Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2144(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0273/2013

Texte depuse :

A7-0273/2013

Dezbateri :

PV 10/09/2013 - 23
CRE 10/09/2013 - 23

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.18
CRE 11/09/2013 - 5.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0366

Texte adoptate
PDF 297kWORD 30k
Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg
Piața internă a serviciilor
P7_TA(2013)0366A7-0273/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2013 referitoare la piața internă a serviciilor: stadiul actual și etapele următoare (2012/2144(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 9, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei pe tema implementării directivei privind serviciile - Parteneriat pentru o nouă creștere a serviciilor 2012-2015 (COM(2012)0261), precum și documentele de lucru însoțitoare ale serviciilor Comisiei,

–  având în vedere studiul Comisiei intitulat „The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation’ (Economic Papers No 456) („Impactul economic al directivei privind serviciile: O primă evaluare în urma punerii în aplicare”),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile” (COM(2011)0020) și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei intitulat „Procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile” (SEC(2011)0102),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O guvernanță mai bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 14 și 15 martie 2013 privind contribuția politicilor europene la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 28 și 29 iunie 2012 privind Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 martie 2011 privind o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile,

–  având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind guvernanța pieței unice(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice(3);

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile(7),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0273/2013),

A.  întrucât piața noastră unică este piatra de temelie a construcției europene și buna sa funcționare este esențială pentru punerea corectă în aplicare a politicilor UE și reprezintă o bază pentru redresarea economică;

B.  întrucât sectorul serviciilor reprezintă mai mult de 65% din PIB-ul UE și din totalul locurilor de muncă din UE și este un pilon al economiei noastre; întrucât serviciile care fac obiectul Directivei privind serviciile reprezintă 45% din PIB-ul UE;

C.  întrucât punerea deplină în aplicare a directivei va îmbunătăți substanțial funcționarea pieței unice a serviciilor, în special prin facilitarea accesului pe piață al IMM-urilor și al lucrătorilor independenți, prin extinderea posibilităților de alegere a consumatorilor și prin contribuția la consolidarea competitivității la nivelul UE, a creșterii și a ocupării forței de muncă;

D.  întrucât este necesară o piață a serviciilor funcțională, eficientă și mai competitivă pentru industria europeană, întreprinderile europene (în special pentru IMM-uri) și consumatori;

E.  întrucât, de la adoptarea sa în 2006, Directiva privind serviciile a adus beneficii concrete, facilitând accesul la piață atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, dar încă nu a adus toate rezultatele scontate, ca urmare a neajunsurilor legate de punerea sa în aplicare;

F.  întrucât interpretarea fragmentară și punerea în aplicare necorespunzătoare a directivei încă împiedică libera circulație transfrontalieră a serviciilor;

G.  întrucât întreprinderile, în special IMM-urile, sunt în continuare obligate să respecte o serie vastă de cerințe administrative și birocratice care reprezintă o povară, în special atunci când acestea se adaugă la dificultățile întâmpinate în accesarea creditelor;

H.  întrucât riscul de lasitudine față de Directiva privind serviciile nu ar trebui să ne determine să slăbim eforturile depuse în vederea realizării întregului potențial al acesteia,

I.  întrucât a sosit momentul să trecem la acțiune, având în vedere că, odată cu creșterea șomajului și deteriorarea finanțelor publice, sectorul serviciilor este mai mult decât oricând o sursă de competitivitate, de creștere economică și de locuri de muncă care nu poate fi neglijată,

Potențialul neexploatat al serviciilor legat de creșterea economică și ocuparea forței de muncă

1.  subliniază că sarcinile administrative inutile și disproporționate, practicile discriminatorii și restricțiile nejustificate privind prestările de servicii pe teritoriul UE blochează surse importante de creștere, împiedică crearea de locuri de muncă și privează întreprinderile de oportunități;

2.  semnalează că, potrivit estimărilor ambițioase ale Comisiei, PIB-ul UE ar putea crește cu 2,6 % în 5-10 ani, dacă statele membre ar fi dispuse să pună în aplicare în mod corespunzător și pe deplin Directiva privind serviciile și să elimine restricțiile nejustificate;

3.  remarcă faptul că Comisia ar trebui să își concentreze eforturile pe acele sectoare ale serviciilor care prezintă o mare importanță economică și un potențial de creștere peste medie, cum ar fi serviciile din sectorul afacerilor, al construcțiilor, al turismului, precum și al comerțului cu amănuntul, cu scopul de a obține rezultate concrete pe termen scurt în ceea ce privește creșterea și crearea de locuri de muncă;

4.  accentuează faptul că aplicarea efectivă a normelor existente este o cale inteligentă și rapidă de a contribui la creșterea economică fără cheltuieli publice; subliniază necesitatea urgentă ca directiva să devină funcțională în practică pentru a elibera potențialul neexploatat al acesteia și a aduce o contribuție la modelul european al unei economii sociale de piață echilibrate și durabile;

5.  subliniază importanța dezvoltării unor indicatori mai buni ai performanțelor pieței unice, pe baza experiențelor reale și a așteptărilor întreprinderilor și consumatorilor, cu scopul de a dezvolta funcționalitatea și cunoștințele privind diferitele drepturi care pot fi invocate pentru a asigura accesul la piața unică a serviciilor;

6.  salută dezvoltarea pieței unice digitale și a noilor tipuri de servicii precum serviciile digitale și mobile și pachetele mixte de bunuri și servicii; subliniază necesitatea de a pune în aplicare pe deplin directiva în litera și spiritul ei și într-un mod orientat spre viitor, pentru a încuraja inovarea;

7.  încurajează, totodată, deschiderea treptată a pieței interne pentru serviciile din sectorul social, cu respectarea dispozițiilor Directivei privind serviciile;

8.  reamintește că Directiva privind serviciile nu forțează liberalizarea serviciilor, ci pregătește terenul pentru ca atât întreprinderile, cât și consumatorii să înțeleagă întregul potențial al pieței noastre unice în contextul unei economii sociale de piață competitive;

9.  salută comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea Directivei privind serviciile, intitulată „Parteneriat pentru o nouă creștere a serviciilor 2012-2015” (COM(2012)0261), care răspunde obligației de raportare, prevăzută la articolul 41 din directivă; reafirmă faptul că este necesar să se țină seama de efectele pe termen mediu și lung ale directivei privind serviciile asupra ocupării forței de muncă în UE;

Bariere, frontiere și piedici în calea liberei circulații

10.  regretă faptul că există un număr semnificativ de cazuri identificate în care statele membre statele membre invocă în mod neadecvat motive imperative de interes public (articolul 15 din Directiva privind serviciile) doar pentru a proteja și favoriza propria lor piață internă; consideră că folosirea motivelor imperative de interes public ar trebui justificată obiectiv întotdeauna și ar trebui să fie strict proporțională cu obiectivele vizate și să respecte jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE); subliniază faptul că formalitățile legale greoaie, precum și cerințele privind acționarii, restricțiile teritoriale, testele de necesități economice și tarifele fixe creează obstacole nejustificate în calea stabilirii transfrontaliere eficiente și afectează piața internă a serviciilor;

11.  regretă faptul că se efectuează rar evaluarea proporționalității; solicită Comisiei să clarifice conceptul de proporționalitate și să elaboreze îndrumări practice destinate statelor membre cu privire la modalitatea de aplicare a acesteia, pe baza jurisprudenței existente a CJUE;

12.  îndeamnă statele membre să aplice în mod eficient și pe deplin clauza privind libertatea de a presta servicii (articolul 16 din Directiva privind serviciile) și să elimine sarcinile generate de dubla reglementare;

13.  subliniază faptul că, în cazul activităților pentru care autorizațiile disponibile pot fi limitate din cauza resurselor naturale limitate sau a capacității tehnice reduse, directiva privind serviciile subliniază că furnizorul serviciilor trebuie să-și poată recupera investiția și să facă un profit corect, fără a limita sau a distorsiona libera concurență;

14.  își manifestă îngrijorarea privind numărul în creștere al cazurilor de discriminare raportate de consumatori; îndeamnă statele membre să pună în aplicare în mod corect și pe deplin articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și invită întreprinderile să se abțină de la practici discriminatorii nejustificate bazate pe naționalitate sau loc de reședință; evidențiază, cu toate acestea, faptul că orice obligație de a vinde contravine principiului fundamental al libertății contractuale; salută, așadar, activitatea curentă a Comisiei referitoare la un raport de orientare privind nediscriminarea, menit să stabilească un echilibru adecvat în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor; salută rolul centrelor europene ale consumatorilor în identificarea și soluționarea neregulilor observate;

Guvernanța inteligentă a pieței interne a serviciilor

15.  reamintește că pentru buna funcționare a pieței interne a serviciilor este nevoie de o interacțiune cu regulile specifice ale sectorului, ceea ce ar putea necesita autorizații suplimentare, ducând la costuri cumulative, în special pentru întreprinderi; evidențiază faptul că aceasta depinde și de punerea în aplicare a altor acte legislative ale UE; îndeamnă, prin urmare, statele membre să abordeze piața internă a serviciilor în mod integrat în vederea garantării securității juridice pentru consumatori și întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

16.  invită Comisia să asigure coerența între evaluarea inter pares prevăzută de Directiva privind serviciile și evaluarea reciprocă prevăzută de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale; subliniază faptul că ar trebui efectuată o evaluare atentă pentru fiecare caz în parte, inclusiv a justificărilor prezentate de statele membre pentru menținerea anumitor cerințe, în vederea identificării domeniilor specifice în care statele membre reglementează în mod disproporționat exercitarea unei profesii sau blochează accesul la anumite profesii; îndeamnă statele membre să elimine astfel de cerințe nejustificate;

17.  solicită statelor membre să utilizeze mai mult procedura recunoașterii reciproce pentru a facilita libera circulație a serviciilor, acolo unde încă nu există norme armonizate;

18.  observă că diversitatea standardelor naționale provoacă fragmentare și incertitudine; încurajează dezvoltarea unor standarde europene voluntare pentru serviciile care fac obiectul Directivei privind serviciile în vederea îmbunătățirii comparabilității transfrontaliere și a comerțului transfrontalier;

19.  consideră că organizațiile europene de standardizare și Comisia Europeană ar trebuie să coopereze strâns pentru a asigura, după caz, coerența terminologiei folosite astfel încât regulile să fie aplicate în mod consecvent la nivelul întregii UE;

20.  subliniază, de asemenea, faptul că acoperirea transfrontalieră neadecvată a asigurărilor pentru prestatorii de servicii este o barieră majoră în calea liberei circulații; îndeamnă părțile interesate să găsească soluții prin intermediul dialogului;

21.  încurajează folosirea mai largă a sistemului IMI între statele membre pentru a verifica respectarea cerințelor directivei, în special în cazurile de prestare transfrontalieră a serviciilor, precum și a centrelor europene ale consumatorilor și a SOLVIT pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii în cazul normelor contradictorii și al nerespectării obligațiilor; subliniază, în acest sens, importanța asigurării accesului integral al partenerilor asociați la rețeaua SOLVIT la nivel tehnic;

22.  remarcă faptul că instrumentele pieței unice, inclusiv SOLVIT, ar trebui să funcționeze mai bine din punctul de vedere al timpului necesar pentru soluționarea cazurilor; subliniază, în acest sens, importanța îmbunătățirii obiectivelor și a indicatorilor-cheie de performanță; salută inițiativa Comisiei de revizuire a cadrului juridic al SOLVIT;

23.  îndeamnă statele membre să treacă la a doua generație de ghișee unice, care reprezintă portaluri de e-Guvernare pe deplin funcționale, multilingve și ușor de utilizat; accentuează importanța de a adopta o abordare de furnizor de servicii care să acopere întregul ciclu de afaceri; consideră că procedurile electronice vor crește simplificarea, vor reduce costurile de conformitate și vor spori securitatea juridică; solicită statelor membre să asigure interoperabilitatea deplină a ghișeelor lor unice și să le facă cunoscute dincolo de frontiere, informând toți cetățenii europeni cu privire la drepturile și oportunitățile pe care le au în baza Directivei privind serviciile; de asemenea, invită Comisiei să stabilească criterii de referință clare pentru evaluarea ghișeelor unice, inclusiv date privind nivelul utilizării acestora și să raporteze în mod regulat Parlamentului progresele realizate;

O aplicare mai eficientă pentru efecte economice maxime

24.  subliniază că, acolo unde Directiva privind serviciile a fost aplicată în mod corespunzător, aceasta a avut rezultate concrete în ceea ce privește locurile de muncă și creșterea economică; sprijină, prin urmare, schimbul de bune practici între statele membre, inclusiv de soluții inovatoare între autoritățile competente din regiunile transfrontaliere;

25.  subliniază că punerea în aplicare necorespunzătoare are un impact care nu ține seama de frontiere, iar consecințele sunt suportate de cetățenii din întreaga UE; subliniază faptul că toate statele membre sunt responsabile unele față de celelalte și față de Uniune pentru aplicarea efectivă a directivei și că acestea trebuie să-și respecte obligațiile în condiții de egalitate;

26.  solicită Comisiei să sprijine statele membre în remedierea principalelor probleme identificate în legătură cu punerea în aplicare a legislației UE privind piața unică, inclusiv cu privire la îmbunătățirea transpunerii și reducerea deficitelor în materie de conformitate, precum și cu privire la crearea unor căi de atac juridice rapide și eficiente;

27.  subliniază că autoritățile regionale și locale competente trebuie, de asemenea, să își asume partea lor de responsabilitate pentru o aplicare deplină și de calitate în litera și în spiritul directivei, având ca obiectiv general stimularea activității economice și a ocupării forței de muncă; în acest sens, subliniază importanța reducerii poverii administrative;

28.  sprijină ferm politica de toleranță zero a Comisiei în ceea ce privește restricțiile nejustificate; încurajează Comisia ca, în dialogul său de pe poziții egale cu statele membre, să folosească toate mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a asigura aplicarea deplină și corectă a normelor existente; solicită ca procedurile rapide de constatare a neîndeplinirii obligațiilor să fie aplicate și finalizate în termen de maximum 18 luni, ori de câte ori sunt identificate puneri în aplicare insuficiente sau încălcări ale directivei de către statele membre;

29.  solicită Comisiei să folosească „luna pieței unice” drept oportunitate pentru a prezenta întreprinderilor beneficiile pieței unice a serviciilor;

Consolidarea transparenței și a responsabilității

30.  solicită Comisiei, pe baza rezultatului evaluării inter-pares, să noteze restricțiile cele mai apăsătoare, să propună reforme specifice și să informeze constant Consiliul și Parlamentul;

31.  încurajează Comisia să acorde o atenție deosebită sectorului serviciilor în Analizele anuale privind creșterea și în Rapoartele privind starea de integrare a pieței unice și să includă sectorul serviciilor în recomandările specifice pentru fiecare țară; consideră că Comisia și Consiliul ar trebui, prin intermediul acestor recomandări detaliate specifice fiecărei țări, să încurajeze în continuare statele membre în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a unor politici de creștere pe termen lung;

32.  solicită parlamentelor naționale să sprijine activ punerea în executare a directivei și să-și folosească competențele de control față de autoritățile naționale la toate nivelurile;

33.  îndeamnă părțile interesate, comunitatea de afaceri și partenerii sociali să contribuie la responsabilizarea guvernelor în ceea ce privește revitalizarea sectorului european al serviciilor și crearea de locuri de muncă stabile;

34.  solicită Consiliului și Președinției să înscrie în mod regulat piața internă a serviciilor pe ordinea de zi a reuniunilor Consiliului Competitivitate; sugerează reintroducerea rapoartelor Comisiei „privind respectarea angajamentelor” ca metodă de evaluare a progreselor făcute privind facilitarea accesului pe piață;

35.  îndeamnă membrii Consiliului European să își asume întreaga responsabilitate politică pentru buna funcționare a pieței interne a serviciilor; invită Președintele Consiliului European să mențină această temă pe ordinea de zi a Consiliului European atât timp cât este necesar, având o foaie de parcurs convenită de comun acord care să includă criterii de referință specifice și un calendar pentru ca statele membre revitalizeze punerea deplină în aplicare a Directivei privind serviciile și să elimine obstacolele rămase în calea ei;

o
o   o

36.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0054.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0395.
(4) JO C 131 E, 8.5.2013, p. 46.
(5) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(6) JO C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(7) JO C 188 E, 28.6.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate