Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0413/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 13.11

Antagna texter :

P7_TA(2013)0378

Antagna texter
PDF 115kWORD 22k
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg
Situationen i Syrien
P7_TA(2013)0378RC-B7-0413/2013

Europaparlamentets resolution av den 12 september 2013 om situationen i Syrien (2013/2819(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien av den 23 januari, 18 februari, 11 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, 9 juli och 22 juli 2013, och med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 om Syrien,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 21 augusti 2013 om de senaste rapporterna om användningen av kemiska vapen i Damaskus, den 23 augusti 2013 om det akuta behovet av en politisk lösning på konflikten i Syrien (återspeglar den ståndpunkt EU enades om den 7 september 2013 om Syrien) och av den 10 september 2013 om förslaget att placera Syriens kemiska vapen under internationell kontroll,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem, Genèveprotokollet (till Haagkonventionen) om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser samt av bakteriologiska stridsmedel, som undertecknades i Genève den 17 juni 1925, och de normer som fastställts i konventionen om förbud mot kemiska vapen,

–  med beaktande av artiklarna 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt uppgifter från FN har över 100 000 människor, de flesta civila, dödats sedan de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter i Syrien började i mars 2011. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) finns det 4,25 miljoner internflyktingar i landet och över 2 miljoner syriska flyktingar, huvudsakligen i Turkiet, Jordanien, Libanon och Irak.

B.  Den 21 augusti 2013 genomfördes en omfattande attack med kemiska vapen i utkanten av Damaskus, där hundratals människor dödades, bland dem många kvinnor och barn. Detta var ett flagrant brott mot folkrätten, en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten. Uppgifter från många olika källor bekräftar att attacken verkligen skett och förefaller utgöra starkt bevis för att det är den syriska regimen som bär ansvaret för attackerna.

C.  Syriens regering enades den 25 augusti 2013, fyra dagar efter kemvapenattacken, om att FN:s inspektörer fick besöka platsen. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon uppmanade eftertryckligen inspektionsgruppen att redovisa sitt resultat snarast möjligt. FN:s inspektionsuppdrag har dock bara mandat att fastställa huruvida kemiska vapen har använts eller inte, utan att behandla frågan om vem som var ansvarig för attacken.

D.  Förslaget om överföring av den syriska regimens kemiska vapen till det internationella samfundet för förstöring välkomnades den 9 september 2013 av FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, och den 10 september 2013 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton. Förslaget godkändes snabbt av Ryssland, Iran och regimen i Syrien. Ban Ki-Moon förklarade att han övervägde att eftertryckligen uppmana säkerhetsrådet att kräva en omedelbar överföring av dessa vapen och kemiska prekursorer till platser inom Syrien där de på ett säkert sätt kan lagras och förstöras.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt massakern på civila med kemiska vapen den 21 augusti 2013, som enligt västliga underrättelsekällor ledde till att minst 1 400 människor dog, varav 400 barn, och noterar att olika källor verkar peka ut den syriska regimen som ansvarig för attacken.

2.  Europaparlamentet påpekar att det internationella samfundet inte kan stå overksamt inför en sådan avskyvärd användning av kemiska vapen. Parlamentet betonar att den bevisade användningen av kemiska vapen, särskilt mot civila, är en uppenbar kränkning av folkrätten, en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten, som kräver en tydlig, stark, riktad och enad reaktion, vilket inte utesluter eventuella avskräckande åtgärder, för att klargöra att sådana brott är oacceptabla och förhindra att kemiska vapen används i Syrien eller på annat håll igen.

3.  Europaparlamentet välkomnar EU:s ståndpunkt om Syrien, som fastställdes vid EU:s utrikesministrars informella möte den 7 september 2013. Parlamentet betonar att medlemsstaterna måste ha en sammanhängande gemensam strategi för situationen i Syrien. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ytterligare diskutera situationen i Syrien i rådet (utrikes frågor) och att bedöma vilka åtgärder EU skulle kunna vidta för att stödja de demokratiska styrkorna i den syriska oppositionen, möjliggöra dialog och en gemensam strategi med andra medlemmar av det internationella samfundet samt ge ytterligare humanitärt bistånd till folket i Syrien och grannländerna. Parlamentet betonar att EU särskilt borde se till att nå ut till alla relevanta aktörer samt främja en regionomfattande nedtrappningsprocess.

4.  Europaparlamentet uppmanar FN att snabbt slutföra sin ingående utredning av användningen av kemiska vapen i Syrien. Parlamentet anhåller om att inspektionsgruppens rapport ska skickas till FN:s säkerhetsråd snarast möjligt så att det kan diskutera massakern i Syrien på grundval av de slutsatser som nåtts av FN:s inspektionsgrupp och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas som reaktion på användningen av kemiska vapen i Syrien samt ställa de ansvariga till svars.

5.  Europaparlamentet välkomnar förslaget att överlämna den syriska kemvapenarsenalen till det internationella samfundet för förstöring snarast möjligt, till följd av det internationella samfundets ultimatum, ett förslag som åtföljdes av en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd enligt vilken överlämnandet av kemvapenarsenalen kan krävas med stöd av alla de instrument som ingår i FN:s stadga om ultimatumet inte respekteras.

6.  Europaparlamentet anser att det internationella samfundet bör utarbeta en politisk lösning för Syrien som kan stoppa våldet, förhindra upprepad användning av kemiska vapen och främja övergången till demokrati. Parlamentet uppmanar särskilt Ryssland och Kina, i egenskap av ständiga medlemmar av FN:s säkerhetsråd, att ta sitt ansvar och möjliggöra en gemensam ståndpunkt och en diplomatisk lösning av krisen i Syrien, utan att utesluta en möjlighet för FN:s generalförsamling att ta upp denna fråga vid en bestående blockering i säkerhetsrådet. Parlamentet är övertygat om att en varaktig lösning på den rådande krisen i Syrien endast kan uppnås genom en syriskledd politisk process med uppbackning från det internationella samfundet. Parlamentet fortsätter att, i denna anda, stödja insatserna från EU och dess medlemsstater och från FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda representant, Lakhdar Brahimi, för att uppnå framsteg i Genève II-processen och i FN:s säkerhetsråd. Parlamentet upprepar sin uppmaning till säkerhetsrådet om att hänskjuta frågan om situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen för formell utredning. Parlamentet uppmanar på nytt president Assad och hans regim att avgå och bana vägen för en övergång till demokrati.

7.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den pågående humanitära krisen i Syrien och dess konsekvenser för grannländerna. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att leva upp till sitt humanitära ansvar och utöka sitt bistånd till syriska flyktingar, och ber på nytt alla länder att infria de löften som de gjorde vid givarkonferensen i Kuwait den 30 januari 2013. Parlamentet uppmanar vidare alla parter som är inblandade i konflikten att underlätta tillhandahållandet av humanitärt bistånd och stöd genom alla möjliga kanaler, inbegripet över gränser och konfliktlinjer, och att garantera säkerheten för all medicinsk personal och alla biståndsarbetare.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare samt alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy