Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2138(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0294/2013

Внесени текстове :

A7-0294/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0392

Приети текстове
PDF 391kWORD 58k
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/025IT/Lombardiа - Италия
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС от 17 май 2006 г.)(1), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7–0294/2013),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и за да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ вследствие на 529 съкращения в Ломбардия, като 480 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, по време на референтния период от 20 март 2011 г. до 20 декември 2011 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва със съжаление, че италианските органи са подали заявлението за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ на 30 декември 2011 г. и че оценката на Комисията е била предоставена на 28 юни 2013 г.; изразява съжаление за дългия период на оценка от 18 месеца;

3.  Отбелязва, че Ломбардия — най-проспериращият регион на Италия, произвеждащ една пета от БВП на Италия, трябва да се справи с основни структурни предизвикателства, които са утежнени от икономическата и финансовата криза; приветства факта, че Ломбардия за втори път се възползва от подпомагане по линия на ЕФПГ с цел справяне с икономическите и социалните затруднения;

4.  Призовава италианските органи да използват пълния потенциал на подкрепата по линия на ЕФПГ и да насърчат максимален брой работници да участват в мерките; припомня, че първоначалните интервенции по линия на ЕФПГ в Италия се характеризираха със сравнително нисък процент на изпълнение на бюджета, главно поради ниско равнище на участие;

5.  Подчертава, че Комисията вече призна въздействието на икономическата и финансовата криза върху сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и че ЕФПГ подкрепи работници, съкратени в този сектор (заявления: EGF/2011/016 IT/Agile и EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  Отбелязва, че италианският сектор в областта на ИКТ страда от силна конкуренция, упражнявана през последното десетилетие, от държави с ниски производствени разходи; отчита необходимостта от реорганизиране на сектора поради бързата поява на нови технологии, като например изчислителните облаци, различните видове електронни услуги и социалните мрежи, които са били признати за предизвикателство от няколко години насам; отбелязва, че разликата в развитието на цифровите технологии между Италия и водещите европейски държави, както и други страни в света се е увеличила още повече поради икономическия спад, причинен от кризата; отбелязва, че всички тези промени са довели до намаляване на персонала на италианските предприятия в областта на ИКТ през годините от 2009 г.;

7.  Приветства факта, че за да предоставят навреме помощ на работниците, италианските органи решиха да започнат прилагането на персонализираните мерки на 1 март 2012 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че с цел ограничаване на социалното въздействие на съкращенията в сектора на ИКТ широко са били използвани мрежите за социална сигурност, като например фондът за компенсация на трудовите възнаграждения, който е предоставил финансови помощи на работниците като компенсация на трудовите възнаграждения; отбелязва със задоволство, че италианските органи не са изискали подпомагане по линия на ЕФПГ за финансиране на дневни надбавки;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, който трябва да бъде съфинансиран, включва мерки за реинтеграцията на 480 работника на трудовия пазар като например техники за интервю, профил от умения, определяне на план за професионално развитие, мониторинг, координация и управление на персонализираните планове за оказване на подкрепа, наставничество и професионално ориентиране, търсене на възможности за работа при нови работодатели, съответствие между уменията и работните места, наставничество по време на първите стъпки на ново работно място, консултации и помощ за самостоятелна заетост, както и наставничество и подкрепа по време на стаж;

10.  Отбелязва, че мерките за обучение и преквалификация не са включени в съгласувания пакет от персонализирани услуги предвид факта, че тези мерки ще бъдат финансирани чрез регионални източници;

11.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори и по-специално с профсъюзите на местно равнище (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3) при планирането на мерките по съгласувания пакет по линия на ЕФПГ; отбелязва, че на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и по отношение на достъпа до тях ще се прилага политика на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недопускане на дискриминация;

12.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентността, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, след консултация със социалните партньори, съдържа мерки, свързани с консултации и планиране на професионалното развитие, наставничество, съответствие между уменията и работните места, както и подкрепа за самостоятелна заетост и стаж;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че ще бъдат включени по-нататъшни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

16.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилната им заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Приветства споразумението, постигнато в рамките на Съвета, относно повторното въвеждане в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. на критерия за мобилизация, свързан с кризата, който допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/526/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност