Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0244(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0393/2012

Esitatud tekstid :

A7-0393/2012

Arutelud :

PV 21/05/2013 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Vastuvõetud tekstid
PDF 200kWORD 25k
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg
Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0512),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0289/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 27. novembri 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. novembri 2012. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. aprilli 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0393/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendi ühisavalduse;

3.  rõhutab, et Euroopa Pangandusjärelevalve volituste laiendamise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47; toonitab, et seadusandliku institutsiooni mis tahes otsus sellise laiendamise poolt võetakse vastu, ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide otsuseid iga-aastase eelarvemenetluse raames;

4.  nõuab, et komisjon esitaks finantsselgituse, milles võetaks täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, et täita Euroopa Pangandusjärelevalve ning komisjoni talituste ja võimaluse korral Euroopa Keskpanga eelarve ja personaliga seonduvad vajadused;

5.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 30, 1.2.2013, lk 6.
(2) ELT C 11, 15.1.2013, lk 34.
(3) Käesolev seisukoht asendab 22. mail 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0212).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1022/2013) lõplikule kujule).


Seadusandliku resolutsiooni lisa

Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendi avaldus Euroopa Parlamendis hääletusele pandud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga

Kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 sätetega ja eriti selle artikliga 20 deklareerime Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendina oma igakülgset toetust Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu tekstile, mis käsitleb koostööd ühtse järelevalvemehhanismiga seotud menetluste puhul, milles kahe institutsiooni läbirääkijad on kokku leppinud. Kutsume seetõttu kaht institutsiooni üles võtma institutsioonidevaheline kokkulepe võimalikult kiiresti ametlikult vastu.

Kokkuleppe kohaselt peab EKP ühtse järelevalvemehhanismi ülesannete täitmisel andma Euroopa Parlamendile üksikasjalikult aru. Konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks on ette nähtud asjakohased kaitseklauslid. Eelkõige sätestatakse institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus tugev parlamendipoolne kontroll EKP järelevalveülesannete täitmise üle. Selleks on ette nähtud korrapärane arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi vastutava komisjoniga, konfidentsiaalsed suulised arutelud selle komisjoni juhatusega ja täiendav ligipääs teabele, sh järelevalvenõukogu dokumentidele. Samuti on tagatud, et EKP teeb Euroopa Parlamendiga koostööd parlamendi korraldatud uurimiste käigus.

Peale selle on institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus sätestatud, kuidas parlament osaleb järelevalvenõukogu esimehe valimises. Arvestades meie ühist eesmärki liikuda võimalikult kiiresti edasi ühtse järelevalvemehhanismi loomisega, mis on oluline samm liikumisel täieliku pangandusliidu suunas, kavatsevad kaks institutsiooni teostada kiiresti järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamise esimese valikumenetluse.

12. september 2013, Strasbourg/Frankfurt

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika