Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0244(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0393/2012

Внесени текстове :

A7-0393/2012

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Обяснение на вота
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Приети текстове
PDF 290kWORD 28k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) № …/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0512),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0289/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 27 ноември 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 ноември 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 април 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по правни въпроси (А7-0393/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Отбелязва съвместното изявление на председателя на Европейския парламент и председателя на Европейската централна банка, приложено към настоящата резолюция;

3.  Подчертава, че точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да се прилага за разширяването на мандата на Европейския банков орган; подчертава, че никое решение на законодателния орган за такова продължаване не засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

4.  Изисква Комисията да представи финансова обосновка, която напълно да отчита резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета за посрещане на изискванията по отношение на бюджета и персонала в Европейския банков орган, в службите на Комисията и евентуално в Европейската централна банка;

5.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6.
(2) ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 34.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 22 май 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0212).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (EС) № 1024/2013 на Съвета
P7_TC1-COD(2012)0244

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1022/2013.)


Приложение към законодателната резолюция

Декларация на председателя на Европейския парламент и председателя на Европейската централна банка по повод на гласуването в ЕП за приемане на Регламент (EС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №  1024/2013 на Съвета, и по-специално член 20 от него, ние, председателите на Европейския парламент и на Европейската централна банка, заявяваме с настоящото нашата пълна подкрепа за проекта на текст за междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка за сътрудничество по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм (ЕНМ), договорен между нашите съответни преговарящи екипи. Призоваваме съответно нашите две институции във възможно най-кратък срок да приемат официално междуинституционалното споразумение.

Това споразумение предвижда висока степен на отчетност на ЕЦБ пред Европейския парламент при изпълнението на нейните задачи в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНM), както и подходящи предпазни мерки за защита на поверителната информация. Проектът на междуинституционално споразумение предвижда по-специално засилено парламентарно наблюдение на изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ чрез редовна размяна на мнения с компетентната парламентарна комисия, устни разисквания с поверителен характер с Бюрото на съответната комисия, както и допълнителен достъп до информация, включително до протоколи от заседанията на Надзорния съвет. Гарантира се и сътрудничеството на ЕЦБ с Европейския парламент в рамките на неговите разследвания.

Освен това в проекта на междуинституционално споразумение се посочва участието на Парламента в процедурата за подбор на председател на Надзорния съвет. С оглед на общата ни цел да постигнем възможно най-бързо напредък при създаването на единен надзорен механизъм (ЕНМ) като важна стъпка към създаването на цялостен банков съюз, нашите две институции възнамеряват да ускорят първата процедура за подбор за назначаване на председател на Надзорния съвет.

Страсбург/Франкфурт, 12 септември 2013 г.

 

 

Мартин Шулц Марио Драги

Правна информация - Политика за поверителност