Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2819(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0413/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0378

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 22k
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Syyrian tilanne
P7_TA(2013)0378RC-B7-0413/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2013 Syyrian tilanteesta (2013/2819(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 23. tammikuuta, 18. helmikuuta, 11. maaliskuuta, 22. huhtikuuta, 27. toukokuuta, 24. kesäkuuta, 9. heinäkuuta ja 22. heinäkuuta 2013 antamat päätelmät Syyriasta; ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 antamat päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin antamat julkilausumat: 21. elokuuta 2013 annettu julkilausuma viimeisimmistä tiedoista kemiallisten aseiden käytöstä Damaskoksessa, 23. elokuuta 2013 annettu julkilausuma Syyrian konfliktin poliittisen ratkaisun löytämisen kiireellisyydestä (joka heijasteli EU:n 7. syyskuuta 2013 hyväksymää yhteistä kantaa Syyriaan) ja 10. syyskuuta 2013 annettu julkilausuma ehdotuksesta ottaa Syyrian kemialliset aseet kansainväliseen valvontaan,

–  ottaa huomioon vuoden 1949 Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat, Haagin yleissopimukseen liitetyn Genevessä 17. kesäkuuta 1925 allekirjoitetun pöytäkirjan, joka koskee tukehduttavien, myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen käytön kieltoa sodassa, sekä kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa asetetut normit,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että rauhallisiin mielenosoittajiin kohdistuvien väkivaltaisuuksien alettua Syyriassa maaliskuussa 2011 maassa on YK:n mukaan menehtynyt yli 100 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinoinnista vastaavan viraston (OCHA) mukaan 4,25 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä maan sisäisinä pakolaisina ja että pääasiassa Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Irakissa on yli kaksi miljoonaa syyrialaista pakolaista;

B.  ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2013 Damaskoksen liepeillä toteutettiin laajamittainen kemiallinen isku, jossa kuoli satoja ihmisiä, myös paljon naisia ja lapsia; katsoo, että tämä isku oli törkeä kansainvälisen oikeuden rikkomus, sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että monista lähteistä saadut tiedot vahvistavat tällaisen iskun tapahtuneen ja näyttävät muodostavan vahvan todisteen siitä, että Syyrian hallinto on vastuussa näistä iskuista;

C.  ottaa huomioon, että 25. elokuuta 2013 eli neljä päivää kemiallisen hyökkäyksen jälkeen Syyrian armeija suostui siihen, että YK:n tarkastajat voivat vierailla alueella; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on kehottanut tarkastusryhmää esittämään tuloksensa mahdollisimman pian; ottaa huomioon, että YK:n tarkastusmatkan tehtävä rajoitettiin sen selittämiseen, oliko kemiallisia aseita käytetty ilman, että käsitellään kysymystä siitä, kuka oli teosta vastuussa;

D.  ottaa huomioon, että 9. syyskuuta 2013 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja 10. syyskuuta 2013 komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton totesivat pitävänsä tervetulleena ehdotusta, jonka mukaan Syyrian hallinnon kemialliset aseet olisi siirrettävä kansainväliselle yhteisölle tuhoamista varten ja johon Venäjä, Iran ja Syyrian hallinto innokkaasti tarttuivat; ottaa huomioon, että Ban Ki–moon totesi harkitsevansa sitä, että hän pyytää turvallisuusneuvostoa vaatimaan näiden aseiden ja niiden kemiallisten lähtöainevarastojen siirtämistä välittömästi Syyriassa paikkaan, jonne ne voidaan turvallisesti varastoida ja jossa ne voidaan turvallisesti tuhota;

1.  tuomitsee voimakkaasti kemiallisin asein 21. elokuuta 2013 toteutetun siviilien joukkosurman, jossa länsimaisten tiedustelupalvelujen mukaan kuoli ainakin 1 400 ihmistä, joista 400 oli lapsia, ja panee merkille, että monet lähteet tuntuvat viittaavan siihen, että Syyrian hallinto on vastuussa tästä hyökkäyksestä;

2.  korostaa, että kansainvälinen yhteisö ei voi katsella sivusta tätä kemiallisten aseiden tyrmistyttävää käyttöä; painottaa, että todistettu kemiallisten aseiden käyttö erityisesti siviilejä vastaan on törkeä kansainvälisen oikeuden rikkomus, sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan ja se edellyttää selkeää, voimakasta, kohdennettua ja yhtenäistä vastausta, jossa ei suljeta pois mahdollisia pelotetoimia, jotta tehdään selväksi, että tällaisia rikoksia ei voida hyväksyä, ja jotta vältetään kemiallisen aseiden käyttö jatkossa Syyriassa tai muualla;

3.  on tyytyväinen EU:n Syyria-kantaan, joka hyväksyttiin EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa 7. syyskuuta 2013; korostaa, että Syyrian tilanne edellyttää jäsenvaltioiden johdonmukaista yhteistä toimintatapaa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita keskustelemaan edelleen Syyrian tilanteesta ulkoasiainneuvostossa ja pohtimaan, mihin toimiin EU voisi ryhtyä tukeakseen Syyrian opposition demokraattisia voimia, helpottaakseen vuoropuhelua ja löytääkseen yhteisen toimintatavan kansainvälisen yhteisön muiden osapuolten kanssa sekä toimittaakseen lisää humanitaarista apua väestölle Syyriassa ja sen naapurimaissa; painottaa, että EU:n olisi erityisesti käännyttävä kaikkien relevanttien toimijoiden puoleen ja edistettävä koko alueen tilanteen rauhoittamista;

4.  vaatii YK:ta saattamaan nopeasti loppuun perusteellisen tutkimuksensa, joka koskee kemiallisten aseiden käyttöä Syyriassa; vaatii, että tarkastusryhmän raportti lähetetään mahdollisimman pian turvallisuusneuvostolle, jotta se voi keskustella Syyrian joukkosurmista YK:n tutkimusryhmän johtopäätösten pohjalta ja arvioida toimenpiteitä, joita tämän seurauksena on toteutettava, jotta voidaan vastata kemiallisten aseiden käyttöön Syyriassa ja saattaa tästä vastuussa olevat vastaamaan teoistaan;

5.  pitää tervetulleena ehdotusta, jonka mukaan Syyrian kemiallisten aseiden varastot luovutetaan kansainväliselle yhteisölle niiden mahdollisimman nopeaa tuhoamista varten kansainvälisen yhteisön vaatimuksesta, jota täydentää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston velvoittava päätöslauselma, jonka noudattamatta jättämisen tapauksessa sen täytäntöönpanoa voitaisiin vaatia kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisia välineitä käyttäen;

6.  katsoo, että kansainvälisen yhteisön olisi löydettävä poliittinen ratkaisu Syyrian tilanteeseen siten, että lopetetaan väkivalta, estetään kemiallisten aseiden käytön toistuminen ja edistetään siirtymistä demokratiaan; kehottaa erityisesti Venäjää ja Kiinaa turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä täyttämään velvollisuutensa ja helpottamaan yhteisen kannan ja diplomaattisen ratkaisun löytämistä Syyrian kriisiin unohtamatta kuitenkaan YK:n yleiskokousta, joka voi ottaa tämän kysymyksen esille siinä tapauksessa, että asia juuttuu pitkäksi aikaa turvallisuusneuvostoon; on vakuuttunut siitä, että Syyrian nykyisen kriisin kestävä ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan syyrialaisten johtaman osallistavan poliittisen prosessin kautta ja kansainvälisen yhteisön tuella; tukee edelleen tässä hengessä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä YK:n ja Arabiliiton yhteisen erityisedustajan Lakhdar Brahimin ponnistuksia edistyksen saavuttamiseksi Geneve 2 -prosessissa ja YK:n turvallisuusneuvostossa; kehottaa turvallisuusneuvostoa jälleen viemään Syyrian tilanteen kansainväliseen rikostuomioistuimeen muodollista tutkintaa varten; kehottaa jälleen presidentti al-Assadia ja hänen hallintoaan astumaan syrjään ja tekemään tilaa demokraattiselle muutokselle;

7.  ilmaisee syvän huolensa Syyrian pitkään jatkuneesta humanitaarisesta kriisistä ja sen vaikutuksista naapurimaihin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita noudattamaan humanitaarisia velvollisuuksiaan ja lisäämään apuaan syyrialaispakolaisille; kehottaa jälleen kaikkia maita täyttämään lupauksensa, joita ne tekivät Kuwaitin avunantajakonferenssissa 30. tammikuuta 2013; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Syyrian konfliktin kaikille osapuolille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö