Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0244(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0393/2012

Předložené texty :

A7-0393/2012

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 11

Hlasování :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Přijaté texty
PDF 293kWORD 24k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (COM(2012)0512 – C7–0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0512),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0289/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 27. listopadu 2012(1),

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. listopadu 2012(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. dubna 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti,

—  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0393/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  bere na vědomí společné prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedy Evropské centrální banky, které je přílohou tohoto usnesení

3.  zdůrazňuje, že na rozšíření mandátu Evropského orgánu pro bankovnictví by se měl vztahovat bod 47 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006; zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí legislativního orgánu ve prospěch takového rozšíření nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového orgánu týkající se ročního rozpočtového procesu;

4.  žádá Komisi, aby předložila finanční výkaz plně zohledňující výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, aby byly splněny rozpočtové a personální potřeby Evropského orgánu pro bankovnictví, útvarů Komise a případně Evropské centrální banky;

5.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 30, 1.2.2013, s. 6.
(2) Úř. věst. C 11, 15.1.2013, s. 34.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 22. května 2013 (Přijaté texty P7_TA(2013)0212).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1022/2013.)


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedy Evropské centrální banky u příležitosti hlasování EP o přijetí nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

My, předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské centrální banky, v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, zejména článkem 20 tohoto nařízení, tímto vyjadřujeme plnou podporu navrženému textu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o spolupráci v rámci postupů souvisejících s jednotným mechanismem dohledu (SSM), na němž se shodly naše vyjednávací týmy. Vyzýváme proto EP a ECB, aby tuto interinstitucionální dohodu schválily co nejdříve.

Dohoda stanoví, že ECB se při výkonu svých úkolů v rámci SSM důsledně zodpovídá Evropskému parlamentu, a zavádí náležité záruky pro ochranu důvěrných informací. Návrh interinstitucionální dohody především ukládá přísný parlamentní dohled nad kontrolními úkoly ECB, jenž bude vykonáván prostřednictvím pravidelných výměn názorů s příslušným výborem EP a důvěrných osobních diskusí s předsednictvem tohoto výboru a bude zajištěn větším přístupem k informacím, včetně záznamů z jednání Rady dohledu. Rovněž je zajištěna spolupráce ECB s Evropským parlamentem v rámci jeho šetření.

Interinstitucionální dohoda kromě toho stanoví účast EP na výběru předsedy Rady dohledu. Vzhledem k tomu, že společně usilujeme o co nejrychlejší zavedení SSM, jenž je prvním krokem k vybudování úplné bankovní unie, hodlají EP a ECB bezodkladně zahájit první výběrové řízení na post předsedy Rady dohledu.

Štrasburk/Frankfurt, 12. září 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Právní upozornění - Ochrana soukromí