Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0201(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0242/2013

Predložena besedila :

A7-0242/2013

Razprave :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0358

Sprejeta besedila
PDF 333kWORD 33k
Sreda, 11. september 2013 - Strasbourg Končna izdaja
Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0413),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0202/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 2012(1),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0242/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 11, 15.1.2013, str. 86.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje
P7_TC1-COD(2012)0201

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(-1) Na podlagi informacij držav članic bi morala Komisija pripraviti poročilo o izidu izvajanja načrtov o upravljanju staležev jegulje in po potrebi nujno predlagati ustrezne ukrepe, da bi se z veliko gotovostjo dosegla obnova staleža evropske jegulje. [Sprememba 1]

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007(3) daje Komisiji pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(2)  Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1100/2007, uskladiti s členoma 290 in členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije. [Sprememba 2]

(3)  Za uporabo nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede sprejemanja ukrepov v zvezi z občutnim padcem povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanje na podlagi zadnjih znanstvenih nasvetov in znanstvenih priporočil, zlasti na ravni strokovnjakov, da zagotovi, da bodo informacije, ki jih ima na voljo, nepristranske, točne, popolne in posodobljene. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 3]

(4)  Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravami za sprejetje delegiranih aktov opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. [Sprememba 3]

(5)  Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu. [Sprememba 4]

(6)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 v zvezi z načrti o upravljanju staleža jegulje, ki jih odobri Komisija na podlagi najboljših in najnovejših razpoložljivih tehničnih in znanstvenih podatkov informacij, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4). [Sprememba 5]

(6a)  Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) bi moral zagotavljati novo in celovitejše svetovanje o stanju staležev jegulje v letu 2013. Pri pripravi tovrstnega svetovanja bi moral ICES obravnavati vse vzroke za zmanjšanje staleža jegulje, tudi tiste, povezane z območij drstenja. Če bi ICES potrdil, da je stanje staležev jegulje še vedno kritično, bi morala Komisija čim prej predlagati novo uredbo o obnovi staleža evropske jegulje. Navedena uredba bi morala zajemati tudi dolgoročne rešitve, kot so načini za odstranitev ovir na migracijskih poteh. [Sprememba 6]

(7)  Ker so nekatere države članice ustrezne informacije predložile pozno, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu ne bo mogla poročati o ukrepih za obnovo staleža, vključno z gibanjem tržnih cen do 1. julija 2011. Rok za oddajo tega poročila bi bilo zato treba preložiti na 31. december 2012.

(7a)  Pomembno je, da Komisija kaznuje države članice, ki ne posredujejo ali analizirajo vseh podatkov, ki so jim na voljo, s čimer bi omogočile pripravo izčrpnega in znanstveno utemeljenega pregleda položaja evropske jegulje. [Sprememba 7]

(8)  Na podlagi določbe Uredbe (ES) št. 1100/2007o pooblastilu za sprejemanje alternativnih ukrepov za doseganje ciljnega odstotka jegulj, ki prek ribolovnih območij dospejo do drstišča, je za spremembo tega nebistvenega elementa navedene uredbe pooblaščen Svet. V skladu s PDEU tak postopek odločanja ni več mogoč, zato bi bilo treba navedeno določbo črtati.

(9)  Z Odločbo Komisije 2008/292/ES(5) je bilo določeno, da Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe (ES) št. 1100/2007. Člen 1(2) navedene uredbe je zato postal brezpredmeten in bi ga bilo treba črtati.

(10)  Z Odločbo Komisije 2009/310/ES(6) so bile odobrene prošnje Cipra, Malte, Avstrije, Romunije in Slovaške, da obveznost priprave načrta o upravljanju staleža jegulje zanje ne velja. Nerešenih prošenj za oprostitev od omenjene obveznosti ni. Člen 3 Uredbe (ES) št. 1100/2007 je zato postal brezpredmeten in bi ga bilo treba črtati.

(11)  Uredbo (ES) št. 1100/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1100/2007 se spremeni:

(1)  V členu 1 se črta odstavek 2.

(1a)  V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

"1. Države članice opredelijo in določijo posamezna povodja na svojem državnem ozemlju, ki so naravni habitati jegulje (v nadaljevanju "povodja za jegulje"), med katerimi so lahko tudi morske vode.”

"

[Sprememba 9]

(1b)  V členu 2 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:"

"10. Vsaka država članica v okviru načrta o upravljanju staležev jegulj čim prej izvede ustrezne ukrepe za zmanjšanje smrtnosti jegulj, ki jo povzročajo drugi dejavniki kot ribištvo, na primer turbine hidroelektrarn in črpalke. Po potrebi se sprejmejo nadaljnji ukrepi za zmanjšanje smrtnosti, ki jo povzročajo drugi dejavniki, da se dosežejo cilji načrta."

"

[Sprememba 10]

(2)  Člen 3 se črta.

(3)  V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

"1. Komisija odobri načrte o upravljanju staleža jegulje z izvedbenimi akti, ki jih sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 12b(2)."

"

(3a)  V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

"4. Država članica, ki je Komisiji najkasneje 31. decembra 2008 v sprejetje predložila načrt o upravljanju staležev jegulj, ki pa ga Komisija ne more odobriti v skladu z odstavkom 1 ali ne izpolnjuje pogojev glede poročanja in ocenjevanja iz člena 9, s skrajšanjem ribolovne sezone za jegulje ali z drugimi ukrepi ribolovni napor za jegulje zmanjša vsaj za 50 % glede na povprečni napor med leti 2004 in 2006 ali pa zmanjša ribolovni napor ter tako zagotovi zmanjšanje ulova jegulj za vsaj 50 % glede na povprečni ulov med leti 2004 in 2006. To zmanjšanje se izvede v roku treh mesecev od sprejetja sklepa o tem, da se načrt ne odobri, ali v treh mesecih po tem, ko država ne upošteva roka za poročanje."

"

[Sprememba 11]

(3b)  V člen 5 se vstavi naslednji odstavek:"

"7. Od 1. januarja 2014 se vsi načrti o upravljanju staležev jegulj revidirajo in posodabljajo vsaki dve leti, pri čemer se upoštevajo zadnji znanstveni nasveti."

"

[Sprememba 12]

(4)  V členu 7 se odstavka 6 in 7 nadomestita z naslednjim:"

"6. V primeru občutnega padca povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene, zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo. Komisija lahko za reševanje položaja z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 12a, začasno zmanjša odstotek jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, kot je določeno v odstavku 2, če je načrt o upravljanju staležev jegulj skladen s členom 2(4).

7.  Komisija najpozneje 31. decembra 2012 2013 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu in oceni ukrepe za obnovo staleža, vključno z gibanjem pri čemer upošteva zadnje znanstvene nasvete o pogojih, pod katerimi bi obnova staležev utegnila prispevati k povečanju biomase drstitvenega staleža. Komisija v tem poročilu pregleda gibanje tržnih cen."

"

[Sprememba 13]

(4a)  V členu 7 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:"

"8. Šteje se, da je obnova staleža ohranitveni ukrep za namene člena 38(2) Uredbe (EU) št. ... [ESPR], če:

   je del načrta o upravljanju staležev jegulj, pripravljenega v skladu s členom 2,
   se nanaša na jegulje, ki so ujete in s katerimi se upravlja z metodami in opremo, ki zagotavljajo najmanjšo možno smrtnost med ulovom, shranjevanjem, prevozom in vzrejo,
   se izvaja na območjih, kjer je visoka možnost preživetja in selitve,
   prispeva k doseganju ciljnih 40 % jegulj, ki prek ribolovnih območij dospejo na drstišča, kakor je navedeno v členu 2(4), in
   so jegulje v karanteni, da se prepreči širjenje bolezni ali parazitov."

"

[Sprememba 14]

(5)  V členu 9 Člen 9 se črta odstavek 3nadomesti z naslednjim:"

"Člen 9

Poročanje in ocenjevanje

1.  Države članice zbirajo podatke iz raziskav, da bi količinsko določile vpliv ukrepov na področju staležev jegulje, poiskale ukrepe za blažitev in priporočile cilje upravljanja. Države članice na začetku Komisiji poročajo na tri leta in prvo poročilo predložijo do 30. junija 2012, imenovanim znanstvenim organom pa zagotovijo dostop do teh informacij. Po predložitvi prvega triletnega poročila se poroča vsaki dve leti. V poročilih je predstavljeno spremljanje, izvajanje, učinkovitost, rezultati ter zlasti najboljše razpoložljive ocene:

   (a) za vsako državo članico, odstotka biomase srebrnih jegulj, ki se dospejo drstit v morje, ali odstotka biomase srebrnih jegulj, ki med selitvijo proti morju zaradi drstitve zapustijo ozemlje te države članice, glede na ciljni odstotek jegulj, ki prek ribolovnih območij dospejo do drstišča, kakor je določen v členu 2(4);
   (b) ravni vsakoletnega ribolovnega napora za jegulje ter zmanjšanja v skladu s členom 4(2) in členom 5(4);
   (c) ravni drugih dejavnikov smrtnosti razen ribištva ter njihovo zmanjšanje v skladu s členom 2(10);
   (d) količine ulovljenih jegulj, krajših od 12 cm, in odstotki teh jegulj, uporabljenih za različne namene;
   (e) stopnje preživetja jegulj iz obnovljenega staleža med ribolovom, prevozom, obnovo staleža ali ker zapustijo območje zaradi drstenja v Sargaškem morju;
   (f) prostovoljne identifikacije območij drstenja za ulovljene jegulje.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. oktobra 2013 predloži poročilo, ki vsebuje statistično in znanstveno oceno rezultatov izvajanja načrtov o upravljanju staležev jegulj, skupaj z mnenjem Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo. Glede na ugotovitve poročila lahko Evropska komisija poda predloge za širitev področja uporabe uredbe na dejavnike smrtnosti jegulj, ki niso ribolov.

3.  Komisija najpozneje 31. decembra 2013 predstavi oceno trgovine v Uniji in mednarodne trgovine z evropsko jeguljo, pri kateri se zlasti osredotoči na upoštevanje obveznosti, ki jih je unija prevzela v okviru konvencije CITES, ter oceno nezakonite trgovine z evropsko jeguljo v državah članicah. V tem poročilu se opredelijo neskladnosti v različnih razpoložljivih zbirkah podatkov in predlagajo ukrepi za izboljšanje spremljanja trgovine, vključno s spremembo obstoječih carinskih oznak, da se omogoči učinkovitejše spremljanje."

"

[Sprememba 15]

(5a)  Vstavi se naslednji člen:"

"Člen 9a

Nadaljnji ukrepi

Komisija ob upoštevanju ugotovitev v poročilih iz člena 7(7) ter člena 9(2) in (3), pa tudi morebitnih novih in celovitejših nasvetov Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) o stanju staleža evropske jegulje v letu 2013, najpozneje do 31. marca 2014 Parlamentu in Svetu predstavi nov zakonodajni predlog, ki ima za cilj, da z veliko verjetnostjo doseže obnovo staleža evropske jegulje. Pri tem Komisija lahko obravnava možnosti razširitve področja uporabe te uredbe, da bi bila vanj vključena smrtnost jegulj zaradi dejavnikov, ki niso ribištvo."

"

[Sprememba 16]

(6)  Vstavita se naslednja člena:"

"Člen 12a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastila Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(6) se podelijo za nedoločen čas na Komisijo prenese za obdobje treh let od ...(7). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred iztekom vsakega obdobja.

[Sprememba 17]

3.  Pooblastila iz člena 7(6) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(6), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotujeta ali če Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12b

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

__________________

* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13)."

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 11, 15.1.2013, str. 86.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2013.
(3)Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (UL L 248, 22.9.2007, str. 17).
(4)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(5)Odločba Komisije 2008/292/ES z dne 4. aprila 2008 o določitvi, da Črno morje in z njim povezani rečni sistemi niso naravni habitat za evropsko jeguljo za namene Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 (UL L 98, 10.4.2008, str. 14).
(6)Odločba Komisije 2009/310/ES z dne 2. aprila 2009 o odobritvi prošenj Cipra, Malte, Avstrije, Romunije in Slovaške, da obveznost priprave načrta o upravljanju staležev jegulj v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1100/2007 (UL L 91, 3.4.2009, str. 23).
(7)* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov