Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2144(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0273/2013

Ingivna texter :

A7-0273/2013

Debatter :

PV 10/09/2013 - 23
CRE 10/09/2013 - 23

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.18
CRE 11/09/2013 - 5.18
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0366

Antagna texter
PDF 218kWORD 28k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Den inre marknaden för tjänster
P7_TA(2013)0366A7-0273/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg (2012/2144(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 9, 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet – Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015 (COM(2012)0261) och de medföljande arbetsdokumenten från kommissionen,

–  med beaktande av kommissionens studie om tjänstedirektivets ekonomiska inverkan The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation (Economic Papers, nr 456),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Mot en bättre fungerande inre marknad för tjänster – bygga vidare på resultaten av den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet (COM(2011)0020) och det medföljande arbetsdokumentet från kommissionen om processen för den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet On the process of mutual evaluation of the Services Directive (SEC(2011)0102),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Bättre styrning av den inre marknaden (COM(2012)0259),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande På väg mot en inremarknadsakt (COM(2010)0608),

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 14–15 mars 2013 om europeiska strategier som bidrar till tillväxt och sysselsättning,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012 om en tillväxt- och sysselsättningspakt,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 10 mars 2011 om en bättre fungerande inre marknad för tjänster – ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivet,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till kommissionen om styrningen av den inre marknaden(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om en effektivare och rättvisare detaljhandelsmarknad(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2011 om genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG(7),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0273/2013), och av följande skäl:

A.  Vår inre marknad är en hörnsten i den europeiska konstruktionen, och det är väsentligt att den fungerar väl för att EU:s politik ska kunna genomföras på rätt sätt. Den inre marknaden utgör också en grund för återhämtningen.

B.  Tjänstesektorn står för mer än 65 procent av EU:s BNP och totala sysselsättning och är en stöttepelare för vår ekonomi. De tjänster som omfattas av tjänstedirektivet står för 45 procent av EU:s BNP.

C.  Ett fullständigt genomförande av direktivet kommer att leda till en betydligt bättre fungerande inre marknad för tjänster, särskilt eftersom det skulle underlätta marknadstillträdet för små och medelstora företag och egenföretagare och ge konsumenterna fler valmöjligheter, samtidigt som det skulle bidra till att stärka EU:s konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.

D.  En funktionell, effektiv och mer konkurrenskraftig marknad för tjänster är nödvändig för den europeiska industrin, de europeiska företagen (särskilt de små och medelstora) och konsumenterna.

E.  Sedan det antogs 2006 har tjänstedirektivet lett till konkreta fördelar genom att det underlättat marknadstillträdet för både företag och konsumenter, men på grund av brister i genomförandet har det ännu inte infriat alla förväntningar.

F.  En fragmenterad tolkning och bristfällig tillämpning av direktivet utgör fortfarande ett hinder för den fria rörligheten för tjänster över gränserna.

G.  Företagen, särskilt de små och medelstora, måste fortfarande foga sig i en mängd administrativa och byråkratiska krav. Det är en tung börda för dem, särskilt när den kombineras med svårigheten att få tillgång till krediter.

H.  Risken för trötthet inför tjänstedirektivet bör inte få oss att ge upp ansträngningarna för att förverkliga direktivets fulla potential.

I.  I dessa tider av ökande arbetslöshet och försämrade offentliga finanser är tjänstesektorn mer än någonsin en källa till konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning som vi inte kan bortse från. Därför är det nu dags att agera.

Tjänsternas outnyttjade potential för tillväxt och sysselsättning

1.  Europaparlamentet framhåller att onödiga och oproportionerliga administrativa bördor, diskriminerande praxis och obefogade restriktioner för tillhandahållandet av tjänster i EU blockerar betydande källor till tillväxt, hämmar sysselsättningsskapandet och gör att näringslivet går miste om möjligheter.

2.  Europaparlamentet framhåller kommissionens ambitiösa uppskattning om att EU skulle kunna nå en ekonomisk vinst på upp till 2,6 procent av BNP på 5–10 års sikt, om medlemsstaterna vore redo att genomföra tjänstedirektivet korrekt och fullständigt och avskaffa obefogade restriktioner.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör koncentrera sina insatser på de tjänstesektorer som har stor ekonomisk betydelse och som har en tillväxtpotential över genomsnittet, till exempel sektorerna för företags-, bygg-, turism- och detaljhandelstjänster, i syfte att uppnå konkreta resultat på kort sikt i form av tillväxt och arbetstillfällen.

4.  Europaparlamentet betonar att ett effektivt genomdrivande av de befintliga reglerna är ett smart och snabbt sätt att bidra till tillväxt utan att det belastar de offentliga budgetarna. Parlamentet understryker det akuta behovet att få direktivet att fungera i praktiken i syfte att frigöra dess outnyttjade potential och bidra till den europeiska modellen med en balanserad och hållbar social marknadsekonomi.

5.  Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla bättre indikatorer för den inre marknadens resultat baserade på företags och konsumenters verkliga erfarenheter och förväntningar, i syfte att förbättra funktionerna och öka kunskapen om de olika rättigheter som kan åberopas för att få tillgång till den inre marknaden för tjänster.

6.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av den digitala inre marknaden och nya former av tjänster, såsom digitala och mobila tjänster och kombinerade varu- och tjänstepaket. Direktivet måste genomföras i sin fulla utsträckning, till anda och bokstav, och på ett framtidssäkrat sätt så att det främjar innovation.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar också ett successivt öppnande av den inre marknaden för tjänster inom välfärdssektorn, med respekt för bestämmelserna i tjänstedirektivet.

8.  Europaparlamentet påminner om att tjänstedirektivet inte tvingar fram en avreglering av tjänstemarknaden, men banar väg för att såväl företag som konsumenter ska kunna utnyttja den inre marknadens fulla potential inom ramen för en konkurrenskraftig social marknadsekonomi.

9.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet – Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015 (COM(2012)0261), som svarar mot den rapporteringsskyldighet som fastställs i artikel 41 i direktivet. Parlamentet upprepar att det är nödvändigt att ta hänsyn till hur sysselsättningen i EU påverkas av tjänstedirektivet på medellång och lång sikt.

Hinder, gränser och bördor som hämmar den fria rörligheten

10.  Europaparlamentet beklagar att det finns stort antal konstaterade fall där medlemsstaterna på ett olämpligt sätt hänvisar till tvingande hänsyn till allmänintresset (artikel 15 i tjänstedirektivet) med det enda syftet att skydda och gynna sina inhemska marknader. Parlamentet anser att en hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresset alltid bör motiveras objektivt och stå i strikt proportion till det mål som eftersträvas, i enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol (domstolen). Betungande krav på juridisk form och på aktie- eller andelsägare, territoriella begränsningar, prövning av ekonomiska behov samt fasta avgifter skapar obefogade hinder för effektiva gränsöverskridande etableringar och skadar den inre marknaden för tjänster.

11.  Det är beklagligt att det sällan görs någon proportionalitetsbedömning. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra proportionalitetsbegreppet och tillhandahålla praktisk vägledning om hur medlemsstaterna ska tillämpa det, på grundval av befintlig rättspraxis från domstolen.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna eftertryckligen att faktiskt och till fullo tillämpa bestämmelsen om frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 16 i tjänstedirektivet) och att avskaffa betungande dubbelregleringar.

13.  Europaparlamentet påpekar att tjänstedirektivet, i fråga om verksamhet där antalet tillgängliga tillstånd kan vara begränsat på grund av knappa naturtillgångar eller otillräcklig teknisk kapacitet, visar att det är nödvändigt att se till att investeringar kan skrivas av och investerat kapital ge skälig avkastning för investeraren, utan att det begränsar eller snedvrider den fria konkurrensen.

14.  Europaparlamentet är oroat över att antalet fall av diskriminering som rapporteras av konsumenterna blir allt större. Medlemsstaterna uppmanas att korrekt och fullständigt verkställa artikel 20.2 i tjänstedirektivet, och företagen uppmanas att avstå från obefogad diskriminering på grund av nationalitet eller bosättningsort. Parlamentet betonar dock att alla skyldigheter att sälja är oförenliga med den grundläggande principen om avtalsfrihet. Parlamentet välkomnar därför kommissionens pågående arbete med en vägledande rapport om icke-diskriminering, med rätt balans till förmån för både konsumenter och företag. Parlamentet välkomnar också den roll som de europeiska konsumentcentrumen spelar för att identifiera och klara upp missförhållanden som konstaterats.

Smarta styrelseformer för den inre marknaden för tjänster

15.  Europaparlamentet understryker att en smidigt fungerande inre marknad för tjänster kräver ett samspel med sektorsspecifika bestämmelser som kan kräva ytterligare tillstånd, vilket i sin tur leder till merkostnader för i synnerhet företagen. Den inre marknaden för tjänster är också beroende av att andra EU-rättsakter genomförs. Därför uppmanar parlamentet medlemsstaterna att ta ett helhetsgrepp på den inre marknaden för tjänster för att se till att det råder klarhet angående rättsläget för konsumenter och företag, i synnerhet små och medelstora företag.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att sakkunnigbedömningen enligt tjänstedirektivet och den ömsesidiga utvärderingen enligt direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer utförs på ett enhetligt sätt. Parlamentet betonar att en noggrann bedömning bör göras från fall till fall, även av de motiveringar som medlemsstaterna anför till varför vissa krav behålls, så att man kan identifiera specifika områden där medlemsstaterna reglerar utövandet av ett yrke på ett oproportionerligt sätt eller blockerar tillträdet till vissa yrken. Medlemsstaterna uppmanas kraftfullt att avlägsna sådana obefogade krav.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning använda sig av ömsesidigt erkännande för att underlätta den fria rörligheten för tjänster på områden där det ännu inte införts harmoniserade bestämmelser.

18.  Europaparlamentet konstaterar att mångfalden av nationella standarder orsakar fragmentering och osäkerhet. Parlamentet uppmuntrar till en utveckling av frivilliga EU–standarder för tjänster som omfattas av tjänstedirektivet, som ett sätt att förbättra jämförbarheten och handeln över gränserna.

19.  Europaparlamentet anser att kommissionen och de europeiska standardiseringsorganisationerna bör samarbeta nära för att vid behov se till att en enhetlig terminologi används, så att reglerna tillämpas konsekvent inom hela EU.

20.  Europaparlamentet framhåller också att det otillräckliga gränsöverskridande försäkringsskyddet för tjänsteleverantörer utgör ett stort hinder för den fria rörligheten, och uppmanar aktörerna att hitta lösningar genom dialog.

21.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utöka sin användning av IMI–systemet för att sinsemellan kontrollera efterlevnaden av kraven i direktivet, särskilt i fall av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, liksom sin användning av de europeiska konsumentcentrumen och Solvit för att hjälpa företag och konsumenter med motstridiga regler och bristande efterlevnad. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av att garantera att alla medverkande partner får full tillgång till Solvit-nätverket på teknisk nivå.

22.  Europaparlamentet konstaterar att verktygen för inremarknadspolitiken, inklusive Solvit, bör fungera bättre i fråga om den tid det tar att behandla ärenden. Parlamentet betonar vikten av förbättrade mål och nyckelresultatindikatorer i detta avseende, och välkomnar kommissionens initiativ att se över de rättsliga ramarna för Solvit.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppgradera till den andra generationen gemensamma kontaktpunkter, som är fullständigt funktionella, flerspråkiga och användarvänliga e-förvaltningsportaler. Det är viktigt att anta en strategi som utgår från tjänsteleverantörerna och täcker hela affärscykeln. E-förfaranden kommer att innebära förenklingar, minska kostnaderna för att uppfylla kraven och förtydliga rättsläget. Medlemsstaterna uppmanas att se till att deras gemensamma kontaktpunkter är fullständigt kompatibla och kända över gränserna, så att allmänheten och företagen i EU får information om sina rättigheter och möjligheter enligt tjänstedirektivet. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att fastställa tydliga riktmärkningskriterier för utvärderingen av de gemensamma kontaktpunkterna, inklusive uppgifter om i vilken utsträckning de används, och att regelbundet rapportera till parlamentet om de framsteg som görs.

Bättre genomförande för bästa möjliga ekonomiska effekt

24.  Europaparlamentet understryker att tjänstedirektivet, där det har genomförts korrekt, har gett konkreta resultat vad gäller sysselsättning och tillväxt. Därför stöder parlamentet ett utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, inbegripet utbyte av innovativa lösningar mellan de behöriga myndigheterna i gränsregionerna.

25.  Europaparlamentet påpekar att ett bristfälligt genomförande får gränsöverskridande konsekvenser, det vill säga drabbar medborgare i hela EU. Samtliga medlemsstater är ansvariga inför varandra och inför unionen för att verkställa direktivet i praktiken, och de bör få ansvara för sina skyldigheter på lika villkor.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att lösa de största problem de har haft med att genomföra och tillämpa EU:s inremarknadslagstiftning, bland annat hur brister i införlivande och efterlevnad kan åtgärdas och en snabb och effektiv rättslig prövning uppnås.

27.  Europaparlamentet betonar att de behöriga regionala och lokala myndigheterna också måste ta ett gemensamt ansvar för en fullständig och kvalitativ efterlevnad av direktivets bokstav och anda, med det överordnade målet att stimulera konjunkturen och sysselsättningen. I detta avseende framhåller parlamentet vikten av att minska de administrativa bördorna.

28.  Europaparlamentet stöder starkt kommissionens policy om nolltolerans beträffande omotiverade restriktioner, och uppmuntrar kommissionen att göra allt den kan för att – i jämbördig dialog med medlemsstaterna – se till att de befintliga bestämmelserna verkställs fullständigt och korrekt. Påskyndande överträdelseförfaranden bör tillämpas och slutföras senast inom 18 månader, om det konstateras att medlemsstaterna har genomfört direktivet felaktigt eller otillräckligt eller har överträtt det.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja ”inremarknadsmånaden” som en möjlighet att lyfta fram de fördelar den inre tjänstemarknaden har för företag.

Stärkt insyn och ansvarsskyldighet

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utifrån resultatet av sakkunnigbedömningarna, upprätta en förteckning över de mest betungande restriktionerna, föreslå riktade reformer och hålla rådet och parlamentet informerade.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma tjänstesektorn i de årliga tillväxtöversikterna och lägesrapporterna om integrationen av den inre marknaden, och att inkludera tjänster i de landsspecifika rekommendationerna. Parlamentet anser att kommissionen och rådet bör fortsätta att genom dessa detaljerade landsspecifika rekommendationer uppmuntra medlemsstaterna att anta och genomföra en långsiktig tillväxtpolitik.

32.  Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att aktivt engagera sig i upprätthållandet av respekten för direktivet och att utnyttja sina kontrollbefogenheter gentemot nationella myndigheter på samtliga nivåer.

33.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen aktörerna, näringslivet och arbetsmarknadens parter att bidra till att hålla regeringarna ansvariga för att återuppliva EU:s tjänstesektor och skapa varaktiga arbetstillfällen.

34.  Europaparlamentet uppmanar rådet och dess ordförandeskap att regelbundet ta upp frågan om den inre marknaden för tjänster under rådets (konkurrenskraft) möten. Parlamentet föreslår att kommissionens efterlevnadsrapporter återinförs som ett sätt att mäta de framsteg som gjorts vad gäller att underlätta marknadstillträdet.

35.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Europeiska rådets medlemmar att ta fullt politiskt ansvar för en välfungerande inre marknad för tjänster. Europeiska rådets ordförande uppmanas att hålla denna fråga aktuell på Europeiska rådets möten så länge det behövs, med en gemensamt överenskommen färdplan som omfattar specifika riktmärken och en tidsplan för medlemsstaterna, i syfte att ge ny stimulans och avlägsna kvarvarande hinder för ett fullständigt genomförande av tjänstedirektivet.

o
o   o

36.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0054.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0395.
(4) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 46.
(5) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(6) EUT C 33 E, 5.2.2013, s.9.
(7) EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy