Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2051(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0257/2013

Внесени текстове :

A7-0257/2013

Разисквания :

PV 12/09/2013 - 8
CRE 12/09/2013 - 8

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0369

Приети текстове
PDF 307kWORD 37k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Дейност на Европейския омбудсман през 2012 г.
P7_TA(2013)0369A7-0257/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12септември 2013 г. относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2012 г. (2013/2051(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2012 г.,

–  като взе предвид член 24, параграф 3, член 228 и член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 41 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2008 г.(1) относно приемането на решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(2),

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–  като взе предвид правилата за прилагане на Устава на омбудсмана от 1 януари 2009 г.(3),

–  като взе предвид предходните си резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

–  като взе предвид член 205, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0257/2013),

A.  като има предвид, че годишният доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2012 г. беше официално внесен до председателя на Европейския парламент на 21 май 2013 г. и че омбудсманът г-н Никифорос Диамандурос е внесъл своя доклад в комисията по петиции в Брюксел на 28 май 2013 г.;

Б.  като има предвид, че годишният доклад за 2012 г. е последният годишен доклад на г-н Диамандурос като Европейски омбудсман, тъй като на 14 март 2013 г. той информира председателя на Европейския парламент за намерението си да се оттегли от поста си на 1 октомври 2013 г.; като има предвид, че г-н Диамандурос беше избран за Европейски омбудсман за първи път през 2003 г. и впоследствие беше преизбран през 2005 г. и 2010 г.;

В.  като има предвид, че г-н Диамандурос беше Европейски омбудсман в продължение на десет години; като има предвид, че неговият наследник се избира за периода от 1 октомври 2013 г. до европейските избори през 2014 г., след което новият Парламент трябва да стартира нова процедура за избор;

Г.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС постановява, че „всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана, предвиден в член 228“;

Д.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да приема жалби относно случаи на лошо администриране, свързани с дейността на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции;

Е.  като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият този член предвижда за целта приемането на специално вторично законодателство, под формата на регламенти, приложими за всички области на администрацията на ЕС;

Ж.  като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права гласи, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

З.  като има предвид, че ЕС определи 2013 г. за „Европейска година на гражданите“, за да отбележи двадесетата годишнина от гражданството на ЕС;

И.  като има предвид, че член 43 от Хартата на основните права постановява, че „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции”;

Й.  като има предвид, че Парламентът прие Кодекса за добро поведение на администрацията, изготвен от омбудсмана, със своята резолюция от 6 септември 2001 г.;

К.  като има предвид, че лошо администриране е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него;

Л.  като има предвид, че това определение не ограничава лошото администриране до случаите, в които нарушеното правило или принцип са правно обвързващи; като има предвид, че принципите на добро администриране предполагат по-високо равнище на ангажираност спрямо правните принципи, като изискват от институциите на ЕС не само да изпълняват своите законови задължения, но също така и да олицетворяват духа на ориентираност към обслужването на хората и да гарантират, че всички граждани се третират честно, безпристрастно и достойно и упражняват пълноценно правата си;

М.  като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът регистрира 2442 жалби (2510 през 2011 г.) и обработи 2460 жалби (2544 през 2011 г.); като има предвид, че в обхвата на мандата му попадаха 740 жалби (30%);

Н.  като има предвид, че голяма част от жалбите (56 %) са получени чрез електронен формуляр за регистрация на интерактивната интернет страница на Европейския омбудсман, достъпна на всички 23 официални езика;

О.  като има предвид, че омбудсманът започна 450 проверки (382 през 2011 г.) въз основа на подадени жалби; като има предвид, че това представлява увеличение от 18% в сравнение с 2011 г.; като има предвид, че той започна 15 проверки по собствена инициатива (14 през 2011 г.) и представи един специален доклад на Парламента;

П.  като има предвид, че омбудсманът приключи 390 проверки (включително 10 проверки по собствена инициатива), от които 206 през 2012 г., 113 през 2011 г. и 71 през предходни години; като има предвид, че 85,3% (324) от приключените проверки са свързани с жалби на отделни граждани, а 14,7% (56) — с жалби на дружества, сдружения и други юридически лица;

Р.  като има предвид, че 1467 от получените жалби са попадали в правомощията на член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че тази мрежа е съставена от национални и регионални омбудсмани и подобни органи от ЕС, ЕИП, Швейцария и страните кандидатки; като има предвид, че комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на мрежата; като има предвид, че омбудсманът прехвърли 63 жалби на тази комисия;

С.  като има предвид, че 52,7 % от проверките, започнати през 2012 г., бяха свързани с Европейската комисия, 5,2 % — с Европейския парламент, 3,0 % — с Европейската служба за външна дейност, 1,5 % — с Европейската инвестиционна банка и 20,9 % — с други институции, агенции или органи на ЕС;

Т.  като има предвид, че съгласно извършените през 2012 г. проверки основните твърдения за лошо администриране са свързани със законосъобразността (27,7 %), искания за информация (12,5 %), справедливостта (10,3 %), сроковете за вземане на решения (8 %) и исканията за публичен достъп до документи (6,7 %);

У.  като има предвид констатацията на омбудсмана, че при 76 от приключените случаи (19%) не е налице лошо администриране, а при 56 случая (14%) е налице такова;

Ф.  като има предвид, че констатацията за неналичието на лошо администриране не е непременно отрицателен резултат за жалбоподателя, тъй като той може да се възползва от възможността да получи пълни обяснения от съответната институция, както и независим анализ на омбудсмана по случая, и има гаранция, че съответната институция е действала в съответствие с принципите на добро управление;

Х.  като има предвид, че през 2012 г. при 80 случая е било постигнато приятелско споразумение или въпросът е бил уреден от съответната институция; като има предвид, че когато омбудсманът констатира случаи на лошо администриране или няма основания за продължаване на проверката, той може да отправи допълнителна забележка; като има предвид, че допълнителната бележка цели да се посъветва дадена институция как да подобри качеството на услугата, която предоставя на гражданите;

Ц.  като има предвид, че омбудсманът приключи 47 случая, при които констатира наличието на лошо администриране, като отправи критична забележка към съответната институция; като има предвид, че в 9 случая съответната институция прие проектопрепоръка;

Ч.  като има предвид, че омбудсманът отправя критична забележка, ако:

   (i) вече не е възможно съответната институция да отстрани случая на лошо администриране,
   (ii) няма данни лошото администриране да води до общи последствия и
   (iii) не се установява необходимост от последващи действия; като има предвид, че омбудсманът също така отправя критична забележка, когато счита, че с приемането на проектопрепоръка няма да се постигнат полезни резултати; той постъпва по подобен начин и в случаите, когато институцията не приема проектопрепоръка и представянето на специален доклад не се счита за уместно;
   Ш. като има предвид, че омбудсманът формулира проектопрепоръки, когато съответната институция има възможност да отстрани случаите на лошо администриране, когато се касае за сериозен случай на лошо администриране или това лошо администриране води до общи последици; като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът е отправил 17 проектопрепоръки;
   Щ. като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът е изпратил на Европейския парламент един специален доклад; като има предвид, че този специален доклад се е отнасял до начина, по който Комисията е разгледала жалба, подадена по инициатива на граждани, противопоставящи се на последиците от разширяването на летище „Виена“, които те считат за неблагоприятни; като има предвид, че изготвянето на специален доклад до Парламента е най-силният инструмент на омбудсмана и представлява последната значима стъпка, която омбудсманът може да предприеме за разглеждането на даден случай;
   AA. като има предвид, че в доклада на Парламента относно специалния доклад се заключава, че притесненията на омбудсмана във връзка с евентуални случаи на лошо администриране са основателни;
   АБ. като има предвид, че всяка година омбудсманът публикува проучване относно последващите действия, предприети от институциите във връзка с неговите критични и допълнителни забележки; като има предвид, че проучването от 2011 г. показа, че процентът на предприемане на задоволителни последващи действия в резултат на отправени критични и допълнителни забележки е 84%;
   АВ. като има предвид, че през 2012 г. омбудсманът насочи вниманието си по-специално към интеграцията на хората с различни степени на увреждания; като има предвид, че омбудсманът, заедно с комисията по петиции на ЕП, Европейската комисия, Агенцията за основните права и Европейския форум на хората с увреждания, работи за защита, насърчаване и мониторинг на прилагането на рамката на ЕС съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; като има предвид, че тази конвенция е първият договор за правата на човека, който ЕС някога е ратифицирал;
   АГ. като има предвид, че Съветът одобри предложението за рамка на равнището на ЕС, включително омбудсмана и комисията по петиции, която да следи за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
   АД. като има предвид, че през 2012 г. Европейската фондация за управление на качеството официално призна, че омбудсманът „се е ангажирал за постигането на отлични резултати“;

1.  Одобрява годишния доклад за 2012 г., представен от Европейския омбудсман; отбелязва факта, че г-н Диамандурос ще се оттегли от поста си на 1 октомври 2013 г.;

2.  Изразява своята благодарност към г-н Диамандурос за неговата образцова работа като Европейски омбудсман през последните десет години и за постигнатите от него резултати за превръщането на ЕС в една по-справедлива и прозрачна структура; надява се той да се радва на добро здраве след оттеглянето си от поста и му пожелава всичко най-хубаво в неговите по-нататъшни начинания;

3.  Признава отличната работа, извършена от омбудсмана за подобряване и задълбочаване на диалога с гражданите, гражданското общество, институциите и другите заинтересовани страни на всички равнища;

4.  Отчитайки факта, че половината европейски граждани са съгласни, че второто най-важно гражданско право е правото на добро административно управление, счита, че постоянните усилия на омбудсмана за увеличаване и подобряване на откритостта, прозрачността и отчетността при процесите на вземане на решения и в администрациите на Европейския съюз са допринесли много за създаването на Съюз, в който решенията се вземат и изпълняват „при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите“, както е посочено в член 1 от Договора за Европейския съюз; призовава следващия Европейски омбудсман да продължи добрата работа на своя предшественик за постигането на тези важни цели;

5.  Признава с уважение неуморимия ангажимент, с който омбудсманът работеше за гражданите, за да ги запознае с техните права съгласно Договорите и да насърчи администрациите на европейските институции и органи да станат по-прозрачни и ориентирани към обслужването на хората;

6.  Счита, че омбудсманът винаги е упражнявал своите правомощия по активен и балансиран начин и му благодари за отличните работни отношения и сътрудничество с Парламента, и по-специално с неговата комисия по петиции;

7.  Отбелязва, че 52 % от европейските граждани считат, че най-важната задача на омбудсмана е да гарантира, че гражданите на ЕС познават правата си и знаят как да ги използват, и следователно омбудсманът трябва да подобри комуникацията си с европейските граждани и да засили своето сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите;

8.  Призовава да бъдат взети необходимите мерки за ускоряване на процедурите за разследване на жалби, извършване на проверки и вземане на решения;

9.  Отново припомня факта, че 42 % от европейските граждани не са удовлетворени от нивото на прозрачност в администрацията на ЕС и подчертава, че е необходимо омбудсманът да продължи да полага усилия за подпомагане на европейските институции да станат по-отворени, ефективни и насочени към гражданите, като по този начин изгражда мостове между институциите и гражданите;

10.  Отбелязва, че жалбите, свързани с прозрачността, винаги са били най-многобройни в списъка на жалби до омбудсмана; отбелязва също така, че броят на тези жалби намалява на 21,5 % през 2012 г. в сравнение с пиковата 2008 година, когато 36 % от жалбоподателите са се оплаквали от липсата на прозрачност; счита това за знак, че европейските институции са положили значителни усилия, за да станат по-прозрачни; призовава институциите, агенциите и органите на ЕС да допринесат за още по-голямо намаляване на тази цифра, като си сътрудничат с Европейския омбудсман и прилагат препоръките му; продължава да изразява загриженост по отношение на все така големия брой жалби, които все още постъпват във връзка с откритостта, публичния достъп и личните данни, тъй като това застрашава междуинституционалния диалог, обществената представа за ЕС и отношението на обществеността към ЕС;

11.  Подчертава, че прозрачността, откритостта, достъпът до информация, зачитането на правата на гражданите и високите етични стандарти са основни предпоставки за поддържане на доверието между гражданите и институциите и че по-специално в настоящото тежко икономическо положение това доверие е от първостепенна важност за бъдещето на европейската интеграция;

12.  Призовава европейските институции, в контекста на нарастващата дигитализация на публичната администрация, да обърнат внимание на специалните потребности на по-възрастните хора, които в голямата си част не са запознати с модерните информационни и комуникационни технологии, и да компенсират това с помощта на лесни за използване приложения, практически онлайн програми за подпомагане и лесно достъпни нецифрови възможности за връзка;

13.  Отбелязва, че през 2012 г. омбудсманът е регистрирал 2442 жалби и че това е рекордна година по отношение на започнатите проверки (465 = +18% в сравнение с 2011 г.) и приключените проверки (390 = +23%);

14.  Отбелязва със задоволство представените от омбудсмана десет „случая на образцово поведение”, които са добри примери за административни практики на различни европейски институции, свързани с разнообразни въпроси;

15.  Счита, че намаляването на общия брой на жалбите, подадени до омбудсмана през 2012 г., е още едно доказателство за успеха на интерактивното ръководство, публикувано на неговата интернет страница, което представлява силен инструмент, създаден с цел да гарантира, че по-малко граждани подават жалби до омбудсмана по неоснователни причини, както и да се подобрят възможностите за консултиране на жалбоподателите към кого да се обърнат вместо това; отбелязва, че тази тенденция потвърждава факта, че все повече хора, които се обръщат към Европейския омбудсман, правят това по основателни причини; предлага членовете на Европейския парламент, институциите, органите и агенциите на ЕС, както и членовете на Европейската мрежа на омбудсманите, да инсталират пряка връзка към интерактивното ръководство на техните интернет страници и други канали на социалните медии;

16.  Подчертава факта, че броят на жалбите извън правомощията на омбудсмана (1 720) е бил най-малък за последните десет години; призовава омбудсмана да продължи усилията си за по-нататъшно намаляване на броя на тези случаи;

17.  Признава важния принос на Европейската мрежа на омбудсманите и подчертава полезността на ефективното сътрудничество в полза на европейските граждани; отбелязва, че 60 % от жалбите, които омбудсманът е разгледал през 2012 г., попадат в правомощията на член на мрежата; припомня, че комисията по петиции е пълноправен член на мрежата; отбелязва, че през 2012 г. омбудсманът прехвърли 63 жалби на тази комисия; поздравява Европейския омбудсман за успешната координация на мрежата; счита, че това е важна функция от дейността на омбудсмана и че сътрудничеството в рамките на мрежата следва да се задълбочи, за да се подобри управлението на национално равнище на законодателството на ЕС; препоръчва мрежата да бъде разширена, така че да обхване съответните национални органи; счита, че участието на омбудсмана в европейските и международните сдружения на омбудсманите следва да бъде запазено и засилено;

18.  Отбелязва, че както и при предишни години повечето проверки, започнати от омбудсмана, са били свързани с Комисията (52,7 %); отбелязва, че броят на проверките относно Европейския парламент, започнати през 2012 г., почти се е удвоил в сравнение с 2011 г.; призовава своя секретариат към пълно сътрудничество с омбудсмана и гарантиране на изпълнение и съгласуваност с неговите препоръки и забележки във връзка с административните практики;

19.  Подчертава факта, че всяка приключила проверка представлява стъпка в правилната посока и добра възможност за постигане на подобренията, посочени и пожелани от обществеността, като по този начин европейското гражданство дава възможност за максимално участие в европейския законодателен процес;

20.  Приветства омбудсмана за неговата инициатива да публикува набор от принципи за обществените услуги, от които служителите на европейските институции следва да се ръководят в своето поведение; припомня, че петте принципа за обществените услуги са: всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани, почтеност, обективност, уважение към другите хора и прозрачност; призовава институциите, агенциите и органите на ЕС да възприемат тези принципи във всички свои действия;

21.  Приветства факта, че през юни 2013 г. омбудсманът публикува ново издание на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, като в него ще се вземат предвид принципите на европейското административно право, съдържащи се в съдебната практика на европейските съдилища;

22.  Изразява задоволство от участието на омбудсмана в множество различни конференции, насочени към по-добро публично управление, включително като съорганизатор на една от тях, съвместно с Изследователската мрежа за европейско административно право (ReNEUAL);

23.  Повтаря призива, отправен към Комисията в неговата резолюция от 15 януари 2013 г. (4), да приеме общи задължителни правила и принципи за административните процедури на администрацията на ЕС и да представи проекторегламент за тази цел въз основа на член 298 от ДФЕС; счита, че досегашният опит на омбудсмана, както и неговите публикации в тази връзка осигуряват достатъчно насоки за съдържанието на подобно законодателно предложение; счита, че това би бил най-добрият начин да се осигури трайна промяна в административната култура на европейските институции;

24.  Отбелязва със задоволство, че институциите са дали 98 положителни отговора на 120-те забележки и препоръки, отправени от омбудсмана при извършването на неговите проверки през 2012 г., което означава, че в 82% от случаите европейските институции се съобразяват с предложенията на омбудсмана; призовава всички институции, агенции и органи на ЕС да направят всичко възможно, за да гарантират пълно изпълнение на забележките и препоръките на омбудсмана и да му съдействат, като отговарят бързо на неговите запитвания, наред с другото, като работят заедно с омбудсмана за намаляване на сроковете за запитванията;

25.  Припомня, че през 2012 г. омбудсманът внесе специален доклад до Европейския парламент относно неуспеха на Комисията да разреши въпроса с конфликта на интереси при разширяването на летище „Виена“, липсата на оценка за въздействието върху околната среда във връзка с това разширяване и липсата на процедури за преразглеждане за лицата, които се оплакват от строителния проект и неналичието на ОВОС; признава целесъобразността на този доклад предвид разглежданите въпроси; припомня, че в отговор на този специален доклад комисията по петиции представи далновидни предложения за настоящото преразглеждане на Директивата за ОВОС, както и за европейското административно право;

26.  Счита, че особено при изготвянето на проектопрепоръка осъзнаването на факта, че следващата стъпка може да бъде специален доклад до Парламента, често помага въпросната институция или орган да бъдат убедени да променят позицията си;

27.  Отбелязва, че за 17 години и половина предишният и настоящият омбудсман са представили само 18 специални доклада; счита, че това е доказателство за подхода на сътрудничество, възприет в повечето случаи от европейските институции; признава значението на тези специални доклади и насърчава омбудсмана да продължи разглеждането на казуси, при които става въпрос за важни случаи на лошо управление от страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС;

28.  Подчертава, че Международният ден на правото да знам (28 септември) е инициатива, която допринася за подобряване на представата на европейските граждани за омбудсмана и е пример за добра практика;

29.  Приветства участието на омбудсмана, заедно с комисията по петиции на ЕП, Европейския форум на хората с увреждания, Комисията и Агенцията за основните права, в европейската рамка по член 33, параграф 2, чиято задача е защитата, насърчаването и наблюдението на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; призовава омбудсмана в работата си да обърне специално внимание на потребностите на особено уязвимите социални групи, включително тези на хората с увреждания;

30.  Приветства усилията на омбудсмана да гарантира, че европейските институции прилагат Хартата на основните права, включително чрез извършване на проверки по собствена инициатива; предвижда възлагането на друго подобно задължение на омбудсмана във връзка с присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи съгласно член 6 от Договора за Европейския съюз;

31.  Подчертава значението на проверките, които омбудсманът извършва по собствена инициатива и които му позволяват да разреши някои въпроси, които иначе биха останали извън обсега на неговото внимание поради факта, че обществеността не разполага с необходимата информация или ресурси да се обърне към него; счита за важно да се повиши видимостта на службата на Европейския омбудсман;

32.  Приветства приемането през 2012 г. на закон за създаване на институцията „омбудсман“ в Турция; признава значението на подкрепата и насоките на Европейския омбудсман в тази връзка; изразява задоволството си от факта, че всички страни кандидатки вече са създали институцията „омбудсман“ на национално равнище; счита, че опитът показва, че омбудсманът е много полезен орган за усъвършенстване на доброто управление, принципите на правовата държава и защитата на правата на човека и че държавите членки, на които все още предстои да създадат институцията „омбудсман“, следва активно да разгледат този въпрос; призовава Европейския омбудсман да продължи да оказва подкрепа на бъдещите страни кандидатки в този процес;

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните омбудсмани или сходни компетентни органи.

(1) OВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 172.
(2) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(3) Приет на 8 юли 2002 г. и изменен с решения на омбудсмана от 5 април 2004 г. и от 3 декември 2008 г.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0004.

Правна информация - Политика за поверителност