Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0242(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0392/2012

Pateikti tekstai :

A7-0392/2012

Debatai :

PV 21/05/2013 - 11

Balsavimas :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Priimti tekstai
PDF 281kWORD 28k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Specialių uždavinių susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012)0511),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0314/2012),

–  atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto protokolą Nr. 4,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0392/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais(1);

2.  atsižvelgia į Europos Parlamento Pirmininko ir Europos Centrinio Banko Pirmininko bendrą pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2013 m. gegužės 22 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0213).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. rugsėjo 12 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.)


Teisėkūros rezoliucijos priedas

Pareiškimas kurį Europos Parlamento pirmininkas ir Europos Centrinio Banko pirmininkas paskelbė EP balsuojant dėl Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, priėmimo

Laikydamiesi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, ypač jo 20 straipsnio, nuostatų, mes, Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko pirmininkai, pareiškiame, kad visapusiškai remiame Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo vykdant su bendru priežiūros mechanizmu susijusias procedūras projektą, dėl kurio susitarė atitinkamos mūsų derybų grupės. Taigi raginame mūsų abi institucijas kuo greičiau oficialiai priimti šį tarpinstitucinį susitarimą.

Susitarime numatyta, kad ECB, vykdydamas savo užduotis pagal bendrą priežiūros mechanizmą, yra stipriai atskaitingas Europos Parlamentui, taip pat numatytos tinkamos priemonės konfidencialios informacijos apsaugai užtikrinti. Pirmiausia tarpinstitucinio susitarimo projekte numatyta tvirta ECB priežiūros užduočių parlamentinė kontrolė, paremta nuolatiniu keitimusi nuomonėmis su Parlamento atsakingu komitetu, konfidencialiomis diskusijomis žodžiu su to komiteto biuru ir kita prieiga prie informacijos, įskaitant Priežiūros valdybos protokolus. Taip pat užtikrinamas ECB bendradarbiavimas su Europos Parlamentu pastarajam vykdant tyrimus.

Be to, šiame tarpinstitucinio susitarimo projekte numatomas Parlamento dalyvavimas Priežiūros valdybos pirmininko atrankos procedūroje. Atsižvelgiant į mūsų bendrą tikslą kuo greičiau sukurti bendrą priežiūros mechanizmą, kuris yra svarbus etapas siekiant visapusiškos bankų sąjungos, mūsų abi institucijos ketina nedelsdamos pradėti pirmąją atrankos procedūrą, kad būtų paskirtas Priežiūros valdybos pirmininkas.

Strasbūras ir Frankfurtas, 2013 m. rugsėjo 12 d.

Martin Schulz Mario Draghi

Teisinė informacija - Privatumo politika