Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2073(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0238/2013

Teksty złożone :

A7-0238/2013

Debaty :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Głosowanie :

PV 11/09/2013 - 5.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0364

Teksty przyjęte
PDF 407kWORD 36k
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg
Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012
P7_TA(2013)0364A7-0238/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (2013/2073(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 września 2012 r. zatytułowany: „Projekt wspólnego sprawozdania Rady i Komisji z 2012 r. w sprawie realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018)” (COM(2012)0495) oraz odpowiedni dokument roboczy służb Komisji (SWD(2012)0256),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18.5.2010 r. zatytułowaną „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży”(1),

–  uwzględniając art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” – Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 listopada 2012 r. pt. „Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych” (COM(2012)0669),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2010 r. pt. „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej” (COM(2010)0477),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. pt. „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży. Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą” (COM(2009)0200) oraz odpowiedni dokument roboczy służb Komisji (SEC(2009)0549),

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. zatytułowany: „W kierunku ram jakości dla staży – Drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na szczeblu europejskim” (COM(2012)0728),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany: „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zatytułowany: „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie programu „Mobilna młodzież” – ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego(3),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji, a także opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0238/2013),

A.  mając na uwadze, że przyszłość Europy zależy od zdolności do uwolnienia potencjału młodych ludzi;

B.  mając na uwadze, że kryzys doprowadził do coraz częstszego zatrudniania młodych ludzi na niepewnych warunkach – umowach krótkoterminowych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy czy też praktyk bez wynagrodzenia, zbyt często zastępujących istniejące miejsca pracy;

C.  mając na uwadze, że ogólna stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE w lutym 2013 r. wynosiła 23,5%; mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln osób młodych w wieku 15–24 lat i 6,5 mln osób w wieku 25–29 lat nie kształciło się, nie pracowało ani nie szkoliło się (młodzież NEET);

D.  mając na uwadze, że w 2011 r. straty ekonomiczne wynikające z wycofania młodych ludzi z rynku pracy oszacowano na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% unijnego PKB(4);

E.  mając na uwadze, że wszyscy młodzi ludzie stanowią nieodłączną część społeczeństwa i powinni być tak postrzegani; mając na uwadze, że nierówności i wszelkiego rodzaju dyskryminacje nadal istnieją oraz mają znaczący wpływ na życie młodych ludzi i ich późniejszy rozwój w społeczeństwie;

F.  mając na uwadze, że trwający kryzys gospodarczy ma silny wpływ na życie młodych ludzi w zakresie ich dobrobytu i włączenia społecznego, zatrudnienia, dostępu do mieszkań, zdrowia, kształcenia i szkolenia, aktywności kulturalnej, rekreacji i sportu, oraz prowadzi do bezprecedensowego braku możliwości wśród młodzieży w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w znacznej części Europy istnieje poważne ryzyko narodzin „straconego pokolenia”; mając na uwadze, że ten alarmujący stan rzeczy wymaga podjęcia natychmiastowych kroków, strategii i działań, jak również przeprowadzenia reform strukturalnych; mając na uwadze, że pogarszające się warunki gospodarcze, w szczególności w krajach mocno dotkniętych kryzysem, zmuszają młodych ludzi do migracji, co w średniej i dłuższej perspektywie może objawić się „drenażem mózgu” na ogromną skalę prowadzącym do zwolnienia tempa wzrostu i rozwoju oraz zmniejszenia potencjału innowacyjności ich kraju pochodzenia;

G.  mając na uwadze, że w odpowiedzi na kryzys gospodarczy kilka państw członkowskich wprowadziło surową politykę oszczędnościową opierającą się na ostrych cięciach wydatków na kształcenie, szkolenie oraz programy kształcenia ustawicznego; mając na uwadze, że wspomniana polityka ma niekorzystny wpływ zwłaszcza na zatrudnianie młodzieży w niektórych państwach członkowskich, w szczególności w Europie południowej, co w większości przypadków prowadzi do znaczącego drenażu mózgów z tych regionów i uwypukla nierówności w ramach UE;

H.  mając na uwadze, że aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi nowe pokolenie, należy nadal udoskonalać istniejące narzędzia na szczeblu UE, nie zapominając o możliwości wprowadzania do nich dalszych ulepszeń; mając jednak na uwadze, że dotychczas poczyniono w tym względzie znikome postępy; mając na uwadze, że strategia UE na rzecz młodzieży stanowi kompleksowe ramy, z których państwa członkowskie muszą w pełni skorzystać;

I.  mając na uwadze, że liczba młodzieży NEET drastycznie wzrosła w całej UE; mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród młodzieży w kilku państwach członkowskich jest niedopuszczalnie wysoka, średnia stopa bezrobocia w Unii osiąga rekordowy poziom, a jej rzeczywista wartość może być wyższa ze względu na wyraźny wzrost emigracji wśród młodych ludzi, co stanowi jeszcze większy powód do niepokoju, jeżeli uwzględni się niekorzystne warunki zatrudnienia i zatrudnienie nierejestrowane; mając na uwadze, że okres trwania bezrobocia wciąż się wydłuża;

J.  mając na uwadze, że młode kobiety w dalszym ciągu stają w obliczu przerażająco złych warunków rynku pracy oraz stanowią znaczną większość pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników tymczasowych;

K.  mając na uwadze, że straty ekonomiczne spowodowane wpływem młodych ludzi, którzy nie uczęszczają do szkół, nie pracują i nie odbywają szkoleń, oszacowano na 153 mld EUR w 2011 r., co odpowiada 1,2% unijnego PKB(5); mając na uwadze, że stanowi to poważne społeczne i gospodarcze obciążenie;

L.  mając na uwadze, że kryzys w UE wpływa na rozprzestrzenianie się ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, co dotyka w szczególności młodsze pokolenia; mając na uwadze, że skutki kryzysu ograniczają zdolność młodych ludzi do prowadzenia samodzielnego życia, a w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do niedożywienia lub problemów ze zdrowiem psychicznym;

M.  mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród młodych ludzi do 25 roku życia osiągnęła w marcu 2013 r. poziom 23,5%, a z powodu niedopasowania umiejętności w Europie pozostaje ponad dwa miliony nieobsadzonych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze ICT oraz opieki zdrowotnej; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji pod nazwą „Unijna panorama umiejętności”;

N.  mając na uwadze, że zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi można zaobserwować niedopasowanie geograficzne pomiędzy podażą a popytem na zatrudnienie i umiejętności;

O.  mając na uwadze, że wielu młodych ludzi jest zatrudnianych na nieformalnych, tymczasowych i niepewnych stanowiskach, niezwiązanych z ich kwalifikacjami lub celami zawodowymi oraz bez jasno określonych długoterminowych perspektyw; mając na uwadze, że wielu młodych ludzi traci również szansę na zdobycie umiejętności i nabrania pewności siebie, co jest niezbędne dla rozwoju kariery;

P.  mając na uwadze, że młodzi ludzie napotykają duże trudności związane z adaptacją do warunków pracy po zakończeniu edukacji z powodu rozbieżności miedzy dostępnymi programami kształcenia a rynkiem pracy; mając na uwadze, że inicjatywy kształcenia ustawicznego i projekty międzypokoleniowe stanowią przydatne narzędzia, dzięki którym młodzi ludzie w całej UE mogą nabyć umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy;

Q.  mając na uwadze, że grupy demograficzne, które nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w społeczności przedsiębiorców, w szczególności założycieli nowych przedsiębiorstw, obejmują młodzież, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz imigrantów;

R.  mając na uwadze, że rozwój osobisty i społeczny młodych ludzi jest tak samo ważny jak ich rozwój akademicki i zawodowy; mając na uwadze, że młodzi ludzie odgrywają aktywną rolę w infrastrukturze społecznej państw członkowskich i mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonych i dynamicznych społeczności;

S.  mając na uwadze, że infrastruktura szerokopasmowa w państwach członkowskich musi zostać udoskonalona, aby udostępnić młodzieży szkoły wyposażone w sprzęt cyfrowy;

T.  mając na uwadze, że otwarte zasoby edukacyjne podnoszą jakość, zwiększają dostępność i równy dostęp do kształcenia oraz umożliwiają, poprzez stosowanie ICT i nowych technologii, interaktywny, kreatywny, elastyczny i zindywidualizowany proces kształcenia; mając na uwadze, że otwarta edukacja zwiększa utrzymanie zdolności do zatrudnienia poprzez wspieranie kształcenia ustawicznego;

U.  mając na uwadze, że nowe technologie i platformy mediów społecznościowych to ważny środek docierania do młodych ludzi oraz rozwijania ich zdolności do uczestnictwa w społeczeństwie oraz wywierania wpływu na procesy polityczne i społeczne;

V.  mając na uwadze, że problemy gospodarcze i społeczne, pogłębiane reakcją oszczędnościową UE na kryzys, potęgują eurosceptycyzm wśród obywateli; mając na uwadze, że młodzi ludzie stanowią najbardziej podatną grupę społeczną;

W.  mając na uwadze, że skuteczna polityka na rzecz młodzieży może przyczynić się do rozwoju świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi, co ma największe znaczenie dla ich usamodzielnienia się oraz ich aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie jako obywateli;

X.  mając na uwadze, że usystematyzowany dialog powinien być postrzegany jako pierwszy krok na drodze do nawiązania skutecznego i owocnego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami krajowymi i UE, który należy stale usprawniać i rozwijać;

Ocena skuteczności strategii UE na rzecz młodzieży

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018);

2.  przywołuje wniosek Komisji, w którym stwierdzono, że w kontekście trwających negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych należy zwiększyć środki na realizację strategii politycznych na rzecz młodzieży i kształcenia, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom; podkreśla również, że komunikacja pomiędzy grupami zadaniowymi ds. młodzieży ma kluczowe znaczenie i powinna być promowana, podobnie jak komunikacja dotycząca przedsięwziętych działań i ich dotychczasowych rezultatów;

3.  uważa, że budżet przeznaczony na walkę z bezrobociem wśród młodzieży w przyszłych wieloletnich ramach finansowych w wysokości 6 mld EUR jest niewystarczający i powinno się go znacząco zwiększyć w toku negocjacji;

4.  wzywa Radę do zwrócenia większej uwagi na ludzi młodych poprzez uznanie spraw młodzieży za priorytet we wszystkich programach UE objętych przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi;

5.  uważa za godne ubolewania, że ambitne zapowiedzi Rady Europejskiej dotyczące zobowiązań na rzecz młodzieży nie przekładają się na proporcjonalne zobowiązania finansowe; stwierdza, że znaczną część „Pakietu na rzecz wzrostu” ogłoszonego w 2012 r. stanowiła częściowa realokacja funduszy strukturalnych, które zostały już obiecane i przydzielone;

6.  wyraża ubolewanie z powodu ambiwalencji ze strony Rady, która zaleca dodatkowe środki dla młodych ludzi, lecz opóźnia negocjacje w sprawie wypłat z budżetu korygującego na rok 2013, co zagraża wypłatom stypendiów z programu Erasmus; wzywa Radę do przyjęcia bardziej konstruktywnego podejścia poprzez zaprzestanie pogłębiania rozdziału pomiędzy środkami na płatności a środkami na pokrycie zobowiązań w każdym budżecie rocznym;

7.  postrzega otwartą metodę koordynacji (OMK) jako stosowny środek umożliwiający określanie strategii politycznych na rzecz młodzieży; ponownie nawołuje do ściślejszej współpracy instytucji UE w kwestiach związanych z młodzieżą; wzywa do większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego; podkreśla, że OMK wymaga ze strony państw członkowskich silnej woli politycznej, tak aby zapewnić jej maksymalną skuteczność;

8.  wyraża rozczarowanie, że mimo iż państwa członkowskie zostały wezwane do podjęcia określonych kroków w pierwszym cyklu realizacji strategii UE na rzecz młodzieży, osiągnięty postęp był nieznaczny; zauważa, że w kilku przypadkach sytuacja uległa pogorszeniu, a w wielu państwach członkowskich strategia na rzecz młodzieży nie jest realizowana;

9.  odnotowuje wpływ pierwszego cyklu strategii na rzecz młodzieży (2010–2012); podkreśla, że ramy ponadsektorowego zaangażowania Komisji, państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów to dobry początek, lecz że należy je w przyszłości umocnić poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia, edukacji i szkolenia, zwalczając tym samym ubóstwo i wykluczenie, i wykorzystując jednocześnie również ponadsektorowe podejście w celu upowszechniania praktyk w odnośnych sektorach;

10.  podkreśla znaczenie zorganizowanego dialogu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania koncepcji i zapewnienia znaczących i spójnych działań następczych wynikających z zaleceń przygotowanych przez młodych ludzi i ministerstwa oraz instytucje; sugeruje ponadto bezpośrednie dotarcie do organizacji na rzecz młodzieży i osób indywidualnych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, poprzez zapewnienie, że ich głos nie został pominięty oraz że wdrażanie polityki prowadzi do pozytywnego rozwoju młodych ludzi i umocnienia ich pozycji;

11.  uważa, że opracowywanie jasnych i łatwych do stosowania wskaźników dotyczących sytuacji młodych ludzi i strategii na rzecz młodzieży można jeszcze bardziej udoskonalić, zwłaszcza jeśli chodzi o niezależność i uczestnictwo młodzieży, w celu skuteczniejszej oceny skutków środków podejmowanych w ramach strategii UE na rzecz młodzieży;

12.  wzywa państwa członkowskie do wydania opartych na wiedzy i dowodach sprawozdań dotyczących sytuacji społecznej i warunków życia młodych ludzi oraz do sporządzenia krajowych planów działania i ich konsekwentnego wdrożenia;

13.  podkreśla, że – od wczesnego dzieciństwa – należy zwrócić szczególną uwagę na słabsze grupy społeczne zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym młodzież NEET oraz młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewniając im rzeczywiste i namacalne możliwości zatrudnienia i zachęcając ich do czynnego udziału w życiu społecznym;

14.  uznaje potrzebę zastosowania międzysektorowego i zrównoważonego podejścia do ośmiu obszarów działań w ramach strategii UE na rzecz młodzieży; wzywa, by w czasach kryzysu ustalona została hierarchia priorytetów politycznych dotyczących młodzieży, na kształt której wpływ będzie mieć głos młodych ludzi oraz ich cele;

Wyzwania kolejnego cyklu:

kształcenie, szkolenie, innowacyjność i finansowanie

15.  z zadowoleniem przyjmuje nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu; podkreśla potrzebę solidnego finansowania tego programu i stworzenia osobnej sekcji oraz odrębnego budżetu na działania związane z młodzieżą;

16.  podkreśla, że państwa członkowskie i przedsiębiorstwa powinny inwestować większe środki w odpowiednie umiejętności oraz urozmaicać rodzaje szkoleń odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach technologicznych, poprzez tworzenie bardziej elastycznych programów nauczania oraz łączenie przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych w celu lepszego dostosowania do przyszłych kierunków rozwoju rynku pracy; podkreśla znaczenie poprawy mobilności młodzieży, w szczególności poprzez wczesne rozpoczęcie nauki języków obcych; wzywa państwa członkowskie do stworzenia dwutorowego systemu kształcenia zawodowego i szkolenia jako skutecznego sposobu dostosowywania wymogów nauczania do wymogów rynku pracy oraz ograniczania bezrobocia wśród młodzieży;

17.  zwraca się do państw członkowskich o zagwarantowanie całkowitej przekazywalności praw socjalnych, aby nie podważać ochrony socjalnej młodych ludzi przemieszczających się w związku z pracą zawodową;

18.  podkreśla korzyści związane z trójkątem wiedzy i wzywa państwa członkowskie do podejmowania większej liczby inicjatyw oraz wzmacniania oddziaływania trzech elementów trójkąta wiedzy, zapewniając w ten sposób wsparcie tworzenia stanowisk pracy oraz rozwój poprzez interakcję pomiędzy badaniami, kształceniem i innowacją;

19.  uznaje, że nowy program „Horyzont 2020” to odpowiednie ramy wspierania badań, innowacyjności i wybitnych osiągnięć naukowych; ostrzega jednak, że cięcia wydatków na kształcenie w niektórych państwach członkowskich zagrażają jego celom; wzywa państwa członkowskie, aby wyznaczyły kluczowe priorytety w ramach programu i w pełni z niego korzystały;

20.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania i zaproponowania metod zwiększających innowacyjność w programach nauczania na szczeblu krajowym;

21.  wzywa państwa członkowskie do poprawy możliwości szkolenia zawodowego, przeszkalania, przyuczania do zawodu, odbywania praktyk oraz staży, a także do likwidacji istniejących barier transgranicznych, które utrudniają do nich dostęp, tak aby można było oceniać te formy kształcenia w oparciu o kryterium równości, łączyć je w większym stopniu z innymi ścieżkami edukacyjnymi w perspektywie kształcenia ustawicznego, a także lepiej dopasować podaż i popyt w zakresie możliwości kształcenia zawodowego dla ludzi młodych, zwiększając tym samym ich mobilność i szanse na rynku pracy, zwłaszcza w regionach przygranicznych;

22.  podkreśla wagę rozwiązania problemu niedopasowania geograficznego pomiędzy podażą pracy i popytem na nią, zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi, w szczególności poprzez dokonanie zmian w Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (EURES), w celu zwiększenia szans młodzieży na znalezienie zatrudnienia;

23.  podkreśla znaczenie strategicznego inwestowania funduszy strukturalnych UE w rozwój regionalny, konkurencyjność i tworzenie możliwości wysokiej jakości praktyk, przyuczania do zawodu oraz zrównoważonych i trwałych miejsc pracy, które dałyby młodym ludziom możliwie największe szanse na zatrudnienie, w ramach którego przestrzegane są prawa pracownika obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby w znacznym stopniu ograniczyć niepewność i zagrożenie ubóstwem; ponadto podkreśla wagę zróżnicowania gospodarczego w kierunku sektorów o wysokiej wartości dodanej, w stosownych przypadkach, a także konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na obszary wiejskie oraz obszary znajdujące się w niekorzystnym położeniu;

24.  uważa, że aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży, podstawą jest zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w opracowanie i wdrożenie odpowiedniej kombinacji polityki budżetowej i monetarnej;

25.  uważa, że można było uniknąć obecnych wysokich stóp bezrobocia w niektórych państwach członkowskich poprzez intensywne krajowe i regionalne strategie pobudzania przedsiębiorstw do zatrudniania młodej siły roboczej;

26.  zauważa, że wraz z unijnymi strategiami zatrudnienia miasta i regiony pełnią ważną rolę w ocenie lokalnych rynków zatrudnienia, przewidywaniu potrzeb tych rynków i opracowywaniu programów dla młodzieży oraz podkreśla znaczenie młodych ludzi w ich społecznościach, w tym w społecznościach wysp i regionów najbardziej oddalonych; wzywa władze lokalne i regionalne do wspierania aktywności obywatelskiej oraz do dopilnowania, by przedstawiciele młodzieży lub stowarzyszeń młodzieżowych uczestniczyli w różnych inicjatywach proponowanych przez UE;

27.  podkreśla pozytywną rolę, jaką w procesie kształcenia i zaopatrywania studentów, w tym młodych osób dorosłych, w nowe umiejętności niezbędne do walki z bezrobociem, odgrywają uniwersytety otwarte oraz otwarta edukacja; podkreśla, że kształcenie ustawiczne to dynamiczny środek kształcenia, który odpowiada obecnym potrzebom i zainteresowaniom osób z niego korzystających;

28.  podkreśla znaczenie nabywania umiejętności przekrojowych, takich jak umiejętności ICT, przywódcze, krytycznego myślenia oraz znajomość języków, również poprzez studiowanie za granicą, tak aby zwiększyć szanse młodzieży na rynku pracy oraz ich możliwości przystosowywania się do przyszłych zmian na rynku pracy;

29.  podkreśla znaczenie uczenia się nieformalnego i pozaformalnego dla rozwoju wartości, umiejętności i kwalifikacji w odniesieniu do ludzi młodych, jak również do nauki obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania systemów uznawania kompetencji zdobytych poprzez nieformalne i pozaformalne uczenie się, wolontariat, staże i prace społeczne, oraz do udzielania wsparcia dla takich działań w ramach nowych programów dotyczących kształcenia, młodzieży i obywatelstwa;

30.  uważa, że jest jeszcze miejsce na rozwój wzajemnego uczenia się w dziedzinie kształcenia i szkoleń jako środka umożliwiającego wymianę dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi;

31.  z zadowoleniem przyjmuje ostatnie zobowiązania państw członkowskich i Rady do realizacji nowych inicjatyw na rzecz młodzieży z dokładnie określonymi środkami finansowania; wzywa Radę do zainicjowania podobnych strategii we wszystkich państwach członkowskich w ramach „Nowego ładu” dla młodych ludzi;

32.  podkreśla potrzebę zachęcania kobiet do decydowania się na kariery zawodowe, które są powszechnie uznawane za typowo „męskie”, zwłaszcza w sektorze technologii informacyjnych;

33.  uważa, że podejmowanie działań na wczesnym etapie oraz aktywne strategie polityczne dotyczące rynku pracy stanowią przejście od podejścia polegającego na łagodzeniu symptomów wielopokoleniowej deprywacji do podejścia opartego na wskazywaniu zagrożeń i eliminowaniu ich na wczesnym etapie życia w celu zapobiegania bezrobociu i ułatwiania reintegracji; zwraca szczególną uwagę na osoby najbardziej marginalizowane i w największym stopniu zagrożone bezrobociem;

34.  zwraca uwagę na problem nierówności na poziomie szkolnym, nieobecności w szkole oraz potrzebę ograniczenia w całej UE liczby osób porzucających naukę; podkreśla znaczenie zwiększonych funduszy na rzecz zagwarantowania równego dostępu do edukacji oraz ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki; zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia powiązań i współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się kształceniem, szkoleniami zawodowymi i pracą z młodzieżą; wzywa do wprowadzenia elastycznych ścieżek kształcenia na poziomie krajowym oraz unijnym;

35.  uważa, że przejście od etapu edukacji do etapu pracy to dla młodych ludzi szczególnie ważny moment, biorąc pod uwagę, że rozpoczęcie kariery zawodowej ma znaczący wpływ na ich dalszy rozwój; podkreśla w związku z tym istotną rolę, jaką rozwój we wczesnym dzieciństwie może odgrywać dla przerwania błędnego międzypokoleniowego cyklu niskiego poziomu rozwoju ludzkiego dzieci w niekorzystnej sytuacji; apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie usług doradztwa i orientacji na wczesnym etapie, aby zwiększyć zdolność młodych ludzi do podejmowania wystarczająco świadomych decyzji o przyszłej karierze zawodowej, ułatwiając tym samym młodym ludziom nabycie niezbędnych umiejętności i znalezienie pracy odpowiadającej potrzebom rynku pracy; podkreśla potencjał tworzenia miejsc pracy w takich sektorach jak ekologiczna gospodarka, opieka zdrowotna, usługi społeczne i ICT;

36.  podkreśla znaczenie udoskonalenia strategii politycznych mających na celu ułatwienie przejścia od edukacji do zatrudnienia poprzez zapewnienie wysokiej jakości praktyk i staży;

37.  wzywa państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na młodych ludzi, którzy nie mają pracy i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu, do zaoferowania im wysokiej jakości nauczania i szkolenia, tak aby mogli zdobyć umiejętności i doświadczenie, które są im potrzebne do podjęcia zatrudnienia, w tym w przypadku niektórych osób, poprzez zaoferowanie możliwości ponownego przystąpienia do nauki w ramach systemu kształcenia;

38.  wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na populację młodych ludzi przebywających w więzieniach w celu umożliwienia im ponownej integracji ze społeczeństwem;

39.  wzywa Komisję do wsparcia istniejącej sztandarowej inicjatywy „Mobilna młodzież” nowymi hasłami, takimi jak „Edukacja dla wszystkich młodych ludzi” czy „Praca dla wszystkich młodych ludzi”;

40.  przypomina o ryzyku pozbawienia niektórych państw członkowskich ich utalentowanej młodzieży, stwarzając możliwość pojawienia się zjawiska drenażu mózgów; podkreśla, że może on utrudniać ożywienie gospodarcze i wzrost w takich państwach członkowskich; wzywa Komisję i Radę, aby w pełni uwzględniły ten aspekt w przyszłych pracach nad propozycjami strategii oraz podczas ich wdrażania;

41.  podkreśla, że sektor kreatywny może oferować młodym ludziom dalsze i nowe możliwości rozwoju talentu oraz umiejętności; przypomina Komisji i państwom członkowskim, że nowe technologie pobudzają kreatywność młodych ludzi;

42.  podkreśla, że kultura w Europie stanowi istotny udział w PKB i wzywa państwa członkowskie do dalszego wspierania inicjatyw promujących tworzenie trwałych miejsc pracy dla młodych ludzi właśnie w tym sektorze;

Zatrudnienie i przedsiębiorczość wśród młodzieży

43.  podkreśla znaczenie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej, określonej w art. 174 TFUE, w dążeniu do realizacji celów strategii UE na rzecz młodzieży, przewidującej w szczególności stwarzanie większych, a przy tym równych szans dla wszystkich młodych ludzi poprzez propagowanie włączenia społecznego, równości płci i solidarności wszystkich młodych ludzi, poprzez ograniczanie zagrożenia ubóstwem i zwiększanie wskaźnika zatrudnienia w kontekście wprowadzanych obecnie środków redukcji długu, wzrastającego bezrobocia wśród młodzieży i niejednolitych poziomów wykształcenia i wyszkolenia;

44.  wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2007–2013, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); wzywa Komisję, aby regularnie informowała Parlament o postępie poczynionym przez państwa członkowskie;

45.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do uruchomienia wszystkich dostępnych środków, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych, na rzecz programu pobudzania inwestycji w szkolenia i miejsca pracy, w tym wspierania rozwoju biznesu poprzez przedsiębiorczość i z myślą o młodych ludziach, w celu zwalczania niedopuszczalnie wysokiej stopy bezrobocia wśród młodzieży; z zadowoleniem przyjmuje Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i apeluje do zainteresowanych państw członkowskich i regionów o pełne wykorzystanie dostępnych środków z EFS oraz do specjalnej alokacji środków;

46.  z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę UE dotyczącą gwarancji dla młodzieży, która ma także objąć młodych ludzi poniżej 30. roku życia i która powinna zapewnić im poszukiwane na rynku pracy umiejętności, dzięki którym będą mogli korzystać z wysokiej jakości, znaczących i stosownych możliwości; wzywa państwa członkowskie, by zobowiązały się do skutecznego i punktualnego wprowadzenia tego systemu oraz by w pełni korzystały z możliwości oferowanych przez nowy fundusz na rzecz zatrudniania młodzieży, udostępniony w ramach nowych wieloletnich ram finansowych; podkreśla potrzebę odpowiedniego poziomu finansowania tej inicjatywy z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych byłych i przyszłych unijnych funduszy strukturalnych; uważa, że budżet zaproponowany przez Radę na okres siedmiu lat jest niewystarczający;

47.  podkreśla jednak, że gwarancja dla młodzieży nie może zastąpić wysiłków i reform strukturalnych, które mają na celu dostosowanie systemów kształcenia i rynków pracy w niektórych państwach członkowskich do przyszłych wyzwań;

48.  wzywa Komisję, aby wprowadziła zachęty i zapewniła wsparcie techniczne dla młodych ludzi w celu zakładania własnych firm pod hasłem „Jeśli nie możesz znaleźć pracy, stwórz ją sobie”;

49.  proponuje wspierać ducha przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, zapewniając im łatwiejszy dostęp do mikrokredytów i instrumentów mikrofinansowych;

50.  uważa, że konsolidacja budżetowa nie powinna być realizowana w sposób, który wpływa na miejsca pracy dla młodzieży; wzywa państwa członkowskie, aby zapewniały więcej środków zachęcających do wspierania wysokiej jakości zatrudnienia dla ludzi młodych, takich jak ulgi podatkowe i ulgi na składki na ubezpieczenie społeczne oraz tworzenia odpowiednich przepisów dotyczących rynku pracy;

51.  uznaje, że przedsiębiorstwa społeczne mogą odgrywać ważną rolę w promowaniu wysokiej jakości miejsc pracy oraz zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie młodych Europejczyków;

52.  podkreśla potrzebę stworzenia przez państwa członkowskie mechanizmu zabezpieczającego w przypadku nieudanej próby rozpoczęcia działalności; wzywa państwa członkowskie do ograniczenia biurokracji;

Nowe technologie i media społecznościowe

53.  wzywa Komisję do przeprowadzenia ankiety mającej na celu zbadanie wpływu nowych technologii i mediów społecznościowych na życie młodych ludzi;

54.  Podkreśla potrzebę wprowadzenia przez państwa członkowskie strategii wspierających dostęp młodych ludzi do ICT;

55.  wzywa Komisję do wykorzystania dynamizmu mediów społecznościowych w kształceniu, szkoleniu i udziale młodzieży, aby doprowadzić do wzrostu zatrudnienia, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju kultury;

56.  podkreśla potrzebę ochrony młodych ludzi przed wszelkimi formami nadużycia, w tym atakami internetowymi oraz nadużyciami związanymi z ich danymi osobowymi i zdrowiem;

57.  podkreśla, że Komisja, za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz poprzez większe zaangażowanie w organizacje młodzieżowe i kontakt z ich przedstawicielami, powinna lepiej informować o podejmowanych inicjatywach na rzecz młodzieży (np. Europejski Portal Młodzieżowy), i lepiej wykorzystywać te informacje;

58.  Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz otwarcia edukacji służącej poprawie skuteczności, równości i zwiększeniu dostępności systemów kształcenia, szkolenia i nauki poprzez zwiększoną integrację ICT i nowych technologii w kształceniu i szkoleniach; wzywa państwa członkowskie do wspierania działań na rzecz otwarcia edukacji, na przykład poprzez wprowadzanie licznych otwartych kursów internetowych (MOOC);

Udział młodzieży i obywatelstwo europejskie

59.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli; podkreśla potrzebę większego zaangażowania młodych ludzi poprzez zachęcanie ich do dzielenia się swoją wizją przyszłości UE;

60.  wzywa Komisję do dalszego udzielania jeszcze większego wsparcia w zakresie europejskiej karty młodzieżowej ułatwiającej dostęp młodych ludzi do kultury na terenie całej UE;

61.  podkreśla istotne znaczenie sportu, ćwiczeń fizycznych oraz działań społecznych wspierających udział młodzieży jako narzędzi, które mogą mieć duży wpływ na lokalne społeczności i mogą pomóc w pokonywaniu wielu wyzwań społecznych, przed którymi staje młodzież, takich jak radzenie sobie z wykluczeniem społecznym i rozwijanie w młodych ludziach poczucia dumy i własnej wartości; podkreśla ponadto, że korzyści fizyczne i psychiczne płynące z ćwiczeń fizycznych pomagają przygotować młodych ludzi do pracy;

62.  podkreśla znaczenie wysyłania przez UE wyraźnych sygnałów kierowanych do młodzieży, popartych rzeczywistymi strategiami politycznymi z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.;

63.  wzywa Komisję do opracowania szeregu inicjatyw w celu wzmacniania integracji UE; nalega, aby państwa członkowskie zawarły w programach nauczania kierunki studiów europejskich;

64.  podkreśla znaczenie wykorzystywania ICT, w tym sieci społecznościowych, w określonym celu - zwiększaniu uczestnictwa;

65.  podkreśla potrzebę opracowania liczniejszych programów pomocowych dla grup zmarginalizowanych oraz udzielania wsparcia dla sektora młodzieży w rozwijaniu jego struktur i kanałów komunikacji, aby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem społecznym;

66.  podkreśla znaczenie programu „Młodzież w działaniu”, który wspiera aktywność obywatelską młodzieży, rozwija solidarność i promuje tolerancję wśród młodych ludzi;

67.  podkreśla rolę organizacji na rzecz młodzieży jako głównego kanału uczestnictwa oraz rolę wolontariuszy, którą należy dalej wzmacniać poprzez mechanizmy wsparcia, odpowiednie ramy prawne i jasno określone prawa i obowiązki, zgodnie z Europejską kartą praw i obowiązków wolontariuszy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zabezpieczenia wsparcia politycznego i finansowego dla pracy z młodzieżą, a w szczególności dla organizacji na rzecz młodzieży zaangażowanych w projekty UE;

68.  uważa, że możliwość prowadzenia samodzielnego życia przez młodych ludzi powinna być nadrzędnym priorytetem strategii na rzecz młodzieży w nadchodzącym okresie; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie, aby skoncentrowały współpracę dotyczącą młodzieży na jej niezależności i uczestnictwie wszystkich młodych ludzi w społeczeństwie;

Zasady ogólne

69.  podkreśla znaczenie wyeliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminacji wśród młodych ludzi, w tym dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;

70.  podkreśla, że walka ze zróżnicowaną sytuacją kobiet i mężczyzn oraz walka ze stereotypami powinna stanowić nieodłączny element skutecznej polityki na rzecz młodzieży w celu zapobieżenia i wyeliminowania w szczególności przemocy przeciwko kobietom;

71.  podkreśla znaczenie uznania młodych ludzi za grupę priorytetową w ramach społecznej wizji Unii Europejskiej i bezpośredniego angażowania się w ich sprawy, zwiększając tym samym ich wpływ, a także wspierając rozwój, dobrobyt oraz włączenie społeczne;

72.  podkreśla potrzebę zapewnienia skutecznego i zindywidualizowanego wsparcia dla młodych ludzi z niepełnosprawnością;

o
o   o

73.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 21.
(2) Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2.
(3) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 77.
(4) Eurofound (2012), NEETs – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: Characteristics, costs and policy responses in Europe” (Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne w Europie), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg
(5) Eurofound (2012), NEETs – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: Właściwości, koszty i rozwiązania polityczne w Europie. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności