Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0244(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0393/2012

Pateikti tekstai :

A7-0393/2012

Debatai :

PV 21/05/2013 - 11

Balsavimas :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0512),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0289/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 27 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0393/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  atsižvelgia į Europos Parlamento Pirmininko ir Europos Centrinio Banko Pirmininko bendrą pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pabrėžia, kad pratęsiant Europos bankininkystės institucijos įgaliojimus turėtų būti taikomas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punktas; pabrėžia, kad kiekvienas teisėkūros institucijos sprendimas, kuriuo pritariama tokiam įgaliojimų pratęsimui, neturi daryti poveikio biudžeto valdymo institucijos sprendimams vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą;

4.  prašo, kad Komisija pateiktų finansinę ataskaitą, kurioje būtų visapusiškai atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros susitarimo užtikrinti, kad būtų patenkinti Europos bankininkystės institucijos, Komisijos tarnybų ir pagal galimybes Europos Centrinio Banko poreikiai, susiję su biudžetu ir darbuotojais, rezultatą;

5.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 30, 2013 2 1, p. 6.
(2) OL C 11, 2013 1 15, p. 34.
(3) Ši pozicija pakeičia 2013 m. gegužės 22 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0212).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1022/2013.)


Teisėkūros rezoliucijos priedas

Pareiškimas kurį Europos Parlamento pirmininkas ir Europos Centrinio Banko pirmininkas paskelbė EP balsuojant dėl Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, priėmimo

Laikydamiesi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, ypač jo 20 straipsnio, nuostatų, mes, Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko pirmininkai, pareiškiame, kad visapusiškai remiame Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo vykdant su bendru priežiūros mechanizmu susijusias procedūras projektą, dėl kurio susitarė atitinkamos mūsų derybų grupės. Taigi raginame mūsų abi institucijas kuo greičiau oficialiai priimti šį tarpinstitucinį susitarimą.

Susitarime numatyta, kad ECB, vykdydamas savo užduotis pagal bendrą priežiūros mechanizmą, yra stipriai atskaitingas Europos Parlamentui, taip pat numatytos tinkamos priemonės konfidencialios informacijos apsaugai užtikrinti. Pirmiausia tarpinstitucinio susitarimo projekte numatyta tvirta ECB priežiūros užduočių parlamentinė kontrolė, paremta nuolatiniu keitimusi nuomonėmis su Parlamento atsakingu komitetu, konfidencialiomis diskusijomis žodžiu su to komiteto biuru ir kita prieiga prie informacijos, įskaitant Priežiūros valdybos protokolus. Taip pat užtikrinamas ECB bendradarbiavimas su Europos Parlamentu pastarajam vykdant tyrimus.

Be to, šiame tarpinstitucinio susitarimo projekte numatomas Parlamento dalyvavimas Priežiūros valdybos pirmininko atrankos procedūroje. Atsižvelgiant į mūsų bendrą tikslą kuo greičiau sukurti bendrą priežiūros mechanizmą, kuris yra svarbus etapas siekiant visapusiškos bankų sąjungos, mūsų abi institucijos ketina nedelsdamos pradėti pirmąją atrankos procedūrą, kad būtų paskirtas Priežiūros valdybos pirmininkas.

Strasbūras ir Frankfurtas, 2013 m. rugsėjo 12 d.

Martin Schulz Mario Draghi

Teisinė informacija - Privatumo politika