Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2144(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0273/2013

Внесени текстове :

A7-0273/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 23
CRE 10/09/2013 - 23

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.18
CRE 11/09/2013 - 5.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0366

Приети текстове
PDF 373kWORD 32k
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
Вътрешният пазар за услуги
P7_TA(2013)0366A7-0273/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. относно вътрешния пазар на услуги: актуално състояние и следващи стъпки (2012/2144(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 9, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на Директивата за услугите — Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012—2015 г.“ (COM(2012)0261) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията,

–  като взе предвид проучването на Комисията, озаглавено „Икономическото въздействие на Директивата за услугите: първата оценка след прилагането“ (Икономически доклади (Economic Papers) № 456),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За по-добре функциониращ единен пазар на услугите – използване на резултатите от процеса на взаимна оценка на Директивата за услугите“ (COM(2011)0020) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията относно процеса на взаимна оценка на Директивата за услугите (SEC(2011)0102),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар II — Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14—15 март 2013 г. относно приноса на европейските политики за растежа и заетостта,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28—29 юни 2012 г. относно Пакт за растеж и работни места,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 март 2011 г. относно по-добре функциониращ единен пазар на услугите — процес на взаимна оценка на Директивата за услугите,

–  като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно 20 основни тревоги на гражданите и на стопанските субекти за функционирането на единния пазар(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно процеса на взаимна оценка на Директивата за услугите(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011°г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2011 г. относно прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите(7),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0273/2013),

А.  като има предвид, че единният ни пазар е крайъгълен камък в изграждането на Европа и неговото добро функциониране е ключово за подходящото прилагане на политиките на ЕС и основа за възстановяване;

Б.  като има предвид, че секторът на услугите допринася за над 65 % от БВП и общата заетост в ЕС и е стълб на нашата икономика; като има предвид, че услугите, обхванати от Директивата за услугите, се равняват на 45 % от БВП на ЕС;

В.  като има предвид, че цялостното прилагане на директивата ще подобри значително функционирането на единния пазар на услуги, по-специално чрез улесняване на пазарния достъп за МСП и самостоятелно заетите лица, разширяване на потребителския избор и повишаване на конкурентоспособността в ЕС, растежа и заетостта;

Г.  като има предвид, че един функционален, ефективен и по-конкурентен пазар на услуги е необходим за европейската индустрия, за европейските предприятия (особено МСП) и потребители;

Д.  като има предвид, че Директивата за услугите е донесла конкретни ползи след приемането си през 2006 г., като е улеснила пазарния достъп както за предприятия, така и за потребители, но все още не са постигнати всички очаквани от нея резултати поради недостатъци в нейното прилагане;

Е.  като има предвид, че разпокъсаното тълкуване и неадекватното прилагане на директивата все още създават пречки за свободното движение на услуги през границите;

Ж.  като има предвид, че предприятията, по-специално МСП, все още трябва да спазват широк кръг административни и бюрократични изисквания, които са тежък товар за тях, особено когато се добавят към трудностите им да получават кредити;

З.  като има предвид, че рискът от изтощаване по отношение на Директивата за услугите не следва да води до намаляване на нашите усилия за реализиране на пълния потенциал на директивата;

И.  като има предвид, че е настъпил моментът за действие с оглед на това, че при растящата безработица и влошаващите се публични финанси секторът на услугите е повече от всякога източник на конкурентоспособност, растеж и работни места, който не може да бъде пренебрегнат;

Неизползваният потенциал на услугите за растеж и работни места

1.  Подчертава, че ненужният и непропорционален административен товар, дискриминационните практики и неоправданите ограничения за предоставяне на услуги в целия ЕС блокират значителни източници на растеж, като пречат на създаването на работни места и водят до пропуснати възможности за предприятията;

2.  Подчертава, че ако държавите членки бяха готови да приложат изцяло и по подходящ начин Директивата за услугите и да премахнат неоправданите ограничения, според амбициозните преценки на Комисията ЕС би могъл да постигне икономически растеж с до 2,6 % от БВП за 5—10 години;

3.  Отбелязва, че Комисията следва да съсредоточи усилията си върху тези сектори на услугите, които са от голямо икономическо значение и имат над средния потенциал за растеж, като бизнес услуги, строителни услуги, туристически услуги и търговия на дребно, за да се постигнат краткосрочно осезаеми резултати за растеж и работни места;

4.  Подчертава, че ефективното прилагане на съществуващите правила е интелигентен и бърз начин за допринасяне за растеж без публични разходи; подчертава спешната необходимост да се постигне функциониране на директивата на практика с оглед на освобождаване на неизползвания й потенциал и допринасяне към европейския модел на балансирана и устойчива социална пазарна икономика;

5.  Подчертава значението на разработването на по-добри показатели за резултатността на единния пазар на основата на реалния опит и очаквания на предприятията и потребителите, за да се увеличи функционалността, както и познанията им за различните техни права, на които могат да се позовават, за да си осигурят достъп до единния пазар на услуги;

6.  Приветства развитието на цифровия единен пазар и новите форми на услуги, като цифровите и мобилните услуги и смесените пакети от стоки и услуги; подчертава необходимостта да се прилага Директивата в пълна мяра, като се спазват нейният дух и буква, а също така и по подготвен за бъдещето начин, за да се насърчат иновациите;

7.  Насърчава също постепенното отваряне на вътрешния пазар на услуги в сектора на социалното подпомагане при зачитане на разпоредбите на Директивата за услугите;

8.  припомня, че Директивата за услугите не налага насила либерализация на услугите, а подготвя пътя, по който както предприятията, така и потребителите да използват пълния потенциал на нашия единен пазар в контекста на една конкурентна социална пазарна икономика;

9.  Приветства съобщението на Комисията относно прилагането на Директивата за услугите, озаглавено „Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012—2015 г.“ (COM(2012)0261), което отговаря на задължението за представяне на отчети, както е посочено в член 41 от директивата; отново заявява необходимостта да се вземат предвид средносрочните и дългосрочни ефекти на Директивата за услугите върху заетостта в ЕС;

Бариери, граници и тежести за свободното движение

10.  Изразява съжаление, че съществува значителен брой установени случаи, в които държавите членки неуместно се позоват на наложителните причини, свързани с обществения интерес (член 15 от Директивата за услугите) с единствената цел да защитят и облагодетелстват вътрешния си пазар; счита, че използването на наложителните причини, свързани с обществения интерес, следва винаги да е обективно обосновано и строго пропорционално на преследваната цел, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз; подчертава факта, че затормозяващите изисквания относно правната форма и дяловото участие, териториалните ограничения, тестовете за икономическа необходимост и фиксираните тарифи създават неоправдани пречки пред ефективното установяване зад граница и вредят на вътрешния пазар на услуги;

11.  Изразява съжаление, че оценка за пропорционалност се прави рядко; отправя искане до Комисията да изясни понятието за пропорционалност и да предостави практически насоки на държавите членки относно това, как да го прилагат, като се използва за отправна точка съществуващата съдебната практика на Съда на ЕС;

12.  Настоятелно призовава държавите членки да приложат ефективно и изцяло клаузата за свободата да се предоставят услуги (член 16 от Директивата за услугите) и да премахнат двойните регулаторни тежести;

13.  Посочва, че за дейности, за които броят на разрешителните може да е ограничен поради недостиг на природни ресурси или технически капацитет, в Директивата за услугите се изтъква необходимостта от даване възможност на доставчика да си възстанови разходите по инвестицията и да получи разумна възвръщаемост от инвестирания капитал, без да се ограничава или нарушава свободната конкуренция;

14.  Изразява загриженост от растящия брой случаи на дискриминация, докладвани от потребители; настоятелно призовава държавите членки да приложат правилно и изцяло член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и призовава предприятията да се въздържат от неоправдани дискриминационни практики на основата на национална принадлежност или местожителство; подчертава обаче, че всяко задължение за продажба е в противоречие с основния принцип на свободата на сключване на договор; поради това приветства текущата работа на Комисията по доклад с насоки за недискриминация, където се постига подходящ баланс в полза на потребителите и предприятията; приветства също така конструктивната роля на Европейските потребителски центрове за идентифициране и отстраняване на установените нередности;

Интелигентно управление на вътрешния пазар на услуги

15.  Подчертава, че гладкото функциониране на вътрешния пазар на услуги изисква взаимодействие с правила, специфични за отделните сектори, които могат да съдържат изисквания за допълнителни разрешения, водещи до кумулативни разходи, по-специално за предприятията; подчертава, че това зависи също от прилагането на други законодателни актове на ЕС; поради това призовава държавите членки да възприемат интегриран подход към вътрешния пазар на услуги, за да гарантират правна сигурност за потребителите и предприятията, и по-специално МСП;

16.  Призовава Комисията да гарантира съгласуваност между партньорската проверка съгласно Директивата за услугите и взаимното оценяване съгласно Директивата за професионалните квалификации; подчертава, че следва всеки отделен случай да бъде оценяван самостоятелно, включително основанията, посочени от държавите членки относно това, защо някои изисквания се запазват, за да се установят специфичните области, в които държавите членки непропорционално регулират практикуването на дадена професия или блокират достъпа до някои професии; настоятелно призовава държавите членки да премахнат подобни неоправдани изисквания;

17.  Отправя искане до държавите членки да използват в по-голяма степен взаимното признаване, за да улеснят свободното движение на услуги навсякъде, където все още няма хармонизирани правила;

18.  Отбелязва, че разнообразието от национални стандарти води до разпокъсаност и несигурност; насърчава разработването на доброволни европейски стандарти за услуги, обхванати от Директивата за услугите, като начин да се подобри възможността за трансгранични сравнения и трансграничната търговията;

19.  Счита, че Европейската комисия и европейските организации по стандартизация следва да работят в тясно сътрудничество, за да се гарантира, където е уместно, съгласуваност на използваната терминология, така че правилата да се прилагат последователно в целия ЕС;

20.  Подчертава също така, че неадекватното трансгранично покритие на застраховките за доставчици на услуги е важна пречка пред свободното движение; настоятелно призовава заинтересованите страни да намерят решения чрез диалог;

21.  Насърчава по-широката употреба на информационната система на вътрешния пазар (IMI) между държавите членки за проверки на спазването на изискванията на директивата, по-специално в случаи на трансгранично предоставяне на услуги, и на Европейските потребителски центрове, както и на SOLVIT, за да се помага на предприятията и потребителите във връзка с противоречиви правила и несъответствия; за тази цел подчертава колко е важно да се гарантира пълен достъп на асоциираните партньори до мрежата SOLVIT на техническо равнище;

22.  Отбелязва, че инструментите на единния пазар, в това число SOLVIT, следва да работят по-добре по отношение на времето, необходимо за разрешаване на отделните казуси; подчертава колко е важно наличието на подобрени цели и на ключови показатели за постиженията в тази връзка; приветства инициативата на Комисията за преразглеждане на правната рамка на SOLVIT;

23.  Настоятелно призовава държавите членки да преминат към единични звена за контакт от второ поколение, които представляват напълно функциониращи, многоезични и лесни за ползване портали за електронни административни услуги; подчертава значението на възприемането на подход на доставчик на услуги, който обхваща целия икономически цикъл; счита, че електронните процедури ще подпомогнат опростяването, ще намалят разходите за съобразяване със законовите изисквания и ще увеличат правната сигурност; призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълна оперативна съвместимост на своите единични звена за контакт и да ги популяризират зад граница, като информират европейските граждани и предприятия относно техните права и възможности, произтичащи от Директивата за услугите; призовава също така Комисията да определи референтни критерии за оценка на единичните звена за контакт, включително данни за равнищата на използването им, и редовно да докладва пред Парламента относно постигнатия напредък;

По-добро прилагане за максимален икономически ефект

24.  Подчертава факта, че където е приложена по подходящ начин, Директивата за услугите е донесла конкретни резултати, чието изражение са работни места и растеж; поради това подкрепя обмена на най-добри практики между държавите членки, включително новаторските решения, намирани чрез връзка между компетентните органи в граничните райони;

25.  Посочва, че неадекватното прилагане има въздействие „без граници“, като цената се плаща от гражданите в целия ЕС; подчертава, че всички държави членки носят отговорност една пред друга и пред Съюза за ефективното прилагане на директивата и следва да поемат задълженията си на равна нога;

26.  Призовава Комисията да подпомага държавите членки по ключовите проблеми, установени от тях, свързани с въвеждането и прилагането на законодателството на ЕС в областта на единния пазар, в това число относно начини за подобряване на транспонирането и недостатъчното съответствие с изискванията и получаването на бърза и ефективна съдебна защита;

27.  Подчертава, че компетентните регионални и местни органи трябва също да поемат споделена отговорност за пълно и качествено прилагане, което отива по-далеч от спазване на буквата и духа на директивата, с общата цел да стимулират икономическата дейност и заетостта; изтъква в тази връзка колко е важно да се намали административната тежест;

28.  Твърдо подкрепя политиката на нулева толерантност на Комисията по отношение на необоснованите ограничения; насърчава Комисията да използва всички налични средства на свое разположение, за да гарантира пълното и правилно прилагане на съществуващите правила в диалог на равноправна основа с държавите членки; призовава да се използват ускорени процедури за нарушения, приключвани не по-късно от 18 месеца след началото им, винаги, когато бъде установено неправилно или недостатъчно прилагане или нарушения на директивата от държавите членки;

29.  Призовава Комисията да използва „Месеца на единния пазар” като възможност да демонстрира пред предприятията ползите от единния пазар за услуги;

Укрепване на прозрачността и отчетността

30.  Отправя искане до Комисията на основата на партньорските проверки да изготви списък на най-затормозяващите ограничения, да предложи целеви реформи и да информира редовно Съвета и Парламента;

31.  Насърчава Комисията да обръща особено внимание на сектора на услугите в годишните обзори на растежа и докладите за състоянието на интеграцията на единния пазар, както и да включи услугите в препоръките си за отделните държави; счита, че Комисията и Съветът, посредством тези подробни, специфични за всяка страна препоръки, следва да продължат да насърчават държавите членки да приемат и осъществяват политики за дългосрочен икономически растеж.

32.  Призовава националните парламенти да се ангажират активно в подкрепа на прилагането на директивата и да използват правомощията си за контрол спрямо националните органи на всички равнища;

33.  Настоятелно призовава заинтересованите страни, бизнес общността и социалните партньори да изпълнят ролята си за търсене на отговорност от правителствата във връзка с даването на нов тласък на европейския сектор на услугите и създаването на стабилни работни места;

34.  Отправя искане към Съвета и неговото председателство да включват редовно вътрешния пазар на услуги в дневния ред за заседанията на Съвета по конкурентоспособност; предлага да се въведат отново „докладите за съответствието“ на Комисията като начин за измерване на напредъка в улесняването на достъпа до пазара;

35.  Настоятелно призовава членовете на Европейския съвет да поемат пълна политическа отговорност за един добре функциониращ вътрешен пазар на услуги; приканва председателя на Европейския съвет да запази тази тема в дневния ред на Европейския съвет толкова дълго време, колкото е необходимо, с общоприета пътна карта, включително специфични референтни критерии и график, съгласно който държавите членки да дадат свеж тласък и да премахнат оставащите пречки за пълното прилагане на Директивата за услугите;

o
o   o

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0395.
(4) OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стp. 46.
(5) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стp. 51.
(6) OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стp. 9.
(7) OВ C 188 E, 28.6.2012 г.,стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност