Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0392/2012

Ingivna texter :

A7-0392/2012

Debatter :

PV 21/05/2013 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Antagna texter
PDF 202kWORD 28k
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg
Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut *
P7_TA(2013)0372A7-0392/2012
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2013 om förslaget till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0511),

–  med beaktande av artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0314/2012),

–  med beaktande protokoll nr 4 av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0392/2012), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet(1).

2.  Europaparlamentet tar del av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentets talman och från Europeiska Centralbankens ordförande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 22 maj 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0213).


Europaparlamentets ståndpunkt antagen den 12 september 2013 inför antagandet av rådets förordning (EU) nr .../2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut
P7_TC1-CNS(2012)0242

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1024/2013.


Bilaga till lagstiftningsresolutionen

Förklaring från Europaparlamentets talman och Europeiska centralbankens ordförande med anledning av Europaparlamentets omröstning avseende antagandet av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut

I enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1024/2013, särskilt artikel 20, förklarar undertecknade, Europaparlamentets talman och Europeiska centralbankens ordförande, härmed att vi ger vårt fulla stöd till utkastet till det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om samarbete i förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen som våra respektive förhandlingsgrupper enats om. Vi uppmanar därför våra båda institutioner att formellt anta det interinstitutionella avtalet så snart som möjligt.

I det interinstitutionella avtalet föreskrivs en hög grad av ansvarsskyldighet för ECB gentemot Europaparlamentet i utövandet i dess uppgifter enligt den gemensamma tillsynsmekanismen liksom adekvata garantier för skydd av konfidentiella uppgifter. I synnerhet föreskrivs stark parlamentarisk kontroll av ECB:s tillsynsuppgifter genom regelbundna diskussioner med parlamentets ansvariga utskott, konfidentiella muntliga diskussioner med det utskottets presidium och utökad information, däribland tillgång till protokollen från tillsynsnämndens möten. Det säkerställs också att ECB samarbetar med Europaparlamentet inom ramen för undersökningar.

Det specificeras dessutom i det interinstitutionella avtalet att parlamentet ska involveras i urvalsförfarandet för tillsynsnämndens ordförande. Med tanke på vårt gemensamma mål att så snabbt som möjligt gå vidare med att inrätta den gemensamma tillsynsmekanismen såsom ett viktigt steg mot en full bankunion, avser våra båda institutioner att skyndsamt inleda det första urvalsförfarandet för att utse tillsynsnämndens ordförande.

Strasbourg/Frankfurt den 12 september 2013

 

 

Martin Schulz Mario Draghi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy