Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2678(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0387/2013

Pateikti tekstai :

B7-0387/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2013 - 13.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0375

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 21k
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
Moterų ir vyrų vienodas užmokestis
P7_TA(2013)0375B7-0387/2013

2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo (2013/2678(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8, 157 ir 225 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo(1),

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1979 m. gruodžio 18 d. rezoliucija Nr. 34/180 patvirtintos Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 11 straipsnio 1 dalies d punktą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija“ (COM(2010)0491),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Tvirtesnis įsipareigojimas siekti moterų ir vyrų lygybės. Moterų chartija“ (COM(2010)0078),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl principo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį taikymo(2),

–  atsižvelgdamas į Europos pridėtinės vertės vertinimą „Vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims už vienodą vienodos vertės darbą principo taikymas“(3),

–  atsižvelgdamas į tyrimą „Lyčių nelygybė ES pensijų srityje“(4),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl vyrų ir moterų lygių galimybių bei vienodo požiūrio į vyrus ir moteris užimtumo ir profesinės veiklos srityje (O-000078/2013 – B7-0218/2013),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl principo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį taikymo Europos Parlamentas ragino Komisiją vėliausiai iki 2013 m. vasario 15 d. atlikti Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą, atsižvelgiant į EP rekomendacijas, ir taip pat atlikti šiuo metu galiojančių teisės aktų peržiūrą;

B.  kadangi dėl darbo rinkos politikos, kuria siekiama panaikinti kolektyvinių derybų principus bei praktiką, dėl atlyginimų dažniau deramasi su kiekvienu darbuotoju atskirai, todėl konkrečiam asmeniui pritaikyto darbo užmokesčio sistemoje ima trūkti informacijos ir skaidrumo, taigi didėja panašaus lygio darbuotojų darbo užmokesčio skirtumas ir gali didėti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;

C.  kadangi, nepaisant jau beveik 40 metų galiojančio didelio teisės aktų rinkinio, veiksmų, kurių buvo imtasi, ir išteklių, kurie buvo panaudoti siekiant sumažinti darbo užmokesčio skirtumą, moterys Europos Sąjungoje vidutiniškai uždirba 16,2 proc. mažiau nei vyrai ir pažanga daroma itin lėtai (2006 m. darbo užmokesčio skirtumas ES lygmeniu siekė 17,7 proc., 2007 m. – 17,6 proc., 2008 m. – 17,4 proc., 2009 m. – 16,9 proc. ir 2010 m. – 16,4 proc.), o kai kuriose valstybėse narėse šis skirtumas netgi padidėjo; kadangi norint pasiekti lyčių lygybę būtina laikytis vienodo užmokesčio už tą patį darbą ir už vienodos socialinės vertės darbą principo, kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas daro neigiamą poveikį moterims sulaukus pensinio amžiaus ir moterų gaunamos pensijos vidutiniškai 39 proc. mažesnės palyginti su pensijomis, kurias gauna vyrai;

D.  kadangi, remiantis akademiniais tyrimais vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo panaikinimo srityje, būtina svarstyti ir tinkamai atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz., į veiklos skirtumus ir užimtumo lygį, skirtingą darbo užmokesčio struktūrą, darbo jėgos sudėties ir atlyginimų skirtumus, taip pat į kitus makroekonominius ir institucinius veiksnius;

E.  kadangi patirtis parodė, kad gera praktika ar neprivalomos priemonės retai būna veiksmingos paskatos ir kad savitarpio mokymosi poveikis, kurio buvo tikimasi, nerealizuotas;

F.  kadangi, remiantis Europos pridėtinės vertės vertinimo išvadomis, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą sumažinus vienu procentiniu punktu ekonomikos augimas padidėtų 0,1 proc., taigi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo panaikinimas gyvybiškai svarbus atsižvelgiant į dabartinį ekonominio nuosmukio kontekstą;

G.  kadangi lėta pažanga panaikinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą turi didelių demografinių, socialinių, teisinių ir ekonominių pasekmių;

1.  apgailestauja dėl lėtos pažangos mažinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą Europos Sąjungoje;

2.  pabrėžia, kad lyčių nelygybės mažinimas panaikinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą bus naudingas ne tik moterims, bet ir visai visuomenei, taigi vyrų ir moterų darbo užmokesčio panaikinimas turėtų būti laikomas ne kaina, kurią reikia mokėti, o investicija;

3.  pakartoja, kad dabartinė Direktyva 2006/54/EB nepakankamai veiksminga, kad būtų galima kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu ir pasiekti lyčių lygybės užimtumo ir profesinėje srityje tikslą;

4.  prašo Komisijos remti valstybių narių pastangas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą kasmet sumažinti bent 5 procentiniais punktais, siekiant tikslo iki 2020 m. šį skirtumą visiškai panaikinti;

5.  pripažįsta, jog norint vadovautis kelis lygmenis apimančiu ir daugialypiu požiūriu būtina, kad Komisija remtų valstybių narių pastangas skatinti gerąją patirtį ir įgyvendinti politiką, skirta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui panaikinti;

6.  ragina Komisiją nedelsiant atlikti Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą ir, remiantis šios direktyvos 32 straipsniu bei SESV 157 straipsniu, pasiūlyti jos pakeitimus atsižvelgiant į išsamias Europos Parlamento 2012 m. gegužės 24 d. rezoliucijos priede pateiktas rekomendacijas;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0225.
(3) EAVA 4/2013.
(4) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika