Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2138(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0294/2013

Předložené texty :

A7-0294/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2013 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0392

Přijaté texty
PDF 336kWORD 57k
Úterý, 8. října 2013 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/025IT/Lombardie - Itálie
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/025 IT/Lombardie, Itálie) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2013)0470 – C7-0206/2013),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (IID ze dne 17. května 2006)(1), a zejména na bod 28 této dohody,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „nařízení o EFG“)(2),

—  s ohledem na postup třístranných rozhovorů stanovený v bodě 28 IID ze dne 17. května 2006,

—  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

—  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0294/2013),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

C.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji;

D.  vzhledem k tomu, že Itálie předložila žádost EGF/2011/025 IT/Lombardie o finanční příspěvek z EGF v návaznosti na propuštění 529 pracovníků v Lombardii – přičemž opatření spolufinancovaná z EGF jsou určena pro 480 z nich – během čtyřměsíčního referenčního období od 20. března 2011 do 20. prosince 2011;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  s lítostí bere na vědomí, že italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 30. prosince 2011 a Komise zpřístupnila své posouzení této žádosti dne 28. června 2013; vyjadřuje politování nad zdlouhavým posuzováním žádosti, které trvalo 18 měsíců;

3.  konstatuje, že v Lombardii, nejlépe prosperujícím regionu Itálie, který vytváří pětinu HDP Itálie, je třeba čelit významným strukturálním problémům, které jsou ještě prohloubeny hospodářskou a finanční krizí; vítá skutečnost, že Lombardie již podruhé využívá podpory z EFG k vypořádání se s hospodářskými a sociálními obtížemi;

4.  vyzývá italské orgány, aby plně využily podporu z EFG a podnítily co nejvíce pracovníků k účasti na opatřeních, a připomíná, že u prvních případů poskytnutí pomoci z EFG v Itálii vyvstal problém s poměrně nízkým čerpáním rozpočtových prostředků zejména kvůli nízké míře účasti propuštěných pracovníků;

5.  zdůrazňuje, že Komise již uznala, že hospodářská a finanční krize dolehla na odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT), a že EFG již poskytl podporu propuštěným pracovníkům z tohoto odvětví (případy EFG/2011/016 IT/Agile a EFG/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  poznamenává, že v uplynulém desetiletí trpělo odvětví IKT v Itálii kvůli silné konkurenci ze zemí s nízkými výrobními náklady; uznává potřebu reorganizace tohoto odvětví v důsledku rychlého příchodu nových technologií, jako jsou například cloud computing, různé druhy e-služeb a sociální sítě, které byly považovány ze problematické po několik let; konstatuje, že digitální propast mezi Itálií a předními evropskými zeměmi, stejně tak jako i dalšími státy světa, se v důsledku zpomalení způsobeného hospodářskou krizí ještě dále prohloubila; konstatuje, že tento vývoj vedl počínaje rokem 2009 k snižování počtu zaměstnanců v italských podnicích zabývajících se IKT;

7.  vítá rozhodnutí italských orgánů, že dne 1. března 2012 – tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný soubor opatření – zahájí realizaci individualizovaných opatření, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  konstatuje, že ve snaze snížit sociální dopad propouštění v odvětví IKT byly v rozsáhlém měřítku využity sociální záchranné sítě, jako například fond pro kompenzaci mezd (CIG), který poskytl finanční výhody pracovníkům jako kompenzace jejich platu; s potěšením poznamenává, že italské orgány nežádají o podporu z EFG na financování denních příspěvků;

9.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, obsahuje opatření s cílem vrátit do pracovního procesu 480 pracovníků, například metody pohovoru, kvalifikační profil, plán začlenění, sledování, koordinace a řízení osobního intervenčního plánu, mentorování a profesní poradenství, hledání pracovních příležitostí u nových zaměstnavatelů, propojení nabízených dovedností a pracovních pozic, poradenství v průběhu první fáze nového zaměstnání, rady a podpora ohledně samostatné výdělečné činnosti a mentorství a podpora během odborné přípravy;

10.  konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že opatření v oblasti odborné přípravy a rekvalifikace budou financována z regionálních zdrojů, nejsou tato opatření zahrnuta v koordinovaném souboru individualizovaných služeb;

11.  vítá skutečnost, že podoba opatření v koordinovaném souboru EFG byla konzultována se sociálními partnery, a zejména že do těchto konzultací byly zapojeny odborové organizace na místní úrovni (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3); konstatuje, že ve všech fázích poskytování pomoci z EFG i při přístupu k této pomoci se bude uplatňovat politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

12.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí;

13.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb poté, co byl konzultován se sociálními partnery, obsahuje opatření týkající se služeb profesního poradenství a plánování, mentorování, propojení nabízených dovedností a pracovních pozic, jakož i podpory ohledně samostatné výdělečné činnosti a odborné přípravy;

14.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15.  žádá, aby zúčastněné orgány vyvinuly potřebné úsilí na zlepšení postupů s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG rovněž posouzení Komise ohledně způsobilosti žádosti o pomoc z EFG; doufá, že tento postup bude dále zlepšen a že bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval najímání jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  vítá dohodu, k níž dospěla Rada ve věci toho, že do nařízení o EFG bude pro období 2014–2020 znovu zahrnuto kritérium uvolnění prostředků v souvislosti s krizí, které umožňuje poskytovat finanční pomoc vedle pracovníků, kteří ztratili zaměstnání v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, i pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku současné finanční a hospodářské krize;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/025 IT/Lombardia Itálie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2013/526/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí