Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2678(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0387/2013

Внесени текстове :

B7-0387/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0375

Приети текстове
PDF 286kWORD 23k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите
P7_TA(2013)0375B7-0387/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (2013/2678(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 8, 157 и 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(1),

—  като взе предвид член 11, параграф 1, буква г) от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета от Общото събрание на ООН с Резолюция 34/180 от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(2),

—  като има предвид оценката на европейската добавена стойност под заглавие „Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд с равна стойност“(3),

—  като взе предвид проучването на тема „Неравнопоставеността между половете по отношение на пенсиите в ЕС“(4),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно равното заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (О-000078/2013 — В7–0218/2013),

—  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност Парламентът отправи искане към Комисията да преразгледа Директива 2006/54/ЕО в срок най-късно до 15 февруари 2013 г., като вземе предвид препоръките на Парламента, което включва преразглеждането на съществуващото законодателство;

Б.  като има предвид, че в резултат на политиките на пазара на труда, които имат за цел да премахнат принципа и практиката на колективно договаряне, заплатите все по-често се договарят индивидуално, вследствие на което липсва информация и прозрачност относно индивидуализираните системи на заплащане, което води до увеличаване на различията в заплащането между служителите на сходни равнища и може да причини задълбочаване на разликата в заплащането на жените и мъжете;

В.  като има предвид, че напредъкът в намаляване на разликата в заплащането между половете е изключително бавен, а в някои държави членки тази разлика дори се е увеличила; като има предвид, че въпреки значителния обем законодателство, което е в сила вече почти 40 години, предприетите действия и ресурсите, разходвани за намаляването й (различията на равнището на ЕС са 17,7 % през 2006 г., 17,6 % през 2007 г., 17,4 % през 2008 г., 16,9 % през 2009 г. и 16,4 % през 2010 г.), разликата в заплащането на жените и мъжете остава непроменена и понастоящем възлиза на 16,2 % в целия ЕС; като има предвид, че прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд и за труд с равна стойност е от решаващо значение за постигане на равенство между половете; като има предвид, че отрицателните последствия от разликата в заплащането на жените и мъжете се отразяват на жените и в пенсионна възраст, като жените получават пенсии, които са средно с 39 % по-ниски от тези на мъжете;

Г.  като има предвид, че съгласно академичните изследвания относно премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете следва да се вземат под внимание различни фактори и към тях да се подходи по подходящ начин, като например разликите в равнищата на активност и заетост, в структурирането на заплатите, в състава на работната ръка и във възнаграждението, както и други макроикономически и институционални фактори;

Д.  като има предвид, че опитът показва, че добрите практики или незадължителните правни мерки сами по себе си рядко служат за стимули и че не се постига очакваният ефект от извличането на поуки от опита на партньорите;

Е.  като има предвид, че съгласно заключенията от оценката на европейската добавена стойност намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете с 1 % ще доведе до увеличаване на икономическия растеж с 0,1 %, и като има предвид, че премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете е от решаващо значение в настоящите условия на икономически спад;

Ж.  като има предвид, че бавният напредък по отношение на премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете има значителни демографски, социални, правни и икономически последици;

1.  Изразява съжаление по повод на бавния напредък по отношение на намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете в Европейския съюз;

2.  Подчертава, че намаляването на неравенството между половете чрез премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете ще е от полза не само за жените, но и за обществото като цяло, и че премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете следва да се разглежда не като разход, а като инвестиция;

3.  Отново изтъква, че в настоящия си вид Директива 2006/54/ЕО не е достатъчно ефективна за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за постигане на равенство между половете в областта на заетостта и професиите;

4.  Отправя искане към Комисията да окаже подкрепа на държавите членки за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете с най-малко 5 % годишно, така че до 2020 г. разликата в заплащането на жените и мъжете да бъде премахната изцяло;

5.  Отчита, че един многостепенен, многостранен подход изисква Комисията да оказва подкрепа на държавите членки при насърчаването на добри практики и при прилагането на политики за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете;

6.  Настоятелно призовава Комисията да преразгледа незабавно Директива 2006/54/ЕО и да предложи изменения към нея в съответствие с член 32 от директивата и въз основа на член 157 от ДФЕС, като следва подробните препоръки, отправени в приложението към резолюцията на Европейския парламент от 24 май 2012 г.;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0225.
(3) EAVA 4/2013.
(4) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност