Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0201(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0242/2013

Ingivna texter :

A7-0242/2013

Debatter :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0358

Antagna texter
PDF 338kWORD 37k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0413),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0202/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 november 2012,(1)

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0242/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 11, 15.1.2013, s. 86.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
P7_TC1-COD(2012)0201

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till rättsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(-1) På grundval av information som ska lämnas av medlemsstaterna bör kommissionen lägga fram en rapport om resultatet av genomförandet av förvaltningsplanerna för ål och vid behov skyndsamt föreslå lämpliga åtgärder för att med hög sannolikhet uppnå en återhämtning av den europeiska ålen. [Ändr. 1]

(1)  Genom rådets förordning (EG) nr 1100/2007(3) tilldelas kommissionen befogenheter för genomförandet av vissa bestämmelser i den förordningen.

(2)  Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande behöver de befogenheter som tilldelats kommissionen enligt förordning (EG) nr 1100/2007 anpassas till artikel 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [Ändr. 2]

(3)  I syfte att tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1100/2007 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på åtgärder för att hantera en betydande nedgång i de genomsnittliga marknadspriserna för ål som används för återutsättning jämfört med de priser för ål som används för andra syften. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd, på grundval av de senaste vetenskapliga rönen och rekommendationerna, under sitt förberedande arbete, i synnerhet på expertnivå, så att den har tillgång till objektiv, korrekt, fullständig och uppdaterad information. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt och i god tid till Europaparlamentet och rådet. [Ändr. 3]

(4)  Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expert nivå. [Strykningen är en konsekvens av Ändr. 3]

(5)  Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 4]

(6)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de bestämmelser i förordning (EG) nr 1100/2007 som rör kommissionens godkännande av förvaltningsplanerna för ål på grundval av den bästa och senaste tekniska och vetenskapliga data information som finns tillgänglig, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(4). [Ändr. 5]

(6a)  Ices bör lämna nya och mer omfattande rekommendationer om tillståndet för ålbestånden 2013. När Ices förbereder dessa rekommendationer bör det beakta alla de orsaker som lett till att ålbeståndet minskat, inklusive de orsaker som hänger samman med lekområdena. Om Ices bekräftar att tillståndet för ålbeståndet fortsätter att vara kritiskt bör kommissionen så snabbt som möjligt föreslå en ny förordning om återhämtningen av beståndet av europeisk ål. Den förordningen bör också omfatta långsiktiga lösningar, såsom metoder för att röja undan hinder längs ålens vandringsleder. [Ändr. 6]

(7)  Kommissionen kommer inte att kunna rapportera till Europaparlamentet och rådet om åtgärderna rörande återutsättning, inbegripet marknadsprisutvecklingen fram till den 1 juli 2011, då vissa medlemsstater inkommit sent med den relevanta informationen. Tidsfristen för rapporten bör därför skjutas upp till den 31 december 2012.

(7a)  Det är viktigt att kommissionen inför sanktioner för medlemsstater som inte överför eller analyserar alla de uppgifter som är tillgängliga för dem och som gör det möjligt att utarbeta en uttömmande och vetenskapligt grundad rapport över den europeiska ålens situation.[Ändr. 7]

(8)  När det gäller befogenheten att anta alternativa åtgärder för att uppnå målnivåerna, är det enligt den relevanta bestämmelsen i förordning (EG) nr 1100/2007 rådet som har befogenhet att ändra denna icke-väsentliga del av den förordningen. Ett sådant beslutandeförfarande är inte längre möjligt enligt EUF-fördraget, vilket innebär att den bestämmelsen bör utgå.

(9)  Det fastställs i kommissionens beslut 2008/292/EG (5) att Svarta havet och anslutande flodsystem inte utgör en naturlig livsmiljö för europeisk ål i den mening som avses i förordning (EG) nr 1100/2007. Artikel 1.2 i den förordningen har därmed blivit obsolet och bör utgå.

(10)  Cyperns, Maltas, Österrikes, Rumäniens och Slovakiens ansökningar om att undantas från skyldigheten att utarbeta en förvaltningsplan för ål godkänns genom kommissionens beslut 2009/310/EG (6). Inga andra ansökningar om undantag från denna skyldighet föreligger. Artikel 3 i förordning (EG) nr 1100/2007 har därmed blivit obsolet och bör utgå.

(11)  Förordning (EG) nr 1100/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1100/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 1 ska punkt 2 utgå.

(1a)  I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska identifiera och fastställa de individuella avrinningsområden som ligger på deras nationella territorium och som utgör naturliga livsmiljöer för europeisk ål (ålavrinningsområden), vilket kan omfatta marina farvatten.”

"

[Ändr. 9]

(1b)  I artikel 2 ska punkt 10 ersättas med följande:"

”10. Enligt förvaltningsplanen för ål ska varje medlemsstat snarast genomföra lämpliga åtgärder för att minska dödligheten hos ål på grund av faktorer utanför fisket, inklusive vattenkraftturbiner och pumpar. Ytterligare åtgärder ska om så krävs vidtas för att minska dödligheten till följd av andra faktorer för att målen i planen ska uppnås.”

"

[Ändr. 10]

(2)  Artikel 3 ska utgå.

(3)  I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:"

1. Förvaltningsplaner för ål ska godkännas av kommissionen genom genomförandeakter antagna i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12b.2.”

"

(3a)  I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med följande:"

4. En medlemsstat som senast den 31 december 2008 har förelagt kommissionen en förvaltningsplan för ål för godkännande som inte kan godkännas av kommissionen i enlighet med punkt 1 eller som inte uppfyller rapporterings- och utvärderingsvillkoren i artikel 9 ska antingen minska fiskeansträngningen med minst 50 % jämfört med den genomsnittliga ansträngningen 2004–2006 eller minska fiskeansträngningen så att en minskning av ålfångsten med minst 50 % uppnås jämfört med den genomsnittliga fångsten 2004–2006, antingen genom att förkorta fiskesäsongen för ål eller på annat sätt. Denna minskning ska genomföras inom tre månader från det att beslutet att inte godkänna planen fattats eller inom tre månader efter det att tidsfristen för att lämna in en rapport löpt ut.”

"

[Ändr. 11]

(3b)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:"

”7. Från och med den 1 januari 2014 ska alla förvaltningsplaner för ål ses över och uppdateras vartannat år under beaktande av de senaste vetenskapliga rekommendationerna.”

"

[Ändr. 12]

(4)  I artikel 7 ska punkterna 6 och 7 ersättas med följande:"

”6. I händelse av en betydande sänkning av de genomsnittliga marknadspriserna för ål som används för utsättning, i jämförelse med priserna för ål som används för andra ändamål, ska den berörda medlemsstaten rapportera till kommissionen. Kommissionen kan, genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 12a och i syfte att hantera situationen, tillfälligt minska de procentandelar ål som används för utsättning och som avses i punkt 2 om ålförvaltningsplanen är förenlig med artikel 2.4.

7.  Kommissionen ska senast den 31 december 2012 2013rapportera till Europaparlamentet och rådet och utvärdera åtgärderna för utsättning, med beaktande av de senaste vetenskapliga rekommendationerna om de förhållanden under vilka det är troligt att återutsättning kan bidra till att öka lekbeståndets biomassa. I dessa rapporter ska kommissionen se över inklusive marknadsprisernas utveckling.”

"

[Ändr. 13]

(4a)  I artikel 7 ska punkt 8 ersättas med följande:"

”8. När det gäller artikel 38.2 i förordning (EU) nr ... [EHFF] ska utsättning anses vara en bevarandeåtgärd, förutsatt att

   den är ett led i en förvaltningsplan för ål fastställd i enlighet med artikel 2,
   den avser ål som fångats och hanterats med metoder och redskap som garanterar lägsta möjliga dödlighet vid fångst, förvaring, transport och uppfödning,
   ålen sätts ut i områden som ger hög möjlighet till överlevnad och migration,
   den bidrar till uppnåendet av målnivån på 40 % för utvandring enligt artikel 2.4., och att
   ålen sätts i karantän för att hindra spridning av eventuella sjukdomar och parasiter.”

"

[Ändr.14 ]

(5)  I Artikel 9 ska punkt 3 utgå ska ersättas med följande:"

”Artikel 9

Rapporter och utvärdering

1.  Medlemsstaterna ska samla in nödvändiga uppgifter för forskning för att kvantifiera effekten av de vidtagna åtgärderna på ålbeståndet, hitta skadereducerande åtgärder och rekommendera förvaltningsmål. Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen, till en början vart tredje år, varvid den första rapporten ska läggas fram senast den 30 juni 2012 samt göra uppgifterna tillgängliga för utsedda vetenskapliga organ. Intervallen mellan rapporterna ska därefter minskas till vartannat år efter det att den första treårsrapporten har lagts fram. I rapporterna ska man redogöra för övervakning, genomförande, effektivitet och resultat, och man ska särskilt ange bästa möjliga uppskattning av följande:

   a) För varje medlemsstat, den andel biomassa av blankål som utvandrar till havet för att leka eller den andel biomassa av blankål som lämnar medlemsstatens territorium under sin vandring till havet för att leka i förhållande till den målnivå för utvandring som avses i artikel 2.4.
   b) Nivån för fiskeansträngningen för ål för varje år samt den genomförda minskningen i enlighet med artiklarna 4.2 och 5.4.
   c) Nivån för dödlighet förorsakad av faktorer utanför fisket samt den genomförda minskningen i enlighet med artikel 2.10.
   d) Mängden ål kortare än 12 cm som fångats samt den andel av denna som använts för olika ändamål.
   e) Överlevnadsnivån för återutsatt ål under fiske, transport, återutsättning respektive utvandring till Sargassohavet för att leka.
   f) Frivilligt fastställande av de fångade ålarnas lekområden

2.  Kommissionen ska senast den 31 oktober 2013 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en statistisk och en vetenskaplig utvärdering av vilka resultat som uppnåtts genom förvaltningsplanerna för ål, åtföljd av ett utlåtande från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. På grundval av resultaten från denna rapport kan kommissionen lägga fram förslag som syftar till att utvidga tillämpningsområdet för förordningen till andra orsaker till åldöden än fiske.

3.  Kommissionen ska senast den 31 december 2013 lägga fram en utvärdering av unionens handel och den internationella handeln med europeisk ål, som framför allt är inriktad på iakttagandet av unionens skyldigheter enligt Cites och en uppskattning av den olagliga handeln med europeisk ål i medlemsstaterna. I rapporten ska inkonsekvenser i de olika tillgängliga datamängderna identifieras och åtgärder föreslås för att förbättra övervakningen av handeln, inbegripet en ändring av de nuvarande tullkoderna för att medge en effektivare övervakning.”

"

[Ändr. 15]

(5a)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 9a

Uppföljning

Med beaktande av resultaten av de rapporter som avses i artiklarna 7.7, 9.2 och 9.3 samt eventuella nya och mer omfattande rekommendationer från Ices om tillståndet för europeisk ål 2013, ska kommissionen senast den 31 mars 2014 lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag för parlamentet och rådet i syfte att med hög sannolikhet uppnå en återhämtning av beståndet av europeisk ål. När kommissionen gör detta får den överväga sätt att utvidga tillämpningsområdet för denna förordning till andra orsaker till åldöden än fiske.”

"

[Ändr. 16]

(6)  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.6 ska ges till kommissionen på obestämd tid. för en period av tre år från och med den …(7). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

[Ändr. 17]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12b

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011*.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

______________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 11, 15.1.2013, s. 86
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 september 2013.
(3)Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål EUT L 248, 22.9.2007, s. 17.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den16 februari 2011 om allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.)
(5)Kommissionens beslut 2008/292/EG av den 4 april 2008 att Svarta havet och anslutande flodsystem inte utgör en naturlig livsmiljö för europeisk ål i den mening som avses i rådets förordning (EG) nr 1100/2007 (EUT L 98, 10.4.2008, s. 14).
(6)Kommissionens beslut 2009/310/EG av den 2 april 2009 om godkännande av ansökningar från Cypern, Malta, Österrike, Rumänien och Slovakien om undantag från skyldigheten att utarbeta en förvaltningsplan för ål i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1100/2007 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 23).
(7)*EUT: Datumet för denna förordnings ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy