Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0075(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0045/2013

Ingivna texter :

A7-0045/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.12
CRE 11/09/2013 - 5.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0361

Antagna texter
PDF 194kWORD 21k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen ***I
P7_TA(2013)0361A7-0045/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen (COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0150),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0089/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 maj 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 maj 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0045/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 143.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen
P7_TC1-COD(2012)0075

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1021/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy