Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0244(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0393/2012

Indgivne tekster :

A7-0393/2012

Forhandlinger :

PV 21/05/2013 - 11

Afstemninger :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Stemmeforklaringer
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Vedtagne tekster
PDF 107kWORD 28k
Torsdag den 12. september 2013 - Strasbourg
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. .../.... om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0512),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7-0289/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 27. november 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. november 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18.april 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til skrivelse fra Retsudvalget,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Budgetudvalget (A7-0393/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  tager den fælles erklæring fra Europa-Parlamentets formand,.og formanden for Den Europæiske Centralbank, vedlagt som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  understreger, at punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør finde anvendelse på udvidelsen af mandatet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed; understreger, at enhver afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en sådan forlængelse, ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

4.  anmoder Kommissionen om at forelægge en finansieringsoversigt, som fuldt ud tager højde for resultatet af den lovgivningsmæssige aftale mellem Parlamentet og Rådet om at opfylde de budgetmæssige og personalemæssige behov hos Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, i Kommissionens tjenestegrene og muligvis i Den Europæiske Centralbank;

5.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

6.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter;

(1) EUT C 30 af 1.2.2013, s. 6.
(2) EUT C 11 af 15.1.2013, s. 34.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 22. maj 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0212).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1022/2013).


Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

Erklæring fra Europa-Parlamentets formand og Den Europæiske Centralbanks formand i forbindelse med Parlamentets afstemning om vedtagelse af Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

I overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, særlig artikel 20, erklærer vi, Europa-Parlamentets formand og Den Europæiske Centralbanks formand, hermed vores fulde støtte til udkastet til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om samarbejde om procedurer i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme (SSM), som vores respektive forhandlingsteam er blevet enige om. Vi opfordrer derfor vores to institutioner til formelt at vedtage den interinstitutionelle aftale hurtigst muligt.

Den foreskriver et højt niveau af ansvarlighed hos ECB over for Europa-Parlamentet, når banken udfører sine opgaver under den fælles tilsynsmekanisme (SSM), og sikrer også passende garantier for beskyttelsen af fortrolig information. Udkastet til den interinstitutionelle aftale foreskriver navnlig en stærk parlamentarisk kontrol med ECB's tilsynsopgaver gennem regelmæssige drøftelser med Parlamentets ansvarlige udvalg, fortrolige drøftelser med dette udvalgs formandskab og yderligere adgang til oplysninger, herunder referater fra tilsynsrådets møder. ECB's samarbejde med Europa-Parlamentet i forbindelse med dets undersøgelser er ligeledes sikret.

Derudover indeholder den interinstitutionelle aftale bestemmelser om Parlamentets inddragelse i proceduren for udvælgelse af formanden for tilsynsrådet. I betragtning af vores fælles målsætning om hurtigst muligt at komme videre med oprettelsen af SSM som et vigtigt skridt henimod en fuldstændig bankunion agter vores to institutioner at gå hurtigt frem med den første procedure for udvælgelse af formanden for tilsynsrådet.

Strasbourg/Frankfurt, den 12. september 2013

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik