Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2051(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0257/2013

Teksty złożone :

A7-0257/2013

Debaty :

PV 12/09/2013 - 8
CRE 12/09/2013 - 8

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 13.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0369

Teksty przyjęte
PDF 244kWORD 31k
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg
Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.
P7_TA(2013)0369A7-0257/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (2013/2051(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.,

–  uwzględniając art. 24 akapit trzeci, art. 228 i art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 41 oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 czerwca 2008 r.(1) w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(2),

–  uwzględniając umowę ramową w sprawie współpracy, zawartą pomiędzy Parlamentem Europejskim a Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 15 marca 2006 r., która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r.,

–  uwzględniając przepisy wykonawcze do statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 stycznia 2009 r.(3),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 205 ust. 2 zdanie drugie i trzecie Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A7-0257/2013),

A.  mając na uwadze, że sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. zostało oficjalnie przedstawione Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu 21 maja 2013 r., zaś w dniu 28 maja 2013 r. w Brukseli Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos Diamandouros przedstawił swoje sprawozdanie Komisji Petycji;

B.  mając na uwadze, że sprawozdanie roczne z 2012 r. jest ostatnim sprawozdaniem rocznym przygotowanym przez Nikiforosa Diamandourosa w ramach pełnionej przez niego funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż dnia 14 marca 2013 r. poinformował on Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o swoim zamiarze ustąpienia ze stanowiska w dniu 1 października 2013 r.; mając na uwadze, że Nikiforos Diamandouros został wybrany Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich po raz pierwszy w 2003 r., wygrywając kolejne wybory w roku 2005 i 2010;

C.  mając na uwadze, że Nikiforos Diamandouros pełnił funkcję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przez 10 lat; mając na uwadze, że kadencja jego następcy będzie trwać od dnia 1 października 2013 r. do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., po czym rozpoczęta zostanie nowa procedura wyboru rzecznika przez nowy Parlament;

D.  mając na uwadze, że art. 24 TFUE stanowi, iż „każdy obywatel Unii może zwracać się do Rzecznika Praw Obywatelskich, ustanowionego zgodnie z postanowieniami artykułu 228”;

E.  mając na uwadze, że na mocy art. 228 TFUE Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uprawniony jest do przyjmowania skarg dotyczących przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 298 TFUE instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii „korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej” oraz że ten sam artykuł przewiduje przyjęcie w tym celu specjalnych aktów prawa wtórnego takich jak rozporządzenia, mających zastosowanie do wszystkich obszarów administracji UE;

G.  mając na uwadze, że art. 41 Karty praw podstawowych stanowi, iż „każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii”;

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska zaproponowała, by rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli dla uczczenia 20. rocznicy ustanowienia obywatelstwa UE;

I.  mając na uwadze, że art. 43 Karty praw podstawowych stanowi, że „każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe”;

J.  mając na uwadze rezolucję z dnia 6 września 2001 r., w której Parlament przyjął kodeks dobrego postępowania administracyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich;

K.  mając na uwadze, że do niewłaściwego administrowania dochodzi wówczas, gdy organ publiczny nie postępuje zgodnie z przepisami lub zasadami dla niego wiążącymi;

L.  mając na uwadze, że definicja ta nie ogranicza niewłaściwego administrowania do przypadków, w których naruszane prawo lub zasada są prawnie wiążące; mając na uwadze, że zasady dobrego administrowania stanowią wyższy poziom zobowiązania niż przepisy prawne, wymagając od instytucji UE nie tylko poszanowania ich obowiązków prawnych, lecz także stawiania sobie za cel ducha służby obywatelom i dbania o to, by wszyscy obywatele byli traktowani uczciwie, bezstronnie i z godnością oraz by mogli w pełni korzystać ze swoich praw;

M.  mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zarejestrował 2 442 skargi (2 510 w 2011 r.) z rozpatrzonych ogółem 2 460 skarg (2 544 w 2011 r.); mając na uwadze, że 740 skarg (30%) wchodziło w zakres jego kompetencji;

N.  mając na uwadze, że dużą część skarg (56%) otrzymano za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracji skarg ze strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Unii, dostępnej we wszystkich 23 językach urzędowych;

O.  mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich otworzył 450 dochodzeń (382 w 2011 r.) na podstawie skarg; mając na uwadze, że stanowi to wzrost o 18% w stosunku do 2011 r.; mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich otworzył 15 dochodzeń z własnej inicjatywy (14 w 2011 r.) i przedstawił Parlamentowi jedno sprawozdanie specjalne;

P.  mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich zamknął 390 dochodzeń (w tym 10 dochodzeń wszczętych z własnej inicjatywy), w tym 206 z 2012 r., 113 z 2011 r. i 71 z lat wcześniejszych; mając na uwadze, że 85,3% (324) zamkniętych dochodzeń dotyczyło skarg wniesionych przez indywidualnych obywateli, natomiast 14,7% (56) przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne;

Q.  mając na uwadze, że 1 467 otrzymanych skarg mieściło się w zakresie kompetencji członka europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich; mając na uwadze, że sieć ta składa się z krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich oraz podobnych organów w UE, EOG, Szwajcarii oraz krajach kandydujących; mając na uwadze, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego jest pełnoprawnym członkiem tej sieci; mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał komisji 63 skargi;

R.  mając na uwadze, że 52,7% dochodzeń otwartych w 2012 r. dotyczyło Komisji Europejskiej, 5,2% – Parlamentu Europejskiego, 3,0% – Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, 1,5% – Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 20,9% – innych instytucji, agencji lub organów UE;

S.  mając na uwadze, że najczęstsze zarzuty dotyczące niewłaściwego administrowania, którymi w 2012 r. zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich, dotyczyły praworządności (27,7%), udzielania informacji (12,5%), uczciwości (10,3%), racjonalnych terminów podejmowania decyzji (8%) oraz wniosków o publiczne udostępnienie dokumentów (6,7%);

T.  mając na uwadze, że w 76 zamkniętych sprawach (19%) nie stwierdzono niewłaściwego administrowania, natomiast w 56 sprawach (14%) niewłaściwe administrowanie zostało stwierdzone;

U.  mając na uwadze, że brak stwierdzenia niewłaściwego administrowania nie stanowi negatywnego wyniku, ponieważ skarżący może skorzystać z pełnego wyjaśnienia przedstawionego przez daną instytucję oraz niezależnej analizy Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z jego sprawą, a wynik służy za dowód, że dana instytucja działała zgodnie z zasadami dobrej administracji;

V.  mając na uwadze, że w 2012 r. w 80 przypadkach instytucja przyjęła rozwiązanie polubowne lub rozwiązała sprawę samodzielnie; mając na uwadze, że w przypadku gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdzi niewłaściwego administrowania lub uzna, że nie ma podstaw do kontynuowania dochodzenia, może zgłosić dodatkową uwagę; mając na uwadze, że celem uwagi dodatkowej jest udzielenie instytucji porady dotyczącej sposobu poprawy jakości służby ze strony instytucji na rzecz obywateli;

W.  mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich zamknął 47 spraw, w których stwierdził niewłaściwe administrowanie, kierując uwagę krytyczną do instytucji, której dotyczyła skarga; mając na uwadze, że w 9 przypadkach zainteresowana instytucja przyjęła projekt zalecenia;

X.  mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza uwagę krytyczną, gdy:

   (i) instytucja, której dotyczy skarga, nie jest już w stanie wyeliminować zaistniałego przypadku niewłaściwego administrowania,
   (ii) przypadek niewłaściwego administrowania nie ma skutków o charakterze ogólnym, oraz
   (iii) żadne działanie następcze nie wydaje się konieczne; mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza również uwagę krytyczną, gdy uważa, że projekt zalecenia nie posłuży użytecznemu celowi, przy czym procedura jest taka sama, w przypadku gdy instytucja nie przyjmie projektu zalecenia lub gdy Rzecznik Praw Obywatelskich nie uzna za stosowne przedstawienia specjalnego sprawozdania Parlamentowi;
   Y. mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza projekt zalecenia, gdy zainteresowana instytucja ma możliwość wyeliminowania niewłaściwego administrowania lub gdy przypadek niewłaściwego administrowania jest szczególnie poważny lub rodzi konsekwencje o charakterze ogólnym; mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wydał 17 projektów zaleceń;
   Z. mając na uwadze, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Parlamentowi Europejskiemu jedno sprawozdanie specjalne; mając na uwadze, że to sprawozdanie specjalne dotyczyło sposobu rozpatrywania przez Komisję skargi wniesionej do niej przez obywateli zrzeszonych w ramach inicjatyw sprzeciwiających się negatywnym – ich zdaniem – konsekwencjom rozbudowy lotniska w Wiedniu; mając na uwadze, że sprawozdanie specjalne do Parlamentu Europejskiego to narzędzie, które oferuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich największe możliwości działania i stanowi ostatni formalny krok, jaki może on podjąć w postępowaniu w danej sprawie;
   AA. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Parlamentu dotyczącym sprawozdania specjalnego obawy Rzecznika Praw Obywatelskich związane z niewłaściwym administrowaniem były uzasadnione;
   AB. mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich co roku publikuje ekspertyzę na temat działań podejmowanych przez instytucje w następstwie jego uwag krytycznych i uwag dodatkowych; mając na uwadze, że z ekspertyzy z 2011 r. wynika, że w 84% przypadków odnotowano pozytywny skutek działań podejmowanych w następstwie uwag krytycznych i uwag dodatkowych skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
   AC. mając na uwadze, że w 2012 r. działalność Rzecznika Praw Obywatelskich koncentrowała się głównie na kwestii integracji osób z różnym stopniem niepełnosprawności; mając na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich, wraz z Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisją Europejską, Agencją Praw Podstawowych oraz Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, prowadzi działania na rzecz ochrony, propagowania i monitorowania wdrożenia unijnych ram zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych; mając na uwadze, że konwencja jest pierwszym traktatem poświęconym prawom człowieka, jaki kiedykolwiek ratyfikowała Unia Europejska;
   AD. mając na uwadze, że Rada poparła propozycję stworzenia unijnych ram – w tym propozycję Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Petycji – mających na celu monitorowanie wdrożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych;
   AE. mając na uwadze, że w 2012 r. Europejska Fundacja Zarządzania Jakością przyznała Rzecznikowi Praw Obywatelskich oficjalny tytuł „dążącego do doskonałości” („Committed to Excellence”);

1.  zatwierdza sprawozdanie roczne za 2012 r. przedłożone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; bierze pod uwagę fakt, iż dnia 1 października 2013 r. Nikiforos Diamandouros ustąpi ze stanowiska;

2.  wyraża wdzięczność Nikiforosowi Diamandourosowi za wzorcowe pełnienie przez niego funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przez ostatnie dziesięć lat oraz za wyniki, jakie udało mu się osiągnąć, aby w ramach UE działania prowadzone były w sposób bardziej uczciwy i przejrzysty; wyraża nadzieję, że Rzecznik na emeryturze cieszyć się będzie dobrym zdrowiem i życzy mu powodzenia w realizacji dalszych planów;

3.  wyraża uznanie dla doskonałej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmocnienia i pogłębienia dialogu z obywatelami, społeczeństwem obywatelskim, instytucjami oraz innymi zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach;

4.  biorąc pod uwagę fakt, że połowa obywateli Unii Europejskiej podziela pogląd, zgodnie z którym drugim w kolejności prawem obywatelskim jest prawo do dobrej administracji, uważa, że nieustanne starania Rzecznika podejmowane w celu wzmocnienia i zwiększenia otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności w procesach decyzyjnych oraz administracji w Unii Europejskiej miały ogromny wpływ na tworzenie Unii Europejskiej, w której decyzje podejmowane są i wdrażane „z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli”, zgodnie z art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej; wzywa kolejnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do kontynuowania wysiłków swojego poprzednika zmierzających do osiągnięcia tych ważnych celów;

5.  wyraża szacunek dla niestrudzonego zaangażowania Rzecznika w działania mające na celu wyjście naprzeciw obywatelom i uświadamianie ich na temat praw przysługujących im na mocy traktatów, a także zachęcanie administracji instytucji i organów UE, aby stawiały sobie za cel zwiększenie przejrzystości i służbę obywatelom;

6.  uważa, że Rzecznik Praw Obywatelskich zawsze wykonywał swoje obowiązki w sposób aktywny i zrównoważony, i wyraża podziękowanie za doskonałe relacje służbowe i współpracę z Parlamentem, w szczególności z Komisją Petycji;

7.  zwraca uwagę, że 52% obywateli europejskich uważa, że najważniejszą funkcją Rzecznika Praw Obywatelskich jest czuwanie nad tym, by obywatele UE znali swoje prawa i potrafili z nich korzystać, w związku z czym zachodzi potrzeba, by Rzecznik Praw Obywatelskich usprawnił komunikację z obywatelami UE i zacieśnił współpracę z europejską siecią rzeczników praw obywatelskich;

8.  wzywa do podjęcia odpowiednich działań w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania skarg, przeprowadzania kontroli i podejmowania decyzji;

9.  przypomina, że 42% obywateli UE jest niezadowolonych z poziomu przejrzystości administracji UE, i podkreśla konieczność kontynuowania wysiłków Rzecznika Praw Obywatelskich mających na celu wspieranie instytucji UE w osiągnięciu wyższego stopnia otwartości, skuteczności i przyjaznego nastawienia do obywateli, jak również zacieśniania więzi między instytucjami i obywatelami;

10.  odnotowuje, że skargi dotyczące przejrzystości zawsze były traktowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich priorytetowo; zauważa także, że liczba tego rodzaju skarg zmniejsza się od 2008 r., kiedy to w szczytowym momencie 36% skarżących wskazywało na domniemany brak przejrzystości, do 21,5% w 2012 r.; uważa, że świadczy to o tym, że instytucje UE dołożyły znacznych starań w celu zwiększenia przejrzystości w swoich działaniach; wzywa instytucje, agencje i organy UE do działania na rzecz dalszego obniżenia tej liczby poprzez współpracę z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz wdrażanie jego zaleceń; wyraża jednak zaniepokojenie wciąż dużą liczbą zgłaszanych skarg dotyczących otwartości, publicznego dostępu i danych osobowych, ponieważ problemy te stanowią zagrożenie dla międzyinstytucjonalnego dialogu, wizerunku UE oraz nastawienia obywateli do UE;

11.  przypomina, że przejrzystość, otwartość, dostęp do informacji i poszanowanie praw obywateli oraz wysokie standardy etyczne są niezbędne w celu utrzymania zaufania między obywatelami a instytucjami, które szczególnie w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej ma wielkie znaczenie dla przyszłości projektu integracji europejskiej;

12.  wzywa instytucje UE, by w związku ze wzrostem poziomu cyfryzacji w obszarze administracji publicznej wychodziły naprzeciw szczególnym potrzebom osób starszych, które często nie potrafią obsługiwać nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz by stworzyły równoważne rozwiązania w postaci przyjaznych dla użytkownika aplikacji, praktycznych internetowych programów pomocniczych i umożliwiły kontakt w formie nieelektronicznej;

13.  odnotowuje, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zarejestrował 2 442 skargi i że był to rekordowy rok zarówno pod względem otwartych dochodzeń (465 = +18% w stosunku do 2011 r.), jak również dochodzeń zamkniętych (390 = +23%);

14.  odnotowuje z zadowoleniem przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich dziesięć „spraw modelowych”, ilustrujących najlepsze praktyki administracyjne instytucji europejskich działających w różnych obszarach;

15.  uważa, że obniżenie całkowitej liczby skarg skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. to kolejny dowód na to, że interaktywny przewodnik dostępny na jego stronie internetowej okazał się sukcesem i jest narzędziem oferującym największe możliwości działania, zaprojektowanym w celu zapewnienia mniejszej liczby skarg kierowanych przez obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich, które nie należą do obszaru jego kompetencji, oraz zaoferowania większych możliwości w zakresie doradztwa dla skarżących i skierowania ich do właściwych podmiotów; zauważa, że obserwowana tendencja stanowi potwierdzenie, że coraz większa liczba obywateli zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich z właściwych powodów; sugeruje, aby posłowie do Parlamentu Europejskiego, pracownicy instytucji, organów i agencji UE, a także członkowie europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich zamieścili na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych bezpośrednie łącze do interaktywnego przewodnika;

16.  podkreśla, że liczba skarg niemieszczących się w zakresie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich (1 720) była najniższą odnotowaną liczbą od dziesięciu lat; wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do kontynuowania działań mających na celu dalsze zmniejszenie tej liczby;

17.  uznaje istotny wkład europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich i podkreśla zasadność skutecznej współpracy na rzecz obywateli UE; odnotowuje, że 60% skarg rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. mieściło się w zakresie kompetencji członka sieci; przypomina, że Komisja Petycji jest pełnoprawnym członkiem tej sieci; odnotowuje, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał komisji 63 skargi; gratuluje Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich sukcesów w koordynowaniu sieci; uważa, że jest to istotny aspekt działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, a współpracę w ramach sieci powinno się pogłębiać w celu poprawy stosowania prawa UE na szczeblu krajowym; zaleca rozszerzenie sieci na inne właściwe organy krajowe; uważa, że należy utrzymywać i wzmacniać uczestnictwo Rzecznika Praw Obywatelskich w europejskich i międzynarodowych stowarzyszeniach rzeczników praw obywatelskich;

18.  odnotowuje, że w poprzednich latach większość dochodzeń otwartych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło Komisji (52,7%); zauważa, że liczba dochodzeń otwartych w 2012 r., które dotyczyły Parlamentu Europejskiego, prawie podwoiła się w stosunku do roku 2011; wzywa swój Sekretariat do pełnej współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, aby zapewnić zgodność i spójność z jego zaleceniami i uwagami dotyczącymi praktyk administracyjnych;

19.  podkreśla, że każde zakończone dochodzenie stanowi krok we właściwym kierunku oraz dobrą okazję do wprowadzenia zmian zidentyfikowanych i wnioskowanych przez obywateli jako sposób urzeczywistnienia koncepcji europejskiego obywatelstwa opartego na uczestnictwie w najszerszym możliwym zakresie w odniesieniu do europejskiego procesu ustawodawczego;

20.  pochwala inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą publikowania zbioru zasad służby cywilnej, który powinien stanowić przewodnik dla urzędników UE w zakresie stosowania dobrych praktyk; przypomina, że pięć zasad służby cywilnej to: oddanie Unii Europejskiej i jej obywatelom, rzetelność, obiektywność, szacunek dla innych i przejrzystość; wzywa instytucje, agencje i organy UE do kierowania się tymi zasadami we wszystkich swoich działaniach;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w czerwcu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował nowe wydanie Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej, uwzględniającego przepisy europejskiego prawa administracyjnego zawarte w orzecznictwie sądów europejskich;

22.  wyraża zadowolenie z zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich w wiele rozmaitych konferencji skupiających się na lepszej administracji publicznej, w tym w organizację jednej z konferencji wspólnie z siecią badawczą w zakresie europejskiego prawa administracyjnego (ReNEUAL);

23.  przypomina zawarte w rezolucji z dnia 15 stycznia 2013 r.(4) wezwanie Komisji do przyjęcia obowiązujących zasad postępowania administracyjnego dla struktur administracji UE i przedstawienia projektu rozporządzenia w tym zakresie zgodnie z art. 298 TFUE; uważa, że dotychczasowe doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego publikacje na ten temat stanowią odpowiednią podstawę dla stworzenia projektu aktu prawnego; uważa, że byłby to najlepszy sposób zapewnienia trwałej zmiany kultury świadczenia usług administracyjnych przez instytucje UE;

24.  z zadowoleniem odnotowuje, że z pozytywną reakcją ze strony przedstawicieli instytucji spotkało się 98 spośród 120 uwag i zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących dochodzeń prowadzonych w 2012 r., co oznacza, że w 82% przypadków instytucje UE zgadzają się z sugestiami Rzecznika Praw Obywatelskich; wzywa wszystkie instytucje, agencje i organy UE do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia pełnej zgodności z uwagami i zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz udzielenia pomocy Rzecznikowi Praw Obywatelskich w szybkim przeprowadzaniu dochodzeń poprzez między innymi współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w działaniach na rzecz skrócenia terminów zakończenia dochodzenia;

25.  przypomina, że w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Parlamentowi jedno sprawozdanie specjalne w sprawie braku rozpatrzenia przez Komisję kwestii konfliktu interesów w związku z rozbudową lotniska w Wiedniu, braku oceny oddziaływania na środowisko w związku z tą rozbudową, brakiem procedur kontrolnych dostępnych dla osób wnoszących skargę dotyczącą projektu rozbudowy oraz braku oceny oddziaływania na środowisko; uznaje stosowność tego sprawozdania z uwagi na powyższe kwestie; przypomina, że niniejsze sprawozdanie specjalne było przyczyną sformułowania przez Komisję Petycji przyszłościowych wniosków odnoszących się do aktualnej zmiany dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia prywatne lub publiczne na środowisko naturalne oraz do prawa administracyjnego Unii;

26.  uważa, że w szczególności po otrzymaniu projektu zalecenia, świadomość, że kolejnym krokiem może być specjalne sprawozdanie do Parlamentu, często pomaga przekonać zainteresowaną instytucję lub zainteresowany organ do zmiany stanowiska;

27.  odnotowuje, że poprzedni i obecny Rzecznik Praw Obywatelskich przez okres 17 i pół roku przedstawili jedynie18 sprawozdań specjalnych; uważa, że jest to dowód na to, że w większości przypadków instytucje UE przyjmują podejście oparte na współpracy; uznaje znaczenie tych sprawozdań specjalnych i zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do kontynuowania działań, jeśli zaistnieją istotne przypadki niewłaściwego administrowania dotyczące instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE;

28.  podkreśla, że inicjatywa „Międzynarodowy Dzień Prawa do Wiedzy” – 28 września – przybliża obywatelom europejskim działalność Rzecznika Praw Obywatelskich i stanowi przykład dobrej praktyki;

29.  z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo Rzecznika Praw Obywatelskich w działaniach Komisji Petycji, a także Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Komisji oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej związanych z unijnymi ramami, o których mowa w art. 33 ust. 2, w zakresie ochrony, propagowania i monitorowania wdrożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych; wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich do położenia szczególnego nacisku w podejmowanych przez niego działaniach na potrzeby szczególnie wrażliwych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych;

30.  z zadowoleniem przyjmuje działania Rzecznika Praw Obywatelskich mające na celu zapewnienie wdrożenia Karty praw podstawowych przez instytucje UE również poprzez wszczynanie dochodzeń z własnej inicjatywy; przewiduje nałożenie innego, podobnego obowiązku na Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z przystąpieniem Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, o którym mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej;

31.  podkreśla znaczenie dochodzeń z własnej inicjatywy podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, które umożliwiają mu rozwiązywanie problemów, o których normalnie nie byłby informowany, ze względu na fakt, iż obywatele nie posiadają wymaganych informacji bądź zasobów umożliwiających im zwrócenie się do Rzecznika; uważa, że należy zwiększyć przejrzystość instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

32.  z zadowoleniem przyjmuje fakt przyjęcia w 2012 r. przepisów ustanawiających instytucję rzecznika praw obywatelskich w Turcji; uznaje znaczenie wsparcia i rad Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie; wyraża zadowolenie z faktu, że instytucja rzecznika praw obywatelskich na poziomie krajowym funkcjonuje już we wszystkich krajach kandydujących; uważa, że doświadczenie pokazuje, iż instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo pożyteczna, jeżeli chodzi o propagowanie dobrej administracji, praworządności i ochrony praw człowieka, a zatem państwa członkowskie, w których instytucja ta jeszcze nie istnieje, powinny prowadzić aktywne działania na rzecz jej ustanowienia; wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do dalszego wspierania przyszłych krajów kandydujących w prowadzeniu tych działań;

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz ich rzecznikom praw obywatelskich lub podobnym właściwym organom.

(1) Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 172.
(2) Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.
(3) Przyjęta dnia 8 lipca 2002 r. i zmieniona decyzjami Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 5 kwietnia 2004 r. i 3 grudnia 2008 r.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0004.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności