Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2073(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0238/2013

Внесени текстове :

A7-0238/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0364

Приети текстове
PDF 406kWORD 43k
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г.
P7_TA(2013)0364A7-0238/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта през 2010–2012 г. (2013/2073(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 септември 2012 г., озаглавено „Проект за съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагане на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010–2018 г.)“ (COM(2012)0495) и съответния работен документ на службите на Комисията (SWD(2012)0256),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г.относно стратегията на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал(1),

–  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 23 ноември 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“ - Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2011)0788),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г. относно „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2010 г. относно „Младежта в движение“ – Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“ (COM(2010)0477),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2009 г. относно „Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал. Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ (COM(2009)0200) и съответния работен документ на службите на Комисията (SEC(2009)0549),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Към рамка за качество на стажовете - втори етап на консултациите със социалните партньори на европейско равнище“ (COM(2012)0728),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („Образование и обучение 2020 г.“)(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в движение“ - рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа(3),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по регионално развитие (A7-0238/2013),

A.  като има предвид, че бъдещето на Европа зависи от нейната способност да разгърне потенциала на младите хора;

Б.  като има предвид, че кризата е довела до зачестяване на несигурните форми на заетост сред младите хора, като съществуващи работни места нерядко се заместват с краткосрочни договори, договори за работа на непълно работно време и схеми за набиране за труд без заплащане;

В.  като има предвид, че общото равнище на младежката безработица в ЕС беше 23,5 % през февруари 2013 г.; като има предвид, че през 2011 г. 7,5 милиона млади хора на възраст между 15 и 24 години и 6,5 милиона на възраст между 25 и 29 години са били извън системите на заетост, образование или обучение;

Г.  като има предвид, че през 2011 г. икономическите загуби, произтичащи от неучастието на младежите в пазара на труда, се изчисляват на 153 милиарда евро, което съответства на 1,2 % от БВП на ЕС(4);

Д.  като има предвид, че всички млади хора са неотменна част от обществото и следва да бъдат признати за такава; като има предвид, че все още съществуват неравенства и всякакви видове дискриминация и те имат голямо въздействие върху живота на младите хора и бъдещото им развитие в обществото;

Е.  като има предвид, че продължаващата икономическа криза има сериозно въздействие върху живота на младите хора по отношение на тяхното благосъстояние и социално приобщаване, заетост, достъп до жилища, здравеопазване, образование и обучение, културни дейности, отдих и спортове и води до безпрецедентна липса на възможности за младите хора в ЕС; като има предвид, че съществува сериозен риск от поява на „изгубено поколение“ в значителна част от Европа; като има предвид, че това тревожно положение налага спешни мерки, политики и действия, както и структурни реформи; като има предвид, че влошаването на икономическите условия, особено в държави, сериозно засегнати от кризата, може да доведе младите хора до нежелана миграция, която може да се прояви под формата на масово „изтичане на мозъци“, което намалява растежа, развитието и потенциала за иновации на страната на произход в средносрочен или дългосрочен план;

Ж.  като има предвид, че в отговор на икономическата криза, няколко държави членки приложиха ограничителни мерки за строги икономии, включително сериозни съкращения на разходите за програми за образование, обучение и учене през целия живот; като има предвид, че тези мерки имат отрицателно въздействие най-вече върху младежката заетост в някои държави членки, по-специално държавите в южната част на Европа, което в повечето случаи води до значително изтичане на мозъци от тези региони и следователно засилва неравенствата в рамките на ЕС;

З.  като има предвид, че съществуващите инструменти на равнището на ЕС трябва да бъдат разработени допълнително, за да се справят с предизвикателствата, пред които е изправено новото поколение, но досега е направено малко, без да се засягат допълнителните подобрения, които могат да бъдат направени по тях; като има предвид, че стратегията на ЕС за младежта е цялостна рамка и държавите членки трябва да се възползват напълно от нея;

И.  като има предвид, че броят на хората извън системите на заетост, образование или обучение се е повишил опасно в целия ЕС; като има предвид, че безработицата сред младите хора е неприемливо висока в няколко държави членки, докато средното равнище на безработицата в Съюза достига рекордни стойности и докато истинската цифра може да се прикрие от значително повишаване на емиграцията сред младежите, и става още по-тревожна, като се вземат предвид несигурните условия на заетост или недекларираната заетост като същевременно продължителността на периода на безработица постоянно се увеличава;

Й.  като има предвид, че младите жени продължават да бъдат изправени пред ужасни условия на пазара на труда като същевременно представляват очевидна част от работещите на непълно работно време и лицата с временна заетост;

К.  като има предвид, че икономическите последици от това млади хора да бъдат извън системите на заетост, образование или обучение се оценяват като загуба на 153 милиарда евро за 2011 г., което съответства на 1,2% от БВП на ЕС(5); като има предвид, че това представлява сериозна социална и икономическа тежест;

Л.  като има предвид, че икономическата криза в ЕС увеличава бедността и социалното изключване, които засягат най-вече по-младите поколения; като има предвид, че въздействието на кризата върху младите хора пречи на способността им да водят независим живот и в екстремни случаи води до недохранване или до проблеми, свързани с психичното здраве;

М.  като има предвид, че равнището на безработица сред младите хора на възраст до 25 години достигна 23,5 % през март 2013 г. и че повече от 2 милиона работни места в Европа остават незаети поради несъответствие между уменията и изискванията на пазара на труда, по-специално в секторите на ИКТ и здравеопазването; приветства инициативата на Комисията „Панорама на уменията в ЕС“;

Н.  като има предвид, че географските несъответствия между търсенето и предлагането на работни места и уменията могат да се наблюдават както в рамките на държавите членки, така и между тях;

О.  като има предвид, че много млади хора заемат неофициални, временни и несигурни работни места, които не са свързани с техните квалификации или цели за професионално развитие, и са без ясни дългосрочни перспективи; като има предвид, че много млади хора също така пропускат възможността за придобиване на уменията и самочувствието, необходими за развитие в кариерата;

П.  като има предвид, че младите хора са изправени пред все повече трудности в прехода си от образование към работа, което се дължи на разминаване между съществуващите образователните програми и пазара на труда; като има предвид, че инициативите за учене през целия живот и проектите, в които участват различни поколения, са полезни средства, чрез които младите хора в ЕС могат да придобият умения, необходими за навлизане на пазара на труда;

Р.  като има предвид, че демографските групи, които са недостатъчно представени сред предприемачите, по-специално сред стартиращите бизнес, включват младите хора, жените, хората с увреждания и имигрантите;

С.  като има предвид, че личното и социалното развитие на младите хора е също толкова важно, колкото академичното и професионалното им развитие; като има предвид, че младите хора изпълняват активна роля в социалната инфраструктура на държавите членки и са в основата на устойчивите и жизнени общности;

Т.  като има предвид, че широколентовият достъп в държавите членки трябва да се подобри, за да се осигурят цифрово оборудвани училища;

У.  като има предвид, че ресурсите за отворено образование подобряват качеството, достъпността и равенството на образованието и улесняват интерактивен, творчески, гъвкав и персонализиран процес на обучение чрез използването на ИКТ и нови технологии; като има предвид, че отвореното образование повишава устойчивата заетост, като подкрепя ученето през целия живот;

Ф.  като има предвид, че използването на нови технологии и социални медийни платформи е важно средство за достигане до младите хора и за подобряване на тяхната способност да участват в обществото и да въздействат на политическите и социалните процеси;

Х.  като има предвид, че икономическите и социалните проблеми, задълбочени от реакция на строги икономии срещу кризата от страна на ЕС, увеличават евроскептицизма сред гражданите; като има предвид, че младите хора са най-уязвимата част от обществото;

Ц.  като има предвид, че една ефективна младежка политика може да допринесе за развитието на гражданската информираност сред младите хора, която е от най-голямо значение за тяхната индивидуална еманципация и участието им в обществото като активни граждани;

Ч.  като има предвид, че структурираният диалог следва да се счита за първа стъпка към установяването на ефективен и ползотворен диалог сред младите хора, младежките организации и ЕС и националните институции, който трябва непрекъснато да се подобрява и развива;

Оценка на ефективността на стратегията на ЕС за младежта

1.  Приветства съобщението на Комисията относно прилагането на обновената рамка за европейското сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010―2018 г.);

2.  Припомня предложението на Комисията, че в контекста на продължаващите преговори за новата многогодишна финансова рамка, финансирането на младежки и образователни политики следва да бъде увеличено с цел преодоляване на текущите и бъдещите предизвикателства; подчертава, че комуникацията между работните групи от младежи е важна и следва да се насърчава, както и комуникацията за предприетите действия и постигнатите до момента резултати;

3.  Счета, че бюджетът, предвиден за борбата срещу младежката безработица в бъдещата МФР, а именно в размер на 6 милиарда евро, е недостатъчен и следва да бъде увеличен значително по време на преговорите;

4.  Призовава Съвета допълнително да засили акцента върху младите хора, като вземе предвид, че те са основен младежки приоритет във всички програми на ЕС, включени в бъдещата МФР;

5.  Изразява съжаление, че направените от Европейския съвет амбициозни съобщения, свързани с ангажименти към младежта, не са отразени в равностойни финансови ангажименти; отбелязва, че голяма част от обявения през 2012 г. „пакет за растежа“ се състои от частично преразпределение на вече обещани и отпуснати средства от структурни фондове;

6.  Изразява съжаление относно двойнствеността, демонстрирана от Съвета, който се застъпва за допълнителни ресурси за младите хора, но забавя преговорите относно плащанията във връзка с коригиращия бюджет за 2013 г., като по този начин застрашава плащанията на стипендии по програмата Еразъм; призовава Съвета да възприеме по-конструктивен подход, като сложи край на увеличаването на пропастта между бюджетните кредити за плащания и бюджетните кредити за поети задължения във всеки годишен бюджет;

7.  Разглежда отворения метод на координация (ОМК) като подходящо средство за определяне на политиките за младежта; повтаря своя призив за по-тясно сътрудничество по въпросите на младежта между институциите на ЕС; призовава за по-широко участие на Европейския парламент; подчертава, че е необходимо ОМК да се осъществява чрез силна политическа воля от страна на държавите членки за постигане на максимални резултати;

8.  Изразява разочарование, че въпреки че от държавите членки бяха поискани специфични мерки в първия цикъл на стратегията на ЕС за младежта, беше постигнат много ограничен напредък; отбелязва, че някои в случаи положението се влоши и че в много държави членки няма въведена конкретна стратегия за младежта;

9.  Отбелязва въздействието на първия цикъл на стратегията за младежта (2010-2012 г.); подчертава, че рамката за междусекторно участие на Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни беше едно добро начало, но че е необходимо в бъдеще тази рамка да бъде укрепена, като се подобри достъпът до заетост, образование и обучение, като по този начин се води борба срещу безработицата и изключването и като същевременно се използва междусекторен подход за разпространяване на практики в съответните сектори;

10.  Подчертава значението на структурирания диалог; призовава Комисията и държавите членки да разработят концепцията и да осигурят смислени и последователни последващи действия във връзка с препоръките, подготвени от младите хора и техните министерски и национални партньори; освен това предлага да се достигне пряко до младежките организации и младежите, които не са част от организация, на местно и регионално равнище, като се гарантира, че гласът им няма да остане нечут и че изпълнението на политиките води до положително развитие и предоставяне на по-големи права на младите хора;

11.  Счита, че разработването на ясни и лесни за използване показатели за положението на младите хора и младежката политика може да бъде допълнително подобрено, по-специално по отношение на независимостта и участието на младите хора, с цел по-добра оценка на въздействието на мерките, предприети във връзка със стратегията на ЕС за младежта;

12.  Призовава държавите членки да изготвят доклади относно социалното положение и условията на живот на младите хора, които да се основават на знания и факти, както и да изготвят национални планове за действие и да ги прилагат методично;

13.  Подчертава, че още от ранното детство следва да бъде обърнато специално внимание на уязвимите групи, изложени на голям риск от социално изключване, хората извън системите на заетост, образование или обучение и младите хора в неравностойно положение, като им се осигурят реални и конкретни възможности за заетост и се насърчава активното им участие в обществото;

14.  Признава необходимостта от междусекторен и балансиран подход към осемте области на действие в стратегията на ЕС за младежта; призовава за подреждане по важност на политиките във време на криза, за което се получава информация и се определя от гласа и целите на младите хора;

Предизвикателства за следващия цикъл

Образование, обучение, иновации и финансиране

15.  Приветства новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт; подчертава необходимостта от стабилно финансиране на тази програма и отделна глава и отделно бюджетно разпределение за частта за младежта;

16.  Подчертава, че държавите членки и предприятията следва да инвестират повече в точните умения и да разнообразяват видовете обучения за работните места, които се търсят, по-специално в техническите сектори, чрез създаване на по-гъвкави програми, интегриране на предприемачеството и уменията в различни области с цел по-добро приспособяване към бъдещото развитие на пазара на труда; подчертава значението на насърчаването на мобилността на младите хора, по-специално чрез изучаването на чужди езици от ранна възраст; призовава държавите членки да създадат двойни системи за професионално обучение и образование като ефективен начин за свързване на образованието с потребностите на пазара на труда и намаляване на младежката безработица;

17.  Призовава държавите членки да гарантират изцяло възможността за прехвърляне на социални придобивки, така че да не се излага на опасност социалната защита на младите работници, избрали мобилността;

18.  Подчертава ползите на триъгълника на знанието и настоятелно призовава държавите членки да предприемат повече инициативи и да увеличат взаимодействието между трите страни на триъгълника, като по този начин гарантират, че взаимодействието между научните изследвания, образованието и иновациите могат да помогнат за създаване на работни места и развитие на растежа;

19.  Признава, че новата програма „Хоризонт 2020“ е подходяща рамка за насърчаване на научните изследвания, иновациите и високите постижения в областта на науката; предупреждава все пак, че съкращаването на разходите за образование в някои държави членки застрашава целите й; призовава държавите членки да установят основните приоритети в рамките на програмата и да се възползват максимално от нея;

20.  Призовава Комисията и държавите членки да проверят и да предложат методи за увеличаване на иновациите в националните програми на равнище училище;

21.  Настоятелно призовава държавите членки да укрепят професионалното обучение, ориентацията и чиракуването, стажовете и практикантските програми и да премахнат съществуващите трансгранични бариери пред тях с цел тази форма на обучение да се оценява въз основа на равенство, да се увеличат връзките й с други образователни възможности в перспектива за учене през целия живот и да се постигне по-добро съответствие на предлагането и търсенето на възможности за обучение в работна среда за младите хора, като по този начин се подобри мобилността и пригодността за заетост, особено в граничните региони;

22.  Подчертава значението на преодоляването на географските несъответствия между търсенето и предлагането на работа както в рамките на държавите членки, така и между тях, по-специално чрез промени в Европейския портал за професионална мобилност (EURES), с цел да се подобрят възможностите за младежка заетост;

23.  Подчертава значението на стратегическото инвестиране на структурни фондове на ЕС в областта на регионалното развитие, конкурентоспособността и създаването на висококачествени възможности за чиракуване, стажове и устойчиви и трайни работни места, като по този начин се предоставят на младите хора възможно най-широки възможности за заетост, която зачита правата на служителя във всяка държава членка, така че несигурността и рискът от бедност да могат да бъдат значително намалени; освен това подчертава значението на икономическата диверсификация в секторите с висока добавена стойност, където е приложимо, както и необходимостта да се постави акцент върху селските и необлагодетелстваните региони;

24.  Счита, че участието на регионални и местни органи във формулирането и въвеждането на правилното съчетание от политики е от основно значение с цел справяне с младежката безработица;

25.  Счита, че сегашните високи равнища на безработица в някои държави членки са можели да бъдат избегнати чрез интензивни национални и регионални стратегии, насочени към насърчаването на предприятията да наемат младежка работна ръка;

26.  Отбелязва, че наред със стратегиите за заетост на ЕС, градовете и регионите изпълняват важна роля при оценката на местните пазари на труда, като предвиждат техните потребности и приспособяват програми за младите хора, и подчертава значението на младите хора в техните общности, включително в островните и най-отдалечените региони; призовава местните и регионалните органи да насърчават активната гражданска позиция и да гарантират, че представители на младите хора или младежки сдружения вземат участие в различните инициативи, предложени от ЕС;

27.  Подчертава положителната роля на отвореното обучение и въздействието на свободните университети върху процеса на придобиване на знания и нови умения от курсистите, включително от млади хора, което е необходимо в борбата срещу безработицата; подчертава, че ученето през целия живот е динамична форма на придобиване на познания в съответствие с актуалните потребности и интереси на участниците;

28.  Подчертава значението на придобиването на умения в различни области, като например умения в ИКТ, лидерството, критичното мислене и езикови умения, както и чрез обучение в чужбина, за да се подобрят перспективите пред младите хора на пазара на труда и тяхната приспособимост към бъдещото му развитие;

29.  Подчертава значението на самостоятелното и неформалното учене за развитието на ценностната система, способностите и уменията на младите хора, а така също и за усвояване на гражданско поведение и демократично участие; призовава Комисията и държавите членки да разработят системи, които признават компетентностите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, доброволчески труд, стажове и социална дейност, и да предоставят подкрепа за такива дейности в рамките на новите програми в областта на образованието, младежта и гражданството;

30.  Счита, че все още има възможности за развитие на учене между партньори в областта на образованието и обучението като средство за улесняване на обмена на добри практики между държавите членки;

31.  Приветства неотдавнашните ангажименти от страна на държавите членки и на Съвета да поставят началото на нови младежки инициативи с конкретни мерки за финансиране; призовава Съвета да насърчава подобни политики във всички държави членки под егидата на инициативата „Нов курс“ за младежта;

32.  Подчертава необходимостта жените да бъдат насърчавани да се насочват към кариери, които по принцип са били считани за типично „мъжки“, особено в сектора на информационните технологии;

33.  Счита, че ранната интервенция и проактивните политики за пазара на труда представляват преход от справянето със симптомите на лишенията в продължение на няколко поколения към идентифициране и управление на рисковете на ранен етап от живота с оглед предотвратяване на безработицата и улесняване на реинтеграцията; обръща внимание най-вече на най-маргинализираните групи и на най-застрашените от безработица лица;

34.  Обръща внимание на проблемите с неравенствата на равнище училище, с безпричинните отсъствия и необходимостта от намаляване на процента на преждевременно напуснали училище в ЕС; подчертава значението на по-голямо финансиране с цел гарантиране на равен достъп до образование, както и за намаляване на ранното напускане на училище; изтъква необходимостта от подобряване на връзките и сътрудничеството между участниците в образованието, професионалното обучение и младежкия труд; призовава за гъвкави възможности за обучение на равнището на ЕС и на национално равнище;

35.  Определя прехода от образование към работа като особено важен момент за младите хора предвид факта, че началото на професионалния им път оказва сериозно въздействие върху тяхното по-нататъшно развитие; подчертава, във връзка с това, важната роля, която може да изиграе развитието в ранното детство за прекъсване на омагьосания кръг на ниското равнище на човешко развитие при децата в неравностойно положение, завъртащ се от поколение в поколение; призовава държавите членки да засилят предоставянето на услуги за напътствия и насочване на ранен етап, така че да се подобри способността на младите хора да вземат достатъчно информирани решения относно бъдещата им кариера, като по този начин за тях става по-лесно придобиването на необходимите умения и намирането на работа, съответстваща на потребностите на пазара на труда; подчертава потенциала за създаване на работни места в зелената икономика, здравеопазването, социалните грижи и ИКТ;

36.  Подчертава значението на подобряването на политиките, насочени към улесняване на прехода от образование към заетост чрез осигуряване на качествени програми за стаж и чиракуване;

37.  Призовава държавите членки да насочат усилията си към младите хора, които са извън системата на образованието, обучението или заетостта, с цел да им предложат качествено учене и обучение, за да могат да придобият уменията и опита, които са им необходими за намиране на работа, включително като улесняват завръщането на някои от тях в системата на образованието;

38.  Призовава да се обърне специално внимание на младите хора в затворите с цел улесняване на тяхната реинтеграция в обществото;

39.  Призовава Комисията да подкрепи съществуващата водеща инициатива „Младежта в движение“ с нови лозунги като „Никакви млади хода извън системата на образованието“ и „Никакви млади хода извън пазара на труда“;

40.  Припомня риска, свързан с лишаването на някои държави членки от техните талантливи млади хора, което създава потенциал за изтичане на мозъци; подчертава, че това може да попречи на държавите членки да постигнат икономическо възстановяване и устойчив растеж; призовава Комисията и Съвета да отчитат напълно този проблем при предлагането и прилагането на политики в бъдеще;

41.  Подчертава, че творческият сектор може да предложи допълнителни и нови възможности на младите хора, така че те да развият талантите и уменията си; напомня на Комисията и държавите членки, че новите технологии развиват творческия потенциал на младите хора;

42.  Подчертава, че културата в Европа представлява сериозен дял от БВП и призовава държавите членки да насърчават допълнително инициативи, подкрепящи устойчиви работни места за млади хора в този сектор;

Младежка заетост и предприемачество

43.  Подчертава значението на социално-икономическото и териториалното сближаване на Европейския съюз, както е посочено в член 174 от ДФЕС, за постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта, а именно създаване на повече и равни възможности за всички млади хора, насърчаване на социално приобщаване, равенство между половете и солидарност за всички млади хора, намаляване на риска от бедност и увеличаване на дела на заетите лица, в контекста на текущи мерки за намаляване на дълга, нарастваща младежка безработица и различаващи се равнища на постиженията в образованието и обучението;

44.  Настоятелно призовава държавите членки да се възползват пълноценно от структурните фондове на ЕС за периода 2007—2013 г., и по-специално от ЕСФ; призовава Комисията да информира Парламента редовно за напредъка, постигнат от държавите членки;

45.  Призовава Комисията и държавите членки да мобилизират всички налични средства, по-специално в рамките на структурните фондове, за една програма за стимулиране на инвестициите в обучение и работни места с оглед на борбата с неприемливо високото равнище на младежката безработица, включително насърчаването на развитието на стопанска дейност за младите хора чрез предприемачество; приветства инициативата за младежка заетост и настоятелно призовава държавите членки и съответните региони да се възползват пълноценно от наличното финансиране от ЕСФ и специално отпуснатите средства;

46.  Приветства новата инициатива на ЕС за схема за гаранция за младежта да бъде разширена и да обхваща и младите хора под 30 години, което следва да им предостави уменията, необходими на пазара на труда, като им осигури висококачествени, смислени и подходящи възможности; призовава държавите членки да се ангажират с ефикасното и своевременно прилагане на схемата и да използват в пълна степен възможностите, предоставени по линия на новия фонд за младежка заетост, наличен през новата МФР; подчертава нуждата от достатъчно финансиране на инициативата чрез ЕСФ и други минали и бъдещи структурни фондове на ЕС; счита, че бюджетът, посочен от Съвета за 7-годишния период, е недостатъчен;

47.  Подчертава въпреки това, че схемата за гаранция за младежта не може да замести структурните усилия и реформи, необходими, за да се пригодят образователните системи и пазарите на труда в някои държави членки към предизвикателствата на бъдещето;

48.  Призовава Комисията да предостави стимули и техническа подкрепа на младите хора да създадат свой собствен бизнес под мотото „ако не можеш да си намериш работа, просто създай сам“;

49.  Предлага да се укрепи предприемаческият дух на младите хора чрез улесняване на достъпа до инструменти за микрокредитиране и микрофинансиране;

50.  Счита, че фискалната консолидация не следва да се прилага по начин, който е в ущърб на работните места за млади хора; призовава държавите членки да предоставят повече стимули за подкрепа на качествена заетост за младите хора, като например данъчни облекчения и облекчения върху социалните осигуровки и да създадат подходящо трудово законодателство;

51.  Признава, че социалните предприятия могат да изпълняват важна роля при насърчаването на висококачествени работни места и при борбата с бедността и социалното изключване, като инвестират в образование и обучение за младите европейци.

52.  Подчертава необходимостта държавите членки да осигурят предпазна мрежа за фалиращите нови предприятия; призовава ги да премахнат бюрокрацията;

Нови технологии и социални медии

53.  Призовава Комисията да започне проучване за наблюдение на влиянието на новите технологии и социалните медии върху живота на младите хора;

54.  Подчертава необходимостта държавите членки да въведат стратегии, подкрепящи достъпа на младите хора до ИКТ;

55.  Призовава Комисията да се възползва от динамиката на социалните медии в образованието, обучението и участието на младите хора с цел повишаване на пригодността за заетост и подобряване на предприемачеството, иновациите и културата;

56.  Подчертава необходимостта от защита на младите хора от всички форми на злоупотреби, включително онлайн атаки и злоупотреби, свързани с техните лични данни и здраве;

57.  Подчертава необходимостта от подобряване на рекламирането и разбирането във връзка с младежките инициативи на Комисията (например Европейския младежки портал) чрез социалните мрежи, както и от по-голяма ангажираност с младежките организации и представители;

58.  Приветства обявеното съобщение на Комисията, озаглавено „Отваряне на образованието“, целящо подобряване на ефективността, достъпността и равнопоставеността в образованието, обучението и системите за учене чрез укрепване на интеграцията на ИКТ и на новите технологии в образованието и обучението; призовава всички държави членки да насърчават инициативи, насочени към отваряне на образованието, например чрез въвеждането на масови отворени онлайн курсове;

Участие на младежта и европейско гражданство

59.  Приветства факта, че 2013 г. е обявена за Европейска година на гражданите; подчертава необходимостта от по-добро включване на младите хора, като те бъдат насърчавани да споделят визията си за бъдещето на ЕС;

60.  Призовава Комисията да продължава и да увеличава подкрепата си за европейската младежка карта, с цел да улесни достъпа на младите хора до култура в целия ЕС;

61.  Подчертава жизненоважното значение на спорта, физическата активност и социалните дейности за насърчаване на участието на младежка като инструмент, който може да има огромно въздействие върху местните общности и може да помогне за справянето с много социални предизвикателства пред младежта, като борба със социалното изключване и изграждане на чувство за гордост и самоуважение у младите хора; освен това подчертава, че физическите и психическите ползи от физическата активност помагат на младите хора да бъдат способни за работа;

62.  Подчертава необходимостта да бъдат формулирани сериозни послания, ориентирани към младите хора в ЕС, подкрепени с реални политики, с оглед на европейските избори през 2014 г.;

63.  Призовава Комисията да разработи повече инициативи за укрепване на интеграцията в ЕС; настоятелно призовава държавите членки да включат курсове за европейски науки в образователните програми;

64.  Подчертава значението на използването на информационните и комуникационните технологии, включително социалните мрежи за конкретната цел, насочена към задълбочаване на участието;

65.  Подчертава също така необходимостта от разработване на програми за подкрепа, достигащи до маргинализирани групи, и от предоставяне на подпомагане, което да позволи на младежкия сектор да разработи свои структури и канали за комуникация, така че да достигне до повече млади хора, и по-специално до изправените пред риск от социално изключване;

66.  Подчертава значението на програмата „Младежта в действие“, която насърчава активната гражданска позиция на младите хора, развива чувство за солидарност и поощрява толерантността между младите хора;

67.  Подчертава ролята на младежките организации като основен канал за участие, както и на доброволците, и че е необходимо допълнително укрепване чрез механизми за подкрепа, подходящи правни рамки и ясно определяне на правата и отговорностите, както се подчертава в Европейската харта за правата на доброволците; призовава Комисията и държавите членки да осигурят политическа и финансова подкрепа за младежките дейности и по-специално за младежките организации, ангажирани в проекти на ЕС;

68.  Разглежда възможността младите хора да водят независим живот като основен приоритет, на който стратегията за младежта следва да обърне внимание в рамките на предстоящия период; по тази причина призовава Комисията и държавите членки да насочат сътрудничеството си в младежката област към младежката независимост и участието на младите хора в обществото;

Общи принципи

69.  Подчертава значението на премахването на всички видове дискриминация сред младите хора, включително дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия, увреждане, възраст и сексуална ориентация;

70.  Подчертава, че борбата срещу неравенството между половете и стереотипите следва да бъде неразделна част от ефективната младежка политика с цел предотвратяване и премахване по-специално на насилието срещу жените;

71.  Изтъква важността на това да има директен ангажимент към младите хора и те да бъдат признати като приоритетна група в социалната визия на ЕС, като по този начин се укрепи тяхното влияние, развитие, благоденствие и социално приобщаване;

72.  Подчертава необходимостта да се осигури ефективна и персонализирана подкрепа за младите хора с увреждания;

o
o   o

73.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки

(1) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 21.
(2) OВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(3) OВ C 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 77.
(4) Eurofound (2012 г.) – Младите хора извън системите на заетост, образование или обучение: характеристики, разходи и мерки за противодействие в Европа“, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
(5) Eurofound (2012 г.) – Младите хора извън системите на заетост, образование или обучение: характеристики, разходи и мерки за противодействие в Европа“. Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.

Правна информация - Политика за поверителност