Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0244(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0393/2012

Teksty złożone :

A7-0393/2012

Debaty :

PV 21/05/2013 - 11

Głosowanie :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Teksty przyjęte
PDF 288kWORD 26k
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg
Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0512),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C7‑0289/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 listopada 2012 r.(1)

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 listopada 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0393/2012),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  odnotowuje wspólne oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego załączone do niniejszej rezolucji;

3.  podkreśla, że pkt 47 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. powinien stosować się do rozszerzenia mandatu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego; podkreśla, że jakakolwiek decyzja organu prawodawczego popierająca rozszerzenie mandatu pozostaje bez uszczerbku dla decyzji podjętych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej;

4.  wzywa Komisję do przedstawienia kosztorysu w pełni uwzględniającego wyniki porozumienia ustawodawczego zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą, aby sprostać wymogom Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, służb Komisji i ewentualnie Europejskiego Banku Centralnego w zakresie budżetu i kadr;

5.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 30 z 1.2.2013, s. 6.
(2)Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 34.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 22 maja 2013 r. (Teksty przyjęte P7_TA(2013)0212).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1022/2013.)


Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Oświadczenie

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego przy okazji głosowania PE w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013, a zwłaszcza jego art. 20, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i prezes Europejskiego Banku Centralnego niniejszym deklarują swe pełne poparcie dla projektu tekstu porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie współpracy dotyczącej procedur związanych z jednolitym mechanizmem nadzorczym uzgodnionego przez nasze zespoły negocjacyjne. Wzywamy w związku z tym obie instytucje do jak najszybszego formalnego przyjęcia porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Porozumienie przewiduje większy stopień rozliczalności EBC przed Parlamentem Europejskim w odniesieniu do zadań wykonywanych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, a także przewiduje odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony informacji poufnych. Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego przewiduje dokładną parlamentarną kontrolę zadań nadzorczych powierzonych EBC dzięki regularnej wymianie poglądów z przedmiotowo właściwą komisją Parlamentu, poufnym rozmowom z prezydium wspomnianej komisji oraz większemu dostępowi do informacji, w tym do zapisu obrad Rady ds. Nadzoru. Zagwarantowano również współpracę EBC z Parlamentem Europejskim w ramach prowadzonych dochodzeń.

Ponadto w projekcie porozumienia międzyinstytucjonalnego doprecyzowano udział Parlamentu w procedurze powoływania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Z myślą o wspólnym celu, jakim jest przyspieszenie ustanowienia jednolitego mechanizmu nadzorczego jako ważnego kroku w kierunku pełnej unii bankowej obie nasze instytucje pragną szybko przystąpić do pierwszej procedury selekcyjnej w celu mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

Strasburg/Frankfurt dnia 12 września 2013 r.

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności