Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2052(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0235/2013

Ingivna texter :

A7-0235/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.19
CRE 11/09/2013 - 5.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0367

Antagna texter
PDF 195kWORD 29k
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2013 med Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (2013/2052(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1440/80 av den 30 maj 1980 om slutandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydöstasiatiska förbundet(1),

–  med beaktande av de förhandlingar som rådet bemyndigade i november 2004 och inledde i Bryssel i oktober 2010, vid det åttonde Asien‑Europa‑mötet, om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU–Malaysia,

–  med beaktande av det nionde Asien‑Europa‑mötet, som hölls i Vientiane (Laos) den 5 och 6 november 2012,

–  med beaktande av Sydostasiatiska nationers förbunds (Asean) toppmöte som hölls i Kambodja den 18–20 november 2012,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till beslut om landstrategidokument och vägledande program för Malaysia, Brasilien och Pakistan(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om Malaysia: spöstraff(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2010 om den senaste tidens attacker mot kristna samfund(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin(5),

–  med beaktande av Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien i juli 2012(6),

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Malaysia,

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades 2007(7),

–  med beaktande av förhandlingarna om ett frivilligt partnerskapsavtal med Malaysia avseende en åtgärdsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), vilka inleddes 2007,

–  med beaktande av strategidokumentet EU–Malaysia för perioden 2007−2013,

–  med beaktande av artiklarna 90.4 och 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7‑0235/2013), och av följande skäl:

A.  Malaysia är en av grundarna av Asean och kommer att vara ordförande för organisationen 2015. Malaysia är EU:s näst viktigaste handelspartner i Asean.

B.  Malaysia är en aktiv medlem av forumet för det ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Apec), Islamiska samarbetsorganisationen (OIC), alliansfria rörelsen, Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (UNESCAP), Colomboplanen för att främja ekonomisk och social utveckling i Asien och Stillahavsområdet, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Asien–Europa-mötet (Asem) och organisationen East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), där inte bara Malaysia utan även Brunei, Indonesien och Filippinerna ingår. Malaysia har även varit medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) sedan den inrättades 1995 och är bland annat medlem av G77, D-8, G15 och FN:s råd för mänskliga rättigheter (2010–2013).

C.  I oktober 2010 anslöt sig Malaysia till Stillahavspartnerskapsorganet Trans-Pacific Partnership, som inrättades 2005 i syfte att ingå ett frihandelsavtal som kan få betydande konsekvenser för EU:s handelspolitik. Förhandlingarna inom Stillahavssamarbetsorganet nådde en mycket viktig vändpunkt genom att Förenta staterna anslöt sig i februari 2008, Mexiko i juni 2012 och Kanada i oktober 2012.

D.  Malaysia bidrar ofta till FN-uppdrag och andra fredsbevarande uppdrag, bland annat i Libanon, Östtimor, Filippinerna, Indonesien, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Västsahara, Nepal och Kosovo, och har skickat en medicinsk enhet till Afghanistan.

E.  Malaysia är ett kulturellt, språkligt, religiöst och etniskt blandat samhälle med en malajisk-muslimsk majoritet och minoritetsgrupper av indier, kineser och icke-malajisk ursprungsbefolkning.

F.  Malaysia höll parlamentsval den 5 maj 2013.

G.  Malaysia har inrättat successiva socioekonomiska omstruktureringsprogram som inleddes med den nya ekonomiska politiken 1971, vilken ersattes av den nationella utvecklingspolitiken 1991 och därefter av politiken för den nationella visionen 2001 inom ramen för den nya ekonomiska modellen för Malaysias långsiktiga utvecklingsmål att bli ett industriland senast 2020 (Vision 2020).

H.  Malaysia antog en lag om fredliga sammankomster den 20 december 2011.

I.  Samarbetet mellan EU och Malaysia om kvinnors, barns och ursprungsbefolkningars rättigheter, migration, tryckfrihet och människorättsförsvarare har stärkts genom regelbundna kontakter med det civila samhället och den malaysiska människorättskommissionen (SUHAKAM). EU etablerar dessutom successivt ett samarbete med Malaysia inom områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), till exempel sjöfartsskydd och icke-spridning av massförstörelsevapen.

J.  För att främja ytterligare förbindelser inrättade det malaysiska parlamentet i november 2010 Malaysia–EU-gruppen inom den interparlamentariska unionen (IPU). Dess medlemmar består av företrädare för både regeringskoalitionen och oppositionen.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet och kommissionen och Europeiska utrikestjänsten:

  

Förhandlingar om partnerskaps- och samarbetsavtal

   a) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att förbättra EU:s relationer med länder i Sydostasien, inbegripet och i synnerhet Malaysia, genom snabbt slutförande av förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtal med sju Asean-länder. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att öka medvetenheten inom EU om förbindelsernas betydelse, betydande potential och mångfacetterade karaktär.
   b) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att betona att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Malaysia kommer att ge unika möjligheter att nå en ny nivå för den strategiska och politiska ramen för de bilaterala förbindelserna, att öka EU:s engagemang inom en rad områden av gemensamt intresse – till exempel handelssamarbete, energi, vetenskap och teknik, migration, terrorismbekämpning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, god samhällsstyrning, sociala villkor och arbetsförhållanden, korruptionsbekämpning, människohandel och icke-spridning – och att stärka den politiska dialogen mellan EU och Malaysia om miljö, miljöteknik och klimatförändring
   c) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att stärka EU:s förhandlingsteam under förhandlingsrundorna så att det har samma sakkunskap som de malaysiska förhandlarna, detta inte bara för att underlätta förhandlingarna utan också för att visa lämpligt intresse från EU:s sida för förhandlingarna.
   d) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att efterlysa en enhetlig strategi för förhandlingarna om ett partnerskaps- och samarbetsavtal och ett frihandelsavtal och att erinra om att de båda avtalen måste stödja varandras mål.
   e) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att betona att de båda förhandlingarna bör vara beroende av varandra och genomföras parallellt.
  

Politisk dialog

   f) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att lovorda inrättandet av Malasian Maritime Enforcement Agency (MMEA), som sammanför all maritim brottsförebyggande verksamhet enligt federal lagstiftning i en myndighet, och resultaten från Malaysias subregionala samarbete med Singapore, Indonesien, Filippinerna och Thailand, och med Asiens initiativ för sjöfartssäkerhet och det regionala samarbetsavtalet om att bekämpa sjöröveri och väpnade rån mot fartyg i Asien (ReCAAP) samt resultaten från samarbetet inom det regionala forumet för Asean i synnerhet för att förbättra sjöfartssäkerheten både i Malackasundet, där fler än 50 000 fartyg passerar årligen, och i Malaysias kustvatten. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas också att uttrycka sin uppskattning över att den malaysiska militären har deltagit i insatserna mot sjöröveri utanför Somalias kust. Det finns möjligheter till närmare samarbete mellan EU och Malaysia för att förbättra sjöfartsskyddet, särskilt när det gäller kapacitetsuppbyggnad inom kustbevakningen, informationsutbyte, marin samverkan och utveckling inom rättsliga frågor.
   g) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att påminna om den globala betydelsen av Sydkinesiska havet och att vädja till alla berörda parter att lösa sina motstridiga territoriella anspråk, även de som avser Spratly-/Nanshaöarna, genom internationell skiljedom, i enlighet med internationell rätt (i synnerhet FN:s konvention om sjörätt) för att garantera regional stabilitet, att fördöma den senaste tidens våldsamma händelser i Sabah och efterlysa en fredlig lösning på situationen samt att lovorda Malaysia och Singapore för att de 2010 lyckades lösa den långvariga territoriella konflikten och vattenkonflikten.
   h) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna samarbete. och positivt uppmärksamma Malaysias förbättrade kapacitet, för att bekämpa terrorism, penningtvätt, olaglig drog- och vapenhandel samt förfalskning av resehandlingar.
   i) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att erinra att Malaysia åtnjöt en ovanligt hög nivå av politisk stabilitet under en lång period. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att gratulera landet till det mycket höga deltagandet i parlamentsvalet den 5 maj 2013, vilket visar på folkets intresse av att delta i politiken. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att notera att det val som nyligen hölls visar att Malaysia håller på att utvecklas till en mer pluralistisk demokrati. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att anmoda Malaysias myndigheter att det genomförs en oberoende och opartisk utredning av de påstådda oegentligheterna vid valen. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att be den nya regeringen att hantera de växande etniska och politiska spänningarna, den vidare spridningen av folkligt stöd för ett antal politiska partier och den ökande sociala oron och det växande antalet demonstrationer samt öppna upp för en aktiv dialog med oppositionen och med samtliga etniska grupper. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas även att understryka vikten av att vidta åtgärder för att hantera offentligt missnöje över korruption, samt att uppmana regeringen att fortsätta arbetet med agendan för ekonomisk och politisk reform, bland annat reformer av valsystemet.
   j) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att försöka få Malaysia att fortsätta utvecklingen av en socioekonomisk politik som garanterar att alla etniska och religiösa grupper behandlas rättvist och att alla malaysiska medborgare åtnjuter fullständiga rättigheter, bland annat tillgång till tjänster inom offentlig förvaltning, utbildning och affärsmöjligheter. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att verka för att Malaysias ekonomiska tillväxt också kommer de fattigaste i samhället till del, samtidigt som man erkänner de framsteg som gjorts med att utveckla landet och minska fattigdomen.
   k) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uppmuntra regeringen att i högre grad involvera Malaysias produktiva och aktiva civilsamhälle i beslutsfattandet genom samråd samt att häva inskränkningar i det civila samhället. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att lovorda det civila samhällets arbete med att uppmärksamma miljöproblem, kvinnors rättigheter, konsumentskydd, ursprungsbefolkningens och andra etniska gruppers rättigheter, mediefrihet, social rättvisa, mänskliga rättigheter och religiösa minoriteters rättigheter.
   l) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att understryka behovet av aktivt och regelbundet deltagande av EU på högnivåmöten och toppmöten för organisationer i regionen, till vilka EU har blivit inbjudet att delta.
   m) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att påminna om att framsteg på det politiska området bidrar till en fri och rättvis handel, på samma sätt som handelsliberalisering bidrar till att främja politisk liberalisering, demokrati och mänskliga rättigheter.
  

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

   n) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna Malaysias uttalande vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 2009 om att landet övervägde att ersätta dödsstraffet med livstids fängelse samt att upprätta en oberoende kommission för malaysisk lagstiftning under 2011 för att se över de lagar som ska upphävas. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas också att med kraft uppmana regeringen att omedelbart införa ett moratorium för avrättningar och att vidta lagstiftningsåtgärder för att avskaffa dödsstraff och kroppsstraff.
   o) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att skydda och främja de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna under hela förhandlingarna om ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Malaysia, särskilt beträffande yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet och om sexuell läggning och könsidentitet, samt att främja ILO:s sociala normer och arbetsnormer. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att se till att det införs en människorättsklausul i alla avtal. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uppmuntra regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underteckna, ratificera och faktiskt genomföra FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, dess fakultativa protokoll och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
   p) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att betona vikten av framsteg när det gäller mediefriheten, eftersom de viktigaste medierna fortfarande omfattas av censur. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna att högsta domstolen 2012 i målet om internetmediet Malaysiakini fastslog att ett tillstånd att ge ut tryckta medier är en rättighet och inte ett privilegium. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att beklaga att mötesfriheten fortfarande är begränsad, särskilt i städerna. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uttrycka sin oro över lagen om bevisföring, som innebär ett rättsligt ansvar för ägare, administratörer och kontrollörer av datorer som används för publicering.
   q) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna de framsteg som gjordes inom många områden när lagen om inre säkerhet i juli 2012 ersattes av lagen om särskilda åtgärder för brott mot statens säkerhet, vilken har begränsat längden på frihetsberövande utan åtal eller rättegång till 28 dagar. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas trots det att uttrycka sin besvikelse över att vissa villkor i lagen om särskilda åtgärder för brott mot statens säkerhet fortfarande har brister, till exempel vad gäller systemet för överklagan, vilket – trots de ändringar som har gjorts – faktiskt kan leda till obegränsat frihetsberövande om ingen borgen fastställs, samt att lagen begränsar grundläggande rättigheter såsom personlig integritet i samband med kommunikationstjänster och att den gör det möjligt att hemlighålla beviskällor och därigenom förhindra korsförhör under rättegångar.
   r) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att utrycka sin tillfredsställelse över att malaysiska jurister har visat mod och självständighet vad gäller att försvara grundvärderingarna för rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende samt att de kan förespråka och försvara medborgerliga och politiska rättigheter, om än med begränsad inverkan. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uttrycka särskild uppskattning för det arbete som har utförts av det malaysiska advokatsamfundet. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att notera att spänningar har uppstått mellan domarkåren och jurister, och att det är oroväckande att det institutionella ramverket samtidigt har blivit mer restriktivt vad gäller fullständig respekt för oberoende rättsprocesser och domstolarnas ensamrätt som dömande makt. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att föreslå att regeringen lyssnar till och hanterar de bekymmer som avser spänningar orsakade av statliga shariadomstolar som fungerar parallellt med det nationella common law-systemet.
   s) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att begära att Malaysia följer internationellt överenskomna sociala normer, och att understryka vikten av att följa och snabbt införa ILO:s samtliga bestämmelser, inklusive rätten att fritt bilda oberoende fackföreningar. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att med kraft uppmana både de malaysiska myndigheterna och de europeiska investerare och företag som är verksamma i Malaysia att följa internationella arbetsnormer och garantera anständiga löner och arbetsvillkor i Malaysia.
   t) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att anmoda Malaysia att skydda de konstitutionella rättigheterna för alla malaysier vad gäller religions- och trosfrihet och att främja goda relationer och tolerans mellan religioner. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas i detta avseende att fördöma förstörelsen av hinduiska tempel 2006 och attackerna på kristna kyrkor och skändningen av moskéer 2010 samt att beklaga den senaste tidens politiska och rättsliga ingripanden avseende väletablerat språkbruk. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att begära att kristna till fullo ska kunna utnyttja sin konstitutionella rättighet att utöva sin religion i enlighet med sina traditioner och utan inblandning eller rädsla för förföljelse. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att begära att alla malaysier ska kunna åtnjuta rätten att fritt bestämma över sin egen religionstillhörighet, att alla de administrativa och rättsliga hinder som i dag råder för muslimer som konverterar till kristendom eller hinduism skyndsamt ska undanröjas, samt att staten ska skydda dessa konvertiter från förföljelse. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att anmoda Malaysia att i religionsfrihetens namn ändra de lagar som finns i 10 av Malaysias 13 delstater och som förbjuder missionsverksamhet utförd av icke-muslimer och leder till långa fängelsestraff samt piskning för dem som bryter emot dem.
   u) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att anmoda regeringen att stärka jämställdheten för kvinnor, särskilt när det gäller sharialagarna och familjerätten, och att sluta tillämpa spöstraff.
  

Ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt samarbete

   v) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att välkomna Malaysias satsningar för att öka energieffektiviteten, användningen av förnybara energikällor och investeringar i miljöteknik inom områdena transport, energi och byggnader, trots att landet är en stor olje- och gasproducent. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas också att välkomna det faktum att Malaysia har erkänt behovet att ändra sin ekonomi till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som en del av landets ansvar i den globala kampen mot klimatförändringar. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att understryka att förnybara energikällor, såsom palmolja och vattenkraft, måste produceras på ett miljömässigt hållbart sätt utan att minska de tropiska skogarnas storlek, minska den biologiska mångfalden eller ersätta livsmedelsproduktion med drivmedelsproduktion.
   w) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att påpeka att Malaysia utan tvekan är en av de mest framgångsrika ekonomierna i Sydostasien, men att landet successivt måste investera i akademisk och vetenskaplig kunskap för att komma upp till nästa nivå i fråga om levnadsstandard och bli ett välutvecklat land. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att stödja ökat akademiskt utbyte och samarbete genom Erasmus Mundus-programmet och MYEULINK-projektet, och att föreslå att utbytena bör gå i båda riktningarna. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uppmuntra ett närmare kulturellt samarbete genom att bland annat låta EU:s medborgare lära känna malaysisk kultur.
   x) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uttrycka sin uppskattning över att Malaysia var ett av de första länderna som inledde förhandlingar med EU om det frivilliga partnerskapsavtalet Flegt, vilket ska garantera att trä som exporteras till EU från Malaysia kommer från lagliga källor. Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att med kraft anmoda att förhandlingarna slutförs snarast, eftersom EU är en stor marknad för malaysiskt trä.
   y) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att påminna om den diskussion som förts inom EU om riskerna med att främja biobränsle framför livsmedelsproduktion och att framhålla att palmoljeodlingar för biodrivmedelsproduktion måste vara hållbara, och undvika skogsomvandling och förlust av biologisk mångfald, respektera ursprungsbefolkningens markrättigheter och göra det möjligt för de fattigaste samhällena att höja sin levnadsstandard.
   z) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att främja vidareutvecklingen av turismen mellan EU och Malaysia och att ansluta sig till uppfattningen att ekoturism har stor potential i Malaysia.
  

Andra bestämmelser

   aa) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att rådfråga parlamentet om bestämmelserna för parlamentariskt samarbete.
   ab) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att inbegripa tydliga riktmärken och bindande tidsfrister för genomförandet av avtalet för partnerskapssamarbete och att tillhandahålla övervakningsmekanismer, inbegripet regelbundna rapporter till parlamentet.
   ac) Rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanas att uppmuntra EU:s förhandlingsteam att fortsätta sitt nära samarbete med Europaparlamentet och att fortlöpande informera om hur förhandlingarna fortskrider i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten samt till Malaysias regering och parlament.

(1) EGT L 144, 10.6.1980, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 9, s.182.
(2) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 507.
(3) EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 132.
(4) EUT C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
(5) EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(6) EUT L 154, 15.6.2012, s. 1.
(7) EUT L 414, 30.12.2006, s. 85.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy