Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2051(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0257/2013

Pateikti tekstai :

A7-0257/2013

Debatai :

PV 12/09/2013 - 8
CRE 12/09/2013 - 8

Balsavimas :

PV 12/09/2013 - 13.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0369

Priimti tekstai
PDF 235kWORD 30k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Europos ombudsmeno 2012 m. veikla
P7_TA(2013)0369A7-0257/2013

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą (2013/2051(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsnio trečią pastraipą, 228 ir 298 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 ir 43 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 18 d. rezoliuciją(1) dėl Europos Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, patvirtinimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. sudarytą ir 2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Europos ombudsmeno pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 1 d. Europos ombudsmeno statuto įgyvendinimo nuostatas(3),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos ombudsmeno veiklos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies antrą ir trečią sakinius,

–  atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7–0257/2013),

A.  kadangi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento Pirmininkui oficialiai pateiktas metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą, o 2013 m. gegužės 28 d. ombudsmenas Nikiforos Diamandouros Briuselyje pristatė savo pranešimą Peticijų komitetui,

B.  kadangi 2012 m. metinis pranešimas yra paskutinis N. Diamandouro, kaip Europos ombudsmeno, metinis pranešimas, nes 2013 m. kovo 14 d. jis pranešė Europos Parlamento Pirmininkui apie savo ketinimą išeiti į pensiją 2013 m. spalio 1 d.; kadangi N. Diamandouros pirmą kartą buvo išrinktas Europos ombudsmenu 2003 m. ir vėliau vėl išrinktas 2005 ir 2010 m.,

C.  kadangi N. Diamandouros ėjo Europos ombudsmeno pareigas dešimt metų; kadangi kitas asmuo bus renkamas ombudsmeno pareigoms eiti nuo 2013 m. spalio 1 d. iki Europos Parlamento rinkimų 2014 m., po kurių naujasis Parlamentas turės pradėti naują rinkimų procedūrą,

D.  kadangi SESV 24 straipsnyje nurodoma, kad „kiekvienas Sąjungos pilietis gali kreiptis į ombudsmeną, kurio pareigybė įsteigta pagal 228 straipsnį“,

E.  kadangi SESV 228 straipsnyje Europos ombudsmenas įgaliojamas priimti skundus dėl netinkamo ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų veiklos administravimo, išskyrus atvejus, susijusius su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomomis teismo funkcijomis,

F.  kadangi pagal SESV 298 straipsnį ES institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros „remiasi atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija“ ir kadangi tame pačiame straipsnyje numatyta, kad šiuo tikslu turi būti priimti specialūs antriniai teisės aktai visoms ES administracijos sritims taikytinų reglamentų pavidalu,

G.  kadangi Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką“,

H.  kadangi ES 2013 metus paskelbė „Europos piliečių metais“, taip pažymėdama 20-ąjį ES pilietybės jubiliejų,

I.  kadangi Pagrindinių teisių chartijos 43 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, ar juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę kreiptis į Europos ombudsmeną su skundu dėl netinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų administravimo veiksmų, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomas teismo funkcijas“,

J.  kadangi Parlamentas savo 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliucijoje patvirtino ombudsmeno parengtą tinkamo administravimo elgesio kodeksą,

K.  kadangi netinkamas administravimas apibrėžtas kaip viešosios įstaigos nesugebėjimas veikti pagal taisykles ar principus, kurių ji privalo laikytis,

L.  kadangi šia apibrėžtimi prie netinkamo administravimo priskiriami ne tik tie atvejai, kai pažeidžiama teisiškai privaloma taisyklė ar principas; kadangi gero administravimo principais numatomas didesnis įsipareigojimas nei įstatymu ir jais reikalaujama, kad ES institucijos ne tik laikytųsi savo teisinių įsipareigojimų, bet drauge kurtų paslaugumo aplinką ir užtikrintų, kad su visais visuomenės atstovais būtų elgiamasi sąžiningai, nešališkai ir oriai ir kad jie galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis,

M.  kadangi 2012 m. ombudsmenas gavo 2 442 skundus (2011 m. – 2 510) ir išnagrinėjo 2 460 skundų (2011 m. – 2 544); kadangi 740 skundų (30 proc.) priklausė ombudsmeno įgaliojimų sričiai,

N.  kadangi dauguma skundų (56 proc.) gaunami elektroniniu formatu – užregistruojami sąveikioje Europos ombudsmeno interneto svetainėje, prieinamoje visomis 23 oficialiomis kalbomis,

O.  kadangi ombudsmenas skundų pagrindu pradėjo 450 tyrimų (2011 m. – 382); kadangi jų skaičius padidėjo 18 proc., palyginti su 2011 m.; kadangi ombudsmenas pradėjo 15 tyrimų savo iniciatyva (2011 m. – 14) ir pateikė vieną specialiąją ataskaitą Parlamentui,

P.  kadangi ombudsmenas baigė 390 tyrimų (įskaitant 10 tyrimų, pradėtų savo iniciatyva), iš kurių 206 pradėti 2012 m., 113 – 2011 m. ir 71 – ankstesniais metais; kadangi 85,3 proc. (324) baigtų tyrimų atlikti iš piliečių gautų skundų pagrindu, o 14,7 proc. – remiantis skundais, gautais iš įmonių, asociacijų ir kitų juridinių subjektų,

Q.  kadangi 1 467 gauti skundai buvo priskirti Europos ombudsmenų tinklo nario kompetencijai; kadangi šį tinklą sudaro nacionalinių ir regionų ombudsmenų biurai ir panašios įstaigos ES, EEE valstybėse narėse, Šveicarijoje ir šalyse kandidatėse; kadangi Parlamento Peticijų komitetas yra tikrasis šio tinklo narys; kadangi ombudsmenas perdavė 63 skundus šiam komitetui,

R.  kadangi 52,7 proc. 2012 m. pradėtų tyrimų buvo susiję su Europos Komisija, 5,2 proc. – su Europos Parlamentu, 3 proc. – su Europos išorės veiksmų tarnyba, 1,5 proc. – su Europos investicijų banku ir 20,9 proc. – su kitomis ES institucijomis, agentūromis arba įstaigomis,

S.  kadangi pagrindinės 2012 m. tirto tariamai netinkamo administravimo rūšys buvo susijusios su teisėtumu (27,7 proc.), informacijos prašymais (12,5 proc.), sąžiningumu (10,3 proc.), sprendimų priėmimo terminais (8 proc.) ir prašymais suteikti galimybę susipažinti su dokumentais (6,7 proc.),

T.  kadangi 76 baigtų tyrimų atvejais (19 proc.) ombudsmenas nenustatė netinkamo administravimo, o 56 atvejais (14 proc.) netinkamas administravimas buvo nustatytas,

U.  kadangi tie atvejai, kai nenustatomas netinkamas administravimas, nėra laikomi neigiamu rezultatu, nes skundo pateikėjui gali būti naudingas išsamus susijusios institucijos paaiškinimas ir ombudsmeno atlikta nepriklausoma atvejo analizė, o rezultatai yra įrodymas, kad institucija veikė laikydamasi gero administravimo principų,

V.  kadangi 2012 m. 80 atvejų susijusi institucija sutiko su draugišku sprendimu arba išsprendė klausimą; kadangi tais atvejais, kai ombudsmenas nenustato netinkamo administravimo arba kai nėra pagrindo tęsti tyrimą, jis gali pateikti papildomą pastabą; kadangi teikiant papildomą pastabą siekiama padėti institucijai pagerinti jos piliečiams teikiamų paslaugų kokybę,

W.  kadangi 47 tyrimai, kuriuos atlikdamas ombudsmenas nustatė netinkamą administravimą, baigti institucijai pateikiant kritines pastabas; kadangi 9 atvejais susijusi institucija sutiko su rekomendacijos projektu,

X.  kadangi ombudsmenas pateikia kritinę pastabą, kai:

   i) atitinkama institucija jau negali ištaisyti netinkamo administravimo atvejo,
   ii) paaiškėja, kad netinkamo administravimo atvejis neturi visuotinių padarinių, ir
   iii) atrodo, kad tolesni Europos ombudsmeno veiksmai nereikalingi; kadangi ombudsmenas taip pat teikia kritinę pastabą, jei mano, kad rekomendacijos projektas būtų nenaudingas, taip pat tais atvejais, kai institucija nesutinka su rekomendacijos projektu arba kai jis nemano, kad reikėtų pateikti specialųjį pranešimą,
   Y. kadangi ombudsmenas pateikia rekomendacijos projektą, kai susijusi institucija gali ištaisyti netinkamo administravimo atvejį arba kai netinkamo administravimo atvejis yra ypač rimtas ar turi visuotinių padarinių; kadangi 2012 m. ombudsmenas paskelbė 17 rekomendacijų projektų,
   Z. kadangi 2012 m. ombudsmenas pateikė vieną specialųjį pranešimą Europos Parlamentui; kadangi šis specialusis pranešimas buvo susijęs su Komisijos nagrinėtu skundu, kurį pateikė piliečių iniciatyvą remiančios organizacijos, kovojančios su, jų manymu, neigiamais Vienos oro uosto plėtros padariniais; kadangi specialusis pranešimas Parlamentui yra veiksmingiausia ir paskutinė priemonė, kurios ombudsmenas gali imtis nagrinėdamas atvejį,
   AA. kadangi Parlamento pranešimo dėl specialiosios ataskaitos išvadose nurodyta, kad ombudsmeno susirūpinimas dėl galimo netinkamo administravimo buvo pagrįstas,
   AB. kadangi ombudsmenas kasmet viešai skelbia savo tyrimo išvadas dėl veiksmų, kurių institucijos ėmėsi dėl kritinių ir papildomų pastabų; kadangi 2011 m. tyrimas parodė, kad 84 proc. atvejų dėl kritinių ir papildomų pastabų imtasi tinkamų veiksmų,
   AC. kadangi 2012 m. ombudsmenas ypač daug dėmesio skyrė įvairaus neįgalumo lygio asmenų integracijai; kadangi ombudsmenas kartu su Parlamento Peticijų komitetu, Europos Komisija, Pagrindinių teisių agentūra ir Europos neįgaliųjų forumu dirba siekdami ginti, skatinti ir įgyvendinti ES struktūrą pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją; kadangi ši konvencija yra pirmoji ES ratifikuota žmogaus teisių sutartis,
   AD. kadangi ES Taryba patvirtino pasiūlymą dėl ES lygmens sistemos, apimančios Ombudsmeną ir Peticijų komitetą ir skirtos JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui kontroliuoti,
   AE. kadangi 2012 m. Europos kokybės valdymo fondas oficialiai pripažino Ombudsmeną kaip instituciją, įsipareigojusią siekti aukščiausio rezultato,

1.  patvirtina Europos ombudsmeno pateiktą 2012 m. metinį pranešimą; atsižvelgia į tai, kad N. Diamandouros išeis į pensiją 2013 m. spalio 1 d.;

2.  reiškia padėką N. Diamandourui už jo pavyzdinį darbą pastarąjį dešimtmetį einant Europos ombudsmeno pareigas ir už rezultatus, kurių jis pasiekė stengdamasis užtikrinti, kad ES taptų teisingesnė ir skaidresnė; linki jam geros sveikatos ir sėkmės tolesnėje veikloje;

3.  pripažįsta, kad ombudsmenas atliko puikų darbą stiprindamas ir plėtodamas dialogą su piliečiais, pilietine visuomene, institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis visais lygmenimis;

4.  atsižvelgdamas į tai, jog pusė Europos piliečių sutinka, kad antra pagal svarbą piliečių teisė yra teisė į gerą administravimą, mano, kad nuolatinėmis pastangomis didinti Europos Sąjungoje atvirumą, skaidrumą ir atskaitomybę sprendimų priėmimo procesų ir administravimo srityje ombudsmenas neabejotinai prisidėjo kuriant Sąjungą, kurioje sprendimai priimami ir įgyvendinami „kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio“, kaip numatyta pagal Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnį; ragina kitą Europos ombudsmeną tęsti gerą savo pirmtako darbą siekiant šių svarbių tikslų;

5.  su pagarba pripažįsta, kad ombudsmenas nenuilstamai siekė padėti piliečiams ir užtikrinti, kad jie žinotų savo teises pagal Sutartis, taip pat skatinti ES institucijų ir įstaigų administracijas tapti skaidresnes ir didžiausią dėmesį skirti paslaugų teikimui;

6.  mano, kad ombudsmenas visada aktyviai ir proporcingai naudojosi savo įgaliojimais, ir dėkoja jam už puikius darbo santykius ir bendradarbiavimą su Parlamentu, ypač Parlamento Peticijų komitetu;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad 52 proc. Europos piliečių mano, jog svarbiausia ombudsmeno pareiga – užtikrinti, kad ES piliečiai žinotų savo teises ir žinotų, kaip jomis naudotis, ir kad todėl ombudsmenas turi palaikyti geresnius ryšius su Europos piliečiais ir aktyviau bendradarbiauti su Europos ombudsmenų tinklu;

8.  ragina imtis reikiamų veiksmų skundų nagrinėjimo, tyrimų atlikimo ir sprendimų priėmimo procedūroms paspartinti;

9.  primena, kad 42 proc. Europos piliečių nepatenkinti ES administravimo skaidrumo lygiu, ir pabrėžia, kad ombudsmenas turi toliau stengtis padėti ES institucijoms tapti atviresnėms, veiksmingiau dirbti ir draugiškiau bendrauti su piliečiais, kad būtų plėtojami piliečių ir institucijų ryšiai;

10.  pažymi, kad ombudsmenas visada laikė su skaidrumu susijusius skundus prioritetiniais; taip pat pažymi, kad tokių skundų dėl tariamo neskaidrumo, kurių dalis 2008 m. buvo didžiausia (36 proc.), 2012 m. sumažėjo iki 21,5 proc.; mano, kad tai – ženklas, jog ES institucijos labai pasistengė tapti skaidresnės; ragina ES institucijas, agentūras ir įstaigas prisidėti toliau mažinant tokių skundų skaičių – bendradarbiauti su Europos ombudsmenu ir įgyvendinti jo rekomendacijas; tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl vis dar didelio skaičiaus skundų atvirumo, prieinamumo visuomenei ir asmens duomenų klausimais, nes dėl problemų šiose srityse blogėja tarpinstitucinis dialogas, ES įvaizdis visuomenėje ir visuomenės požiūris į ES;

11.  pakartoja, kad skaidrumas, atvirumas, galimybė susipažinti su informacija ir pagarba piliečių teisėms yra būtinos sąlygos siekiant išsaugoti piliečių ir institucijų tarpusavio pasitikėjimą ir kad šis pasitikėjimas be galo svarbus Europos integracijos ateičiai, ypač dabartinėmis sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis;

12.  ragina ES institucijas, turint mintyje vis platesnį viešojo administravimo sektoriaus skaitmeninimą, atsižvelgti į konkrečius vyresniojo amžiaus žmonių, kurių dauguma nemoka naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijomis, poreikius ir kompensuoti šį jų mokėjimų trūkumą sukurtomis patogiomis naudoti taikomosiomis programomis, praktiškomis internetinėmis pagalbinėmis programomis ir lengvai prieinamomis neskaitmeninėmis susisiekimo galimybėmis;

13.  pažymi, kad 2012 m. ombudsmenas užregistravo 2 442 skundus ir kad tai buvo rekordiniai metai ir pradėtų tyrimų (465, tai yra 18 proc. daugiau, palyginti su 2011 m.), ir baigtų tyrimų (390, tai yra 23 proc. daugiau) skaičiaus požiūriu;

14.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į dešimtį ombudsmeno pristatytų pavyzdinių administracinės praktikos atvejų įvairiose ES institucijose, daugelyje įvairių sričių;

15.  mano, kad 2012 m. sumažėjęs visų ombudsmenui pateiktų skundų skaičius yra dar vienas ombudsmeno svetainėje pateikto jo „Interaktyvaus vadovo“ sėkmės įrodymas, nes tai labai veiksminga priemonė, padedanti užtikrinti, kad į ombudsmeną dėl netinkamų priežasčių kreiptųsi mažiau piliečių, ir pagerinti galimybes patarti jiems, kam jie turėtų pateikti savo skundą; pažymi, kad šia tendencija patvirtinama, jog dėl tinkamų priežasčių į Europos ombudsmeną besikreipiančių žmonių daugėja; rekomenduoja Europos Parlamento nariams, ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms bei Europos ombudsmenų tinklo nariams savo svetainėse ir socialinės žiniasklaidos kanaluose pateikti tiesioginę nuorodą į šį „Interaktyvų vadovą“;

16.  pabrėžia, kad ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius (1 720) buvo mažiausias per visą dešimtmetį; ragina ombudsmeną ir toliau stengtis mažinti šių atvejų skaičių;

17.  pripažįsta svarbų Europos ombudsmenų tinklo indėlį ir pabrėžia veiksmingo bendradarbiavimo naudą Europos piliečiams; pažymi, kad 60 proc. ombudsmeno 2012 m. išnagrinėtų skundų priklausė tinklo nario kompetencijai; primena, kad Peticijų komitetas yra tikrasis šio tinklo narys; pažymi, kad 2012 m. ombudsmenas perdavė šiam komitetui 63 skundus; sveikina Europos ombudsmeną, sėkmingai koordinavusį tinklo veiklą; mano, kad tai yra labai svarbi ombudsmeno veiklos funkcija ir kad bendradarbiavimas tinkle turėtų būti plėtojamas, siekiant pagerinti ES teisės administravimą nacionaliniu lygmeniu; rekomenduoja tinklą išplėsti į jį įtraukiant atitinkamas nacionalines įstaigas; mano, kad ombudsmeno dalyvavimas Europos ir tarptautinių ombudsmenų asociacijų veikloje turėtų būti tęsiamas ir jo vaidmuo stiprinamas;

18.  pažymi, kad daugiausia ombudsmeno pradėtų tyrimų, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, buvo susiję su Komisija (52,7 proc.); palyginti su 2011 m., su Europos Parlamentu susijusių 2012 m. Europos ombudsmeno pradėtų tyrimų skaičius išaugo beveik du kartus; ragina EP sekretoriatą visapusiškai bendradarbiauti su ombudsmenu ir užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi jo rekomendacijų ir pastabų dėl administravimo praktikos;

19.  pabrėžia, kad kiekvienas baigtas tyrimas yra žingsnis tinkama linkme ir gera galimybė patobulinti sritis, kurias visuomenė nurodė ir reikalauja tobulinti – tai būdas įgyvendinti Europos pilietybės koncepciją, paremtą kuo didesniu dalyvavimu Europos teisėkūros procese;

20.  giria ombudsmeną dėl jo iniciatyvos paskelbti viešojo administravimo principų rinkinį, kuriuo turėtų vadovautis ES tarnautojai; primena, kad šie penki viešojo administravimo principai yra: įsipareigojimas Europos Sąjungai ir jos piliečiams, sąžiningumas, objektyvumas, pagarba kitiems ir skaidrumas; ragina ES institucijas, agentūras ir įstaigas įtraukti šiuos principus į visas savo veiklos sritis;

21.  teigiamai vertina tai, kad 2013 m. birželio mėn. ombudsmenas, atsižvelgdamas į Europos teismų praktikoje taikomus Europos administracinės teisės principus, išleido naujos redakcijos Europos gero administracinio elgesio kodeksą;

22.  džiaugiasi, kad ombudsmenas dalyvavo daugelyje įvairių konferencijų geresnio viešojo administravimo klausimais ir vieną iš jų pats surengė kartu su ES administracinės teisės mokslinių tyrimų tinklu (ReNEUAL);

23.  pakartoja raginimą, paskelbtą savo 2013 m. sausio 15 d. EP rezoliucijoje(4), kad Komisija patvirtintų ES administravimo srityje taikytinas bendras privalomas administravimo procedūros taisykles ir principus ir šiuo tikslu pateiktų reglamento projektą, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 298 straipsniu; ligšiolinę ombudsmeno patirtį ir atitinkamas jo publikacijas vertina kaip tinkamas tokio teisės akto pasiūlymo turinio gaires; mano, kad tai – geriausias būdas užtikrinti ilgalaikius ES institucijų administravimo kultūros pokyčius;

24.  džiaugdamasis pažymi, kad institucijos ėmėsi 98 atsakomųjų veiksmų į 120 pastabų ir rekomendacijų, kurias ombudsmenas pateikė pagal savo tyrimus 2012 m., o tai reiškia, kad 82 proc. atvejų ES institucijos laikosi ombudsmeno pasiūlymų; ragina visas ES institucijas, agentūras ir įstaigas padaryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ombudsmeno pastabų ir rekomendacijų, ir padėti ombudsmenui greitai reaguojant į jo tyrimus ir šiuo tikslu, inter alia, bendradarbiauti su ombudsmenu siekiant sutrumpinti tyrimo proceso terminus;

25.  primena, kad 2012 m. ombudsmenas pateikė vieną specialųjį pranešimą Parlamentui, kuris buvo susijęs su Komisijos nesugebėjimu išspręsti interesų konflikto sprendžiant Vienos oro uosto plėtros klausimą, su tuo, kad nebuvo atliktas oro uosto plėtros poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir kad asmenys, pateikę skundų dėl statybos projekto ir neatlikto PAV, neturėjo galimybės pasinaudoti peržiūros procedūra; atsižvelgdamas į šiuos konkrečius klausimus pripažįsta minėto pranešimo tinkamumą; primena, kad, atsižvelgdamas į šį specialųjį pranešimą, Peticijų komitetas pateikė į ateitį nukreiptus pasiūlymus dėl vykstančios PAV direktyvos peržiūros ir Sąjungos administracinės teisės;

26.  mano, kad žinia, jog kita priemonė gali būti specialusis pranešimas Parlamentui, ypač kai parengiamas rekomendacijos projektas, dažnai padeda įtikinti susijusią instituciją ar įstaigą pakeisti savo nuomonę;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesni ombudsmenai ir dabartinis ombudsmenas per septyniolika su puse metų pateikė tik 18 specialiųjų pranešimų; mano, kad tai įrodo, jog ES institucijos daugeliu atvejų vadovaujasi bendradarbiavimu grindžiamu požiūriu; pripažįsta, kokios svarbios šios specialiosios ataskaitos, ir ragina ombudsmeną tais atvejais, kai nustatomi reikšmingi netinkamo administravimo faktai, susiję su ES institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis, imtis tolesnių veiksmų;

28.  pabrėžia, kad rugsėjo 28 d. minima Tarptautinė teisės žinoti diena yra iniciatyva, kuria didinamas ombudsmeno žinomumas Europos visuomenėje ir kuri yra gerosios patirties pavyzdys;

29.  teigiamai vertina tai, kad ombudsmenas kartu su Parlamento Peticijų komitetu, Europos neįgaliųjų forumu, Komisija ir Pagrindinių teisių agentūra įtraukti į ES lygmens struktūrą, sukurtą pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 33 straipsnio 2 dalį, siekiant ginti, skatinti ir prižiūrėti šios konvencijos įgyvendinimą; ragina ombudsmeną savo darbe itin daug dėmesio skirti labai pažeidžiamų socialinių grupių, įskaitant neįgaliuosius, poreikiams;

30.  teigiamai vertina ombudsmeno pastangas, be kita ko, savo iniciatyva vykdomais tyrimais užtikrinti, kad ES institucijos įgyvendintų Pagrindinių teisių chartiją; numato, kad ombudsmenui bus nustatyta kita panaši pareiga, kai Sąjunga prisijungs prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kaip reikalaujama pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį;

31.  pabrėžia, kokie svarbūs ombudsmeno tyrimai savo iniciatyva – juos atlikdamas jis gali išspręsti klausimus, kurie kitu būdu nesulauktų jo dėmesio, nes visuomenei trūksta būtinos informacijos arba išteklių, kad galėtų į jį kreiptis; mano, jog svarbu didinti Europos ombudsmeno tarnybos pastebimumą;

32.  teigiamai vertina tai, kad Turkijoje 2012 m. priimtas įstatymas, kuriuo šioje valstybėje įsteigta ombudsmeno institucija; pripažįsta Europos ombudsmeno paramos ir konsultacijų vaidmenį siekiant tai atlikti; džiaugiasi, kad visos šalys kandidatės dabar turi nacionaliniu lygmeniu įsteigtą ombudsmeno instituciją; mano, jog patirtis rodo, kad ombudsmenas yra labai naudinga tarnyba tobulinant gerą administravimą, stiprinant teisinę valstybę ir ginant žmogaus teises ir kad ombudsmeno institucijos dar neįsteigusios valstybės narės turėtų aktyviai apsvarstyti galimybę tai padaryti; ragina Europos ombudsmeną ir toliau padėti būsimoms šalims kandidatėms to siekti;

33.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, Komisijai ir Europos ombudsmenui, taip pat valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei jų ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms tarnyboms.

(1) OL C 286 E, 2009 11 27, p. 172.
(2) OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
(3) Priimtas 2002 m. liepos 8 d. ir iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 5 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. ombudsmeno sprendimais.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0004.

Teisinė informacija - Privatumo politika