Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2036(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0261/2013

Внесени текстове :

A7-0261/2013

Разисквания :

PV 11/09/2013 - 14
CRE 11/09/2013 - 14

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0382

Приети текстове
PDF 402kWORD 50k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Политиката на ЕС спрямо Беларус
P7_TA(2013)0382A7-0261/2013

Препоръка на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно политиката на ЕС спрямо Беларус (2013/2036(INI))

Европейският парламент,

—  като има предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно положението в Беларус след парламентарните избори, проведени на 23 септември 2012 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно положението в Беларус(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно Беларус(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно положението в Беларус(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно преразглеждането на Европейската политика за съседство(6),

—  като взе предвид резолюцията от конференцията на националната платформа на Форума на гражданското общество към Източното партньорство от 1 юни 2013 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика на съседство — Източното измерение(7),

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, в Прага през 2009 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 октомври 2012 г. и Регламента на Съвета (ЕС) № 1014/2012 от 6 ноември 2012 г. относно ограничителни мерки спрямо Беларус(8),

—  като взе предвид член 97 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7–0261/2013),

A.  като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са произвеждани свободни и честни избори съгласно избирателно законодателство в съответствие с международните стандарти;

Б.  като има предвид, че принципът на разделение на властите на практика беше премахнат с конституционната реформа от 1996 г. и оттогава политическата опозиция не е представена в политическите институции и не може да участва в определянето и изпълнението на политическия курс на страната;

В.  като има предвид, че през същия период правата на човека и основните свободи биват системно и масово нарушавани, по-специално що се отнася до свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и свободата на събранията;

Г.  като има предвид, че през 1997 г. Европейският съвет суспендира ратифицирането на Споразумението за партньорство и сътрудничество и замрази временното търговско споразумение, поради което отношенията между ЕС и Беларус продължават да бъдат регулирани от Споразумението за търговия и сътрудничество от 1989 г.;

Д.  като има предвид, че през 2008—2010 г. отношенията между ЕС и Беларус получиха импулс, когато Беларус изрази готовност да развива конструктивни отношения с ЕС и се наблюдаваше определено движение към подобряване на условията за дейности на гражданското общество, опозицията и свободния печат; при все това тежките репресии след президентските избори през 2010 г. и затягането на репресивната политика, като например арестуването на кандидати за президент, последвано от масови арести, политически мотивирани наказателни дела срещу представители на опозицията и вълната от репресии срещу защитници на правата на човека и независими медии, доведоха до значително влошаване на тези отношения;

Е.  като има предвид, че отхвърлянето от страна на беларуските органи на призивите на ЕС за спазване на международно приетите демократични стандарти доведе до политика на самоизолация и до налагането й на беларуския народ;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент не признава легитимността на парламента на Беларус; през изминалото десетилетие само една официална делегация на Европейския парламент посети Беларус през 2010 г.;

З.  като има предвид, че 70 % от населението на Беларус желае промяна в страната; част от него обаче счита, че съществените промени първоначално биха довели до влошаване на жизнения стандарт(9);

И.  като има предвид, че осъществяването на демократична промяна би било по-вероятно, ако реформистката част от управляващия понастоящем елит се ангажира с реформи; въпреки това основни катализатори следва да бъдат организациите на гражданското общество и частния бизнес;

Й.  като има предвид, че установяването на съгласуван политически диалог с беларуските органи при гореизложеното условие следва да доведе до включване на гражданското общество и опозицията в диалога между различните заинтересовани страни и до осъществяване на реформите;

К.  като има предвид, че срещата на високо равнище във Вилнюс, посветена на Източното партньорство, би могла да се превърне в още една важна възможност за условно и постепенно подобряване на отношенията между ЕС и Беларус, при условие че всички политически затворници бъдат освободени и политически реабилитирани;

Л.  като има предвид, че вследствие на това ограничителните мерки на ЕС бяха преразгледани и разширени (понастоящем са наложени на 242 лица и 30 предприятия), докато беларуските органи продължават да забраняват на политици, длъжностни лица, включително представители на международни организации, журналисти и представители на гражданското общество, да влизат в страната;

М.  като има предвид, че допълнителните усилия за единна стратегия и план за действие биха могли да бъдат полезни за постигане на целите на политическата опозиция; като има предвид, че конкретни мерки като например общи листи за местните избори през 2014 г., изготвянето на единна политическа програма или представянето на един-единствен кандидат за президентските избори през 2015 г. представляват положителни промени в това отношение;

Н.  като има предвид, че започнатият през 2012 г. европейски диалог с беларуското общество относно модернизацията оказа положително въздействие върху започването на конструктивен дебат сред беларуското общество относно необходимите реформи в страната и осведомеността относно ЕС; като има предвид, че е необходимо допълнително развитие на концепцията, целта, стратегията, подходящата структура за финансиране и управление на този диалог, както и неговата по-добра координация с инициативите на Източното партньорство;

О.  като има предвид, че за ЕС националната платформа на Форума на гражданското общество към Източното партньорство е важен и надежден партньор, както и единствен по рода си канал за комуникация с народа на Беларус;

П.  като има предвид, че в Беларус все още има политически затворници(10), включително Алес Беляцки, защитник на правата на човека и номиниран за наградата „Сахаров“, които са подложени на тежки психологически и физически мъчения, включително смъртни заплахи, необосновани прехвърляния, незадоволително здравно обслужване и лишаване от правото на срещи с членовете на семейството; освобождаването и политическата реабилитация на всички политически затворници, както и напредъкът на Беларус по отношение на изпълнението на поетите от нея международни задължения и зачитането на основните права на човека, принципите на правовата държава и демократичните свободи, остават основните условия за нормализиране на отношенията между ЕС и Беларус;

Р.  като има предвид, че намаляването на абсолютния брой политически мотивирани арести (от 868 през 2011 г. до 235 през 2012 г. по данни на Центъра за правата на човека „Вясна“) би могло да се дължи на атмосферата на репресии и заплахи;

С.  като има предвид, че неотдавнашните законодателни изменения с ограничителен характер позволяват по-нататъшни репресии на гражданското общество, включително защитниците на правата на човека, независимите медии и адвокатите на защитата; като има предвид, че общото положение по отношение на правата на човека и основните свободи е достойно за съжаление и продължава да бъде повод за значителна загриженост, както се посочва в доклада за 2013 г. на специалния докладчик на ООН за Беларус; като има предвид, че демонстрираният от беларуските органи имунитет към призивите от страна на международната общност допринася за по-нататъшно влошаване на отношенията с ЕС и за постепенната самоизолация на Беларус;

Т.  като има предвид, че през 2012 г. беларуските органи въведоха законодателни промени, които дават на КГБ широки правомощия за свободното използване на принудителни мерки; като има предвид, че съгласно новия закон службите за сигурност са свободни да влизат в жилища, да арестуват и задържат без ограничения както беларуски граждани, така и защитени с имунитет дипломати и представители на международни институции; като има предвид, че този закон също така съдържа разпоредба, която освобождава служителите на КГБ от всякаква правна отговорност за причиняване на телесни повреди на хората, по отношение на които предприемат действия; като има предвид, че на беларуските специални служби са дадени широки правомощия за разгонване на демонстрации;

У.  като има предвид, че в края на 2011 г. са внесени промени в Закона за масовите събрания, съгласно които провеждането на масови митинги би могло да доведе до подвеждане под наказателна отговорност за нарушаване на обществения ред; като има предвид, че организаторите на масови митинги са длъжни да предоставят на органите информация за източниците на финансирането им;

Ф.  като има предвид, че през 2011 г. е въведена наказателна отговорност за получаване на чуждестранни помощи и че понятието за държавна измяна е разширено, което дава на органите възможност за наказателно преследване на организациите и физическите лица, които получават финансиране от чужбина или участват в международни прояви;

Х.  като има предвид, че през 2012 г. Министерството на правосъдието на Беларус отказа да регистрира 19 НПО и две политически партии, а членовете на нерегистрирани организации са непрекъснато подложени на заплахи, тормоз и преследвания в Беларус;

Ц.  като има предвид, че Беларус е единствената европейска държава, която прилага смъртно наказание; датите на екзекуциите са неизвестни за семействата на осъдените и за обществеността, тялото не се дава за погребване от страна на роднините, а мястото на гроба не се съобщава;

Ч.  като има предвид, че през 2012 г. двама души бяха екзекутирани въпреки че съдебният процес не е отговарял на критериите за справедлив съдебен процес; като има предвид, че през 2012 г. не беше обявена нито една смъртна присъда след дълъг период от време, но при все това нови смъртни присъди бяха обявени през 2013 г.;

Ш.  като има предвид, че положението в Беларус може да се характеризира с липса на доверие в съдебната система, поради недостатъчната й независимост и политически мотивираните й решения;

Щ.  .като има предвид, че Беларус е единствената държава сред държавите от Източното партньорство, в която все още не е създадена официална институция по правата на човека;

АА.  като има предвид, че цензурата е сериозен политически проблем в Беларус;

AБ.  като има предвид, че според световния индекс за свобода на печата за 2013 г. на „Репортери без граници“ Беларус се е изкачила от 168-ма на 157-ма позиция от общо 179 държави, но все още заема най-ниската позиция сред държавите от Източното партньорство (Азербайджан (156), Украйна (126), Грузия (100), Армения (74), Молдова (55));

AВ.  като има предвид, че достъпът до независими телевизионни канали и радиостанции, както и до печатни медии понастоящем е незадоволителен и държавните медии доминират достъпа до информация;

AГ.  като има предвид, че положението със свободата на медиите в Беларус е недопустимо, по-специално поради тормоза на журналисти, на които е забранено да напускат страната, ограничителни закони в областта на свободата на радиоразпръскване и интернет, както и избирателното правосъдие към независими журналисти, както показват три наказателни дела, започнати през лятото на 2012 г.;

AД.  като има предвид, че през 2012 г. най-малко на 15 активисти и журналисти е било забранено излизането от Беларус, за което са използвани фалшиви аргументи;

АЕ.  като има предвид, че повече от половината граждани на Беларус имат достъп до интернет; електронните медии дават нови възможности за по-широк достъп до независими медии, въпреки че някои опозиционни уебсайтове са били блокирани в държавни и образователни институции;

АЖ.  като има предвид, че според най-новия индекс на човешко развитие на ООН за 2012 г. Беларус се нарежда на 50-то място в сравнение с Русия (55) и страните от Източното партньорство (Грузия (72), Украйна (78), Азербайджан (82), Армения (87), Молдова (113));

АЗ.  като има предвид, че една от основните причини за известна социална стабилност в страната е системата за социални помощи, от която хората се ползват, а в замяна избират да бъдат политически неактивни; 65 % от гражданите на Беларус получават държавно подпомагане в различни форми като пенсии, стипендии, обезщетения за безработица и др.;

АИ.  като има предвид, че ниският процент на безработица може да бъде изкуствено постигнат чрез субсидии за държавните предприятия, които създават около 70 % от БВП и осигуряват работа на 50 % от работната сила;

АЙ.  като има предвид, че правителството на Беларус се опитва да привлича чуждестранни инвестиции — страната разполага с квалифицирана работна сила, програма за приватизация, шест свободни икономически зони и високотехнологичен парк — въпреки това системната намеса на държавата е очевидна в частния сектор;

АК.  като има предвид, че досега беларуските органи са изразили своя геополитически интерес към по-нататъшна икономическа интеграция с Русия чрез създаването на Евро-азиатски митнически и икономически съюз; в същото време по-голямата част от всички преки чуждестранни инвестиции в Беларус през последните години произхождат от Русия; според експерти през последните десетилетия около 700 000 граждани на Беларус са емигрирали с цел работа в Русия, най-вече в Москва и Санкт Петербург;

АЛ.  като има предвид, че се наблюдават сигнали както от ЕС, така и от Беларус за възобновяване на преговорите за присъединяване на Беларус към СТО, особено в контекста на присъединяването на Русия към СТО;

АМ.  като има предвид, че последните проучвания, проведени в рамките на проекта Барометър за съседните държави на ЕС, показват, че над 50 %от беларуското население счита, че ЕС следва да засили ролята си в областта на икономическото развитие, търговията и регионалното сътрудничество с Беларус;

АН.  като има предвид, че според експерти програмата за модернизация, обявена наскоро от беларуските органи, е най-вече насочена към подобряване на основната промишлена инфраструктура, докато по-съществени икономически реформи и прозрачна стопанска среда са необходими в страната, както и по-малко правителствен контрол във всички стопански сектори;

АО.  като има предвид, че според индекса за възприятие на корупцията за 2012 г. на „Трансперънси интернешънъл“ Беларус заема 123-то място от 176 държави и територии, в сравнение с Украйна (144), Азербайджан (139), Русия (133), Армения (105), Молдова (94) и Грузия (51);

АП.  като има предвид, че Беларус наскоро се присъедини към механизма за борба с корупцията „Група държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа и стана член на ГРЕТА — механизъм за борба с трафика на хора;

АР.  като има предвид, че Беларус попада в обхвата на Европейската политика за съседство, но с оглед на политическата ситуация все още не е въведен план за действие;

АС.  като има предвид, че понастоящем е предоставена помощ за Беларус съгласно стратегическия документ за страната за периода 2007—2013 г.;

АТ.  като има предвид, че за проекти по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) за трансгранично сътрудничество между Беларус и съседните й държави бяха разпределени 33,4 милиона евро в рамките на финансовата перспектива за периода 2007—2013 г., докато понастоящем около 60 общини участват в 50 съвместни проекта за трансгранично сътрудничество между Латвия, Литва и Беларус;

АУ.  като има предвид, че понастоящем само 20 експерти от Беларус участват в различни проекти на ЕИСП в сравнение с 2008 г., когато техният брой е бил 120;

АФ.  като има предвид, че органите на Беларус вземат активно участие в експертните срещи в рамките на многостранното направление на Източното партньорство, по-специално в проекти за трансгранично сътрудничество;

АХ.  като има предвид, че 58 града и общини в Полша, 47 в Литва и 30 в Латвия развиват ползотворно сътрудничество със своите партньори — градове и общини в Беларус, а еврорегионът „Немунас – Неман – Ниемен“, който обединява Литва, Полша и Калининград с Беларус в изпълнението на общ проект, би могъл да се разглежда като пример за добра практика;

АЦ.  като има предвид, че през последните години гражданите на Беларус получават най-голям брой шенгенски визи на глава от населението в света; въпреки това те трябва да изразходват много повече средства, а в много случаи също и време и усилия, за да получат виза, в сравнение с гражданите на други държави от Източното партньорство или Русия;

1.  Отправя следните препоръки към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/(ВП/ЗП), ЕСВД, Съвета, Комисията и държавите членки: те следва

   a. настоятелно да призоват беларуските органи да спазват правата на човека и да работят за осъществяване на демократичен преход, с цел да се прекрати самоналожената изолация на Беларус от останалата част на Европа;
   б. да подчертаят още веднъж, че абсолютно необходима предпоставка за напредък в двустранните отношения, която би могла да доведе до постепенно премахване на ограничителните мерки на ЕС и да отключи отношенията между ЕС и Беларус, е безусловното и незабавно освобождаване и реабилитиране на политическите и гражданските права на всички оставащи политически затворници;
  

Относно политическия диалог

   в. да се възползват от председателството на Литва и срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, във Вилнюс като допълнителна важна възможност за подобряване на отношенията с Беларус, веднага след като бъдат освободени всички политически затворници, с оглед подновяването на политическия диалог относно, наред с другото, демократичните реформи, свободните и честни избори, спазването на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както и участието на опозицията и гражданското общество, при условие че органите на Беларус демонстрират зачитане на тези основни ценности;
   г. да отбележат освобождаване от затвора на Дмитрий Дашкевич и Александр Франскевич съответно през август и септември 2013 г., но да изразят съжаление от факта, че тези бивши политически затворници възвърнаха свободата си само след изтърпяване на пълната си присъда;
   д. да използват по най-добрия начин временното и условно изваждане на министъра на външните работи от списъка на ЕС на лица с наложена забрана върху издаване на виза с оглед на разширяването на основния и важен канал за дипломатическа комуникация с Беларус, и по-специално с оглед на улесняването на неговото участие в срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство; преди всичко за провеждането на съдържателен диалог за освобождаването на политическите затворници; въпреки това да отстояват твърда позиция по отношение на забраната върху издаване на визи и замразяването на активите, насочени към пряко замесените в нарушаването на стандартите за демократични избори и правата на човека;
   е. да направят задълбочена оценка на действащите ограничителни мерки на ЕС срещу длъжностни лица и институции на Беларус, така че при необходимост тяхната ефективност да бъде подобрена и техният обхват, естество и валидност да бъдат адаптирани с оглед на събитията в страната и нейните отношения с ЕС;
   ж. да изготвят стратегическа „пътна карта“, вдъхновена от съвместния временен план и основана на принципа „повече за повече“, като включат приоритетни области за реформи в Беларус за подобряване на отношенията и ефективно сътрудничество в рамките на ЕПС, при предприемане на конкретни мерки за демократични реформи;
   з. веднага след признаването на изборите от международни организации като свободни и честни, да се консултират с Европейския парламент относно включването на нови предложения в областта на междупарламентарните отношения, както двустранно, така и в рамките на Парламентарната асамблея Евронест, като същевременно се запази подкрепата на ЕС за демократичните сили и гражданското общество в Беларус;
   и. да гарантират, в съответствие с член 24 от ДЕС, подкрепата на държавите членки за позицията на ЕС относно Беларус и синхрона на техните двустранни отношения с действията на ЕС; да подчертаят, че твърдият ангажимент на всички държави – членки на ЕС, както и на други демократични държави да действат обединено, може да подпомогне успешното насърчаване на всеобщите демократични ценности и реформи в Беларус;
   й. да насърчават диалога с длъжностни лица, които не са били лично замесени в репресиите, с цел да се засили сътрудничеството между ЕС и Беларус; да допринасят за тяхното взаимодействие с гражданското общество в Беларус с оглед, в крайна сметка, улесняването на реформите;
   к. да насърчават по-голяма част от гражданското общество, включително професионалните съюзи и представителите на бизнеса, както и политическата опозиция, да увеличат своето участие в Диалога по въпросите на модернизирането; въз основа на препоръките, направени от националната платформа на Форума на гражданското общество, да организират открити обществени консултации относно неговата концепция, цел, стратегия и управленска структура; да продължат да подкрепят Диалога чрез необходима финансова помощ и експертни знания, както и да засилят комуникационната кампания относно неговото съдържание и очакваните резултати;
   л. да гарантират, че всяко участие от страна на органите в Диалога по въпросите на модернизирането, наред с демократичната опозиция и гражданското общество и на равна нога с тях, се осъществява при пълно зачитане на демократичните принципи, с цел развитие на конкурентоспособна икономика и насърчаване на демократичните реформи, както и на плуралистичното общество и принципа на правовата държава;
   м. да потвърдят, че гражданското общество продължава да бъде основен участник в политическия диалог с ЕС за насърчаване на демократичните промени в Беларус и така да подкрепят идеята за създаване на конференция на гражданското общество във Вилнюс преди третата среща на високо равнище, посветена на Източното партньорство;
   н. да използват пълноценно Европейския фонд за демокрация (ЕФД) с цел подпомагане на ключовите участници, работещи в областта на демокрацията и правата на човека в Беларус, акцентирайки върху тези, които са имали трудности при достъпа до традиционна подкрепа от ЕС;
   о. настоятелно да приканят Русия и държавите от Източното партньорство да призоват Беларус незабавно и безусловно да освободи и да реабилитира политически всички политически затворници, както и да се въздържа от по-нататъшен политически мотивиран тормоз;
   п. да гарантират, че ЕС и представители на държавите членки, посещаващи Беларус, поддържат редовни контакти с представители на гражданското общество и опозицията, с цел да се гарантира балансирано участие на всички заинтересовани страни в процесите, свързани с отношенията между ЕС и Беларус;
   р. да предвидят всички налични варианти за политика с оглед на насърчаване на Беларус:
   да осъществи в пълна степен реформите на избирателния кодекс въз основа на препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), така че да се създаде плуралистична политическа система, която се основава на свободни и честни избори и в която политическите идеи ще произхождат от пълнокръвна политическа конкуренция между политическите партии като съставен елемент на демокрацията;
   да позволи повторното отваряне на затворения офис на ОССЕ в Минск;
   да премахне всички пречки и ограничения относно упражняването на свободата на сдружаване, на изразяване, свободата на движение, свободата на мирни събрания и на мисълта за демократичната опозиция, организациите на гражданското общество и неправителствените организации, включително да премахне пречките пред регистрацията и пълноценното функциониране и приемане на техническа помощ за международно развитие; да реформира разпоредбите на своя наказателен кодекс относно участието в нерегистрирани организации;
   да въведе необходимите институционални промени, за да се гарантира независимостта на съдебната система, в съответствие с препоръките на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите, както и независимостта на адвокатите чрез изменение и ефективно прилагане на Закона за адвокатурата;
   да не изпълни смъртната присъда на осъдените на смърт през 2013 г. и да въведе мораториум върху смъртното наказание, който да се последва от неговото премахване;
   да изпълнява решенията по отделните случаи на Комисията на ООН по правата на човека и на работната група на ООН по произволното задържане и препоръките, направени от Комитета на ООН срещу изтезанията през 2011 г. с оглед прекратяване на нечовешко и унизително третиране;
   да сътрудничи в пълна степен на специалния докладчик на ООН относно ситуацията с правата на човека в Беларус, като обърне внимание на сериозните опасения, изложени в неговия доклад от април 2013 г., и като начална стъпка му предостави достъп до страната;
   да модернизира в пълна степен пенитенциарната система и да засили сътрудничеството със Съвета на Европа, преди всичко като подпише Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, като предостави на комитета за предотвратяване на изтезанията редовен достъп до местата за задържане, в частност в тези за политически затворници и защитници на правата на човека; да позволява достъп за представители на други съответни международни и национални организации, дипломати, групи на гражданското общество, както и членове на семействата на политически затворници, до беларуските затвори;
   да учреди независима и напълно функционираща национална институция за защита на правата на човека, която може да приеме формата на омбудсман;
   да гарантира равни възможности и равни права за всички национални малцинства, както и тяхното приобщаване и неподлагане на дискриминация, да осигури нормализиране на положението в Беларус на Съюза на поляците; да сложи край на маргинализацията на ромското малцинство, да постигне напредък в зачитането на религиозните права и свободи, както и в борбата срещу дискриминация по отношение на ЛГБТ лица;
   с. по отношение на истинската свобода на медиите и достъпа до тях, да предприемат следните мерки: настоятелно да призоват Беларус да отмени ограниченията при акредитацията на журналисти и ограниченията при използването на сателитна телевизия, да засилят финансовата и техническата помощ на ЕС за всички видове независими медии (в страната и извън нея), с цел да се осигури устойчивото им функциониране и потенциал за по-широк достъп до тях; да предоставят помощ, целяща приключване на изпълнението на европейските програми за подпомагане, развитие на съвместни проекти и консорциуми с международни агенции по печата и с чуждестранните медии;
  

Относно сътрудничеството в областта на икономиката и енергетиката

   т. да се стремят към конструктивен технически диалог между ЕС и Беларус относно макроикономическото развитие и финансовите въпроси, за да се постигне надежден ангажимент от страна на Беларус за макроикономически и структурни реформи, включително приватизация на държавните предприятия, либерализация на цените, търговията и банковата система, създаване на адекватна мрежа за социална сигурност, както и борба срещу корупцията;
   у. да потвърдят наред с това, че горепосочените реформи – при условие че основните политически предпоставки са налице, са от жизненоважно значение за икономическото развитие на Беларус, биха улеснили европейските инвестиции и международните заеми, биха дали положителен сигнал за премахване на съществуващите пречки пред преговорите в СТО и във връзка с това биха дали възможност за по-нататъшно интегриране в световната икономика;
   ф. да предложат техническа помощ с цел създаване на благоприятна стопанска среда с оглед на установяването на равнопоставени условия на конкуренция, сигурност на инвестициите и равни възможности за всички дружества, и по-специално МСП;
   х. да продължат да се ангажират с въпросите на заетостта в Беларус, включително развитието на човешкия капитал и умения, които да отговарят на търсенето на трудовия пазар;
   ц. да насърчават Беларус да изпълни препоръките на Международната организация на труда (МОТ), и по-специално тези относно свободата на сдружаване, регистрацията и дейностите на независими професионални съюзи; настоятелно да призоват Беларус да измени законодателството си, с цел да гарантира, че работниците могат свободно и без никакви ограничения да напускат своята работа както в публичния, така и в частния сектор;
   ч. да призоват Беларус да прилага най-високите международни стандарти за безопасност и действително независима оценка на въздействието върху околната среда във връзка с изграждането и експлоатацията на всички електроцентрали, при оптимизиране на експертния опит и на финансирането от всички налични международни инструменти в пълно съответствие с действащото международно законодателство, като например Конвенцията от Еспоо и Конвенцията от Орхус, и в съответствие с ангажимента от 23 юни 2011 г. за осъществяване на всеобхватни оценки на риска и безопасността („стрес тестове“), като се вземат под внимание спецификациите, уточнени от Европейската комисия и Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност;
   ш. да подпомогнат развитието на диверсификация на енергийните ресурси и пътищата за снабдяване в Беларус и да споделят най-добрите практики на ЕС при изпълнението на международни и регионални проекти на „зелената икономика“, като оказват подкрепа за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници;
   щ. допълнително да насърчават регионалното сътрудничество, включително чрез секторните инициативи на Източното партньорство с Беларус, по-специално по отношение на търговията, енергетиката, околната среда и транспорта; да насърчават най-добрите практики на двустранните икономически форуми, като същевременно се стремят към изграждане на повече капацитет на недържавни участници, както и насърчаване на доброто управление и на реформата на публичната администрация;
   аа. да продължат да предоставят техническа и здравна помощ на населението, засегнато от ядрената катастрофа в Чернобил;
   аб. да насърчават Беларус да проучи и развие неконвенционални източници на енергия;
  

Относно управлението на границите

   ав. да засилят сътрудничеството между ЕС и Беларус в областта на управлението на границите и борбата с трансграничната престъпност, и по-специално да подпомогнат Беларус при разработването на нейната транзитна система, модернизирането на митническите процедури и процедурите, свързани с граничния контрол, и пълното прилагане на концепцията за интегрирано управление на границите на ЕС;
   aг. да гарантират неограничено влизане и пътуване през Беларус за дипломатите и политиците от ЕС;
   aд. да предоставят във взаимен интерес допълнително обучение за беларуската агенция за управление на границите в съответствие с достиженията на правото от Шенген;
   aе. да вземат под внимание предоставянето на подходяща техническа помощ, която да се използва за въвеждането на актуализирани системи за граничен контрол и модерна инфраструктура от страна на ЕС;
   aж. да предоставят на съответните беларуски служби адекватно обучение относно най-добрите практики на ЕС при въвеждането на паспорти с биометрични данни;
   aз. да сложат началото на партньорство за мобилност между ЕС и Беларус и да насърчават Беларус да участва активно в Платформата за Източно партньорство в областта на миграцията и убежището;
   aи. да насърчават сътрудничеството между Беларус и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), както и с Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), с цел подкрепа за програмите, предназначени за борба срещу трафика на хора;
  

Относно гражданското общество и контактите между хората

   aй. да увеличат дела на проектите с по-големи ползи и видимост за населението като цяло, което би насърчило разбирането на гражданите по отношение на ценностите, стандартите и политиките на ЕС и би подчертало предимствата на неговия модел и експертен опит; да насърчат в тази връзка възможността, предложена от Форума на гражданското общество, по-специално с оглед на предстоящото му заседание в Кишинев през октомври тази година;
   aк. да се противопоставят системно и безкомпромисно на всяко дезинформиране и подвеждаща информация от страна на беларуските органи относно политиките и проектите на ЕС чрез оповестяване и разпространяване на цялата необходима информация (данни, стойности, законодателство);
   aл. да засилят техническата и финансовата подкрепа, включително и чрез новия Европейски фонд за демокрация, за организациите на гражданското общество, независими НПО, защитници на правата на човека и професионални съюзи, установени в Беларус, или тези в държавите членки, които оказват ключово влияние в Беларус; да осигурят по-активно участие на гражданското общество при изпълнението, наблюдението и оценката на проектите, финансирани от ЕС; също така значително да подобрят комуникацията и разпространението на информация за ЕС, за да развият разбирането на гражданите за подхода на ЕС към основните права и свободи и необходимостта от социален и икономически напредък;
   aм. да подпомагат не само работещите за насърчаване на демокрацията и правата на човека организации, чиито седалища са в Беларус, но и тези извън нея, при положение че беларуските органи упорито отказват възможността за регистрация на тези организации; да преразгледат по спешност последните нови правила относно кандидатстване за финансиране от ЕС в рамките на инструмента ЕИДПЧ/NSLA, които на практика изключват добре известни и уважавани беларуски неправителствени организации от процеса на кандидатстване;
   aн. да изискат от органите в Беларус да приложат Решение A/HRC/WGAD/2012/39 на работната група на ООН по произволното задържане по случая на правозащитника Алес Беляцки, което постановява по-специално, че задържането на г-н Беляцки — председател на Центъра за права на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация по правата на човека, е спорно, като е „в нарушение на член 20, параграф 1 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и член 22 от Международния пакт за граждански и политически права(МПГПП)“;
   aо. настоятелно да призоват Беларус да отправи постоянна покана до всички Специални процедури на ООН, като също покани специалния докладчик на ООН относно положението на защитниците на правата на човека на посещение в страната;
   aп. да задължат беларуските органи да премахнат наказателната отговорност за получаване на чуждестранни помощи и да дадат възможност на организациите да съхраняват финансови средства в сметки извън страната;
   aр. да разгледат едностранното улесняване на издаването на визи и намаляването на тяхната цена от 60 евро до приемливо равнище за гражданите на Беларус и изцяло да използват съществуващите възможности за гъвкавост, които предоставя Визовият кодекс, включително отменянето или намаляването на таксите за визите за краткосрочно пребиваване, особено за млади хора, да улеснят и засилят контактите между хората и да спомогнат за предотвратяването на бъдеща изолация на гражданите на Беларус; също така да разгледат едностранното намаляване или отменяне на таксите за визите за дългосрочно пребиваване, като дългосрочната цел бъде безвизов режим;
   aс. да призоват органите на Беларус да започнат преговори с ЕС относно споразумения за визови облекчения и обратно приемане с дългосрочна перспектива за безвизов режим с цел да се насърчават контактите между хората и да се предприемат спешни мерки за прилагане на споразуменията за местния граничен трафик с Полша и Литва;
   aт. да насърчават сътрудничеството между градовете и общините в ЕС и Беларус, използвайки примера за добри практики на някои държави от ЕС, по-специално Полша, Литва и Латвия;
   aу. да се стремят да предоставят повече възможности за образование и научни изследвания в ЕС за граждани на Беларус в областта на висшето, неформалното образование и образованието за възрастни; да инициират и подкрепят стажантска програма за млади беларуски специалисти в институциите на ЕС и други международни организации; да предоставят по-нататъшна подкрепа за Европейския хуманитарен университет и да разработят и подкрепят програми за образование и професионално обучение в рамките на Беларус; да осигурят адекватно и трайно финансиране за програмата „Еразмус Мундус” за студенти от Беларус;
   aф. активно да търсят възможности за участие в диалог с Беларус относно прилагането на дълбоки реформи в нейната система на висше образование, за да се развият, по-специално, академична свобода, институционална автономност и участие на студентите с цел евентуалното присъединяване към европейското пространство за висше образование (процеса от Болоня);
   ах. призовава Международната федерация по хокей на лед сериозно да преразгледа решението си да позволи на Беларус да бъде домакин на световното първенство по хокей на лед през 2014 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД, Съвета, Комисията и държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0410.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0112.
(3) OВ C 377 E, 7.12.2012 г., цтp. 162.
(4) ОВ С 136 Е, 11.5.2012 г., стр. 57.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0334.
(6) OВ C 168 E, 14.6.2013 г, стp. 26.
(7) OВ C 296 E, 2.10.2012 г, стp. 105.
(8) ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 1.
(9) Данни от Независимия институт за социално-икономически изследвания, април 2013 г.
(10) Списъкът на политически затворници включва и Микалай Статкевич, Павел Северинец, Едуард Лобау, Микалай Антукович, Микалай Джядок, Ихар Аленевич.

Правна информация - Политика за поверителност