Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0242(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0392/2012

Předložené texty :

A7-0392/2012

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 11

Hlasování :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Vysvětlení hlasování
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Přijaté texty
PDF 288kWORD 29k
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2013 o návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0511),

–  s ohledem na čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0314/2012),

–  s ohledem na protokol č.4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0392/2012),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise(1);

2.  bere na vědomí společné prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedy Evropské centrální banky, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 22. května 2013 (Přijaté texty P7_TA(2013)0213).


Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 12. září 2013 k přijetí nařízení Rady (EU) č. .../2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1024/2013.)


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedy Evropské centrální banky u příležitosti hlasování EP o přijetí nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

My, předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské centrální banky, v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, zejména článkem 20 tohoto nařízení, tímto vyjadřujeme plnou podporu navrženému textu interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o spolupráci v rámci postupů souvisejících s jednotným mechanismem dohledu (SSM), na němž se shodly naše vyjednávací týmy. Vyzýváme proto EP a ECB, aby tuto interinstitucionální dohodu schválily co nejdříve.

Dohoda stanoví, že ECB se při výkonu svých úkolů v rámci SSM důsledně zodpovídá Evropskému parlamentu, a zavádí náležité záruky pro ochranu důvěrných informací. Návrh interinstitucionální dohody především ukládá přísný parlamentní dohled nad kontrolními úkoly ECB, jenž bude vykonáván prostřednictvím pravidelných výměn názorů s příslušným výborem EP a důvěrných osobních diskusí s předsednictvem tohoto výboru a bude zajištěn větším přístupem k informacím, včetně záznamů z jednání Rady dohledu. Rovněž je zajištěna spolupráce ECB s Evropským parlamentem v rámci jeho šetření.

Interinstitucionální dohoda kromě toho stanoví účast EP na výběru předsedy Rady dohledu. Vzhledem k tomu, že společně usilujeme o co nejrychlejší zavedení SSM, jenž je prvním krokem k vybudování úplné bankovní unie, hodlají EP a ECB bezodkladně zahájit první výběrové řízení na post předsedy Rady dohledu.

Štrasburk/Frankfurt, 12. září 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Právní upozornění - Ochrana soukromí