Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2052(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0235/2013

Předložené texty :

A7-0235/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0367

Přijaté texty
PDF 364kWORD 30k
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci EU-Malajsie
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií (2013/2052(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1440/80 ze dne 30. května 1980 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie(1),

–  s ohledem na jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií, která v listopadu 2004 povolila Rada a jež byla zahájena v Bruselu v říjnu 2010 u příležitosti osmého summitu EU–Asie (ASEM8),

–  s ohledem na summit ASEM9, který se uskutečnil ve Vientianu (Laos) ve dnech 5. a 6. listopadu 2012,

–  s ohledem na summit Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), který se uskutečnil v Kambodži ve dnech 18. až 20. listopadu 2012,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o návrhu rozhodnutí Komise o strategických dokumentech a orientačních programech pro Malajsii, Brazílii a Pákistán(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o Malajsii: bití holí(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2010 o nedávných útocích na křesťanské komunity(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(5),

–  s ohledem na přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii v červenci 2012(6),

–  s ohledem na právě probíhající jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb podepsanou v roce 2007(7),

–  s ohledem na jednání o dobrovolné dohodě o partnerství s Malajsií ve vztahu k akčnímu plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) zahájená v roce 2007,

–  s ohledem na strategický dokument Evropského společenství pro období 2007–2013 týkající se Malajsie,

–  s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0235/2013),

A.  vzhledem k tomu, že Malajsie je zakládajícím členem sdružení ASEAN a bude tomuto sdružení v roce 2015 předsedat; vzhledem k tomu, že Malajsie je ve sdružení ASEAN druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU;

B.  vzhledem k tomu, že Malajsie je aktivním členem fóra Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), Organizace islámské spolupráce (OIC), hnutí nezúčastněných zemí (NAM), Asijské rozvojové banky, Asijské a tichomořské hospodářské a sociální komise Organizace spojených národů (UNESCAP), Colombského plánu pro spolupráci v ekonomickém a sociálním rozvoji v Asii a Tichomoří, Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), setkání Asie-Evropa (ASEM) a východoasijské oblasti hospodářského růstu zahrnující Brunej Darussalam, Indonésii, Malajsii a Filipíny; vzhledem k tomu, že Malajsie je rovněž členem Světové obchodní organizace (WTO) od jejího založení v roce 1995 a členem skupiny 77 rozvojových zemí G77, skupiny osmi rozvojových zemí D-8, skupiny 15 rozvojových zemí G15 a Rady OSN pro lidská práva (2010–2013);

C.  vzhledem k tomu, že se v říjnu 2010 Malajsie připojila k transpacifickému partnerství (TPP), založenému v roce 2005 za účelem uzavření dohody o volném obchodu, která by mohla mít významné dopady na obchodní politiku EU; vzhledem k tomu, že se jednání vedená transpacifickým partnerstvím po připojení Spojených států amerických v únoru 2008, Mexika v červnu 2012 a Kanady v říjnu 2012 naprosto zásadně změnila;

D.  vzhledem k tomu, že se Malajsie často podílí na misích OSN a jiných mírových misích, včetně misí do Libanonu, Východního Timoru, Filipín, Indonésie, Pákistánu, Sierry Leone, Súdánu, Západní Sahary, Nepálu a Kosova, a že zřídila zdravotní středisko v Afghánistánu;

E.  vzhledem k tomu, že Malajsie je multikulturní, mnohojazyčnou a multietnickou společností mnoha vyznání s malajsko-muslimskou většinou a menšinovými společenstvími Indů, Číňanů a obyvatel, kteří původem nepocházejí z Malajsie;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. května 2013 proběhly v Malajsii parlamentní volby;

G.  vzhledem k tomu, že Malajsie, která patří mezi rozvíjející se země, zavedla postupné socioekonomické restrukturalizační programy počínaje novou hospodářskou politikou (NEP) z roku 1971, která byla nahrazena národní rozvojovou politikou v roce 1991 a následně politikou národní vize v roce 2001 v souladu s „Novým hospodářským modelem“, jehož dlouhodobým rozvojovým cílem je, aby se Malajsie stala do roku 2020 rozvinutou zemí („Vize 2020“);

H.  vzhledem k tomu, že Malajsie přijala dne 20. prosince 2011 zákon o pokojném shromažďování;

I.  vzhledem k tomu, že spolupráce EU a Malajsie v oblasti práv žen, práv dětí, práv domorodých obyvatel, migrace, svobody tisku a zastánců lidských práv byla posílena o pravidelné kontakty s občanskou společností a malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM); vzhledem k tomu, že EU s Malajsií také postupně zakládá spolupráci v oblastech spadajících pod společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), jako například v oblasti námořní bezpečnosti a nešíření zbraní hromadného ničení;

J.  vzhledem k tomu, že malajsijský parlament založil za účelem prohloubení vztahů v listopadu 2010 v rámci Meziparlamentní unie (IPU) společné uskupení EU-Malajsie, v němž jsou zastoupeni představitelé vládní koalice i opozice;

1.  předkládá Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost tato doporučení:

  

Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci

   a) doporučuje zlepšit vztahy EU se zeměmi jihovýchodní Asie, mezi něž patří zejména Malajsie, pomocí včasného uzavření jednání o dohodách o partnerství a spolupráci se sedmi zeměmi sdružení ASEAN; zvýšit v EU povědomí o důležitosti, významném potenciálu a mnohotvárné povaze těchto vztahů;
   b) zdůraznit, že dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií poskytne jedinečné možnosti k vytvoření nové úrovně strategického a politického rámce pro dvoustranné vztahy, k rozšíření závazků EU v mnoha oblastech společného zájmu, jako například v oblasti obchodní spolupráce, energetiky, vědy a technologie, migrace, boje proti terorismu, lidských práv a základních svobod, řádné správy věcí veřejných, sociálních norem a pracovních podmínek, boje proti korupci, obchodu s lidmi a nešíření jaderných zbraní, a k posílení politického dialogu mezi EU a Malajsií o životním prostředí, zelené technologii a změně klimatu;
   c) rozšířit v rámci jednacích kol vyjednávací tým EU, aby po odborné stránce tématicky odpovídal malajsijské straně, čímž se umožní usnadnit jednání a zároveň prokázat, že o ně má EU náležitý zájem;
   d) vyzvat k jednotnému přístupu k jednáním o dohodě o partnerství a spolupráci a dohodě o volném obchodu; připomenout, že každá z těchto dohod musí podporovat cíle druhé dohody;
   e) zdůraznit, že tato dvě jednání by měla být na sobě navzájem závislá a probíhat souběžně;
  

Politický dialog

   f) vyjádřit uznání za založení malajsijského námořního donucovacího orgánu, který slučuje veškeré činnosti v oblasti vynucování práva federálních zákonů na moři do jednoho úřadu; vyjádřit uznání za subregionální spolupráci Malajsie se Singapurem, Indonésií, Filipínami, Thajskem, Iniciativou pro námořní bezpečnost Asie (AMARSECTIVE) a Regionální dohodou o spolupráci v boji proti pirátství a ozbrojeným loupežím na lodích v Asii (ReCAAP), a také spolupráci s regionálním fórem ASEAN (ARF), díky níž se výrazně zlepšuje námořní bezpečnost jak v Malackém průlivu, kudy ročně propluje více než 50 000 plavidel, tak v pobřežních vodách Malajsie; vyjádřit uznání za to, že se malajsijské ozbrojené jednotky účastnily protipirátských operací při somálském pobřeží; vidí prostor pro užší spolupráci mezi EU a Malajsií v oblasti zvyšování námořní bezpečnosti, zejména v oblasti budování kapacit pobřežních hlídek, sdílení informací, námořní interoperability a řešení právních otázek;
   g) znovu zdůraznit celosvětový význam Jihočínského moře a vyzvat všechny dotčené strany, aby urovnaly prostřednictvím mezinárodního rozhodčího řízení své neslučitelné územní nároky včetně těch, které se vztahují na Spratlyovy ostrovy, v souladu s mezinárodním právem (zejména s Úmluvou OSN o mořském právu), s cílem zajistit mezinárodní stabilitu a mír; odsoudit nedávné násilné události v Sabahu a vyzvat k mírovému řešení situace; vyjádřit uznání Malajsii a Singapuru za to, že v roce 2010 nenásilně vyřešily dlouhotrvající územní spory týkající se jejich teritoriálních vod;
   h) uvítat spolupráci s Malajsií a ocenit posílení schopnosti boje proti terorismu, praní špinavých peněz, obchodování s drogami a zbraněmi a proti padělání cestovních dokladů;
   i) připomenout, že se Malajsie po dlouhou dobu těšila neobyčejně vysokému stupni politické stability; poblahopřát k velmi vysoké voličské účasti u parlamentních voleb konaných dne 5. května 2013, která poukazuje na zájem občanů o účast na politickém dění; vzít na vědomí, že nedávné volby ukázaly, že se Malajsie přibližuje k pluralitnější demokracii; vyzvat malajsijské orgány, aby v reakci na údajné nesrovnalosti provedly nezávislé a nestranné hodnocení voleb; vyzvat novou vládu, aby reagovala na rostoucí etnické a politické napětí, na širší podporu občanů napříč politickými stranami a na rostoucí občanský neklid a zvyšující se počet demonstrací, a zahájit aktivní dialog s opozicí a se všemi etnickými skupinami; zdůraznit také, že je důležité přijmout opatření v reakci na nespokojenost veřejnosti kvůli korupci; vyzvat vládu k tomu, aby pokračovala v programu hospodářských a politických reforem, včetně reforem volebních;
   j) usilovat o to, aby se Malajsie zavázala nadále rozvíjet sociální a hospodářské politiky, které zajistí spravedlivé zacházení se všemi etnickými a náboženskými skupinami a zaručí všem jejím obyvatelům veškerá práva včetně přístupu k veřejným službám a k možnostem vzdělávání a soukromého podnikání; podporovat zapojení nejchudších skupin do hospodářského růstu Malajsie a zároveň ocenit výsledky dosažené v oblasti rozvoje země a snižování chudoby;
   k) podpořit vládu, aby více zapojila malajsijskou produktivní a aktivní občanskou společnost do rozhodovacího procesu prostřednictvím konzultací a zrušila omezení vztahující se na občanskou společnost; udělit pochvalu občanské společnosti za to, že upozorňuje na problematiku životního prostředí, práva žen, ochranu spotřebitelů, práva původního obyvatelstva a jiných etnických skupin, svobodu sdělovacích prostředků, sociální spravedlnost, lidská práva a práva náboženských menšin;
   l) zdůraznit, že je třeba, aby se EU aktivně a často účastnila setkání na vysoké úrovni a summitů organizací v regionu, do nichž byla EU přizvána k účasti;
   m) připomenout, že pokrok v politické oblasti má zásadní význam pro volný a spravedlivý obchod, stejně jako liberalizace obchodu napomáhá prosazovat politickou liberalizaci, demokracii a lidská práva;
  

Lidská práva a základní svobody

   n) uvítat prohlášení Malajsie ze zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2009 o tom, že Malajsie zvažuje nahrazení trestu smrti odnětím svobody na doživotí, a v roce 2011 i vytvoření nezávislé malajsijské právní komise s cílem posuzovat zákony určené ke zrušení; naléhavě vyzvat vládu, aby vyhlásila okamžité moratorium na popravy a podnikla právní kroky ke zrušení fyzických trestů a trestu smrti;
   o) v průběhu jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií chránit a prosazovat lidská práva a základní svobody, zejména svobodu projevu, shromažďování a sdružování, svobodu sexuální orientace a generové identity, a prosazovat sociální a pracovní normy MOP; zajistit, aby součástí jakékoli dohody byla doložka o lidských právech; vyzvat vládu, aby učinila nezbytné kroky k podepsání, ratifikaci a faktickému provedení Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jejího opčního protokolu a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;
   p) zdůraznit význam dosažení pokroku, pokud jde o svobodu sdělovacích prostředků, jelikož hlavní sdělovací prostředky stále podléhají cenzuře; uvítat rozsudek vrchního soudu z roku 2012, který ve věci internetového zpravodajského portálu Malaysiakini rozhodl, že oprávnění ke zveřejňování tištěných sdělovacích prostředků je jedním z práv, nikoli výsadou; vyjádřit politování nad tím, že svoboda shromažďování je stále omezená, zejména v městských oblastech; vyjádřit znepokojení nad zákonem o důkazech, který vytváří právní odpovědnost majitelů, správců a kontrolorů počítačů, které jsou používány ke zveřejňování publikací;
   q) uvítat pokrok dosažený v mnoha oblastech nahrazením zákona o vnitřní bezpečnosti (ISA) zákonem o zvláštních opatřeních proti útokům ohrožujícím bezpečnost (SOSMA), který byl vydán v červenci roku 2012 a který omezuje maximální dobu zadržení ve vazbě bez soudního řízení nebo obvinění na 28 dní; vyjádřit nicméně znepokojení nad tím, že některá ze zvláštních opatření proti útokům ohrožujícím bezpečnost mají stále nedostatky, například pokud jde o odvolací systém, který by navzdory provedeným změnám mohl vyústit v neomezené zadržování osob, pokud by nebylo povoleno propuštění na kauci, anebo o skutečnost, že SOSMA omezuje základní práva, jako je právo na soukromí při komunikaci, a povoluje zatajovat zdroj důkazů, čímž zabraňuje křížovým výslechům během soudního řízení;
   r) vyjádřit spokojenost s tím, že malajsijští právníci prokazují odvahu a samostatnost tím, že brání stěžejní hodnoty právního státu a nezávislost soudní moci, a jsou schopni obhajovat a bránit občanská a politická práva, ačkoli s omezeným účinkem; vyjádřit zvláštní uznání za vykonanou práci radě malajsijské advokátní komory; poukázat na to, že došlo k napjaté situaci mezi soudní mocí a právními odborníky, a vyjádřit obavy nad institucionálním rámcem, který se zároveň stal zdrženlivějším, pokud jde o plné dodržování nezávislosti právních postupů a výlučnost pravomocí soudů; navrhnout, aby vláda vyslechla obavy, které se týkají napětí vzniklého souběžným působením soudů šaría řízených státem a národního systému zvykového práva, a zabývala se jimi;
   s) vyzvat Malajsii, aby dodržovala mezinárodně sjednané sociální normy; zdůraznit význam dodržování a urychleného uplatňování veškerých pravidel Mezinárodní organizace práce, včetně práva na svobodné zakládání nezávislých odborových svazů; vyzvat jak malajsijské orgány, tak evropské investory a společnosti působící v Malajsii, aby dodržovaly mezinárodní pracovní normy a zajišťovaly v Malajsii důstojný plat a pracovní podmínky;
   t) vyzvat Malajsii k tomu, aby chránila ústavní práva všech Malajsijců včetně svobody náboženství či přesvědčení a aby podporovala dobré vztahy a toleranci mezi různými náboženstvími; odsoudit v této souvislosti zničení hinduistických chrámů v roce 2006 a útoky na křesťanské kostely a znesvěcení mešit v roce 2010 a odsoudit nedávné politické a soudní zásahy v souvislosti s tradičně používanými jazyky; vyzvat křesťany, aby byli schopni plně uplatňovat své ústavní právo na vyznávání svého náboženství podle svých tradic, a to aniž by se museli obávat vnějšího zásahu nebo strachu z pronásledování; vyzvat všechny Malajsijce k tomu, aby užívali právo na svobodnou volbu náboženského vyznání; vyzvat k tomu, aby se urychleně odstranily stávající správní a právní překážky, s nimiž se potýkají muslimové, kteří konvertovali ke křesťanství či hinduismu, a vyzvat vládu k tomu, aby takovýmto konvertitům nabídla ochranu před trestním stíháním; vyzvat Malajsii k tomu, aby v zájmu svobody náboženského vyznání revidovala zákony uplatňované v 10 ze 13 států Malajsie, které zakazují nemuslimům misionářskou činnost a které ukládají dlouhé tresty odnětí svobody a tresty bičováním těm, kteří je poruší;
   u) vybídnout vládu k tomu, aby s cílem dosažení rovnosti žen a mužů posílila práva žen, zejména v souvislosti s ustanoveními práva šaría a rodinným právem; dále vybídnout vládu k tomu, aby přestala používat bití holí jako způsob trestu;
  

Hospodářská, vědecká a kulturní spolupráce

   v) uvítat úsilí Malajsie o zvýšení energetické účinnosti, používání obnovitelných energií a investování do technologií šetrných k životnímu prostředí v oblasti dopravy, energie a budov, a to i přesto, že je Malajsie významným producentem ropy a plynu; uvítat také skutečnost, že Malajsie uznala potřebu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství v rámci své odpovědnosti vůči celosvětovému boji proti změně klimatu; zdůraznit, že obnovitelné energie, jako například palmový olej a hydroelektrická energie, musí být vyrobeny ekologicky udržitelným způsobem, bez snižování plochy tropických lesů, bez omezování biologické rozmanitosti či nahrazováním výroby potravin výrobou paliv;
   w) vyjádřit názor, že i přesto, že je Malajsie nepochybně jednou z nejúspěšnějších ekonomik jihovýchodní Asie, potřebuje postupně investovat do akademické a vědecké oblasti s cílem dosáhnout vyšší životní úrovně, a stát se tak vysoce rozvinutou zemí; podpořit snahu o častější akademické výměny a spolupráci s využitím programu Erasmus Mundus a projektu MYEULINK, a navrhnout, aby byly tyto výměny oboustranné; vybídnout k užší kulturní spolupráci, a to i prostřednictvím seznámení evropské veřejnosti s malajsijskou kulturou;
   x) vyjádřit Malajsii uznání za to, že byla jednou z prvních zemí, která započala vyjednávání s EU o dobrovolné dohodě o partnerství FLEGT, která by měla zajistit, že dřevo vyvážené z Malajsie do EU pochází ze zákonných zdrojů; naléhavě vyzvat k tomu, aby byla jednání uzavřena včas vzhledem k tomu, že EU patří mezi hlavní zájemce o výkup malajsijského dřeva;
   y) připomenout diskusi, která se v samotné EU vede o rizicích rozšiřování produkce biopaliva na úkor produkce potravin, a zdůraznit, že palmový olej na výrobu biopaliva musí být pěstován udržitelným způsobem, aby nedocházelo k přeměně lesních porostů a ke ztrátě biologické rozmanitosti, přičemž by měla být respektována pozemková práva původních obyvatel, a nejchudším společenstvím by mělo být umožněno zvýšit svou životní úroveň;
   z) podpořit rozvoj cestovního ruchu mezi EU a Malajsií; uvědomit si, že ekoturistika má v Malajsii široký potenciál;
  

Ostatní ustanovení

   aa) vést konzultace s Parlamentem ohledně ustanovení o parlamentní spolupráci;
   ab) stanovit jasná kritéria a závazné lhůty pro uplatňování dohody o partnerství a spolupráci a poskytovat mechanismy pro monitorování, včetně předkládání pravidelných zpráv Parlamentu;
   ac) vyzvat vyjednávací tým EU, aby pokračoval v úzké spolupráci s Parlamentem a poskytoval aktuální informace o pokroku jednání na základě čl. 218 odst. 10 SFEU;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, které obsahuje doporučení Parlamentu, Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise,vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost a vládě a parlamentu Malajsie.

(1) Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 1.
(2) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
(3) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
(4) Úř. věst. C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
(5) Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(6) Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 85.

Právní upozornění - Ochrana soukromí