Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2263(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0251/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0251/2013

Keskustelut :

PV 12/09/2013 - 10
CRE 12/09/2013 - 10

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.20
CRE 12/09/2013 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0387

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 39k
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Ilman huoltajaa olevien alaikäisten tilanne EU:ssa
P7_TA(2013)0387A7-0251/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2013 ilman huoltajaa olevien alaikäisten tilanteesta EU:ssa (2012/2263(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 67 ja 79 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille aiheesta ”Ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskeva toimintasuunnitelma (2010–2014)” (COM(2010)0213),

–  ottaa huomioon 28. syyskuuta 2012 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Välikertomuksesta ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” (COM(2012)0554),

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi” (COM(2010)0171),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta parlamentille ja neuvostolle ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten – Tukholman ohjelma”(1),

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta,

–  ottaa huomioon oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 3018. kokouksessa 3. kesäkuuta 2010 annetut päätelmät ilman huoltajaa olevista alaikäisistä,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta(2),

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta(3) ja ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävästä EU:n strategiasta vuosiksi 2012–2016 annetun komission tiedonannon,

–  ottaa huomioon turvapaikkoihin liittyvät direktiivit, etenkin 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle(4), 27. tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista(5) ja 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi(6),

–  ottaa huomioon komission muutosehdotukset Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän menetelmiin, etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston muutetun direktiiviehdotuksen turvapaikan hakijoiden vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2011)0320) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston muutetun direktiiviehdotuksen kansainvälisen suojan suoman aseman tarjoamisesta ja poistamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2011)0319) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen vastuullisen jäsenvaltion kriteereistä ja menettelyistä kansainvälisen suojelupyynnön tutkimiseksi, jonka kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on esittänyt jossain jäsenvaltiossa (uudelleenlaadittu) (COM(2008)0820),

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen(7),

–  ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista(8),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 779/2007/EY lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman (Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa(9),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon EU:n takaisinottosopimusten arvioinnista (COM(2011)0076),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston toimet ja etenkin ilman huoltajaa olevien lasten saapumisen, oleskelun ja palauttamisen ongelmista annetun parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1810 (2011) ”Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return”, neuvoston ministerikomitean suosituksen (CM/Rec(2007)9) jäsenvaltioille ilman huoltajaa olevien alaikäisten maahanmuuttajien hyväksi laadittavista tulevaisuuden suunnitelmista sekä neuvoston ministerikomitean hyväksymät palauttamista koskevat 20 suuntaviivaa (CM(2005)40),

–  ottaa huomioon lasten oikeuksia koskevat kansainväliset asiakirjat, erityisesti YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja etenkin sen 3 artiklan sekä YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiset huomautukset ja etenkin yleisen huomautuksen N:o 6 (2005) huoltajaa vailla olevien ja vanhemmistaan eroon joutuneiden lasten kohtelusta heidän lähtömaansa ulkopuolella,

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisvaltuutetun vuonna 1997 antaman tiedotteen toimintalinjoista ja menettelytavoista, joita on sovellettava turvapaikkaa hakevien ilman huoltajaa olevien lasten tapauksessa,

–  ottaa huomioon YK:n vuonna 1992 hyväksymän, naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean yleisen suosituksen N:o 19,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen joulukuussa 1993 hyväksymän naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan julistuksen, joka on ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeuksia koskeva asiakirja, joka käsittelee yksinomaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa,

–  ottaa huomioon kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7‑0251/2013),

A.  ottaa huomioon, että tuhansia kolmansien maiden kansalaisia tai vailla kansalaisuutta olevia alle 18-vuotiaita saapuu joka vuosi yksin unionin alueelle tai he ovat sinne saavuttuaan yksin;

B.  toteaa, että jatkuvat konfliktit eri puolilla maailmaa ja käynnissä oleva maailmanlaajuinen kriisi ovat kasvattaneet äkillisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten määrää;

C.  ottaa huomioon, että ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten saapumissyyt ovat moninaisia: sodat, väkivalta, alaikäisten perusoikeuksien loukkaaminen, halu päästä perheenjäsenten luo, luonnonkatastrofit, köyhyys, ihmiskauppa, hyväksikäytöt jne.;

D.  toteaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ilman huoltajaa oleviin ihmiskaupan lapsiuhreihin, koska he tarvitsevat erityistä apua ja tukea erityisen haavoittuvan asemansa vuoksi;

E.  ottaa huomioon, että monen alaikäisen saapumisen syynä ovat pakkoavioliitot ja siksi unionin on osallistuttava aktiivisemmin tämän ilmiön torjumiseen;

F.  ottaa huomioon, että nämä alaikäiset ovat sinänsä jo erittäin heikossa asemassa ja sen vuoksi on varmistettava, että heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan;

G.  toteaa, että Euroopan unionilla on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen velvollisuus suojella lasten oikeuksia;

H.  ottaa huomioon, että Tukholman ohjelmassa ilman huoltajaa olevien lasten suojelu on asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi;

I.  panee merkille, että ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanotto ja heistä huolehtiminen vaihtelee maittain, eikä tehokasta ja yhdenmukaista suojaa voida varmistaa;

J.  ottaa huomioon, että ilman huoltajaa olevien tyttöjen ja poikien tasa-arvo ja heidän ihmisoikeuksiensa yhdenvertainen suojelu on varmistettava, ja toteaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä tyttöjen ihmisoikeuksien loukkaamiseen sekä riittävän tuen ja asianmukaisten suojakeinojen tarjoamiseen;

K.  ottaa huomioon lukuisat tapaukset, joissa lapsia on kadonnut turvapaikanhakijoiden majoitus- ja vastanottokeskuksista;

Yleiset suositukset

1.  muistuttaa, että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on ennen kaikkea potentiaalisesti vaarassa oleva lapsi ja siksi lasten suojelun pikemmin kuin maahanmuuton valvomisen on oltava jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin keskeisenä periaatteena alaikäisten ollessa kyseessä, sillä näin myös kunnioitetaan lapsen etua koskevaa perusperiaatetta; muistuttaa, että lapsiksi ja näin ollen alaikäisiksi on katsottava poikkeuksetta kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt; huomauttaa, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja erityisesti tytöt ovat kaksi kertaa alttiimpia ongelmille ja vaikeuksille kuin muut alaikäiset; toteaa, että heistä tekee erityisen haavoittuvaisia se, että heillä on samat tarpeet kuin muilla alaikäisillä ja lisäksi pakolaisina heillä on samat tarpeet ja samanlaisia kokemuksia kuin muilla pakolaisilla; painottaa, että tytöt ja naiset ovat erittäin haavoittuvaisia oikeuksiensa loukkaamisen suhteen maahanmuuttoprosessin alusta loppuun ja että ilman huoltajaa olevat tytöt ovat erityisen riskialttiita, sillä he ovat usein seksuaalisen hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ensisijaisia kohteita; toteaa, että usein viranomaiset kohtelevat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä unionin maahanmuuttolainsäädännön rikkojina eivätkä henkilöinä, joille kuuluu heidän iästään ja erityisolosuhteistaan johtuvia oikeuksia;

2.  muistuttaa myös, että lapsen etu, sellaisena kuin se on kuvattuna lainsäädäntöteksteissä ja oikeuskäytännöissä, on aina asetettava etusijalle, olivatpa kyseessä sitten viranomaisten tai yksityisten tahojen toteuttamat toimet; kehottaa komissiota edistämään lapsen etua koskevien unionin säännösten asianmukaista täytäntöönpanoa ja ehdottamaan strategisia suuntaviivoja, jotka perustuvat parhaisiin käytänteisiin, oikeuskäytäntöihin ja YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiseen huomautukseen N:o 6 (2005) huoltajaa vailla olevien ja vanhemmistaan eroon joutuneiden lasten kohtelusta heidän lähtömaansa ulkopuolella, ja arvioimaan indikaattoreiden ja kriteereiden perusteella, mikä on lapsen edun mukaista; kehottaa komissiota panemaan täytäntöön lainsäädäntötoimia ja muita toimia, joiden avulla varmistetaan lasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten riittävä suojelu ja joilla pyritään erityisesti parantamaan kestävien ratkaisujen löytämiseen tähtääviä menetelmiä;

3.  tuomitsee jyrkästi Euroopan unionin alueella ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelun nykyiset puutteet ja arvostelee ankarasti sitä, että alaikäisten vastaanotto-olosuhteet ovat usein surkeat ja että heidän perusoikeuksiaan loukataan monin tavoin tietyissä jäsenvaltioissa;

4.  korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on pian puututtava tilanteeseen johdonmukaisella tavalla ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelemiseksi siten, että heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan kaikilta osin; suhtautuu myönteisesti niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten suojelusta riiston pahimmilta muodoilta;

5.  pitää myönteisenä komission hyväksymää vuosien 2010–2014 toimintasuunnitelmaa ilman huoltajaa olevista alaikäisistä; pitää kuitenkin valitettavana, ettei komission linjaus perustu kattavammin näiden alaikäisten perusoikeuksien suojeluun, ja vahvistaa, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä ja että ilman huoltajaa olevien alaikäisten kattavan suojelun varmistamiseksi tarvitaan pidemmälle meneviä toimia; muistuttaa, että yksi ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan EU:n toimintasuunnitelman tavoitteista oli, että EU ja sen jäsenvaltiot puuttuisivat maahanmuuton perimmäisiin syihin ja sisällyttäisivät ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan asian kehitysyhteistyön piiriin, sillä näin voitaisiin auttaa luomaan lapsille turvallisia kasvuympäristöjä alkuperämaissa; korostaa, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien EU:n toimintalinjojen ennaltaehkäisevää ulottuvuutta olisi kehitettävä pidemmälle keskittymällä enemmän köyhyyden poistamiseen, terveys- ja työllisyyspolitiikkaan, ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen sekä konfliktienjälkeiseen jälleenrakentamiseen liittyviin toimiin; katsoo, että EU:n on edettävä komission ehdottamaa toimintasuunnitelmaa pitemmälle, jotta voidaan todella vahvistaa ilman huoltajaa olevien alaikäisten perusoikeuksia; korostaa erityisesti tarvetta vahvistaa laillisen edustajan asemaa EU:ssa ja kumppanimaissa ja pitää erittäin tärkeänä laatia seurantasuunnitelma yhteistyössä alkuperämaiden ja mahdollisten kauttakulkumaiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että lapsia suojellaan asianmukaisesti kotimaahan paluun jälkeen ja uudelleenkotouttamisen yhteydessä;

6.  pitää valitettavana ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien unionin säännösten hajanaisuutta ja kehottaa komissiota laatimaan jäsenvaltioille ja kaikille toimijoille suunnatun käsikirjan, johon kaikki nämä oikeudelliset perustat on koottu yhteen, sillä näin voidaan helpottaa säännösten asianmukaista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vahvistaa ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelua;

7.  pitää valitettavana ilman huoltajaa olevien alaikäisten luotettavien virallisten tilastotietojen puuttumista; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota parantamaan ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien tilastotietojen, myös ikää ja sukupuolta koskevien tilastotietojen, keruuta, jotta voidaan parantaa niiden keräämisen vertailtavuutta kaikissa jäsenvaltioissa ja ottaa käyttöön tiedon kokoamista ja vaihtoa koskeva koordinoitu menetelmä kaikissa jäsenvaltioissa siten, että samalla varmistetaan henkilötietojen suojelu sellaisten foorumien avulla, jotka kokoavat yhteen kaikki toimijat, jotka osallistuvat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan kysymyksen pohdintaan, sekä kansallisten yhteyspisteiden luettelon avulla, ja kehottaa hyödyntämään entistä tehokkaammin nykyisiä jo käytössä olevia unionin tason tilastotietojen keräämiseen tarkoitettuja välineitä, kuten Eurostatia, Frontexia, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO) ja Euroopan muuttoliikeverkostoa; korostaa, että tällaisen tiedonkeruun tarkoituksena on saada tilanteesta parempi käsitys, parantaa ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelua ja vastata paremmin heidän tarpeisiinsa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita, Euroopan tasa-arvoinstituuttia sekä kansainvälisiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä toteuttamaan sukupuolen mukaan jaoteltujen tietojen keräämiseen, seuraamiseen ja vaihtamiseen tähtääviä lisätoimia, jotta voidaan saada kattava kuva ilman huoltajaa olevien tyttöjen määrästä ja tarkastella tämän ryhmän erityistarpeita, tarjota heille tukea ja panna täytäntöön erityistoimia, joilla nämä tarpeet voidaan täyttää, ja vaihtaa parhaita käytänteitä, joiden avulla voidaan tehdä parannuksia;

8.  muistuttaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään EU:n ulkopuolisten alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja näiden perusoikeuksien kunnioittamista koskevissa asioissa sekä kysymyksissä, jotka koskevat muun muassa pysyvien ratkaisujen tunnistamista, perheenjäsenten jäljittämistä, valvottua palauttamista ja takaisinottoa silloin, kun se on lapsen edun mukaista, perheiden jälleenyhdistämistä ja uudelleenkotouttamista; kehottaa myös tiivistämään yhteistyötä kolmansien alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa kysymyksissä. jotka koskevat ihmiskaupan ja erityisesti lapsikaupan sekä alaikäisten riiston ehkäisemistä ja torjumista ja laittoman maahanmuuton sekä naisiin kohdistuvan väkivallan muiden muotojen, kuten pakkoavioliittojen, ehkäisemistä, Euroopan unionin ja näiden valtioiden säännöllisesti käymien vuoropuheluiden yhteydessä ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) toiminnan puitteissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään lastensuojelun ja ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan kysymyksen kehitysyhteistyöpolitiikkaansa; korostaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sekä lasten oikeuksia koskevien EU:n toimintalinjojen, mikä koskee sekä alaikäisiä EU:ssa että kolmansissa maissa, johdonmukaisen kehittämisen merkitystä ottaen asianmukaisesti huomioon edellä mainittujen toimintalinjojen vaikutukset kehitysmaihin; muistuttaa Lissabonin sopimukseen sisältyvästä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden velvoitteesta; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kolmansia maita edistämään ilman huoltajaa olevien alaikäisten alkuperä-, kauttakulku- ja määrämaissa yleisön tietoa lisääviä kampanjoita lasten maahanmuuttoon liittyvistä riskeistä ja erityisesti alaikäisten riistosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta; painottaa, että henkilö- ja perhehistoriaa koskevat tutkimukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan vahvistaa alaikäisten tausta ja laatia räätälöityjä suunnitelmia, joiden avulla heidät voidaan kotouttaa tulomaahan tai kotouttaa uudelleen alkuperämaahan;

9.  muistuttaa, että ihmiskaupan torjuminen on ensimmäinen välttämätön toimenpidevaihe, sillä alaikäiset ja etenkin tytöt ovat alttiita ihmiskaupalle, sukupuoleen perustuvalle väkivallalle sekä riistolle, erityisesti työvoiman ja seksuaaliselle riistolle ja hyväksikäytölle, ja näiden suhteen haavoittuvaisia; painottaa myös, että on otettava käyttöön tehokkaat järjestelmät, joilla voidaan ehkäistä, tunnistaa, raportoida, käsitellä, tutkia, hoitaa ja seurata tarkemmin ihmiskauppaan, työvoiman ja seksuaaliseen riistoon sekä hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia, ja korostaa, että näihin toimiin olisi ryhdyttävä myös kolmansissa maissa, jotta voidaan puuttua ihmiskaupan perimmäisiin syihin; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita olemaan erittäin valppaina ja panemaan tehokkaasti täytäntöön ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU, seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin 2011/93/EU sekä rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta tiivistämään poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin kanssa, jotta voidaan havaita mahdolliset uhrit, valistaa yleisöä ja torjua ihmiskauppaa; pitää myönteisenä ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian (2012–2016) hyväksymistä ja erityisesti säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelujärjestelmiä koskevien suuntaviivojen laatimisen rahoittamista sekä parhaiden käytänteiden vaihtoa; muistuttaa jäsenvaltioita YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 11 artiklasta, jossa valtioita kehotetaan toteuttamaan toimia lasten laittomien kuljetusten torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan puuttua lasten salakuljetusta koskevaan ongelmaan, joka on yleistymässä; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan syytteeseen salakuljettajat mahdollisuuksien mukaan asianmukaisin ja oikeassa suhteessa olevin seuraamuksin; on huolissaan monien sellaisten ilman huoltajaa olevien alaikäisten tilanteesta, jotka elävät piilossa unionissa ja ovat erityisen suojattomia riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan; kehottaa jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tekemään yhteistyötä ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joilla varmistetaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelu ja ihmisarvo;

10.  pitää valitettavana, että lastensuojelun määrärahoissa on jatkuvasti huomattava vaje muihin humanitaarisen avun aloihin verrattuina; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin eurooppalaisen turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston puitteissa, sillä näin annettaisiin mahdollisuus lasten suojeluun tähtäävien pitkän aikavälin takeiden luomiselle, pakolaisia, turvapaikanhakijoita, ulkorajoja ja palautusta koskevat osiot mukaan luettuina, sekä Euroopan sosiaalirahaston puitteissa, jotta voitaisiin tukea alueita, joita nämä ongelmat eniten koskevat; katsoo, että pitkän aikavälin riittävä rahoitus on taattava erityisesti niille ohjelmille, joilla pyritään tunnistamaan ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja varmistamaan riittävä vastaanotto, suojelu, laillisten edunvalvojien nimittäminen, perheenjäsenten jäljittäminen, uudelleen kotouttaminen ja integrointi, sekä rajavartijoiden ja viranomaisten kouluttamiseen;

Strategiset linjaukset

11.  kehottaa komissiota laatimaan jäsenvaltioille parhaisiin käytänteisiin perustuvat sitovat strategiset suuntaviivat, jotka olisi laadittava yhteisten vähimmäisvaatimusten muotoon ja joissa olisi käsiteltävä yksityiskohtaisesti prosessin jokainen vaihe siitä alkaen, kun alaikäinen saapuu unionin alueelle siihen asti, kunnes hänelle löydetään pysyvä ratkaisu, sillä näin varmistetaan alaikäisen asianmukainen suojelu; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevia kansallisia strategioita, jotka perustuvat näihin strategisiin suuntaviivoihin, ja nimeämään yhden kansallisen yhteyspisteen, jonka tehtävänä on koordinoida kansallisen järjestelmän laatimista ja täytäntöönpanoa; kehottaa komissiota valvomaan yhteistyössä jo toiminnassa olevan asiantuntijaryhmän kanssa jäsenvaltioiden tilannetta ja niissä toteutettuja toimia ja toimittamaan vuotuisen kertomuksen parlamentille ja neuvostolle;

12.  muistuttaa, ettei yhdeltäkään lapselta saa evätä pääsyä unionin alueelle, ja vaatii, että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä ja unionin tason velvoitteita, joita sovelletaan lapsen ollessa niiden lainkäyttövallan alaisuudessa ja joita ei voida rajoittaa mielivaltaisesti; muistuttaa myös, ettei yhtäkään lasta voida lähettää takaisin nopeutetun menettelyn perusteella jäsenvaltion rajalta;

13.  kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan tiukasti ja poikkeuksetta perusvaatimusta, jonka mukaan alaikäistä ei saa koskaan pidättää; pitää valitettavana, että turvapaikanhakijoiden vastanottoa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkistetussa direktiiviehdotuksessa ei kielletty ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden pidättämistä, ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan direktiivissä vahvistettua poikkeuksellisia oloja koskevaa määräaikaa; kehottaa komissiota valvomaan erityisen tarkasti alaikäisten säilöönottoa koskevien unionin säännösten täytäntöönpanoa oikeuskäytännön valossa; kehottaa jäsenvaltioita myös sijoittamaan alaikäiset erityisiin lapsille tarkoitettuihin koteihin ja ottamaan huomioon näiden iän ja sukupuolen;

14.  katsoo, että jokaisen jäsenvaltion vastuulla on tunnistaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset; kehottaa jäsenvaltioita ohjaamaan heidät välittömästi saapumisen jälkeen erityisyksiköiden, kuten sosiaali- ja kasvatusalan viranomaisten puoleen, joiden on arvioitava jokaisen alaikäisen yksilöllinen tilanne ja erityisesti kansallisuus, koulutus sekä etninen, kulttuurinen ja kielellinen tausta sekä erityiset suojelun tarpeet ja antaa heille välittömästi kaikki tarpeelliset tiedot heidän oikeuksistaan, suojelustaan, laillisista mahdollisuuksistaan ja avustusmahdollisuuksistaan, suojelustaan sekä menettelyistä ja niiden vaikutuksista heidän ymmärtämällään kielellä ja heidän ymmärtämässään muodossa tarpeen mukaan tulkkien välityksellä; kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään parhaita käytänteitä lapsiystävällisistä välineistä, joiden avulla lapsille selvitetään menettelyt ja heidän oikeutensa; kehottaa jäsenvaltioita tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin, jotka tarvitsevat erityistä suojelua, ja huolehtimaan näiden tunnistamista, vastaanottoa ja suojelua koskevista erikoisjärjestelyistä erityisesti, kun kyse on ilman huoltajaa olevista alaikäisistä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, ja tarjoamaan näille tarpeellista tukea ja suojelua direktiivin 2011/36/EU mukaisesti;

15.  pitää valitettavana tietyissä jäsenvaltioissa iän arviointiin käytettävien lääketieteellisten tekniikoiden sopimatonta ja tunkeilevaa luonnetta, sillä ne voivat aiheuttaa traumoja, ja luiden kehitysasteeseen tai hampaiden mineralisoitumiseen perustuvien tiettyjen menetelmien kiistanalaisuutta ja niihin liittyvää huomattavaa virhemahdollisuutta; kehottaa komissiota sisällyttämään strategisiin suuntaviivoihin parhaisiin käytänteisiin perustuvia normeja, jotka koskevat iän arviointiin käytettävää menetelmää, jonka olisi perustuttava riippumattomien ja pätevien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden moniulotteiseen ja monitieteelliseen arvioon, joka olisi toteutettava tieteellisesti ja turvallisesti sekä lapsen ja sukupuolen huomioon ottavalla oikeudenmukaisella tavalla ja siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tyttöihin; muistuttaa, että iän arviointi on toteutettava siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon lapsen oikeudet, fyysinen koskemattomuus ja ihmisarvo, ja että epäselvä tapaus on aina luettava alaikäisen hyväksi; muistuttaa, että lääkärintarkastuksia olisi tehtävä vasta, kun kaikkia muita iän määrittelyyn käytettäviä menetelmiä on kokeiltu tuloksetta, että tämän arvioinnin tuloksiin olisi aina oltava mahdollisuus hakea muutosta; pitää myönteisinä EASOn tätä kysymystä koskevia toimia, joita olisi pidettävä lähtökohtana kaikissa alaikäisiä koskevissa toimissa;

16.  vaatii, että kaikki jäsenvaltiot varmistavat, että ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle nimetään edunvalvoja tai vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on ohjata alaikäistä tämän saapumisesta siihen saakka, kunnes pysyvä ratkaisu löytyy, sekä avustaa ja edustaa häntä kaikissa menettelyissä ja varmistaa, että hän voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa menettelyissä, ja kehottaa kertomaan alaikäiselle viipymättä henkilöstä, joka on nimetty vastaamaan hänestä; vaatii myös, että tällä henkilöllä on oltava erityiskoulutusta, joka antaa pohjan tehtäviin, joissa edellytetään tietoa ilman huoltajaa olevien alaikäisten ongelmista, lastensuojelusta ja lasten oikeuksista sekä turvapaikka- ja maahanmuuttolainsäädännöstä, ja hänen on toimittava täysin riippumattomasti; katsoo, että näille henkilöille olisi annettava jatkuvaa ja riittävää koulutusta ja heitä olisi valvottava säännöllisesti ja riippumattomasti; kehottaa komissiota sisällyttämään strategisiin suuntaviivoihin parhaisiin käytänteisiin perustuvia yhteisiä vaatimuksia, jotka koskevat näiden henkilöiden toimivaltaa, tehtäviä, ominaisuuksia, osaamista ja koulutusta;

17.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että viranomaisten palveluksessa työskentelevät virkamiehet ja henkilöstö, jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin ilman huoltajaa olevien alaikäisten, myös ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden alaikäisten, kanssa, ovat tehtävän hoitamiseen päteviä ja heillä on tehtäviä vastaava koulutus, jotta he voivat tunnistaa tällaiset tapaukset ja suhtautua niihin asianmukaisesti, ja vaatii, että heille annetaan riittävää koulutusta ilman huoltajaa olevien alaikäisten erityistarpeista, lasten oikeuksista, lasten käyttäytymisestä ja lapsipsykologiasta sekä turvapaikka- ja maahanmuuttolainsäädännöstä; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa pakollista koulutusta henkilöstölle, joka ottaa vastaan ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikoissa, samoin kuin haastattelijoille, päättäjille ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten laillisille edustajille, ja varmistamaan, että jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaiset osallistuvat säännöllisesti sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaan koulutukseen; korostaa, että alaikäisestä vastaavan henkilön on annettava tälle tietoa ja neuvottava tätä, mutta tämä ainoastaan täydentää oikeudellista neuvontaa eikä korvaa sitä; muistuttaa, että riippumatta lapsen kansalaisuudesta tai siitä, onko kansalaisuutta tunnustettu vai ei, jäsenvaltio, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen oleskelee, on vastuussa hänen edunvalvonnastaan ja mahdollisimman korkean suojelun tasosta;

18.  painottaa, että on varmistettava ilman huoltajaa olevien alaikäisten suojelun johdonmukaisuus ja sitä koskevien vaatimusten yhdenvertaisuus, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita takaamaan seuraavat asiat ilman huoltajaa oleville alaikäisille riippumatta heidän asemastaan samoin ehdoin kuin lapsille, jotka ovat vastaanottavan maan kansalaisia:

   pääsy asianmukaiseen majoitukseen; majoituksessa on aina oltava asianmukaiset saniteettitilat, majoitus ”keskuksessa” ei saa koskaan olla suljetussa keskuksessa ja alaikäisille on ensimmäisinä päivinä järjestettävä majoitus ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanottoon erikoistuneissa keskuksissa; tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen alaikäisille on varmistettava pysyvämmät asumisjärjestelyt; ilman huoltajaa olevat alaikäiset on aina erotettava aikuisista; keskuksen on täytettävä alaikäisten tarpeet ja tilojen on oltava tarpeisiin sopivat; majoitusta vastaanottoperheissä ja ”tukiasunnoissa” sekä alaikäisten majoitusta sukulaisten tai ilman huoltajaa oleville alaikäisille muuten läheisten alaikäisten luona olisi edistettävä, kun se on ajankohtaista ja alaikäisen tahdon mukaista;
   kun alaikäiset on tunnistettu ilman huoltajaa oleviksi, heille on tarjottava riittävää aineellista, oikeudellista ja psykologista tukea;
   oikeus yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä sosiaalikasvatukselliseen neuvontaan sekä välitön mahdollisuus päästä osalliseksi näistä; koulunkäynti vastaanottavassa maassa on tehtävä mahdolliseksi välittömästi; lisäksi ilman huoltajaa oleville alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan annettava todellinen mahdollisuus osallistua vastaanottavassa maassa puhutun kielen kursseille heti heidän saavuttuaan jäsenvaltion alueelle; jäsenvaltioiden olisi helpotettava lasten aikaisempien opintojen tunnustamista, jotta he voivat saada jatkokoulutusta Euroopassa;
   oikeus terveyteen ja todellinen mahdollisuus saada riittävää perusterveydenhuoltoa; jäsenvaltioiden olisi myös tarjottava asianmukaista sairaanhoitoa ja psykologista hoitoa alaikäisille, jotka ovat joutuneet kidutuksen, seksuaalisen hyväksikäytön tai muiden väkivallan muotojen uhreiksi; jäsenvaltioiden olisi myös tarjottava tarpeen mukaan erityishoitoa (esimerkiksi mahdollisuus saada kuntoutuspalveluja) alaikäisille, jotka ovat joutuneet jonkinlaisen hyväksikäytön, riiston tai raa'an, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreiksi tai jotka ovat joutuneet kärsimään aseellisesta konfliktista;
   mahdollisuus saada tietoa ja käyttää tiedotusvälineitä (muun muassa radiota, televisiota ja internetiä), jotta he voivat täyttää viestintätarpeensa;
   oikeus vapaa-aikaan, myös oikeus leikkiä ja osallistua virkistystoimintaan;
   kaikkien ilman huoltajaa olevien alaikäisten oikeus käyttää ja kehittää jatkossakin omaa yksilöllisyyttään ja arvojaan, myös äidinkieltään;
   oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa;

19.  muistuttaa, että kaikki menettelyt on mukautettava alaikäisten tarpeisiin ja erityistä huomiota on kiinnitettävä näiden ikään, kypsyysasteeseen ja ymmärryskykyyn, minkä lisäksi lasten tarpeet on otettava huomioon Euroopan neuvoston esittämien lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivojen mukaisesti, ja pitää myönteisinä näiden suuntaviivojen edistämiseen tähtäävää komission toimintaa; korostaa, että alaikäisten näkemyksiä on kuunneltava ja ne on otettava huomioon menettelyjen kaikissa vaiheissa yhteistyössä koulutettujen henkilöiden, kuten psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja kulttuurikysymysten sovittelijoiden, kanssa;

20.  suhtautuu myönteisesti turvapaikkalainsäädännön alalla saavutettuun edistykseen ja kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö- ja hallintouudistukset, joiden avulla tällaiset säädökset voidaan panna täytäntöön tehokkaasti; muistuttaa kuitenkin, että EU:n turvapaikkapolitiikassa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin on suhtauduttava ensisijaisesti lapsina, ja kehottaa jäsenvaltioita jättämään ilman huoltajaa olevat alaikäiset mahdollisuuksien mukaan nopeutettujen menettelyjen ja rajamenettelyjen ulkopuolelle; muistuttaa, että jos ilman huoltajaa oleva alaikäinen, jolla ei ole jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevia omaisia, on jättänyt useita turvapaikkahakemuksia, turvapaikkahakemuksen käsittelystä on kuitenkin vastuussa nimenomaan se jäsenvaltio, jossa alaikäinen oleskelee hakemuksen jätettyään, ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä; korostaa, että ilman huoltajaa olevien alaikäisten erityistarpeiden vuoksi on välttämätöntä, että heidän turvapaikkahakemuksensa käsitellään ensisijaisina, jotta oikeudenmukainen päätös voidaan tehdä mahdollisimman pian; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään turvapaikanhakujärjestelmiään, jotta voidaan ottaa käyttöön yhdenmukainen ja lapset huomioiva institutionaalinen kehys, jossa otetaan huomioon ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja erityisesti ihmiskaupan uhrien erityistarpeet ja moninaiset vaikeudet;

21.  painottaa, että kaikkien ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien päätösten on perustuttava yksilölliseen arviointiin ja lapsen edun huomioon ottamiseen;

22.  tuomitsee tapaukset, joissa alaikäinen yhtäkkiä joutuu täysi-ikäistyttyään epävakaisiin olosuhteisiin; kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään parhaita käytänteitä ja säätämään järjestelyistä, joilla alaikäisiä tuetaan täysi-ikäisyyteen siirtymisessä; pitää myönteisinä neuvoston tällä alalla toteuttamia toimia ja kehottaa komissiota sisällyttämään strategisiin suuntaviivoihinsa parhaita käytänteitä, joiden avulla alaikäisille voidaan laatia yhteistyössä näiden kanssa yksilöllisiä tulevaisuudensuunnitelmia;

23.  kehottaa jäsenvaltioita määrittämään kunkin osapuolen ja erityisesti jäsenvaltioiden ja paikallisten viranomaisten, hyvinvointipalveluiden, nuorisotyöntekijöiden, perheiden ja laillisten edustajien velvollisuudet, jotka koskevat tulevaisuudensuunnitelmien täytäntöönpanoa ja seurantaa sekä koordinoinnin varmistamista;

24.  painottaa tiukasti, että tärkein tavoite on löytää EU:n alueelle saapuneelle ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle tämän tarpeiden ja edun mukainen kestävä ratkaisu; muistuttaa, että tämän päämäärän tavoittelussa on aina lähdettävä liikkeelle selvittämällä perheenyhdistämismahdollisuudet EU:n sisällä ja ulkopuolella edellyttäen, että tämä on lapsen edun mukaista; tähdentää, että alaikäiseltä voidaan periaatteessa pyytää apua sukulaisten etsinnässä, mutta häntä ei saada velvoittaa osallistumaan tähän niin, että kansainvälisen suojelun tarpeen tutkinnan tulos riippuisi osallistumisesta; palauttaa mieliin, että tapauksissa, joissa alaikäisen tai hänen omaistensa henki on vaarassa, erityisesti jos nämä ovat jääneet alkuperämaahan, kyseisiä henkilöitä koskevien tietojen keräämisessä, käsittelyssä ja luovuttamisessa on noudatettava luottamuksellisuutta, jotta ei vaaranneta asianomaisten henkeä; kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia niiden toimivaltaisia viranomaisia parantamaan yhteistyötä erityisesti poistamalla kaikki perheenjäsenten jäljittämiseen ja/tai jälleenyhdistämiseen liittyvät hallinnolliset esteet ja vaihtamaan keskenään parhaita käytänteitä; pyytää komissiota valvomaan oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanoa;

25.  kehottaa komissiota sisällyttämään strategisiin suuntaviivoihin parhaisiin käytänteisiin perustuvia yhteisiä vaatimuksia ehdoista, joiden on täytyttävä ennen kuin alaikäinen voidaan palauttaa, johdonmukaisella tavalla, lapsen etua kunnioittaen ja siten, että toimet pohjaavat alaikäisten palauttamista koskevia parhaita käytäntöjä koskevaan komission vuonna 2011 julkaisemaan selvitykseen, johon sisältyi myös tarkistusluettelo ja kokoelma parhaita käytänteitä; muistuttaa, ettei palautuspäätöstä voida missään tapauksessa tehdä, jos se ei ole lapsen edun mukainen ja jos se asettaa alaikäisen tai tämän perheen elämän, fyysisen tai psyykkisen terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden taikka perusoikeudet vaaraan, ja että kunkin alaikäisen yksilöllinen tilanne (myös perheen tilanne perheenyhdistämistapauksessa) on arvioitava kaikilta osin; muistuttaa, että palautuspäätös voidaan tehdä vasta, kun on saatu varmuus, että alaikäinen nauttii kohdemaassa turvallisista, konkreettisista ja mukautetuista järjestelyistä, joissa tämän oikeuksia kunnioitetaan ja joihin on yhdistetty uudelleenkotouttamistoimia kohdemaassa; kehottaa jäsenvaltioita yhdessä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa sekä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen sekä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ottamaan käyttöön yhteistyö- ja seurantamekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa alaikäisen turvallinen palautus, ja varmistamaan alaikäisten suojelun ja uudelleenkotouttamisen palautuksen jälkeen; huomauttaa, että tällaiset järjestelyt ovat palautuksen kannalta elintärkeitä; pyytää komissiota korostamaan direktiivin 2008/115/EY arvioinnin yhteydessä kyseisen direktiivin ja etenkin sen 10 artiklan, 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 17 artiklan vaikutusta ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin; vaatii, että EU sitoutuu tehostamaan toimiaan muuttoliikkeen mahdollisten taustatekijöiden, kuten varhaisessa iässä solmittujen avioliittojen ja pakkoavioliittojen, haitallisten perinnekäytänteiden, muun muassa naisten sukuelinten silpomisen, ja seksuaalisen väkivallan, kitkemiseksi kaikkialla maailmassa;

26.  korostaa, että ilman huoltajaa olevan alaikäisen kotoutus on toteutettava kunnioittaen kaikilta osin lapsen etnistä, uskonnollista, kulttuurista ja kielellistä taustaa ja siten, että lähtökohtana pidetään yhteistyössä alaikäisen kanssa laadittua tulevaisuudensuunnitelmaa;

27.  kehottaa jäsenvaltioita velvoittamaan viranomaiset toteuttamaan toimia, jotka koskevat kerjäämään pakotettuja ilman huoltajaa olevia alaikäisiä; katsoo, että ilman huoltajaa olevien alaikäisten riisto kerjäämiseen pakottamalla on estettävä kaikin keinoin;

o
o   o

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
(2)EUVL L 315 E, 14.11.2012, s. 57.
(3)EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.
(4)EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.
(5)EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18.
(6)EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
(7)EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12.
(8)EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23.
(9)EUVL L 173, 3.7.2007, s. 19.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö