Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0244(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0393/2012

Texte depuse :

A7-0393/2012

Dezbateri :

PV 21/05/2013 - 11

Voturi :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Explicaţii privind voturile
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Texte adoptate
PDF 289kWORD 27k
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg
Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0512),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0289/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 27 noiembrie 2012 (1)

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 noiembrie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 18 aprilie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0393/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  ia act de declarația comună a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene, anexată la prezenta rezoluție

3.  subliniază că, în cazul extinderii mandatului Autorității bancare europene, ar trebui să se aplice punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară; subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de prelungiri nu va aduce atingere deciziilor adoptate de autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale;

4.  solicită Comisiei să prezinte o situație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatele acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu privind satisfacerea nevoilor bugetare și de personal ale Autorității bancare europene, ale serviciilor Comisiei și, eventual, ale Băncii Centrale Europene;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 30, 1.2.2013, p. 6.
(2) JO C 11, 15.1.2013, p. 34.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 22 mai 2013 (Texte adoptate P7_TA(2013)0212).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului
P7_TC1-COD(2012)0244

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1022/2013.)


Anexă la rezoluția legislativă

Declarație a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene cu ocazia votului din cadrul PE pentru adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, în special cu cele de la articolul 20, subsemnații, Președintele Parlamentului European și Președintele Băncii Centrale Europene, declară prin prezenta că sprijină în totalitate proiectul de Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind cooperarea referitoare la procedurile legate de mecanismul unic de supraveghere (MUS), care a fost convenit de echipele noastre de negociere. Prin urmare, invităm cele două instituții să adopte în mod oficial acordul interinstituțional cât mai curând cu putință.

Acordul prevede un grad ridicat de răspundere a BCE în fața Parlamentului European în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor conferite acesteia în cadrul mecanismului unic de supraveghere, precum și garanții adecvate pentru protecția informațiilor confidențiale. Proiectul de acord interinstituțional prevede, în special, un control parlamentar strict al atribuțiilor de supraveghere ale BCE prin intermediul unor schimburi periodice de opinii cu comisia competentă a Parlamentului, al unor discuții orale confidențiale cu biroul comisiei respective și al unui acces lărgit la informații, inclusiv la procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de supraveghere. Se asigură, de asemenea, colaborarea BCE cu Parlamentul European în cadrul anchetelor realizate de aceasta.

În plus, în proiectul de acord interinstituțional se prevede participarea Parlamentului la procedura de selecție a președintelui Consiliului de supraveghere. Având în vedere obiectivul nostru comun de a institui MUS cât mai rapid cu putință, acest mecanism reprezentând o etapă importantă pentru realizarea unei uniuni bancare depline, cele două instituții intenționează să desfășoare rapid prima procedură de selecție a președintelui Consiliului de supraveghere.

Strasbourg/Frankfurt, 12 septembrie 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate