Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2830(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0410/2013

Keskustelut :

PV 12/09/2013 - 17.3
CRE 12/09/2013 - 17.3

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 19.3
CRE 12/09/2013 - 19.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0390

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 24k
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg
Bahrainin tilanne
P7_TA(2013)0390RC-B7-0410/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2013 Bahrainin ihmisoikeustilanteesta (2013/2830(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Bahrainista 27. lokakuuta 2011(1), 15. maaliskuuta 2012(2) ja 17. tammikuuta 2013(3) antamansa aiemmat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnan vierailun Bahrainiin 19. ja 20. joulukuuta 2012 ja valtuuskunnan antaman lehdistötiedotteen ja ottaa huomioon suhteista Arabian niemimaahan vastaavan valtuuskunnan vierailun 27.–30. huhtikuuta 2013 ja sen antaman lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Bahrainista antamat julkilausumat ja erityisesti hänen 7. tammikuuta, 11. helmikuuta ja 1. heinäkuuta 2013 antamansa julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin antamat lausumat, erityisesti 8. tammikuuta 2013 annetun lausuman, sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 6. elokuuta 2013 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) 23. istunnon ja ministerikokouksen, joka pidettiin Manamassa, Bahrainissa 30. kesäkuuta 2013,

–  ottaa huomioon Bahrainin kansalliskokouksen 28. heinäkuuta 2013 pitämän ylimääräisen kokouksen, jonka johdosta maan kuningas Hamad bin Isa Al Khalifa antoi poikkeussäädöksiä,

–  ottaa huomioon Bahrainissa vuonna 2006 annetut lait, jotka koskevat yhteiskunnan suojelemista terroriteoilta,

–  ottaa huomioon Kairossa 1. syyskuuta 2013 kokoontuneen Arabiliigan ministerineuvoston päätöksen perustaa Bahrainin pääkaupunkiin Manamaan arabimaiden yhteinen ihmisoikeustuomioistuin,

–  ottaa huomioon Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan marraskuussa 2011 antaman raportin ja sen seurantaa koskevan raportin, joka annettiin 21. marraskuuta 2012,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joiden kaikkien sopimuspuolena Bahrain on,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 laaditut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat, jotka on ajantasaistettu vuonna 2008,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Bahrainin ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava demokratiaa vaatineiden mielenosoitusten vuonna 2011 tapahtuneen tukahduttamisen jälkeen; toteaa, että monilla Bahrainin hallituksen viimeaikaisilla toimilla loukataan ja rajoitetaan yhä vakavasti Bahrainin eräiden väestöryhmien oikeuksia ja vapauksia, erityisesti yksilöiden oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaisuun, ilmaisunvapautta ja digitaalista vapautta; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset tukahduttavat edelleen rauhanomaisia poliittisia mielenosoituksia ja turvallisuus- ja poliisijoukot käyttävät suhteetonta voimaa ja kidutusta;

B.  panee merkille, että ihmisoikeusaktivistit joutuvat Bahrainissa jatkuvasti järjestelmällisten iskujen kohteiksi, heitä ahdistellaan ja pidätetään ja osa heistä on saanut elinkautisen vankeustuomion;

C.  ottaa huomioon, että 1. elokuuta 2013, ennen Manamassa 14. elokuuta 2013 pidettäväksi suunniteltua rauhanomaista mielenosoitusta, Bahrainin kuningas määräsi panemaan täytäntöön parlamentin antamia suosituksia, joihin kuuluu kaikkien mielenosoitusleirien, kokoontumisten ja protestien kieltäminen pääkaupungissa Manamassa, uusia rajoituksia sosiaalisen median käyttöön, pidätysajan pidentäminen ja kansalaisuuden peruminen kaikilta, jotka todetaan syyllisiksi terroritekoihin tai niihin yllyttämiseen;

D.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on todennut pitävänsä myönteisenä kansalliskokouksen suositusta, jonka mukaan perusvapauksiin, erityisesti mielipiteen vapauteen, ei pitäisi puuttua, jotta lainvalvonta ja ihmisoikeuksien suojelu pysyvät tasapainossa, mutta toistanut huolensa julkisten mielenosoitusten ja muiden julkisten kokoontumisten rajoittamisesta;

E.  ottaa huomioon, että Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan raportin mukaan maan viranomaiset ovat sitoutuneet käynnissä oleviin uudistuksiin; toteaa, että edistymistä on tapahtunut oikeus- ja lainvalvontajärjestelmien uudistamisessa, väärin perustein irtisanottujen työntekijöiden uudelleen palkkaamisessa, syyttäjänviranomaisen erityisyksikön perustamisessa käsittelemään väärinkäytöksiä koskevia väitteitä sekä poliisilaitoksen uudistuksen toteuttamisessa; ottaa huomioon, että kaiken kaikkiaan riippumattoman tutkintalautakunnan suositusten täytäntöönpano on hidasta;

F.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksista vastaavan ministerin Salah bin Ali Abdulrahmanin johtama virallinen valtuuskunta osallistuu YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. istuntoon 7.–27. syyskuuta 2013 ja tarkastelee kokousten aikana ihmisoikeusneuvoston ja Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan sekä kansalliskokouksen antamien suositusten täytäntöönpanoa; toteaa, että Bahrainin hallitus on sitoutunut panemaan suositukset täytäntöön aikataulun ja toimintasuunnitelman mukaisesti;

G.  ottaa huomioon, että Bahrainissa on pidätetty jopa lapsia ja heitä on pidetty aikuisten vankiloissa, jotka eivät ole sopivia alaikäisille ja raporttien mukaan heitä on kidutettu ja kohdeltu epäasianmukaisesti;

H.  ottaa huomioon, että hallitus lykkäsi 24. huhtikuuta 2013 toisen kerran – tällä kertaa määräämättömäksi ajaksi – kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan vierailua;

I.  ottaa huomioon Bahrainin 2. syyskuuta 2013 antaman ilmoituksen, että siitä tulee arabimaiden ihmisoikeustuomioistuimen pysyvän päätoimipaikan isäntämaa Arabiliiton Kairossa pitämän kokouksen antaman hyväksynnän jälkeen;

J.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja Stavros Lambrinidis vieraili Bahrainissa kesäkuussa 2013 pidetyn EU:n ja Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston ministerikokouksen yhteydessä;

1.  kehottaa Bahrainin viranomaisia kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös ilmaisunvapautta – sekä internetissä että muualla – ja kokoontumisvapautta; pitää Bahrainin parlamentin ja kuninkaan äskettäisiä rajoittavia määräyksiä erittäin valitettavina ja kehottaa poistamaan kiellon, joka koskee oikeutta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja kokoontumisvapauteen pääkaupungissa Manamassa, sekä kumoamaan oikeusministerin 3. syyskuuta 2013 antamat määräykset, jotka ovat ristiriidassa hallituksen antaman, uudistusten käynnistämistä koskevan sitoumuksen kanssa eivätkä auta luomaan kansallista sovintoa tai luottamusta kaikkien osapuolten kesken;

2.  vaatii kunnioittamaan Bahrainin kansalaisten laillista oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä, järjestää tapaamisia ja osoittaa rauhanomaisesti mieltään; korostaa vapaiden ja moniarvoisten tiedotusvälineiden merkitystä; kehottaa päästämään kansainväliset kansalaisjärjestöt ja toimittajat maahan rajoituksitta;

3.  suhtautuu myönteisesti Bahrainin viranomaisten toimiin maan riippumattoman tutkintalautakunnan suositusten täytäntöönpanemiseksi; toteaa, että asiassa on ryhdytty joihinkin toimiin, mutta painottaa, että maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi on tehtävä enemmän; kehottaa Bahrainin hallitusta panemaan kokonaisuudessaan ja ripeästi täytäntöön riippumattoman tutkintalautakunnan antamat sekä ihmisoikeusneuvoston yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä annetut suositukset; suosittelee, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. istunnossa perustetaan seurantamekanismi, jonka tehtäväksi annetaan seurata riippumattoman tutkintalautakunnan suositusten ja Bahrainin ihmisoikeustilannetta koskevan yleisen päätöslauselman täytäntöönpanoa;

4.  kehottaa Bahrainin hallitusta toteuttamaan tarvittavat demokraattiset uudistukset ja rohkaisemaan osallistavaa ja rakentaa kansallista vuoropuhelua ja sovintoa, mihin kuuluu myös toisinajattelijoiden vapauttaminen;

5.  kehottaa Bahrainin viranomaisia lopettamaan välittömästi kaikki tukahduttamistoimet, oikeuslaitoksen harjoittama häirintä mukaan luettuna, ja kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, poliittiset aktivistit, toimittajat, bloggaajat, lääkärit ja ensihoitajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat, mukaan lukien Abdulhadi Al-Khawaja, Nabeel Rajab, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, Zainab Al-Khawaja, Mahdi’Issa Mahdi Abu Deeb ja Jalila Al-Salman;

6.  pitää myönteisenä, että kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa on perustanut vankien ja pidätettyjen oikeuksia käsittelevän riippumattoman lautakunnan, ja kehottaa lautakuntaa valvomaan ja kohentamaan tehokkaasti vankien ja pidätettyjen oloja ja kohtelua;

7.  on tyytyväinen siihen, että Bahrainin kuningas Hamad Bin Isa al-Khalifa on perustanut ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta kehityksestä vastaavan ministeriön, ja kehottaa ministeriötä toimimaan kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -velvoitteiden mukaisesti; panee erityisesti merkille Bahrainin edistyksellisen suhtautumisen naisiin yhteiskunnassa;

8.  panee merkille, että Bahrainin sisäministeriö perusti heinäkuussa 2013 virallisesti poliisin oikeusasiamiehen viran, ja toivoo tämän merkitsevän sitä, että Bahrainin kansalaisten tekemät valitukset ja esiin tuomat epäkohdat voidaan käsitellä tehokkaasti;

9.  panee merkille Bahrainin hallituksen käynnissä olevat toimet rikoslain ja oikeudellisten menettelyjen uudistamiseksi ja rohkaisee sitä jatkamaan tätä prosessia; kehottaa Bahrainin hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin taatakseen oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden ja varmistamaan, että se toimii täysin kansainvälisen ihmisoikeusnormien mukaisesti;

10.  vaatii tutkimaan riippumattomasti kaikki kidutusta ja muuta epäasianmukaista kohtelua koskevat väitteet ja julkistamaan tulokset; katsoo, että aiemmista rikkomuksista vastuuseen saattaminen on ratkaisevan tärkeää siirryttäessä kohti oikeudenmukaisuutta ja aitoa sovintoa, joita yhteiskunnan vakaus edellyttää;

11.  vaatii, että Bahrainin viranomaiset kunnioittavat nuorten oikeuksia, eivät sijoita heitä aikuisten laitoksiin ja kohtelevat heitä lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti, koska Bahrain on sopimuksen sopimuspuoli;

12.  katsoo, että kansalaisuuden riistäminen mielivaltaisesti saattaa johtaa kansalaisuudettomuuteen, millä on vakavia seurauksia kyseisen henkilön ihmisoikeuksien suojelulle; toteaa, että jos Bahrainin viranomaiset peruvat poliittisten vastustajien kansalaisuuden, ne toimivat kansainvälisen oikeuden vastaisesti;

13.  pitää EU:n heikkoa reaktiota Bahrainin tilanteeseen valitettavana ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tuomitsemaan meneillään olevat perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaukset ja määräämään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä (viisumikiellot ja varojen jäädyttäminen) riippumattoman tutkintalautakunnan raportissa dokumentoiduista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleville ja niihin osallistuville henkilöille;

14.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita laatimaan yhteistyössä selkeän strategian siitä, kuinka unioni ryhtyy aktiivisesti vaatimaan sekä julkisesti että yksityisesti mielipidevankien vapauttamista, ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa varmistamaan jäsenvaltioiden kanssa, että ulkoasiainneuvosto hyväksyy Bahrainin ihmisoikeustilannetta koskevat päätelmät, joihin olisi sisällyttävä erityinen kehotus vapauttaa kyseiset vangit välittömästi ja ehdoitta;

15.  pitää valitettavana, että kidutusta käsittelevän erityisraportoijan vierailua lykättiin jälleen, ja kehottaa Bahrainin viranomaisia helpottamaan kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevien erityisraportoijien vierailuja;

16.  suhtautuu myönteisesti Arabiliiton päätökseen perustaa arabimaiden ihmisoikeustuomioistuin Manamaan ja toivoo sen edistävän ihmisoikeuksia koko alueella; kehottaa Bahrainin hallitusta ja sen kumppaneita Arabiliitossa varmistamaan kyseisen tuomioistuimen lahjomattomuuden, puolueettomuuden, tehokkuuden ja uskottavuuden;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 125.
(2) EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 111.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0032.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö