Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2826(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0389/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Приети текстове :

P7_TA(2013)0383

Приети текстове
PDF 278kWORD 26k
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург
Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс)
P7_TA(2013)0383RC-B7-0389/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно упражнявания от Русия натиск върху държави от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс) (2013/2826(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс през ноември 2013 г.,

—  като взе предвид перспективата Украйна, Грузия и Молдова да подпишат или парафират, в зависимост от случая, споразумения за асоцииране с Европейския съюз, като взе предвид по-специално, че залогът е новият, обогатен характер на асоцииране, което предлага разширени и задълбочени отношения с европейските партньори и следователно далеч надхвърля чисто икономическите ползи, като цели установяване на силни политически отношения и връзки между обществата,

—  като припомня, че Меморандумът от Будапеща от 1994 г. относно ядреното разоръжаване на Украйна предоставя гаранции на Украйна срещу използване или заплаха от използване на сила и предвижда предоставяне на подкрепа на страната ако бъде направен опит за оказване на натиск върху нея чрез икономическа принуда;

—  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че продължителното участие в рамката на Източното партньорство предложи на партньорските държави цялостен дневен ред за прилагане на реформи, които са от полза за техните граждани, а споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия между ЕС и държавите от Източното партньорство са ангажимент от страна на тези, които желаят и имат възможност за укрепване и успешно развитие на сътрудничество между страните в много области;

Б.  като има предвид, че натискът от страна на Русия, на който напоследък са изложени държавите от Източното партньорство, поели пътя към сключване на споразумения за асоцииране, включително целенасочени санкции срещу износа на Украйна, забрана на износа на продукти от лозаро-винарския сектор на Молдова и чрез допълнителни пречки, които спъват напредъка към разрешаването на конфликта в Приднестровието, и свързаните със сигурността заплахи срещу Армения, с който се цели те да не подпишат или парафират споразумения за асоцииране или задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия, а вместо това да се присъединят към ръководения от Русия Митнически съюз, който Русия възнамерява да трансформира в Евроазиатски съюз, поставя тези страни в несигурно положение в резултат на геополитически принуди, на които те не следва да бъдат подлагани;

В.  като има предвид, че характерът на упражнявания върху държавите от Източното партньорство натиск, който включва не само вече съществуващи икономически и политически аспекти, но и декларации за бъдещи икономически ограничения, е сигнал за намерението на Русия да продължава да разглежда региона на Източното партньорство като своя изключителна сфера на влияние и да се противопоставя на перспективата за по-тясна интеграция на тези държави с ЕС чрез споразумения за асоцииране, подход, който противоречи на принципите на национален суверенитет, взаимно доверие и добросъседски отношения;

Г.  като има предвид, че държавите от Източното партньорство имат пълното суверенно право и свобода да градят отношения, като равни партньори, с партньори по техен избор в съответствие с договореностите от Хелзинки;

Д.  като има предвид, че сега повече от всякога е необходимо да се привлече вниманието към предизвикващия тревога натиск върху източните съседни държави на ЕС и върху самия проект за Източно партньорство, който се оспорва и поставя под въпрос от Русия;

Е.  като има предвид, че сключването на споразумение за асоцииране с ЕС предполага политически и правни реформи, които допринасят за засилване на принципите на правовата държава, намаляване на корупцията и по-голямо зачитане на правата на човека; като има предвид, че за сметка на това присъединяването към Митническия съюзи не включва основаващи се на ценности критерии и условия и по тази причина не може да се разглежда като стимул за провеждане на вътрешни реформи;

Ж.  като има предвид, че замразените конфликти се използват отново и отново за отслабване или подкопаване на пълния суверенитет на държави от Източното партньорство, според геополитическите и икономическите интереси на Русия;

1.  Припомня, че принципите на равенство и зачитане на правата, присъщи на суверенитета, на ненамеса във вътрешните работи, на добро сътрудничество между държавите и на добросъвестно изпълнение на задълженията съгласно международното право, приети в рамките на договореностите от Хелзинки, са основни елементи, ръководещи международните отношенията между независими държави и, като такива, не следва да бъдат нарушавани по никакъв начин;

2.  Изразява съжаление относно факта, че с наближаването на срещата на Източното партньорство във Вилнюс се засилват различните видове натиск, упражнявани върху държавите от Източното партньорство, приближаващи крайната фаза на преговорите за подписване или парафиране на своите споразумения за асоцииране; счита този натиск за недопустим; освен това счита, че постепенното интегриране на партньорските държави в ЕС е в съответствие с техния стремеж към добросъседски отношения с Русия и призовава Русия да се въздържа от предприемането на всякакви действия, които са в явно противоречие с гореспоменатите принципи от Хелзинки; призовава Руската федерация да се въздържа от оказване на повече натиск върху държавите от Източното партньорство и да зачита напълно тяхното суверенно право да следват своя политически избор;

3.  Силно подчертава факта, че свободно направените избори на държавите от Източното партньорство, които по никакъв начин не вредят на търговията с Русия, не следва да водят до отрицателни последствия за тях като търговски мерки, визови ограничения, ограничения на движението на работници и намеса в замразени конфликти; решително отхвърля освен това играта с нулева сума като модел за отношенията на ЕС и Русия с държавите от Източното партньорство;

4.  Изразява убеждение, че провеждането на по-нататъшни политически и икономически реформи в тези страни, основани на ценностите и стандартите на ЕС, е в крайна сметка в интерес на Русия, тъй като това би разширило зоната на стабилност, просперитет и сътрудничество по нейните граници; припомня постоянната покана на ЕС към Русия да допринесе за този процес чрез конструктивна ангажираност с държавите от Източното партньорство;

5.  Призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да разглеждат тези събития извън рамките на едно чисто търговско измерение, което е просто прикритие за груб политически натиск, и да предприемат действия в защита на партньорите на Съюза, като изпратят силно послание, подкрепящо всички държави от Източното партньорство в техните европейски стремежи и избори;

6.  Отново потвърждава силната си подкрепа за парафирането или подписването на споразуменията за асоцииране по време на срещата на високо равнище във Вилнюс с тези държави от Източното партньорство, които са готови и желаят да направят това, при условие че са изпълнени съответните изисквания; счита, че това ще даде нов тласък на постепенното интегриране и съществено задълбочаване на отношенията, като по този начин ще се отговори на европейските стремежи на тези държави; призовава в този контекст държавите от Източното партньорство да продължат и увеличат усилията си за приключване на настоящата си работа в до срещата на високо равнище и да не се поддават на упражнявания върху тях натиск;

7.  Подчертава необходимостта ЕС да изпълни своята отговорност да насърчава и защитава в дух на солидарност онези държави от Източното партньорство, които са изложени на открит, предизвикващ тревога и засилващ се натиск от страна на Русия, целящ възпрепятстване на асоциирането им към ЕС, и отправя искане към Комисията и Съвета да предложат конкретни и ефективни мерки в подкрепа на партньорските държави;

8.  Припомня, че споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия целят засилване на конкурентоспособността, икономическата производителност и икономическите резултати на партньорските държави и на ЕС, като същевременно се зачита икономическото сътрудничество на държавите от Източното партньорство с Русия по начин, който облагодетелства всички страни; посочва, че като такива споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия не подкопават дългогодишните търговски отношения, които държавите от Източното партньорство поддържат в региона; напротив, счита, че те не следва да се разглеждат като несъвместими с тези търговски отношения и че, без да се засягат задълженията, произтичащи от споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия, всякакви търговски спорове следва да се решават в съответствие с правилата и задълженията, определени от Световната търговска организация; заявява освен това, че ЕС е готов да помогне на партньорите от Източното партньорство в усилията им за интегриране чрез подкрепа на условното прилагане на съответните раздели на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия при подписването им, размразяване след подписването или парафирането на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия на спрени заеми и програми за подпомагане при спазване на определени изисквания и прилагане на мерки за облекчаване на визовия режим с перспектива за въвеждане на безвизов режим;

9.  Посочва че европейската интеграция получава подкрепа от по-голямата част от широката общественост в държавите, на които предстои да парафират или подпишат споразумения за асоцииране; настоятелно призовава въпреки това Комисията и ЕСВД да увеличат усилията си в подкрепа на по-голямата видимост на Източното партньорство и на ползите от него сред широката общественост в държавите партньори, което представлява начин за укрепване на политическия консенсус относно техния избор за Европа; отправя искане за разработване и лансиране в краткосрочен план на широка информационна кампания за повишаване на осведомеността в съответните партньорски държави относно естеството, ползите и изискванията на споразуменията за асоцииране;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки, правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и Руската федерация, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Правна информация - Политика за поверителност