Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0138(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0139/2013

Внесени текстове :

A7-0139/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 10
CRE 10/09/2013 - 10

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.3
CRE 12/09/2013 - 13.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0370

Приети текстове
PDF 279kWORD 22k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки ***I
P7_TA(2013)0370A7-0139/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0290),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0135/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 юли 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7–0139/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване
P7_TC1-COD(2011)0138

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1289/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност