Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0242(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0392/2012

Внесени текстове :

A7-0392/2012

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Приети текстове
PDF 288kWORD 30k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0511 — C7-0314/2012 — 2012/0242(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0511),

–  като взе предвид член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0314/2012),

–  като взе предвид Протокол № 4 на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от шведския парламент, в които се посочва, че проектът за законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A7-0392/2012),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено(1);

2.  Отбелязва съвместното изявление на председателя на Европейския парламент и председателя на Европейската централна банка, приложено към настоящата резолюция,

3.  Приканва Комисията да направи съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 22 май 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0213).


Позиция на Европейския парламент, приета на 12 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1024/2013.)


Приложение към законодателната резолюция

Декларация на председателя на Европейския парламент и председателя на Европейската централна банка по повод на гласуването в ЕП за приемане на Регламент (EС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №  1024/2013 на Съвета, и по-специално член 20 от него, ние, председателите на Европейския парламент и на Европейската централна банка, заявяваме с настоящото нашата пълна подкрепа за проекта на текст за междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка за сътрудничество по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм (ЕНМ), договорен между нашите съответни преговарящи екипи. Призоваваме съответно нашите две институции във възможно най-кратък срок да приемат официално междуинституционалното споразумение.

Това споразумение предвижда висока степен на отчетност на ЕЦБ пред Европейския парламент при изпълнението на нейните задачи в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНM), както и подходящи предпазни мерки за защита на поверителната информация. Проектът на междуинституционално споразумение предвижда по-специално засилено парламентарно наблюдение на изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ чрез редовна размяна на мнения с компетентната парламентарна комисия, устни разисквания с поверителен характер с Бюрото на съответната комисия, както и допълнителен достъп до информация, включително до протоколи от заседанията на Надзорния съвет. Гарантира се и сътрудничеството на ЕЦБ с Европейския парламент в рамките на неговите разследвания.

Освен това в проекта на междуинституционално споразумение се посочва участието на Парламента в процедурата за подбор на председател на Надзорния съвет. С оглед на общата ни цел да постигнем възможно най-бързо напредък при създаването на единен надзорен механизъм (ЕНМ) като важна стъпка към създаването на цялостен банков съюз, нашите две институции възнамеряват да ускорят първата процедура за подбор за назначаване на председател на Надзорния съвет.

Страсбург/Франкфурт, 12 септември 2013 г.

 

 

Мартин Шулц Марио Драги

Правна информация - Политика за поверителност