Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0244(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0393/2012

Ingivna texter :

A7-0393/2012

Debatter :

PV 21/05/2013 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Röstförklaringar
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Antagna texter
PDF 271kWORD 25k
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg
Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut ***I
P7_TA(2013)0371A7-0393/2012
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0512),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0289/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 27 november 2012(1)

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 november 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 april 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0393/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet tar del av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentets talman och från Europeiska Centralbankens ordförande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet betonar att punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör tillämpas vid förlängningen av Europeiska bankmyndighetens mandat. Parlamentet betonar att den lagstiftande myndighetens eventuella beslut om ett sådant förnyande inte får påverka budgetmyndighetens beslut när det gäller det årliga budgetförfarandet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en finansieringsöversikt där man fullt ut tar hänsyn till resultatet av lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att uppfylla budget- och personalbehoven inom Europeiska bankmyndigheten, kommissionens administration och, eventuellt, inom Europeiska centralbanken.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 30, 1.2.2013, s. 6.
(2) EUT C 11, 15.1.2013, s. 34.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 22 maj 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0212).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013
P7_TC1-COD(2012)0244

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1022/2013/.)


Bilaga till lagstiftningsresolutionen

Förklaring från Europaparlamentets talman och Europeiska centralbankens ordförande med anledning av Europaparlamentets omröstning avseende antagandet av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

I enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1024/2013, särskilt artikel 20, förklarar undertecknade, Europaparlamentets talman och Europeiska centralbankens ordförande, härmed att vi ger vårt fulla stöd till utkastet till det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om samarbete i förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen som våra respektive förhandlingsgrupper enats om. Vi uppmanar därför våra båda institutioner att formellt anta det interinstitutionella avtalet så snart som möjligt.

I det interinstitutionella avtalet föreskrivs en hög grad av ansvarsskyldighet för ECB gentemot Europaparlamentet i utövandet i dess uppgifter enligt den gemensamma tillsynsmekanismen liksom adekvata garantier för skydd av konfidentiella uppgifter. I synnerhet föreskrivs stark parlamentarisk kontroll av ECB:s tillsynsuppgifter genom regelbundna diskussioner med parlamentets ansvariga utskott, konfidentiella muntliga diskussioner med det utskottets presidium och utökad information, däribland tillgång till protokollen från tillsynsnämndens möten. Det säkerställs också att ECB samarbetar med Europaparlamentet inom ramen för undersökningar.

Det specificeras dessutom i det interinstitutionella avtalet att parlamentet ska involveras i urvalsförfarandet för tillsynsnämndens ordförande. Med tanke på vårt gemensamma mål att så snabbt som möjligt gå vidare med att inrätta den gemensamma tillsynsmekanismen såsom ett viktigt steg mot en full bankunion, avser våra båda institutioner att skyndsamt inleda det första urvalsförfarandet för att utse tillsynsnämndens ordförande.

Strasbourg/Frankfurt den 12 september 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy