția din aceasta utilizată în diferite scopuri;
   (e) privind rata de supraviețuire a noilor populații de anghilă în urma pescuitului, transportului, repopulării sau evadării pentru reproducere în Marea Sargaselor;
   (f) privind identificarea, pe bază voluntară, a zonelor de reproducere ale anghilelor capturate.

(2)  Până la 31 octombrie 2013, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului conținând o evaluare statistică și științifică a rezultatelor punerii în aplicare a planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă, însoțit de un aviz al CSTEP. Pe baza rezultatelor raportului, Comisia poate prezenta propuneri pentru extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include și alți factori de mortalitate a anghilelor în afară de pescuit.

(3)  Până la 31 decembrie 2013 cel târziu, Comisia prezintă un raport de evaluare privind comerțul cu anghilă europeană la nivel internațional și la nivelul Uniunii, care se concentrează, în special, pe respectarea obligațiilor Uniunii în cadrul CITES, și o estimare privind comerțul ilegal cu anghilă europeană în statele membre. Raportul identifică neconcordanțele în ceea ce privește diferitele date disponibile și sugerează măsuri de îmbunătățire a monitorizării comerțului, inclusiv modificarea codurilor vamale existente pentru a face posibilă o mai bună monitorizare. ”

"

[AM 15]

5a.  Se inserează următorul articol:"

„Articolul 9a

Măsuri de urmărire

Având în vedere rezultatele rapoartelor menționate la articolul 7 alineatul (7) și la articolul 9 alineatele (2) și (3), precum și orice noi recomandări mai cuprinzătoare ale ICES privind starea stocurilor de anghilă europeană în 2013, cel târziu până la 31 martie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere legislativă care să vizeze, cu un grad ridicat de probabilitate, refacerea stocurilor de anghilă europeană. La elaborarea acestei propuneri, Comisia poate ține seama de modalitățile de extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a include alți factori care provoacă mortalitatea anghilei în afara pescuitului. ”

"

[AM 16]

6.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 12a

Exercitarea delegării

(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol.

(2)  Delegarea de competențe Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (6) se conferă pentru Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată trei ani de la ...(7). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

[AM 17].

(3)  Delegarea competențelor menționată la articolul 7 alineatul (6) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate deja în vigoare.

(4)  Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (6) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European și Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu, sau în care, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12b

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Comitetul reprezintă un comitet în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului*.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

________________

* Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13)”

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

(1) JO C 11, 15.1.2013, p. 86.
(2) Poziţia Parlamentului European din 11 septembrie 2013.
(3)Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa (JO L 248, 22.9.2007, p. 17).
(4)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(5)Decizia Comisiei 2008/292/CE din 4 aprilie 2008 de stabilire a faptului că Marea Neagră și sistemele hidrografice legate de aceasta nu constituie habitat natural pentru anghila europeană în sensul Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 (JO L 98, 10.4.2008, p. 14).
(6)Decizia Comisiei 2009/310/CE din 2 aprilie 2009 de aprobare a cererilor de scutire de obligația de a întocmi un plan de gestionare a rezervelor de anghilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului, depuse de Cipru, Malta, Austria, România și Slovacia (JO L 91, 3.4.2009, p. 23).
(7)* A se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate