Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0242(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0392/2012

Esitatud tekstid :

A7-0392/2012

Arutelud :

PV 21/05/2013 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Vastuvõetud tekstid
PDF 198kWORD 31k
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg
Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0511),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõiget 6, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0314/2012),

–  võttes arvesse protokolli nr 4 Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kirja,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamuse, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning põhiseaduskomisjoni arvamust (A7-0392/2012),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks(1);

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendi ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 22. mail 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0213).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud 12. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1024/2013) lõplikule kujule).


Seadusandliku resolutsiooni lisa

Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendi avaldus Euroopa Parlamendis hääletusele pandud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga

Kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 sätetega ja eriti selle artikliga 20 deklareerime Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendina oma igakülgset toetust Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu tekstile, mis käsitleb koostööd ühtse järelevalvemehhanismiga seotud menetluste puhul, milles kahe institutsiooni läbirääkijad on kokku leppinud. Kutsume seetõttu kaht institutsiooni üles võtma institutsioonidevaheline kokkulepe võimalikult kiiresti ametlikult vastu.

Kokkuleppe kohaselt peab EKP ühtse järelevalvemehhanismi ülesannete täitmisel andma Euroopa Parlamendile üksikasjalikult aru. Konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks on ette nähtud asjakohased kaitseklauslid. Eelkõige sätestatakse institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus tugev parlamendipoolne kontroll EKP järelevalveülesannete täitmise üle. Selleks on ette nähtud korrapärane arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi vastutava komisjoniga, konfidentsiaalsed suulised arutelud selle komisjoni juhatusega ja täiendav ligipääs teabele, sh järelevalvenõukogu dokumentidele. Samuti on tagatud, et EKP teeb Euroopa Parlamendiga koostööd parlamendi korraldatud uurimiste käigus.

Peale selle on institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõus sätestatud, kuidas parlament osaleb järelevalvenõukogu esimehe valimises. Arvestades meie ühist eesmärki liikuda võimalikult kiiresti edasi ühtse järelevalvemehhanismi loomisega, mis on oluline samm liikumisel täieliku pangandusliidu suunas, kavatsevad kaks institutsiooni teostada kiiresti järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamise esimese valikumenetluse.

12. september 2013, Strasbourg/Frankfurt

 

 

Martin Schulz                                      Mario Draghi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika