Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2319(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0205/2013

Внесени текстове :

A7-0205/2013

Разисквания :

PV 11/09/2013 - 13
CRE 11/09/2013 - 13

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0381

Приети текстове
PDF 399kWORD 44k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи
P7_TA(2013)0381A7-0205/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно военните структури на ЕС: етап на развитие и перспективи (2012/2319(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид дял V от Договора за Европейски съюз (ДЕС),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 13 и 14 декември 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2012 г. относно развиването на военни способности,

—  като взе предвид Приоритетната цел 2010, приета от Европейския съвет на 17—18 юни 2004 г.,

—  като взе предвид клаузите за взаимна защита и солидарност в Договора от Лисабон, които изискват държавите членки да предоставят помощ и съдействие, ако някоя от тях стане жертва на бедствие, терористично нападение или въоръжено нападение,

—  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г., както и доклада относно нейното прилагане, подкрепен от Европейския съвет на 11—12 декември 2008 г.,

—  като взе предвид Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни или отбранителни последици (Аthena)(1),

—  като взе предвид Решение 2011/411/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбраната, и за отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС(2),

—  като взе предвид обсъждането с участието на министрите на отбраната на заседанието на Съвета по външни работи от 23 април 2013 г. относно подготовката за Европейския съвет по въпросите на отбраната през м. декември 2013 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 22 ноември 2012 г. относно изпълнение на общата политика на сигурност и отбрана(3), от 22 ноември 2012 г. относно клаузите за взаимна защита и солидарност на ЕС: политически и оперативни измерения(4), от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност(5) и от 14 декември 2011 г. относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите членки на ЕС(6),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0205/2013),

Общи положения

1.  Oтбелязва с висока степен на неотложност недостатъчния капацитет на ЕС да отговаря своевременно и ефикасно на международни кризи, въпреки отдавнашния му ангажимент за опазване на мира, защита на правата на човека, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в съответствие с принципите на Хартата на ООН; подчертава, че е в интерес на ЕС и на държавите членки да действат съгласувано като източник на сигурност, не само в рамките на Европа, но и в останалата част на света и особено в съседните държави;

2.  Припомня твърдата си привързаност към цялостния подход при управлението на кризи, като се интегрира широк спектър от дипломатически и икономически средства, средства за развитие и, в краен случай, военни средства, както се посочва по-специално в резолюциите на ЕП относно годишните доклади относно общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); подчертава, че военните структури и капацитет са неделима част от такъв цялостен подход и са в основата на способността на ЕС да отговаря на заплахи, конфликти и кризи, включително хуманитарни кризи и природни бедствия, ако останалите средства не успеят;

3.  Отбелязва със съжаление, че неотдавнашните военни операции в Либия и Мали показаха липсата на напредък към една наистина обща политика за сигурност и отбрана и подчертава необходимостта от по-добра координация и сътрудничество на европейско равнище, за да може ЕС да бъде възприеман сериозно като ефективен и надежден участник на световната сцена;

4.  Припомня, че в Договора ЕС се призовава да работи за постепенното изработване на обща отбранителна политика на Съюза, която би могла да доведе до обща отбрана; припомня още веднъж задълженията на държавите членки съгласно клаузата за взаимна защита;

5.  Повторно заявява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите и некоординирани съкращения в националните бюджети за отбрана, които възпрепятстват усилията за преодоляване на различията във военните способности и подкопават доверието в ОПСО; призовава настоятелно държавите членки да спрат и да обърнат тази безотговорна тенденция, както и да засилят усилията на национално равнище и на равнище ЕС за ограничаване на последиците от нея посредством засилено сътрудничество и обединяване и споделяне;

6.  Припомня своята резолюция относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите членки на ЕС и заявява повторно своите препоръки за противодействие на отрицателните въздействия на кризата върху военните способности на равнище ЕС чрез подобрена координация на планирането, обединяване и споделяне на способности, подпомагане на научните изследвания и технологичното развитие в областта на отбраната, изграждане на една по-интегрирана, устойчива, новаторска и конкурентоспособна технологична и промишлена основа за европейската отбрана, като се установи европейски пазар на отбранително оборудване и се намерят нови форми на финансиране на равнище ЕС;

7.  Настоятелно призовава държавите – членки на ЕС и Комисията да предприемат необходимите мерки, за да улеснят преструктурирането и консолидирането на промишлените способности в областта на отбраната, за да се намали съществуващият свръхкапацитет, който няма траен ефект;

8.  Приветства дейността на работната група на Европейската комисия по въпросите на промишлеността и съобщението на Комисията от 24 юли 2013 г., озаглавено „За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността” (COM(2013)0542), и призовава Комисията да изготви предложения за това как по гъвкав начин биха могли да се ползват по-всеобхватни политики и инструменти на ЕС за подпомагане на целите в областта на отбраната и сигурността, в частност в области с многостранни аспекти като например технологиите с двойна употреба;

9.  Подчертава, че съществуващите военни структури в рамките на ЕС, на равнище на Съюза, както и на многонационално и национално равнище, трябва да продължат в процеса на трансформация да изграждат модулни, оперативно съвместими и способни на разгръщане въоръжени сили, пригодени към многонационални операции;

10.  Приветства новия импулс, даден от Европейския съвет през м. декември 2012 г., за увеличаване на оперативната ефективност и ефикасността на операциите на ОПСО, като се засилва европейското сътрудничество с цел предоставяне на ориентирани към бъдещето военни способности и запълване на важни пропуски, както и укрепване на европейската промишленост в областта на отбраната;

11.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да представи предложения предвид заседанието на Европейския съвет през м. декември 2013 г., които да отразяват препоръките от настоящата резолюция и да включват варианти за напредък на европейското сътрудничество в сигурността и отбраната между държавите членки, които имат желание за това, въз основа на разпоредбите на Договора относно постоянното структурирано сътрудничество, в случай че не е възможно постигането на споразумение за амбициозен график сред всички държави членки;

12.  Решава, като част от своята програма за следващия Конвент за Конституция, да подготви предложения за укрепване на Договорите по отношение на разработването на ОПСО;

Подобряване на способността на ЕС за планиране и провеждане на военни операции

13.  Отбелязва със съжаление, че десет години след първата самостоятелно водена от ЕС военна операция Съюзът все още не разполага с постоянна способност за военно планиране и провеждане на военни действия и изразява съжаление във връзка с възпиращия ефект на това по отношение на способността на ЕС да реагира на остри кризи; припомня, че настоящите разпоредби, съгласно които се изисква специално активиране на национални щабове, съставляват изцяло реактивен подход и не предоставят ресурси за необходимото предварително планиране;

14.  Счита, че активираният оперативен център, при все че се приветства ролята му за координирането на мисиите в Африканския рог, е една до голяма степен недостатъчна крачка към постигането на такава постоянна способност поради ограничените му ресурси и неговите функции, които са строго свързани с подпомагащи действия; изразява съжаление във връзка с факта, че инициативата на петте държави от групата „Ваймар плюс“ не доведе до друг, по-съществен резултат; призовава настоятелно държавите членки да се договорят на първо време да възлагат на Оперативния център оперативното планиране на мисии, различни от бойните, като например мисиите на ЕС за обучение в Мали и Сомалия;

15.  Призовава отново за създаването на пълноправен оперативен щаб на ЕС в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), ако е необходимо чрез постоянно структурирано сътрудничество; подчертава, че той следва да бъде гражданско-военна структура, отговорна за планирането и провеждането както на гражданските мисии на ЕС, така и на военни операции, с отделни граждански и военни вериги на командване;

16.  Посочва, че създаването на оперативен щаб на ЕС в голяма степен ще увеличи институционалната памет на ЕС при управлението на кризи, ще допринесе за разгръщането на обща стратегическа култура чрез командироването на национален персонал, ще увеличи ползите от гражданско-военната координация, ще позволи обединяването на определени функции, ще намали разходите в дългосрочен план и ще улесни политическия контрол от страна на Парламента и Съвета;

17.  Подчертава нуждата от постоянни способности за военно планиране и провеждане на военни действия също така във връзка със задълженията, произтичащи от клаузата за взаимна защита и клаузата за солидарност, а също така и необходимостта да се гарантира съответното равнище на готовност и бързина на реакция в случай на задействане на една от двете клаузи; призовава ЗП/ВП да предложи практически мерки, така че клаузата за взаимна защита да обуславя отговора на равнище ЕС;

Подсилване на бойните групи на ЕС: инструментът на Съюза за бързо реагиране и стабилизиране

18.  Отчита приноса на бойните групи на ЕС за преобразуването на въоръжените сили на държавите членки, за насърчаването на военната оперативна съвместимост и за насърчаването на многонационалното сътрудничество; изразява съжаление, че концепцията все още не е доказала своята полезност като инструмент за бързо реагиране в операции и че без съществени промени всякакво споразумение за разгръщане изглежда малко вероятно; счита, че положението в Мали е пропусната възможност за използване за първи път на бойните групи на ЕС;

19.  Счита, че с цел да се увеличи ефективността на бойните групи следва да се отдели подобаващо внимание на техния състав, като се знае, че като цяло държавите от един регион имат сходно схващане за заплахите и така се улеснява необходимата реакция спрямо тях;

20.  Счита, че преразгледаният механизъм ATHENA за общите разходи за военните операции все още не взема предвид по съответния начин спецификата на концепцията за бойни групи и призовава за значително разширяване на общите разходи за операции за бързо реагиране, така че да се достигне пълно поемане на разходите при използването на бойни групи; счита, че прилагането на принципа на „поемане на разходите от страната, където са направени” за бойните групи, намиращи се в състояние на бойна готовност на доброволчески или ротационен принцип, противоречи на принципа на справедливото разпределяне на тежестта;

21.  Призовава ЗП/ВП да направи предложения с цел адаптиране на механизма Athena към особеностите на бойните групи, ако е необходимо чрез постоянно структурирано сътрудничество, създадено успоредно на постоянния оперативен щаб; същевременно призовава ЗП/ВП да представи предложение относно създаването и финансирането на начален фонд за подготвителни дейности за военните операции на ЕС, каквото е изискването в Договора;

22.  Отбелязва усилията в рамките на Съвета и на ЕСВД за увеличаване на гъвкавостта и възможността за използване на бойните групи, които обаче засега не доведоха да осезаеми резултати; посочва, че е необходима висока степен на оперативна съвместимост не само на техническо равнище, но също така и на процедурно и концептуално равнище, в частност за привеждане в съответствие на правилата за участие и прехвърляне на властта и премахване на възраженията на национално равнище;

23.  Приканва Европейския съвет да проучи възможностите за рационализиране на процеса на вземане на политически решения на равнище ЕС и на национално равнище, така че бързото реагиране да стане реалност; настоява да бъде проявена необходимата политическа воля за преодоляване на предизвикателствата; насърчава обмислянето на евентуални опростени процедури по отношение разгръщането на бойни групи за ограничени периоди от време, при условие че са изпълнени определени, ясно дефинирани и договорени предварителни условия като например конкретно искане от страна на ООН;

24.  Приветства подновения ангажимент на държавите членки за степента на амбициозност на концепцията за бойни групи и уверението за планиране на вноските въз основа на редовни по своята периодичност ангажименти, за да се избегнат бъдещи пропуски в графика на бойните групи; насърчава развитието на бойните групи като дългосрочни партньорства, които продължават и след периода на бойна готовност, за да се увеличат до максимум военните и икономическите ползи от съвместното възлагане на обществени поръчки за оборудване и услуги и от обединяването и споделянето; отбелязва, че рамковият договор относно основните логистични услуги за бойните групи на ЕС в състояние на бойна готовност през второто полугодие на 2012 г., сключен от Европейската агенция по отбрана (ЕАО), е конкретен пример в тази насока;

25.  Посочва, че всички разходи, които не са свързани с военните операции, като разходите по подготовката и постоянните разходи за бойните групи, би могло да се изплащат от бюджета на ЕС;

26.  Подчертава, че бойните групи предоставят конкретен инструмент с ограничени мащаб и устойчивост, който е пригоден за определен брой сценарии и не може да се разглежда като универсален инструмент за управление на кризи; припомня, че в първоначалната военна приоритетна цел от 1999 г. (Приоритетна цел от Хелзинки), потвърдена от Европейския съвет през 2008 г., се поставя целта ЕС да е в състояние да разгърне 60 000 души за 60 дни в случай на мащабна операция; отбелязва, че тази цел, въпреки че не е официално изоставена, никога не е била реално постигната поради траен дефицит на способности; посочва, че вместо да се поставят произволно нови цели, които има опасност да накърнят доверието в ЕС, е налице спешна нужда от устойчиви усилия за справяне с дефицита на способности и за подобряване на сформирането на военни сили и проектирането на военните операции на ЕС като цяло;

Изграждане на структури и способности за решаване на основни случаи на недостиг на способности

27.  Припомня мисията и задачите на ЕАО съгласно член 42, параграф 3 и член 45 от ДЕС, в частност основната ѝ роля при развиването и прилагането на политиката на ЕС в областта на способностите и въоръжаването, хармонизирането на оперативните нужди, предлагането на многостранни проекти, координирането на програмите на държавите членки, укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база и повишаването на ефективността на военните разходи; призовава настоятелно държавите членки, предвид силната насоченост на ЕАО към икономическа ефективност, да ѝ предоставят съответното финансиране, за да използват пълния ѝ потенциал, а също така призовава ЗП/ВП да представи предложения за финансиране на персонала и текущите разходи на агенцията от бюджета на Съюза;

28.  Изразява съжаление във връзка с липсата на твърд ангажимент по отношение на способностите от страна на държавите членки и призовава Съвета да осигури изпълнение на свързаното изискване за оценка, определено в член 42, параграф 3 и член 45, параграф 1 от ДЕС; призовава ЗП/ВП да направи подходящи предложения за тази цел; счита, че Парламентът следва да бъде информиран редовно за постигнатия напредък по изграждането на военни способности, които са от значение за изпълнението на ОПСО;

29.  Насърчава по-нататъшния напредък при изпълнението на плана на ЕАО за развитие на способностите и настоятелно призовава, в контекста на неговия преглед през 2013 г., той да бъде по-добре интегриран в националното планиране на отбраната, което трябва да бъде допълнително хармонизирано; повтаря своя призив към държавите членки за започване на институционализиран процес на засилена координация на планирането на отбраната както помежду им, така и в рамките на Военния комитет на ЕС, по-специално въз основа на съвети от ЕАО; насочва вниманието към общата необходимост от засилване на сътрудничеството между ЕАО и Военния комитет на ЕС/военния персонал на ЕС; очаква държавните и правителствени глави да започнат преглед на европейската отбрана по време на Европейския съвет по въпросите на отбраната през м. декември 2013 г.;

30.  Призовава за по-структуриран подход за справяне с основния недостиг на способности на европейско равнище и по-специално в областта на основните фактори за придобиване на сила и за укрепване на силата, като активите на разузнавателните данни, наблюдението и разузнаването (ISR), стратегическия въздушен транспорт, хеликоптерите, медицинската помощ, дозареждането във въздуха и боеприпасите с прецизно насочване, в тясно сътрудничество и пълна съгласуваност с НАТО; приветства първоначалните резултати от инициативите за обединяване и споделяне, управлявани от ЕАО, но подчертава, че е необходим по-нататъшен напредък в тези и други области; изразява съжаление относно факта, че макар и европейските въоръжени сили неведнъж да са изпитвали липсата на такива фактори за придобиване на сила и за укрепване на силата в ОПСО и други операции, нито един от установените пропуски в способностите все още не е запълнен по задоволителен начин;

31.  Призовава за оценка на създаването на постоянен склад за ОПСО (със сходни функции като агенцията на НАТО за подпомагане), предоставящ интегрирано мултинационално подпомагане за военните структури на ЕС и държавите членки, включително основно оборудване за всички мисии без тромави процедури по възлагане на обществени поръчки;

32.  Подчертава нуждата ЕС да разработи необходимите ефикасни и съразмерни способности и стратегии, за да се изправи пред нарастващите кибернетични заплахи за своята сигурност и стратегически интереси; подчертава необходимостта от сътрудничество с действащи лица от частния сектор, за да се постигнат успехи, за да се съблюдават изцяло цифровите свободи и международното право и за да се гарантира достатъчен демократичен контрол;

33.  Подчертава примера на европейското командване на въздушния транспорт, което е доказало своята функция и добавена стойност по време на операции, като особено полезен модел за обединяване и споделяне, основан на прехвърлянето на определени компетенции към обща структура, без да е налице отказ от националната ангажираност; призовава за възпроизвеждане на модела на европейското командване на въздушния транспорт в други области на оперативна подкрепа, и по-специално очаква резултатите от работата на ЕАО по евентуален многонационален хеликоптерен корпус да разгледат друг основен случай на недостиг на способности;

34.  Отново призовава държавите членки да обмислят съвместна отговорност за някои скъпи способности, по-специално космически способности, безпилотни летателни апарати (БЛА) или активи на стратегическия транспорт; приветства работата на Комисията за проучване на възможностите за развитие на притежаваните от ЕС способности, като се използва потенциалът на взаимодействието между отбраната и потребностите на гражданската сигурност, като например в областта на гражданската защита или наблюдението на границите;

35.  Подчертава необходимостта от създаване на общ подход в Европа за развиване на дистанционно управляема безпилотна въздухоплавателна система на средна височина с висока издръжливост и насърчава Комисията и държавите членки да разработят иновативен подход за постигане на тази амбициозна цел;

36.  Подчертава ключовото значение на сателитните активи за съвременните операции, по-специално по отношение на ISR, способностите за комуникация и навигация, както и на необходимостта да се увеличи максимално използването на оскъдните ресурси въз основа на общ подход и на експлоатацията на всички възможни гражданско-военни взаимодействия с оглед избягване на ненужно дублиране; във връзка с това насърчава по-нататъшното сътрудничество между Европейската космическа агенция, ЕАО и Комисията, и настоява за продължаване на финансирането от страна на ЕС на програмите „Коперник” (ГМОСС) и „Галилео“;

37.  Насърчава по-нататъшния напредък на програмата за многонационална система за изображения, базирана в космоса (MUSIS), с цел да се улесни обменът на сателитни изображения от следващото поколение спътници за наблюдение на Земята, и призовава за директно финансово участие на ЕС в програмата, както и за присъединяването на Сателитния център на ЕС, за да се осигури достъп до изображения, приспособен към потребностите на ЕС, и по-специално на ОПСО;

38.  Приветства приемането на кодекс за поведение относно обединяването и споделянето като важна стъпка към по-силно сътрудничество в Европа и подчертава необходимостта да се въведе първа стратегическа оценка на неговото прилагане до края на годината; очаква Европейският съвет през м. декември 2013 г. да бъде едно знаменателно събитие от гледна точка на даването на политически тласък за обединяване и споделяне, както и на предоставянето на ясни насоки за прилагането; насочва вниманието към необходимостта ЕС да увеличи своите информационни дейности, за да подсили допълнително ролята на обединяването и споделянето;

39.  Подчертава значението на гарантирането на сигурността на доставките на оборудване, необходимо на въоръжените сили на държавите членки, за да могат те да изпълняват своите ангажименти по време на международни кризи; изразява сериозна загриженост относно увеличаващата се зависимост от неевропейски технологии и източници на доставки и последиците от това за автономията на Европа; подчертава стратегическото значение на отбранителната промишленост и призовава ЕАО и Комисията да постигнат напредък в работата си по определянето на ключови промишлени възможности, които да бъдат запазени или развивани в Европа, и по намаляването на европейската зависимост от доставки;

40.  Изразява съжаление във връзка с намаляването на националните бюджети за изследвания в областта на отбраната и факта, че то е най-фрагментирано на национален признак; изтъква потенциала на ЕС да внесе значителна добавена стойност чрез Европейската рамка за сътрудничество и по-голямо взаимодействие между изследванията в областта на отбраната и гражданската сигурност; подчертава по-специално необходимостта от съсредоточаване върху инвестициите в главни базови технологии като роботика, нано- и микроелектроника, както и да се гарантира, че средствата на ЕС, изразходвани в тези области, са от полза и за потребностите на отбраната;

Подобряване на съгласуваността в постоянните многонационални структури на държавите членки на ЕС

41.  Отбелязва съществуването на редица двустранни/регионални/многостранни инициативи за партньорство в Европа, насочени към обединяване на ресурси и насърчаване на оперативната съвместимост, които са в състояние да осигуряват принос за ЕС, ООН, НАТО или специални коалиционни операции; като приветства ползите от сътрудничеството и напълно подкрепя обосновката на обединяването, насърчава известна форма на рационализация и по-добра координация между многобройните структури с мултинационално измерение, нараснали без какъвто и да е глобален или последователен план;

42.  Призовава за укрепване на връзките между Eurocorps и Военния секретариат на Европейския съюз и приканва повече държави членки да се присъединят към многонационалната структура на Eurocorps, която би могла да формира ядрото на един напълно интегриран елемент на европейските въоръжени сили;

43.  Отбелязва закриването на EUROFOR, като признава неговия минал принос за операциите на ЕС и графика на бойните групи; отбелязва специфичния принос на EUROMARFOR, EUROGENDFOR, балтийското сътрудничество за отбрана, скандинавското сътрудничество за отбрана, британско-нидерландското амфибийно съединение, испано-италианското амфибийно съединение, немско-нидерландския корпус, белгийско-нидерландското военноморско сътрудничество, англо-френските инициативи за изграждане на комбинирани съвместни експедиционни сили, интегрирана авионосна ударна група и комбиниран съвместен щаб на въоръжените сили и други съществуващи или зараждащи се регионални или двустранни постоянни структури;

44.  Отново подчертава необходимостта да се гарантира цялостна съгласуваност на равнище ЕС и приканва държавите членки да координират по-тясно инициативите си в рамките на Военния комитет на ЕС, въз основа на информация, предоставена от ЕАО;

Засилване на европейското измерение в образованието, обучението и ученията

45.  Отново изразява пълната си подкрепа за европейските структури и проекти в областта на образованието и обучението и по-специално подчертава приноса на Европейския колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) за насърчаване на култура на обща сигурност, както и неговия потенциал за идентифициране и разработване на спестяващи разходи проекти за сътрудничество между националните институции; приветства решението на Съвета от 12 април 2013 г. за подсилване на Колежа, като му предоставят правен капацитет и финансиране от бюджета на Съюза; счита, че това би могло да послужи като пример за подпомагане от бюджета на ЕС на други структури на ОПСО като ЕАО и Сателитния център на ЕС; насърчава по-нататъшното развитие на европейската инициатива за обмен на млади офицери, вдъхновена от „Еразъм“, както и участието на европейски институти за образование и обучение на военни офицери в програмата „Еразъм“;

46.  Твърдо подкрепя инициативите за обединяване и споделяне в областта на образованието и обучението, при които могат да бъдат направени значителни икономии, без да се засяга националният суверенитет по отношение на оперативните разстановки; подчертава успеха на програмата на ЕАО за обучение на пилоти на хеликоптери и приветства започването на тактически учения по въздушен транспорт на ЕАО, които следва да доведат до създаването на постоянен европейски курс за обучение по тактика на въздушния транспорт; очаква по-голям напредък при разработването на обща интегрирана система за обучение за бъдещи пилоти на самолети изтребители; приветства работата на ЕАО за по-обединено и споделено обучение в областта на кибернетичната отбрана, противодействието на самоделни взривни устройства и военноморските операции; насочва вниманието към необходимостта ЕАО да вземе предвид нуждите от обучение на държавите членки, чиито въздухоплавателни средства са произведени от компании извън ЕС;

47.  Подчертава възможността за съвместно обучение и учения, осигурена от бойните групи на ЕС; насърчава нациите от рамката на бойните групи да отворят ученията на бойните групи за допълнителни участници, като потенциални стратегически/оперативни фактори, както и партньорски организации като ООН;

48.  Насочва вниманието към необходимостта да се избегнат евентуални припокривания с НАТО, например в областта на обучението по кибернетична сигурност;

Увеличаване на ползите от сътрудничеството между ЕС и НАТО

49.  Подчертава, че укрепването на европейските военни способности чрез подобрени структури на ЕС е от полза и за НАТО и допринася за по-справедливо разпределяне на тежестта в рамките на Алианса; приветства прагматичното сътрудничество, насочено към избягване на дублирането на инициативите за обединяване и споделяне и за интелигентна отбрана, по-специално чрез взаимодействие между ЕАО и Обединеното командване по трансформацията на НАТО;

50.  Призовава настоятелно за много по-тясно и по-редовно сътрудничество на политическо равнище между ЗП/ВП и генералния секретар на НАТО за целите на оценката на риска, управлението на ресурсите, планирането на политиките и изпълнението на гражданските и военните операции; подчертава необходимостта да се развият съществуващите рамки за оперативно сътрудничество между ЕС и НАТО, като се започне от споразуменията „Берлин плюс”, чието прилагане все още се блокира от Турция;

51.  Изтъква, че националните способности, независимо дали са разработени в рамката на ЕС или НАТО, продължават да бъдат от компетенциите на националните органи и следователно могат да се използват за всички операции, за които е взето решение на национално равнище;

52.  Подчертава значението на стандартите на НАТО за европейското сътрудничество в областта на отбраната и подчертава необходимостта способностите, разработени в рамките на ЕС, да гарантират пълна оперативна съвместимост с НАТО;

53.  Отбелязва, че силите за бързо реагиране на НАТО и бойните групи на ЕС са допълнителни, взаимно подсилващи се инициативи, които обаче изискват сходни усилия от страна на държавите членки, и призовава да се положат усилия за максимално увеличаване на взаимодействието помежду им;

Преход на ОПСО на ново равнище

54.  Приканва държавите членки да предприемат качествена стъпка напред в европейската отбрана чрез укрепване на военните структури на ЕС в съответствие с настоящата резолюция; насърчава държавите членки, които желаят да направят това, да действат при необходимост в съответствие с член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС относно постоянното структурирано сътрудничество, както и в съответствие с член 44 от ДЕС; счита, че ако бъдат установени такива форми на сътрудничество, те следва преди всичко да се основават на готовността на участващите държави членки да поемат своята отговорност в рамките на международната общност и да подготвят Съюза по-добре за операции за управление на кризи;

55.  Следователно счита, че постоянното структурирано сътрудничество следва по-специално да включва следните елементи, насочени към засилена оперативна ефективност:

   създаването на постоянен оперативен щаб на ЕС,
   общо финансиране на операции за бързо реагиране с използване на бойни групи на ЕС,
   ангажимент за принос към графика на бойните групи, със съгласувани правила за участие и опростени процедури за вземане на решения;

56.  Посочва, че държавите членки също трябва да засилят своите ангажименти по отношение на изграждането на способности, по-специално чрез обединяване и споделяне, но че трябва да се поддържат максимална гъвкавост и приобщаване с оглед възможно най-пълното използване на различните двустранни, регионални или многостранни взаимодействия; въпреки това счита, че едно споразумение относно постоянното структурирано сътрудничество следва да включва поне ангажименти за:

   структурирана координация на планирането в областта на отбраната
   обща оценка и преглед на изграждането на способности
   увеличаване на финансирането за ЕАО;

57.  Отбелязва, че Договорът ясно посочва, че постоянното структурирано сътрудничество трябва да бъде създадено в рамките на Съюза, като посочва, че по-голямата част от дейностите, развивани по него, могат да се възползват от достъп до бюджета на ЕС при същите условия, както и други дейности на ЕС, в съответствие с член 41 от ДЕС;

58.  Счита, че постоянното структурирано сътрудничество следва също така да улеснява по-голяма съгласуваност между европейските съвместни инициативи, в дух на приобщаване и гъвкавост, чрез укрепване на връзките между различните отделни случаи на сътрудничество, които възникват в рамките на засилена рамка на ОПСО;

o
o   o

59.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на ЗП/ВП, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на Парламентарната асамблея на НАТО и на генералния секретар на НАТО.

(1) ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 35.
(2) ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 16.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0455.
(4) OB C 168 E, 14.6.2013 r., стр. 9.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0334.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0574.

Правна информация - Политика за поверителност